Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Guruvayupureshvara Ashtottarashatanama Stotraratnam Lyrics in Oriya

Sri Guruvayupureshvara Ashtottarashatanama Stotraratnam Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀଗୁରୁଵାୟୁପୁରେଶ୍ଵରାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରରତ୍ନମ୍
ଶ୍ରୀଵିଦ୍ୟାରାଜଗୋପାଲାଭିଧଶ୍ରୀମହାଵୈକୁଣ୍ଠେଶ୍ଵରସ୍ଵରୂପ
ଶ୍ରୀଗୁରୁଵାୟୁପୁରେଶ୍ଵରାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରରତ୍ନମ୍ ॥

ପାର୍ଵତ୍ୟୁଵାଚ –
ଦେଵଦେଵ ମହାଦେଵ ମହାଵୈଷ୍ଣଵତଲ୍ଲଜ ।
ଜୀଵଵାତପୁରେଶସ୍ୟ ମାହାତ୍ମ୍ୟମଖିଲଂ ତ୍ଵୟା ॥ ୧ ॥

ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରରହସ୍ୟାଢ୍ୟୈଃ ସହସ୍ରାଧିକନାମଭିଃ ।
ଅଦ୍ୟ ମେ ପ୍ରେମଭାରେଣୋପନ୍ୟସ୍ତମିଦମଦ୍ଭୁତମ୍ ॥ ୨ ॥

ମହାଵୈକୁଣ୍ଠନାଥସ୍ୟ ପ୍ରଭାଵମଖିଲଂ ପ୍ରଭୋ ।
ସଙ୍ଗ୍ରହେଣ ଶ୍ରୋତୁମଦ୍ୟ ତ୍ଵରାୟୁକ୍ତାସ୍ମ୍ୟହଂ ପ୍ରଭୋ ॥ ୩ ॥

ୟସ୍ୟ ଶ୍ରଵଣମାତ୍ରେଣ ଜୀଵଵୃନ୍ଦେଷୁ ସର୍ଵତଃ ।
ନାତିକୃଚ୍ଛ୍ରେଣ ୟତ୍ନେନ ଲସେୟୁଃ ସର୍ଵସିଦ୍ଧୟଃ ॥ ୪ ॥

ତାଦୃଶଂ ସୁଲଭଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଶ୍ରୋତୁମିଚ୍ଛାମି ତ୍ଵନ୍ମୁଖାତ୍ ।
ଈଶ୍ଵର ଉଵାଚ –
ମହାଦେଵି ଶିଵେ ଭଦ୍ରେ ଜୀଵଵାତପୁରେଶିତୁଃ ॥ ୫ ॥

ମାହାତ୍ମ୍ୟଵାରିଧୌ ମଗ୍ନଃ ପୂରୟାମି ତ୍ଵଦୀପ୍ସିତମ୍ ।
ପୂର୍ଵଂ ୟନ୍ନାମସାହସ୍ରଂ ତସ୍ୟ ଦେଵସ୍ୟ ଭାଷିତମ୍ ॥ ୬ ॥

ତସ୍ୟାଦୌ ଵିଜୃମ୍ଭମାଣୈରଷ୍ଟାଧିକଶତେନ ତୁ ।
ନାମଭିର୍ନିର୍ମିତଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିଵିଧାୟକମ୍ ॥ ୭ ॥

ପଠିତୁଂ ନାମସାହସ୍ରଂ ଅଶକ୍ତାଃ ସନ୍ତି ୟେ ଶିଵେ ।
ତେଷାମର୍ଥେ ସ୍ତୋତ୍ରମେତତ୍ସଙ୍ଗୃହୀତଂ ଫଲପ୍ରଦମ୍ ॥ ୮ ॥

