Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Guruvayupureshvara Ashtottarashatanama Stotraratnam Lyrics in Punjabi

Sri Guruvayupureshvara Ashtottarashatanama Stotraratnam Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਵਾਯੁਪੁਰੇਸ਼੍ਵਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਰਤ੍ਨਮ੍
ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਰਾਜਗੋਪਾਲਾਭਿਧਸ਼੍ਰੀਮਹਾਵੈਕੁਣ੍ਠੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਵਰੂਪ
ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਵਾਯੁਪੁਰੇਸ਼੍ਵਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਰਤ੍ਨਮ੍ ॥

ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯੁਵਾਚ –
ਦੇਵਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਮਹਾਵੈਸ਼੍ਣਵਤਲ੍ਲਜ ।
ਜੀਵਵਾਤਪੁਰੇਸ਼ਸ੍ਯ ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਮਖਿਲਂ ਤ੍ਵਯਾ ॥ ੧ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਤਨ੍ਤ੍ਰਰਹਸ੍ਯਾਢ੍ਯੈਃ ਸਹਸ੍ਰਾਧਿਕਨਾਮਭਿਃ ।
ਅਦ੍ਯ ਮੇ ਪ੍ਰੇਮਭਾਰੇਣੋਪਨ੍ਯਸ੍ਤਮਿਦਮਦ੍ਭੁਤਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਮਹਾਵੈਕੁਣ੍ਠਨਾਥਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਾਵਮਖਿਲਂ ਪ੍ਰਭੋ ।
ਸਙ੍ਗ੍ਰਹੇਣ ਸ਼੍ਰੋਤੁਮਦ੍ਯ ਤ੍ਵਰਾਯੁਕ੍ਤਾਸ੍ਮ੍ਯਹਂ ਪ੍ਰਭੋ ॥ ੩ ॥

ਯਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰਵਣਮਾਤ੍ਰੇਣ ਜੀਵਵਨ੍ਦੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ਵਤਃ ।
ਨਾਤਿਕਚ੍ਛ੍ਰੇਣ ਯਤ੍ਨੇਨ ਲਸੇਯੁਃ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਯਃ ॥ ੪ ॥

ਤਾਦਸ਼ਂ ਸੁਲਭਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰੋਤੁਮਿਚ੍ਛਾਮਿ ਤ੍ਵਨ੍ਮੁਖਾਤ੍ ।
ਈਸ਼੍ਵਰ ਉਵਾਚ –
ਮਹਾਦੇਵਿ ਸ਼ਿਵੇ ਭਦ੍ਰੇ ਜੀਵਵਾਤਪੁਰੇਸ਼ਿਤੁਃ ॥ ੫ ॥

ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਵਾਰਿਧੌ ਮਗ੍ਨਃ ਪੂਰਯਾਮਿ ਤ੍ਵਦੀਪ੍ਸਿਤਮ੍ ।
ਪੂਰ੍ਵਂ ਯਨ੍ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਤਸ੍ਯ ਦੇਵਸ੍ਯ ਭਾਸ਼ਿਤਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਤਸ੍ਯਾਦੌ ਵਿਜਮ੍ਭਮਾਣੈਰਸ਼੍ਟਾਧਿਕਸ਼ਤੇਨ ਤੁ ।
ਨਾਮਭਿਰ੍ਨਿਰ੍ਮਿਤਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਵਿਧਾਯਕਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਪਠਿਤੁਂ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਅਸ਼ਕ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਤਿ ਯੇ ਸ਼ਿਵੇ ।
ਤੇਸ਼ਾਮਰ੍ਥੇ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਤ੍ਸਙ੍ਗਹੀਤਂ ਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਅਨੁਕੂਲੌ ਦੇਸ਼ਕਾਲੌ ਯਸ੍ਯ ਸ੍ਤੋ ਜਗਤੀਹ ਤੁ ।
ਪਠਿਤਵ੍ਯਂ ਤੇਨ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਯਤ੍ਨਤਃ ਸ਼ਿਵੇ ॥ ੯ ॥

