Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Guruvayupureshvara Ashtottarashatanama Stotraratnam Lyrics in Kannada

Sri Guruvayupureshvara Ashtottarashatanama Stotraratnam Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಗುರುವಾಯುಪುರೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಮ್
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಾಜಗೋಪಾಲಾಭಿಧಶ್ರೀಮಹಾವೈಕುಂಠೇಶ್ವರಸ್ವರೂಪ
ಶ್ರೀಗುರುವಾಯುಪುರೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಮ್ ॥

ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ –
ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಮಹಾವೈಷ್ಣವತಲ್ಲಜ ।
ಜೀವವಾತಪುರೇಶಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮಖಿಲಂ ತ್ವಯಾ ॥ 1 ॥

ಮನ್ತ್ರತನ್ತ್ರರಹಸ್ಯಾಢ್ಯೈಃ ಸಹಸ್ರಾಧಿಕನಾಮಭಿಃ ।
ಅದ್ಯ ಮೇ ಪ್ರೇಮಭಾರೇಣೋಪನ್ಯಸ್ತಮಿದಮದ್ಭುತಮ್ ॥ 2 ॥

ಮಹಾವೈಕುಂಠನಾಥಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವಮಖಿಲಂ ಪ್ರಭೋ ।
ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಶ್ರೋತುಮದ್ಯ ತ್ವರಾಯುಕ್ತಾಸ್ಮ್ಯಹಂ ಪ್ರಭೋ ॥ 3 ॥

ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಜೀವವೃನ್ದೇಷು ಸರ್ವತಃ ।
ನಾತಿಕೃಚ್ಛ್ರೇಣ ಯತ್ನೇನ ಲಸೇಯುಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯಃ ॥ 4 ॥

ತಾದೃಶಂ ಸುಲಭಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವನ್ಮುಖಾತ್ ।
ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ –
ಮಹಾದೇವಿ ಶಿವೇ ಭದ್ರೇ ಜೀವವಾತಪುರೇಶಿತುಃ ॥ 5 ॥

ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವಾರಿಧೌ ಮಗ್ನಃ ಪೂರಯಾಮಿ ತ್ವದೀಪ್ಸಿತಮ್ ।
ಪೂರ್ವಂ ಯನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಭಾಷಿತಮ್ ॥ 6 ॥

ತಸ್ಯಾದೌ ವಿಜೃಮ್ಭಮಾಣೈರಷ್ಟಾಧಿಕಶತೇನ ತು ।
ನಾಮಭಿರ್ನಿರ್ಮಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಕಮ್ ॥ 7 ॥

ಪಠಿತುಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಅಶಕ್ತಾಃ ಸನ್ತಿ ಯೇ ಶಿವೇ ।
ತೇಷಾಮರ್ಥೇ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಸಂಗೃಹೀತಂ ಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 8 ॥

ಅನುಕೂಲೌ ದೇಶಕಾಲೌ ಯಸ್ಯ ಸ್ತೋ ಜಗತೀಹ ತು ।
ಪಠಿತವ್ಯಂ ತೇನ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಯತ್ನತಃ ಶಿವೇ ॥ 9 ॥

ಆಲಸ್ಯದೂಷಿತೇ ಚಿತ್ತೇ ವಿಶ್ವಾಸರಹಿತೇ ತಥಾ ।
ಗುರುವಾತಪುರೇಶಸ್ಯ ನ ಹಿ ಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥ 10 ॥

ಗುರೋರನ್ಯತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸೀ ತಥಾ ವಾತಪುರೇಶಿತುಃ ।
ಕಥಮೇತತ್ಫಲಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಯಥಾವದಧಿಗಚ್ಛತಿ ॥ 11 ॥

ಏಕ ಏವ ಗುರುರ್ಯಸ್ಯ ವೈಕುಂಠೋ ಯಸ್ಯ ದೈವತಮ್ ।
ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಸ್ಯ ನೂನಂ ಹಿ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಫಲಿಷ್ಯತಿ ॥ 12 ॥