ଅନୁକୂଲୌ ଦେଶକାଲୌ ୟସ୍ୟ ସ୍ତୋ ଜଗତୀହ ତୁ ।
ପଠିତଵ୍ୟଂ ତେନ ନାମସାହସ୍ରଂ ୟତ୍ନତଃ ଶିଵେ ॥ ୯ ॥

ଆଲସ୍ୟଦୂଷିତେ ଚିତ୍ତେ ଵିଶ୍ଵାସରହିତେ ତଥା ।
ଗୁରୁଵାତପୁରେଶସ୍ୟ ନ ହି ମୂର୍ତିଃ ପ୍ରସୀଦତି ॥ ୧୦ ॥

ଗୁରୋରନ୍ୟତ୍ର ଵିଶ୍ଵାସୀ ତଥା ଵାତପୁରେଶିତୁଃ ।
କଥମେତତ୍ଫଲଂ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ୟଥାଵଦଧିଗଚ୍ଛତି ॥ ୧୧ ॥

ଏକ ଏଵ ଗୁରୁର୍ୟସ୍ୟ ଵୈକୁଣ୍ଠୋ ୟସ୍ୟ ଦୈଵତମ୍ ।
ତସ୍ୟ ଭକ୍ତସ୍ୟ ନୂନଂ ହି ସ୍ତୋତ୍ରମେତତ୍ଫଲିଷ୍ୟତି ॥ ୧୨ ॥

ଅଦ୍ୟ ତେ ଦେଵି ଵକ୍ଷ୍ୟାମି ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଂ ଶତମ୍ ।
ସ୍ତୋତ୍ରରାଜମିମଂ ପୁଣ୍ୟଂ ସାଵଧାନମନାଃ ଶୃଣୁ ॥ ୧୩ ॥

ସ୍ତୋତ୍ରସ୍ୟାସ୍ୟ ଋଷିଃ ପ୍ରୋକ୍ତୋ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିରୀଶ୍ଵରଃ ।
ଛନ୍ଦୋଽନୁଷ୍ଟୁପ୍ ତଥା ଦେଵୋ ଗୁରୁଵାୟୁପୁରେଶ୍ଵରଃ ॥ ୧୪ ॥

ରମାଶକ୍ତିସ୍ମରୈର୍ବୀଜୈଃ ବୀଜଶକ୍ତୀ ଚ କୀଲକମ୍ ।
ଧର୍ମାର୍ଥକାମମୋକ୍ଷେଷୁ ଵିନିୟୋଗଃ ପ୍ରକୀର୍ତିତଃ ॥ ୧୫ ॥

ମୂଲମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଷଡ୍ଭାଗୈଃ କରାଙ୍ଗନ୍ୟାସମାଚରେତ୍ ।
ମହାଵୈକୁଣ୍ଠରୂପେଣ ଧ୍ୟାତଵ୍ୟାତ୍ର ହି ଦେଵତା ॥ ୧୬ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରନୀଲସମଚ୍ଛାୟଂ ପୀତାମ୍ବରଧରଂ ହରିମ୍ ।
ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଗଦାପଦ୍ମୈର୍ଲସଦ୍ବାହୁଂ ଵିଚିନ୍ତୟେତ୍ ॥ ୧୭ ॥

ଧ୍ୟାନମ୍ –
କ୍ଷୀରାମ୍ଭୋଧିସ୍ଥକଲ୍ପଦ୍ରୁମଵନଵିଲସଦ୍ରତ୍ନୟୁଙ୍ମଣ୍ଟପାନ୍ତଃ
ଶଙ୍ଖଂ ଚକ୍ରଂ ପ୍ରସୂନଂ କୁସୁମଶରଚୟଂ ଚେକ୍ଷୁକୋଦଣ୍ଡପାଶୌ ।
ହସ୍ତାଗ୍ରୈର୍ଧାରୟନ୍ତଂ ସୃଣିମପି ଚ ଗଦାଂ ଭୂରମାଽଽଲିଙ୍ଗିତଂ ତଂ
ଧ୍ୟାୟେତ୍ସିନ୍ଦୂରକାନ୍ତିଂ ଵିଧିମୁଖଵିବୁଧୈରୀଡ୍ୟମାନଂ ମୁକୁନ୍ଦମ୍ ॥