ਆਲਸ੍ਯਦੂਸ਼ਿਤੇ ਚਿਤ੍ਤੇ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਰਹਿਤੇ ਤਥਾ ।
ਗੁਰੁਵਾਤਪੁਰੇਸ਼ਸ੍ਯ ਨ ਹਿ ਮੂਰ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਸੀਦਤਿ ॥ ੧੦ ॥

ਗੁਰੋਰਨ੍ਯਤ੍ਰ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੀ ਤਥਾ ਵਾਤਪੁਰੇਸ਼ਿਤੁਃ ।
ਕਥਮੇਤਤ੍ਫਲਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਯਥਾਵਦਧਿਗਚ੍ਛਤਿ ॥ ੧੧ ॥

ਏਕ ਏਵ ਗੁਰੁਰ੍ਯਸ੍ਯ ਵੈਕੁਣ੍ਠੋ ਯਸ੍ਯ ਦੈਵਤਮ੍ ।
ਤਸ੍ਯ ਭਕ੍ਤਸ੍ਯ ਨੂਨਂ ਹਿ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਤ੍ਫਲਿਸ਼੍ਯਤਿ ॥ ੧੨ ॥

ਅਦ੍ਯ ਤੇ ਦੇਵਿ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਮ੍ ।
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਰਾਜਮਿਮਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਸਾਵਧਾਨਮਨਾਃ ਸ਼ਣੁ ॥ ੧੩ ॥

ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ऋਸ਼ਿਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਛਨ੍ਦੋऽਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਤਥਾ ਦੇਵੋ ਗੁਰੁਵਾਯੁਪੁਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੪ ॥

ਰਮਾਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਮਰੈਰ੍ਬੀਜੈਃ ਬੀਜਸ਼ਕ੍ਤੀ ਚ ਕੀਲਕਮ੍ ।
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ੇਸ਼ੁ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਃ ॥ ੧੫ ॥

ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸ਼ਡ੍ਭਾਗੈਃ ਕਰਾਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਮਾਚਰੇਤ੍ ।
ਮਹਾਵੈਕੁਣ੍ਠਰੂਪੇਣ ਧ੍ਯਾਤਵ੍ਯਾਤ੍ਰ ਹਿ ਦੇਵਤਾ ॥ ੧੬ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਨੀਲਸਮਚ੍ਛਾਯਂ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਧਰਂ ਹਰਿਮ੍ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਗਦਾਪਦ੍ਮੈਰ੍ਲਸਦ੍ਬਾਹੁਂ ਵਿਚਿਨ੍ਤਯੇਤ੍ ॥ ੧੭ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ –
ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਮ੍ਭੋਧਿਸ੍ਥਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮਵਨਵਿਲਸਦ੍ਰਤ੍ਨਯੁਙ੍ਮਣ੍ਟਪਾਨ੍ਤਃ
ਸ਼ਙ੍ਖਂ ਚਕ੍ਰਂ ਪ੍ਰਸੂਨਂ ਕੁਸੁਮਸ਼ਰਚਯਂ ਚੇਕ੍ਸ਼ੁਕੋਦਣ੍ਡਪਾਸ਼ੌ ।
ਹਸ੍ਤਾਗ੍ਰੈਰ੍ਧਾਰਯਨ੍ਤਂ ਸਣਿਮਪਿ ਚ ਗਦਾਂ ਭੂਰਮਾऽऽਲਿਙ੍ਗਿਤਂ ਤਂ
ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ਸਿਨ੍ਦੂਰਕਾਨ੍ਤਿਂ ਵਿਧਿਮੁਖਵਿਬੁਧੈਰੀਡ੍ਯਮਾਨਂ ਮੁਕੁਨ੍ਦਮ੍ ॥