ಅದ್ಯ ತೇ ದೇವಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಮಿಮಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸಾವಧಾನಮನಾಃ ಶೃಣು ॥ 13 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಋಷಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೀಶ್ವರಃ ।
ಛನ್ದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ತಥಾ ದೇವೋ ಗುರುವಾಯುಪುರೇಶ್ವರಃ ॥ 14 ॥

ರಮಾಶಕ್ತಿಸ್ಮರೈರ್ಬೀಜೈಃ ಬೀಜಶಕ್ತೀ ಚ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷೇಷು ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 15 ॥

ಮೂಲಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಷಡ್ಭಾಗೈಃ ಕರಾಂಗನ್ಯಾಸಮಾಚರೇತ್ ।
ಮಹಾವೈಕುಂಠರೂಪೇಣ ಧ್ಯಾತವ್ಯಾತ್ರ ಹಿ ದೇವತಾ ॥ 16 ॥

ಇನ್ದ್ರನೀಲಸಮಚ್ಛಾಯಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಧರಂ ಹರಿಮ್ ।
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮೈರ್ಲಸದ್ಬಾಹುಂ ವಿಚಿನ್ತಯೇತ್ ॥ 17 ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಕ್ಷೀರಾಮ್ಭೋಧಿಸ್ಥಕಲ್ಪದ್ರುಮವನವಿಲಸದ್ರತ್ನಯುಙ್ಮಂಟಪಾನ್ತಃ
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಪ್ರಸೂನಂ ಕುಸುಮಶರಚಯಂ ಚೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಪಾಶೌ ।
ಹಸ್ತಾಗ್ರೈರ್ಧಾರಯನ್ತಂ ಸೃಣಿಮಪಿ ಚ ಗದಾಂ ಭೂರಮಾಽಽಲಿಂಗಿತಂ ತಂ
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸಿನ್ದೂರಕಾನ್ತಿಂ ವಿಧಿಮುಖವಿಬುಧೈರೀಡ್ಯಮಾನಂ ಮುಕುನ್ದಮ್ ॥

ಅಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಮಹಾವೈಕುಂಠನಾಥಾಖ್ಯೋ ಮಹಾನಾರಾಯಣಾಭಿಧಃ ।
ತಾರಶ್ರೀಶಕ್ತಿಕನ್ದರ್ಪಚತುರ್ಬೀಜಕಶೋಭಿತಃ ॥ 19 ॥

ಗೋಪಾಲಸುನ್ದರೀರೂಪಃ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮನ್ತ್ರವಿಗ್ರಹಃ ।
ರಮಾಬೀಜಸಮಾರಮ್ಭೋ ಹೃಲ್ಲೇಖಾಸಮಲಂಕೃತಃ ॥ 20 ॥

ಮಾರಬೀಜಸಮಾಯುಕ್ತೋ ವಾಣೀಬೀಜಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಪರಾಬೀಜಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ಮೀನಕೇತನಬೀಜಕಃ ॥ 21 ॥

ತಾರಶಕ್ತಿರಮಾಯುಕ್ತಃ ಕೃಷ್ಣಾಯಪದಪೂಜಿತಃ ।
ಕಾದಿವಿದ್ಯಾದ್ಯಕೂಟಾಢ್ಯೋ ಗೋವಿನ್ದಾಯಪದಪ್ರಿಯಃ ॥ 22 ॥

ಕಾಮರಾಜಾಖ್ಯಕೂಟೇಶೋ ಗೋಪೀಜನಸುಭಾಷಿತಃ ।
ವಲ್ಲಭಾಯಪದಪ್ರೀತಃ ಶಕ್ತಿಕೂಟವಿಜೃಮ್ಭಿತಃ ॥ 23 ॥

ವಹ್ನಿಜಾಯಾಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪರಾವಾಙ್ಮದನಪ್ರಿಯಃ ।
ಮಾಯಾರಮಾಸುಸಮ್ಪೂರ್ಣೋ ಮನ್ತ್ರರಾಜಕಲೇಬರಃ ॥ 24 ॥