ଅଥ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।
ମହାଵୈକୁଣ୍ଠନାଥାଖ୍ୟୋ ମହାନାରାୟଣାଭିଧଃ ।
ତାରଶ୍ରୀଶକ୍ତିକନ୍ଦର୍ପଚତୁର୍ବୀଜକଶୋଭିତଃ ॥ ୧୯ ॥

ଗୋପାଲସୁନ୍ଦରୀରୂପଃ ଶ୍ରୀଵିଦ୍ୟାମନ୍ତ୍ରଵିଗ୍ରହଃ ।
ରମାବୀଜସମାରମ୍ଭୋ ହୃଲ୍ଲେଖାସମଲଙ୍କୃତଃ ॥ ୨୦ ॥

ମାରବୀଜସମାୟୁକ୍ତୋ ଵାଣୀବୀଜସମନ୍ଵିତଃ ।
ପରାବୀଜସମାରାଧ୍ୟୋ ମୀନକେତନବୀଜକଃ ॥ ୨୧ ॥

ତାରଶକ୍ତିରମାୟୁକ୍ତଃ କୃଷ୍ଣାୟପଦପୂଜିତଃ ।
କାଦିଵିଦ୍ୟାଦ୍ୟକୂଟାଢ୍ୟୋ ଗୋଵିନ୍ଦାୟପଦପ୍ରିୟଃ ॥ ୨୨ ॥

କାମରାଜାଖ୍ୟକୂଟେଶୋ ଗୋପୀଜନସୁଭାଷିତଃ ।
ଵଲ୍ଲଭାୟପଦପ୍ରୀତଃ ଶକ୍ତିକୂଟଵିଜୃମ୍ଭିତଃ ॥ ୨୩ ॥

ଵହ୍ନିଜାୟାସମାୟୁକ୍ତଃ ପରାଵାଙ୍ମଦନପ୍ରିୟଃ ।
ମାୟାରମାସୁସମ୍ପୂର୍ଣୋ ମନ୍ତ୍ରରାଜକଲେବରଃ ॥ ୨୪ ॥

ଦ୍ଵାଦଶାଵୃତିଚକ୍ରେଶୋ ୟନ୍ତ୍ରରାଜଶରୀରକଃ ।
ପିଣ୍ଡଗୋପାଲବୀଜାଢ୍ୟଃ ସର୍ଵମୋହନଚକ୍ରଗଃ ॥ ୨୫ ॥

ଷଡକ୍ଷରୀମନ୍ତ୍ରରୂପୋ ମନ୍ତ୍ରାତ୍ମରସକୋଣଗଃ ।
ପଞ୍ଚାଙ୍ଗକମନୁପ୍ରୀତଃ ସନ୍ଧିଚକ୍ରସମର୍ଚିତଃ ॥ ୨୬ ॥

ଅଷ୍ଟାକ୍ଷରୀମନ୍ତ୍ରରୂପୋ ମହିଷ୍ୟଷ୍ଟକସେଵିତଃ ।
ଷୋଡଶାକ୍ଷରମନ୍ତ୍ରାତ୍ମା କଲାନିଧିକଲାର୍ଚିତଃ ॥ ୨୭ ॥

ଅଷ୍ଟାଦଶାକ୍ଷରୀରୂପୋଽଷ୍ଟାଦଶଦଲପୂଜିତଃ ।
ଚତୁର୍ଵିଂଶତିଵର୍ଣାତ୍ମଗାୟତ୍ରୀମନୁସେଵିତଃ ॥ ୨୮ ॥

ଚତୁର୍ଵିଂଶତିନାମାତ୍ମଶକ୍ତିଵୃନ୍ଦନିଷେଵିତଃ ।
କ୍ଲୀଙ୍କାରବୀଜମଧ୍ୟସ୍ଥଃ କାମଵୀଥୀପ୍ରପୂଜିତଃ ॥ ୨୯ ॥