ਅਥ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।
ਮਹਾਵੈਕੁਣ੍ਠਨਾਥਾਖ੍ਯੋ ਮਹਾਨਾਰਾਯਣਾਭਿਧਃ ।
ਤਾਰਸ਼੍ਰੀਸ਼ਕ੍ਤਿਕਨ੍ਦਰ੍ਪਚਤੁਰ੍ਬੀਜਕਸ਼ੋਭਿਤਃ ॥ ੧੯ ॥

ਗੋਪਾਲਸੁਨ੍ਦਰੀਰੂਪਃ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਰਮਾਬੀਜਸਮਾਰਮ੍ਭੋ ਹਲ੍ਲੇਖਾਸਮਲਙ੍ਕਤਃ ॥ ੨੦ ॥

ਮਾਰਬੀਜਸਮਾਯੁਕ੍ਤੋ ਵਾਣੀਬੀਜਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਪਰਾਬੀਜਸਮਾਰਾਧ੍ਯੋ ਮੀਨਕੇਤਨਬੀਜਕਃ ॥ ੨੧ ॥

ਤਾਰਸ਼ਕ੍ਤਿਰਮਾਯੁਕ੍ਤਃ ਕਸ਼੍ਣਾਯਪਦਪੂਜਿਤਃ ।
ਕਾਦਿਵਿਦ੍ਯਾਦ੍ਯਕੂਟਾਢ੍ਯੋ ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਯਪਦਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੨ ॥

ਕਾਮਰਾਜਾਖ੍ਯਕੂਟੇਸ਼ੋ ਗੋਪੀਜਨਸੁਭਾਸ਼ਿਤਃ ।
ਵਲ੍ਲਭਾਯਪਦਪ੍ਰੀਤਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਕੂਟਵਿਜਮ੍ਭਿਤਃ ॥ ੨੩ ॥

ਵਹ੍ਨਿਜਾਯਾਸਮਾਯੁਕ੍ਤਃ ਪਰਾਵਾਙ੍ਮਦਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਮਾਯਾਰਮਾਸੁਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਕਲੇਬਰਃ ॥ ੨੪ ॥

ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਵਤਿਚਕ੍ਰੇਸ਼ੋ ਯਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਸ਼ਰੀਰਕਃ ।
ਪਿਣ੍ਡਗੋਪਾਲਬੀਜਾਢ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਮੋਹਨਚਕ੍ਰਗਃ ॥ ੨੫ ॥

ਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਰਸਕੋਣਗਃ ।
ਪਞ੍ਚਾਙ੍ਗਕਮਨੁਪ੍ਰੀਤਃ ਸਨ੍ਧਿਚਕ੍ਰਸਮਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੨੬ ॥

ਅਸ਼੍ਟਾਕ੍ਸ਼ਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪੋ ਮਹਿਸ਼੍ਯਸ਼੍ਟਕਸੇਵਿਤਃ ।
ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਕਲਾਨਿਧਿਕਲਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੨੭ ॥

ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀਰੂਪੋऽਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਦਲਪੂਜਿਤਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਵਿਂਸ਼ਤਿਵਰ੍ਣਾਤ੍ਮਗਾਯਤ੍ਰੀਮਨੁਸੇਵਿਤਃ ॥ ੨੮ ॥

ਚਤੁਰ੍ਵਿਂਸ਼ਤਿਨਾਮਾਤ੍ਮਸ਼ਕ੍ਤਿਵਨ੍ਦਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ।
ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰਬੀਜਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਕਾਮਵੀਥੀਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੨੯ ॥

ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਕ੍ਸ਼ਰਾਰੂਢੋ ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦ੍ਭਕ੍ਤਸੇਵਿਤਃ ।
ਪਿਣ੍ਡਗੋਪਾਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਪਿਣ੍ਡਗੋਪਾਲਵੀਥਿਗਃ ॥ ੩੦ ॥

ਵਰ੍ਣਮਾਲਾਸ੍ਵਰੂਪਾਢ੍ਯੋ ਮਾਤਕਾਵੀਥਿਮਧ੍ਯਗਃ ।
ਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਦ੍ਵਿਬੀਜਸ੍ਥਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਪਾਸ਼ਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ॥ ੩੧ ॥

ਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ੀਯਚਕ੍ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਲਿਖਿਤੋ ਭੂਰ੍ਜਪਤ੍ਰਾਦੌ ਕ੍ਰਮਾਰਾਧਿਤਵੈਭਵਃ ॥ ੩੨ ॥

ਊਰ੍ਧ੍ਵਰੇਖਾਸਮਾਯੁਕ੍ਤੋ ਨਿਮ੍ਨਰੇਖਾਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਃ ।
ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮੇਰੁਰੂਪੇਣ ਸਮ੍ਪੂਜਿਤੋऽਖਿਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੩੩
ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਵਰ੍ਣਮਾਲਾਭਿਃ ਸਮ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋਭਿਤਚਕ੍ਰਰਾਟ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਬਿਨ੍ਦੁਮਧ੍ਯਸ੍ਥਯਨ੍ਤ੍ਰਸਂਰਾਟ੍ਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ॥ ੩੪ ॥

ਕਾਮਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਰ੍ਫਲਦਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਦਸ੍ਯੁਨਿਵਾਰਕਃ ।
ਕੀਰ੍ਤਿਕਾਨ੍ਤਿਧਨਾਰੋਗ੍ਯਰਕ੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਰੀਵਿਜਯਪ੍ਰਦਃ ॥ ੩੫ ॥

ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਪ੍ਰਦਃ ਸਰ੍ਵਭੂਤਵੇਤਾਲਨਾਸ਼ਨਃ
ਕਾਸਾਪਸ੍ਮਾਰਕੁਸ਼੍ਠਾਦਿਸਰ੍ਵਰੋਗਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੩੬ ॥

ਤ੍ਵਗਾਦਿਧਾਤੁਸਮ੍ਬਦ੍ਧਸਰ੍ਵਾਮਯਚਿਕਿਤ੍ਸਕਃ ।
ਡਾਕਿਨ੍ਯਾਦਿਸ੍ਵਰੂਪੇਣ ਸਪ੍ਤਧਾਤੁਸ਼ੁ ਨਿਸ਼੍ਠਿਤਃ ॥ ੩੭ ॥

ਸ੍ਮਤਿਮਾਤ੍ਰੇਣਾਸ਼੍ਟਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਿਸ਼੍ਰਾਣਨਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਸ਼੍ਰੁਤਿਮੌਲਿਸਮਾਰਾਧ੍ਯਮਹਾਪਾਦੁਕਲੇਬਰਃ ॥ ੩੮ ॥

ਮਹਾਪਦਾਵਨੀਮਧ੍ਯਰਮਾਦਿਸ਼ੋਡਸ਼ੀਦ੍ਵਿਕਃ ।
ਰਮਾਦਿਸ਼ੋਡਸ਼ੀਯੁਕ੍ਤਰਾਜਗੋਪਦ੍ਵਯਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੩੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਜਗੋਪਮਧ੍ਯਸ੍ਥਮਹਾਨਾਰਾਯਣਦ੍ਵਿਕਃ ।
ਨਾਰਾਯਣਦ੍ਵਯਾਲੀਢਮਹਾਨਸਿਂਹਰੂਪਕਃ ॥ ੪੦ ॥

ਲਘੁਰੂਪਮਹਾਪਾਦੁਃ ਮਹਾਮਹਾਸੁਪਾਦੁਕਃ ।
ਮਹਾਪਦਾਵਨੀਧ੍ਯਾਨਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਵਿਲਾਸਕਃ ॥ ੪੧ ॥

ਮਹਾਪਦਾਵਨੀਨ੍ਯਾਸਸ਼ਤਾਧਿਕਕਲਾਸ਼੍ਟਕਃ ।
ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਲਹਰੀਸਮਾਰਬ੍ਧਕਲਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੪੨ ॥