ದ್ವಾದಶಾವೃತಿಚಕ್ರೇಶೋ ಯನ್ತ್ರರಾಜಶರೀರಕಃ ।
ಪಿಂಡಗೋಪಾಲಬೀಜಾಢ್ಯಃ ಸರ್ವಮೋಹನಚಕ್ರಗಃ ॥ 25 ॥

ಷಡಕ್ಷರೀಮನ್ತ್ರರೂಪೋ ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮರಸಕೋಣಗಃ ।
ಪಂಚಾಂಗಕಮನುಪ್ರೀತಃ ಸನ್ಧಿಚಕ್ರಸಮರ್ಚಿತಃ ॥ 26 ॥

ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರೀಮನ್ತ್ರರೂಪೋ ಮಹಿಷ್ಯಷ್ಟಕಸೇವಿತಃ ।
ಷೋಡಶಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಾ ಕಲಾನಿಧಿಕಲಾರ್ಚಿತಃ ॥ 27 ॥

ಅಷ್ಟಾದಶಾಕ್ಷರೀರೂಪೋಽಷ್ಟಾದಶದಲಪೂಜಿತಃ ।
ಚತುರ್ವಿಂಶತಿವರ್ಣಾತ್ಮಗಾಯತ್ರೀಮನುಸೇವಿತಃ ॥ 28 ॥

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿನಾಮಾತ್ಮಶಕ್ತಿವೃನ್ದನಿಷೇವಿತಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರಬೀಜಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಕಾಮವೀಥೀಪ್ರಪೂಜಿತಃ ॥ 29 ॥

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಕ್ಷರಾರೂಢೋ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ಭಕ್ತಸೇವಿತಃ ।
ಪಿಂಡಗೋಪಾಲಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಪಿಂಡಗೋಪಾಲವೀಥಿಗಃ ॥ 30 ॥

ವರ್ಣಮಾಲಾಸ್ವರೂಪಾಢ್ಯೋ ಮಾತೃಕಾವೀಥಿಮಧ್ಯಗಃ ।
ಪಾಶಾಂಕುಶದ್ವಿಬೀಜಸ್ಥಃ ಶಕ್ತಿಪಾಶಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 31 ॥

ಪಾಶಾಂಕುಶೀಯಚಕ್ರೇಶೋ ದೇವೇನ್ದ್ರಾದಿಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ಲಿಖಿತೋ ಭೂರ್ಜಪತ್ರಾದೌ ಕ್ರಮಾರಾಧಿತವೈಭವಃ ॥ 32 ॥

ಊರ್ಧ್ವರೇಖಾಸಮಾಯುಕ್ತೋ ನಿಮ್ನರೇಖಾಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ।
ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮೇರುರೂಪೇಣ ಸಮ್ಪೂಜಿತೋಽಖಿಲಪ್ರದಃ ॥ 33
ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮವರ್ಣಮಾಲಾಭಿಃ ಸಮ್ಯಕ್ಶೋಭಿತಚಕ್ರರಾಟ್ ।
ಶ್ರೀಚಕ್ರಬಿನ್ದುಮಧ್ಯಸ್ಥಯನ್ತ್ರಸಂರಾಟ್ಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 34 ॥

ಕಾಮಧರ್ಮಾರ್ಥರ್ಫಲದಃ ಶತ್ರುದಸ್ಯುನಿವಾರಕಃ ।
ಕೀರ್ತಿಕಾನ್ತಿಧನಾರೋಗ್ಯರಕ್ಷಾಶ್ರೀವಿಜಯಪ್ರದಃ ॥ 35 ॥

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರದಃ ಸರ್ವಭೂತವೇತಾಲನಾಶನಃ
ಕಾಸಾಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಠಾದಿಸರ್ವರೋಗವಿನಾಶಕಃ ॥ 36 ॥

ತ್ವಗಾದಿಧಾತುಸಮ್ಬದ್ಧಸರ್ವಾಮಯಚಿಕಿತ್ಸಕಃ ।
ಡಾಕಿನ್ಯಾದಿಸ್ವರೂಪೇಣ ಸಪ್ತಧಾತುಷು ನಿಷ್ಠಿತಃ ॥ 37 ॥

ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರೇಣಾಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಶ್ರಾಣನವಿಶಾರದಃ ।
ಶ್ರುತಿಮೌಲಿಸಮಾರಾಧ್ಯಮಹಾಪಾದುಕಲೇಬರಃ ॥ 38 ॥

ಮಹಾಪದಾವನೀಮಧ್ಯರಮಾದಿಷೋಡಶೀದ್ವಿಕಃ ।
ರಮಾದಿಷೋಡಶೀಯುಕ್ತರಾಜಗೋಪದ್ವಯಾನ್ವಿತಃ ॥ 39 ॥

ಶ್ರೀರಾಜಗೋಪಮಧ್ಯಸ್ಥಮಹಾನಾರಾಯಣದ್ವಿಕಃ ।
ನಾರಾಯಣದ್ವಯಾಲೀಢಮಹಾನೃಸಿಂಹರೂಪಕಃ ॥ 40 ॥

ಲಘುರೂಪಮಹಾಪಾದುಃ ಮಹಾಮಹಾಸುಪಾದುಕಃ ।
ಮಹಾಪದಾವನೀಧ್ಯಾನಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿಲಾಸಕಃ ॥ 41 ॥

ಮಹಾಪದಾವನೀನ್ಯಾಸಶತಾಧಿಕಕಲಾಷ್ಟಕಃ ।
ಪರಮಾನನ್ದಲಹರೀಸಮಾರಬ್ಧಕಲಾನ್ವಿತಃ ॥ 42 ॥

ಶತಾಧಿಕಕಲಾನ್ತೋದ್ಯಚ್ಛ್ರೀಮಚ್ಚರಣವೈಭವಃ ।
ಶಿರ-ಆದಿಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರಸ್ಥಾನನ್ಯಸ್ತಕಲಾವಲಿಃ ॥ 43 ॥

ಇನ್ದ್ರನೀಲಸಮಚ್ಛಾಯಃ ಸೂರ್ಯಸ್ಪರ್ಧಿಕಿರೀಟಕಃ ।
ಅಷ್ಟಮೀಚನ್ದ್ರವಿಭ್ರಾಜದಲಿಕಸ್ಥಲಶೋಭಿತಃ ॥ 44 ॥

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋದ್ಭಾಸೀ ಕಾರುಣ್ಯಾಕುಲನೇತ್ರಕಃ ।
ಮನ್ದಹಾಸಮನೋಹಾರೀ ನವಚಮ್ಪಕನಾಸಿಕಃ ॥ 45 ॥

ಮಕರಕುಂಡಲದ್ವನ್ದ್ವಸಂಶೋಭಿತಕಪೋಲಕಃ ।
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತವಕ್ಷಃಶ್ರೀಃ ವನಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಃ ॥ 46 ॥

ದಕ್ಷಿಣೋರಃ ಪ್ರದೇಶಸ್ಥಪರಾಹಂಕೃತಿರಾಜಿತಃ ।
ಆಕಾಶವತ್ಕ್ರಶಿಷ್ಠಶ್ರೀಮಧ್ಯವಲ್ಲೀವಿರಾಜಿತಃ ॥ 47 ॥

ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಸಂರಾಜಿತಚತುರ್ಭುಜಃ ।
ಕೇಯೂರಾಂಗದಭೂಷಾಢ್ಯಃ ಕಂಕಣಾಲಿಮನೋಹರಃ ॥ 48 ॥

ನವರತ್ನಪ್ರಭಾಪುಂಜಚ್ಛುರಿತಾಂಗುಲಿಭೂಷಣಃ ।
ಗುಲ್ಫಾವಧಿಕಸಂಶೋಭಿಪೀತಚೇಲಪ್ರಭಾನ್ವಿತಃ ॥ 49 ॥

ಕಿಂಕಿಣೀನಾದಸಂರಾಜತ್ಕಾಂಚೀಭೂಷಣಶೋಭಿತಃ ।
ವಿಶ್ವಕ್ಷೋಭಕರಶ್ರೀಕಮಸೃಣೋರುದ್ವಯಾನ್ವಿತಃ ॥ 50 ॥

ಇನ್ದ್ರನೀಲಾಶ್ಮನಿಷ್ಪನ್ನಸಮ್ಪುಟಾಕೃತಿಜಾನುಕಃ ।
ಸ್ಮರತೂಣಾಭಲಕ್ಷ್ಮೀಕಜಂಘಾದ್ವಯವಿರಾಜಿತಃ ॥ 51 ॥