ଦ୍ଵାତ୍ରିଂଶଦକ୍ଷରାରୂଢୋ ଦ୍ଵାତ୍ରିଂଶଦ୍ଭକ୍ତସେଵିତଃ ।
ପିଣ୍ଡଗୋପାଲମଧ୍ୟସ୍ଥଃ ପିଣ୍ଡଗୋପାଲଵୀଥିଗଃ ॥ ୩୦ ॥

ଵର୍ଣମାଲାସ୍ଵରୂପାଢ୍ୟୋ ମାତୃକାଵୀଥିମଧ୍ୟଗଃ ।
ପାଶାଙ୍କୁଶଦ୍ଵିବୀଜସ୍ଥଃ ଶକ୍ତିପାଶସ୍ଵରୂପକଃ ॥ ୩୧ ॥

ପାଶାଙ୍କୁଶୀୟଚକ୍ରେଶୋ ଦେଵେନ୍ଦ୍ରାଦିପ୍ରପୂଜିତଃ ।
ଲିଖିତୋ ଭୂର୍ଜପତ୍ରାଦୌ କ୍ରମାରାଧିତଵୈଭଵଃ ॥ ୩୨ ॥

ଊର୍ଧ୍ଵରେଖାସମାୟୁକ୍ତୋ ନିମ୍ନରେଖାପ୍ରତିଷ୍ଠିତଃ ।
ସମ୍ପୂର୍ଣମେରୁରୂପେଣ ସମ୍ପୂଜିତୋଽଖିଲପ୍ରଦଃ ॥ ୩୩
ମନ୍ତ୍ରାତ୍ମଵର୍ଣମାଲାଭିଃ ସମ୍ୟକ୍ଶୋଭିତଚକ୍ରରାଟ୍ ।
ଶ୍ରୀଚକ୍ରବିନ୍ଦୁମଧ୍ୟସ୍ଥୟନ୍ତ୍ରସଂରାଟ୍ସ୍ଵରୂପକଃ ॥ ୩୪ ॥

କାମଧର୍ମାର୍ଥର୍ଫଲଦଃ ଶତ୍ରୁଦସ୍ୟୁନିଵାରକଃ ।
କୀର୍ତିକାନ୍ତିଧନାରୋଗ୍ୟରକ୍ଷାଶ୍ରୀଵିଜୟପ୍ରଦଃ ॥ ୩୫ ॥

ପୁତ୍ରପୌତ୍ରପ୍ରଦଃ ସର୍ଵଭୂତଵେତାଲନାଶନଃ
କାସାପସ୍ମାରକୁଷ୍ଠାଦିସର୍ଵରୋଗଵିନାଶକଃ ॥ ୩୬ ॥

ତ୍ଵଗାଦିଧାତୁସମ୍ବଦ୍ଧସର୍ଵାମୟଚିକିତ୍ସକଃ ।
ଡାକିନ୍ୟାଦିସ୍ଵରୂପେଣ ସପ୍ତଧାତୁଷୁ ନିଷ୍ଠିତଃ ॥ ୩୭ ॥

ସ୍ମୃତିମାତ୍ରେଣାଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀଵିଶ୍ରାଣନଵିଶାରଦଃ ।
ଶ୍ରୁତିମୌଲିସମାରାଧ୍ୟମହାପାଦୁକଲେବରଃ ॥ ୩୮ ॥