ਸ਼ਤਾਧਿਕਕਲਾਨ੍ਤੋਦ੍ਯਚ੍ਛ੍ਰੀਮਚ੍ਚਰਣਵੈਭਵਃ ।
ਸ਼ਿਰ-ਆਦਿਬ੍ਰਹ੍ਮਰਨ੍ਧ੍ਰਸ੍ਥਾਨਨ੍ਯਸ੍ਤਕਲਾਵਲਿਃ ॥ ੪੩ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਨੀਲਸਮਚ੍ਛਾਯਃ ਸੂਰ੍ਯਸ੍ਪਰ੍ਧਿਕਿਰੀਟਕਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਮੀਚਨ੍ਦ੍ਰਵਿਭ੍ਰਾਜਦਲਿਕਸ੍ਥਲਸ਼ੋਭਿਤਃ ॥ ੪੪ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕੋਦ੍ਭਾਸੀ ਕਾਰੁਣ੍ਯਾਕੁਲਨੇਤ੍ਰਕਃ ।
ਮਨ੍ਦਹਾਸਮਨੋਹਾਰੀ ਨਵਚਮ੍ਪਕਨਾਸਿਕਃ ॥ ੪੫ ॥

ਮਕਰਕੁਣ੍ਡਲਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਸਂਸ਼ੋਭਿਤਕਪੋਲਕਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਾਙ੍ਕਿਤਵਕ੍ਸ਼ਃਸ਼੍ਰੀਃ ਵਨਮਾਲਾਵਿਰਾਜਿਤਃ ॥ ੪੬ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੋਰਃ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਸ੍ਥਪਰਾਹਙ੍ਕਤਿਰਾਜਿਤਃ ।
ਆਕਾਸ਼ਵਤ੍ਕ੍ਰਸ਼ਿਸ਼੍ਠਸ਼੍ਰੀਮਧ੍ਯਵਲ੍ਲੀਵਿਰਾਜਿਤਃ ॥ ੪੭ ॥

ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਗਦਾਪਦ੍ਮਸਂਰਾਜਿਤਚਤੁਰ੍ਭੁਜਃ ।
ਕੇਯੂਰਾਙ੍ਗਦਭੂਸ਼ਾਢ੍ਯਃ ਕਙ੍ਕਣਾਲਿਮਨੋਹਰਃ ॥ ੪੮ ॥

ਨਵਰਤ੍ਨਪ੍ਰਭਾਪੁਞ੍ਜਚ੍ਛੁਰਿਤਾਙ੍ਗੁਲਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਗੁਲ੍ਫਾਵਧਿਕਸਂਸ਼ੋਭਿਪੀਤਚੇਲਪ੍ਰਭਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੪੯ ॥

ਕਿਙ੍ਕਿਣੀਨਾਦਸਂਰਾਜਤ੍ਕਾਞ੍ਚੀਭੂਸ਼ਣਸ਼ੋਭਿਤਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਕ੍ਸ਼ੋਭਕਰਸ਼੍ਰੀਕਮਸਣੋਰੁਦ੍ਵਯਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੫੦ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਨੀਲਾਸ਼੍ਮਨਿਸ਼੍ਪਨ੍ਨਸਮ੍ਪੁਟਾਕਤਿਜਾਨੁਕਃ ।
ਸ੍ਮਰਤੂਣਾਭਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਕਜਙ੍ਘਾਦ੍ਵਯਵਿਰਾਜਿਤਃ ॥ ੫੧ ॥

ਮਾਂਸਲਗੁਲ੍ਫਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਕੋ ਮਹਾਸੌਭਾਗ੍ਯਸਂਯੁਤਃ ।
ਹ੍ਰੀਂਙ੍ਕਾਰਤਤ੍ਤ੍ਵਸਮ੍ਬੋਧਿਨੂਪੁਰਦ੍ਵਯਰਾਜਿਤਃ ॥ ੫੨ ॥

ਆਦਿਕੂਰ੍ਮਾਵਤਾਰਸ਼੍ਰੀਜਯਿਸ਼੍ਣੁਪ੍ਰਪਦਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਨਮਜ੍ਜਨਤਮੋਵਨ੍ਦਵਿਧ੍ਵਂਸਕਪਦਦ੍ਵਯਃ ॥ ੫੩ ॥

ਨਖਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਲਿਸ਼ੈਸ਼ਿਰ੍ਯਪਰਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ।
ਰਕ੍ਤਸ਼ੁਕ੍ਲਪ੍ਰਭਾਮਿਸ਼੍ਰਪਾਦੁਕਾਦ੍ਵਯਵੈਭਵਃ ॥ ੫੪ ॥

ਦਯਾਗੁਣਮਹਾਵਾਰ੍ਧਿਰ੍ਗੁਰੁਵਾਯੁਪੁਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ।

ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ –
ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਕਥਿਤਂ ਦੇਵਿ ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਮ੍ ॥ ੫੫ ॥

ਗੁਰੁਵਾਯੁਪੁਰੇਸ਼ਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਵਿਧਾਯਕਮ੍ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟਮੀਸਮਾਰਬ੍ਧਮਾਸੇਨੈਕੇਨ ਸਿਦ੍ਧਿਦਮ੍ ॥ ੫੬ ॥

ਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟਮੀਂ ਸਮਾਰਭ੍ਯ ਯਾਵਦਨ੍ਯਾऽਸਿਤਾऽਸ਼੍ਟਮੀ ।
ਤਾਵਤ੍ਕਾਲਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਸ਼ਤਸ਼ਃ ਪਠੇਤ੍ ॥ ੫੭ ॥

ਮਾਤਕਾਪੁਟਿਤਂ ਕਤ੍ਵਾ ਹਿਤ੍ਵਾऽऽਲਸ੍ਯਂ ਸੁਮਙ੍ਗਲੇ ।
ਏਕਾਨ੍ਤਭਕ੍ਤਿਯੁਕ੍ਤੋ ਹਿ ਗੁਰੁਵਾਯੁਪੁਰੇਸ਼੍ਵਰੇ ॥ ੫੮ ॥

ਜੀਵਨ੍ਨੇਵ ਸ ਭਕ੍ਤਾਗ੍ਰ੍ਯੋ ਮਾਧਵਾਧਿਸ਼੍ਠਿਤੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਤਪ੍ਤਕਾਞ੍ਚਨਗੌਰੇ ਹਿ ਤਚ੍ਛਰੀਰੇ ਸਦਾ ਲਸਨ੍ ॥ ੫੯ ॥

ਗੁਰੁਵਾਯੁਪੁਰਾਧੀਸ਼ੋऽਦ੍ਭੁਤਾਨਿ ਹਿ ਕਰਿਸ਼੍ਯਤਿ ।
ਅਤ ਆਵਾਂ ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਗਚ੍ਛਾਵਃ ਸ਼ਰਣਂ ਹਿ ਤਮ੍ ॥ ੬੦ ॥

ਕਾਰੁਣ੍ਯਮੂਰ੍ਤਿਮੀਸ਼ਾਨਂ ਗੁਰੁਵਾਯੁਪੁਰੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
ਉਡ੍ਡਾਮਰੇਸ਼ਤਨ੍ਤ੍ਰੇऽਸ੍ਮਿਨ੍ ਪਟਲੇ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਸਾਧਨੇ ॥ ੬੧ ॥

ਮਹਾਵੈਕੁਣ੍ਠਨਾਥਸ੍ਯ ਗੁਰੁਵਾਯੁਪੁਰੇਸ਼ਿਤੁਃ ।
ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਵਿਲਾਸਕਮ੍ ।
ਅਧ੍ਯਾਯਂ ਸਪ੍ਤਮਂ ਪੂਰ੍ਣਮਵਦਾਤਂ ਕਰੋਤ੍ਯੁਮੇ ॥ ੬੨ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਵਾਯੁਪੁਰੇਸ਼੍ਵਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਰਤ੍ਨਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

॥ ਸ਼ੁਭਮ੍ ॥

Also Read:

Shri Guruvayupureshvara Ashtottarashatanama Stotraratnam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top