ମହାପଦାଵନୀମଧ୍ୟରମାଦିଷୋଡଶୀଦ୍ଵିକଃ ।
ରମାଦିଷୋଡଶୀୟୁକ୍ତରାଜଗୋପଦ୍ଵୟାନ୍ଵିତଃ ॥ ୩୯ ॥

ଶ୍ରୀରାଜଗୋପମଧ୍ୟସ୍ଥମହାନାରାୟଣଦ୍ଵିକଃ ।
ନାରାୟଣଦ୍ଵୟାଲୀଢମହାନୃସିଂହରୂପକଃ ॥ ୪୦ ॥

ଲଘୁରୂପମହାପାଦୁଃ ମହାମହାସୁପାଦୁକଃ ।
ମହାପଦାଵନୀଧ୍ୟାନସର୍ଵସିଦ୍ଧିଵିଲାସକଃ ॥ ୪୧ ॥

ମହାପଦାଵନୀନ୍ୟାସଶତାଧିକକଲାଷ୍ଟକଃ ।
ପରମାନନ୍ଦଲହରୀସମାରବ୍ଧକଲାନ୍ଵିତଃ ॥ ୪୨ ॥

ଶତାଧିକକଲାନ୍ତୋଦ୍ୟଚ୍ଛ୍ରୀମଚ୍ଚରଣଵୈଭଵଃ ।
ଶିର-ଆଦିବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରସ୍ଥାନନ୍ୟସ୍ତକଲାଵଲିଃ ॥ ୪୩ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରନୀଲସମଚ୍ଛାୟଃ ସୂର୍ୟସ୍ପର୍ଧିକିରୀଟକଃ ।
ଅଷ୍ଟମୀଚନ୍ଦ୍ରଵିଭ୍ରାଜଦଲିକସ୍ଥଲଶୋଭିତଃ ॥ ୪୪ ॥

କସ୍ତୂରୀତିଲକୋଦ୍ଭାସୀ କାରୁଣ୍ୟାକୁଲନେତ୍ରକଃ ।
ମନ୍ଦହାସମନୋହାରୀ ନଵଚମ୍ପକନାସିକଃ ॥ ୪୫ ॥

ମକରକୁଣ୍ଡଲଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵସଂଶୋଭିତକପୋଲକଃ ।
ଶ୍ରୀଵତ୍ସାଙ୍କିତଵକ୍ଷଃଶ୍ରୀଃ ଵନମାଲାଵିରାଜିତଃ ॥ ୪୬ ॥

ଦକ୍ଷିଣୋରଃ ପ୍ରଦେଶସ୍ଥପରାହଙ୍କୃତିରାଜିତଃ ।
ଆକାଶଵତ୍କ୍ରଶିଷ୍ଠଶ୍ରୀମଧ୍ୟଵଲ୍ଲୀଵିରାଜିତଃ ॥ ୪୭ ॥

ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଗଦାପଦ୍ମସଂରାଜିତଚତୁର୍ଭୁଜଃ ।
କେୟୂରାଙ୍ଗଦଭୂଷାଢ୍ୟଃ କଙ୍କଣାଲିମନୋହରଃ ॥ ୪୮ ॥

ନଵରତ୍ନପ୍ରଭାପୁଞ୍ଜଚ୍ଛୁରିତାଙ୍ଗୁଲିଭୂଷଣଃ ।
ଗୁଲ୍ଫାଵଧିକସଂଶୋଭିପୀତଚେଲପ୍ରଭାନ୍ଵିତଃ ॥ ୪୯ ॥

କିଙ୍କିଣୀନାଦସଂରାଜତ୍କାଞ୍ଚୀଭୂଷଣଶୋଭିତଃ ।
ଵିଶ୍ଵକ୍ଷୋଭକରଶ୍ରୀକମସୃଣୋରୁଦ୍ଵୟାନ୍ଵିତଃ ॥ ୫୦ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରନୀଲାଶ୍ମନିଷ୍ପନ୍ନସମ୍ପୁଟାକୃତିଜାନୁକଃ ।
ସ୍ମରତୂଣାଭଲକ୍ଷ୍ମୀକଜଙ୍ଘାଦ୍ଵୟଵିରାଜିତଃ ॥ ୫୧ ॥

ମାଂସଲଗୁଲ୍ଫଲକ୍ଷ୍ମୀକୋ ମହାସୌଭାଗ୍ୟସଂୟୁତଃ ।
ହ୍ରୀଂଙ୍କାରତତ୍ତ୍ଵସମ୍ବୋଧିନୂପୁରଦ୍ଵୟରାଜିତଃ ॥ ୫୨ ॥

ଆଦିକୂର୍ମାଵତାରଶ୍ରୀଜୟିଷ୍ଣୁପ୍ରପଦାନ୍ଵିତଃ ।
ନମଜ୍ଜନତମୋଵୃନ୍ଦଵିଧ୍ଵଂସକପଦଦ୍ଵୟଃ ॥ ୫୩ ॥

ନଖଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଲିଶୈଶିର୍ୟପରଵିଦ୍ୟାପ୍ରକାଶକଃ ।
ରକ୍ତଶୁକ୍ଲପ୍ରଭାମିଶ୍ରପାଦୁକାଦ୍ଵୟଵୈଭଵଃ ॥ ୫୪ ॥

ଦୟାଗୁଣମହାଵାର୍ଧିର୍ଗୁରୁଵାୟୁପୁରେଶ୍ଵରଃ ।

ଫଲଶ୍ରୁତିଃ –
ଇତ୍ୟେଵଂ କଥିତଂ ଦେଵି ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଂ ଶତମ୍ ॥ ୫୫ ॥

ଗୁରୁଵାୟୁପୁରେଶସ୍ୟ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିଵିଧାୟକମ୍ ।
କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟମୀସମାରବ୍ଧମାସେନୈକେନ ସିଦ୍ଧିଦମ୍ ॥ ୫୬ ॥

କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟମୀଂ ସମାରଭ୍ୟ ୟାଵଦନ୍ୟାଽସିତାଽଷ୍ଟମୀ ।
ତାଵତ୍କାଲଂ ସ୍ତୋତ୍ରମେତତ୍ ପ୍ରତ୍ୟହଂ ଶତଶଃ ପଠେତ୍ ॥ ୫୭ ॥

ମାତୃକାପୁଟିତଂ କୃତ୍ଵା ହିତ୍ଵାଽଽଲସ୍ୟଂ ସୁମଙ୍ଗଲେ ।
ଏକାନ୍ତଭକ୍ତିୟୁକ୍ତୋ ହି ଗୁରୁଵାୟୁପୁରେଶ୍ଵରେ ॥ ୫୮ ॥

ଜୀଵନ୍ନେଵ ସ ଭକ୍ତାଗ୍ର୍ୟୋ ମାଧଵାଧିଷ୍ଠିତୋ ଭଵେତ୍ ।
ତପ୍ତକାଞ୍ଚନଗୌରେ ହି ତଚ୍ଛରୀରେ ସଦା ଲସନ୍ ॥ ୫୯ ॥

ଗୁରୁଵାୟୁପୁରାଧୀଶୋଽଦ୍ଭୁତାନି ହି କରିଷ୍ୟତି ।
ଅତ ଆଵାଂ ମହେଶାନି ଗଚ୍ଛାଵଃ ଶରଣଂ ହି ତମ୍ ॥ ୬୦ ॥

କାରୁଣ୍ୟମୂର୍ତିମୀଶାନଂ ଗୁରୁଵାୟୁପୁରେଶ୍ଵରମ୍ ।
ଉଡ୍ଡାମରେଶତନ୍ତ୍ରେଽସ୍ମିନ୍ ପଟଲେ କ୍ଷିପ୍ରସାଧନେ ॥ ୬୧ ॥

ମହାଵୈକୁଣ୍ଠନାଥସ୍ୟ ଗୁରୁଵାୟୁପୁରେଶିତୁଃ ।
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ନାମ୍ନାଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିଵିଲାସକମ୍ ।
ଅଧ୍ୟାୟଂ ସପ୍ତମଂ ପୂର୍ଣମଵଦାତଂ କରୋତ୍ୟୁମେ ॥ ୬୨ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଗୁରୁଵାୟୁପୁରେଶ୍ଵରାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରରତ୍ନଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

॥ ଶୁଭମ୍ ॥

Also Read:

Shri Guruvayupureshvara Ashtottarashatanama Stotraratnam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Guruvayupureshvara Ashtottarashatanama Stotraratnam Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top