ಮಾಂಸಲಗುಲ್ಫಲಕ್ಷ್ಮೀಕೋ ಮಹಾಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಯುತಃ ।
ಹ್ರೀಂಂಕಾರತತ್ತ್ವಸಮ್ಬೋಧಿನೂಪುರದ್ವಯರಾಜಿತಃ ॥ 52 ॥

ಆದಿಕೂರ್ಮಾವತಾರಶ್ರೀಜಯಿಷ್ಣುಪ್ರಪದಾನ್ವಿತಃ ।
ನಮಜ್ಜನತಮೋವೃನ್ದವಿಧ್ವಂಸಕಪದದ್ವಯಃ ॥ 53 ॥

ನಖಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಲಿಶೈಶಿರ್ಯಪರವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ರಕ್ತಶುಕ್ಲಪ್ರಭಾಮಿಶ್ರಪಾದುಕಾದ್ವಯವೈಭವಃ ॥ 54 ॥

ದಯಾಗುಣಮಹಾವಾರ್ಧಿರ್ಗುರುವಾಯುಪುರೇಶ್ವರಃ ।

ಫಲಶ್ರುತಿಃ –
ಇತ್ಯೇವಂ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ 55 ॥

ಗುರುವಾಯುಪುರೇಶಸ್ಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಕಮ್ ।
ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀಸಮಾರಬ್ಧಮಾಸೇನೈಕೇನ ಸಿದ್ಧಿದಮ್ ॥ 56 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀಂ ಸಮಾರಭ್ಯ ಯಾವದನ್ಯಾಽಸಿತಾಽಷ್ಟಮೀ ।
ತಾವತ್ಕಾಲಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಶತಶಃ ಪಠೇತ್ ॥ 57 ॥

ಮಾತೃಕಾಪುಟಿತಂ ಕೃತ್ವಾ ಹಿತ್ವಾಽಽಲಸ್ಯಂ ಸುಮಂಗಲೇ ।
ಏಕಾನ್ತಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ಹಿ ಗುರುವಾಯುಪುರೇಶ್ವರೇ ॥ 58 ॥

ಜೀವನ್ನೇವ ಸ ಭಕ್ತಾಗ್ರ್ಯೋ ಮಾಧವಾಧಿಷ್ಠಿತೋ ಭವೇತ್ ।
ತಪ್ತಕಾಂಚನಗೌರೇ ಹಿ ತಚ್ಛರೀರೇ ಸದಾ ಲಸನ್ ॥ 59 ॥

ಗುರುವಾಯುಪುರಾಧೀಶೋಽದ್ಭುತಾನಿ ಹಿ ಕರಿಷ್ಯತಿ ।
ಅತ ಆವಾಂ ಮಹೇಶಾನಿ ಗಚ್ಛಾವಃ ಶರಣಂ ಹಿ ತಮ್ ॥ 60 ॥

ಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಮೀಶಾನಂ ಗುರುವಾಯುಪುರೇಶ್ವರಮ್ ।
ಉಡ್ಡಾಮರೇಶತನ್ತ್ರೇಽಸ್ಮಿನ್ ಪಟಲೇ ಕ್ಷಿಪ್ರಸಾಧನೇ ॥ 61 ॥

ಮಹಾವೈಕುಂಠನಾಥಸ್ಯ ಗುರುವಾಯುಪುರೇಶಿತುಃ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿಲಾಸಕಮ್ ।
ಅಧ್ಯಾಯಂ ಸಪ್ತಮಂ ಪೂರ್ಣಮವದಾತಂ ಕರೋತ್ಯುಮೇ ॥ 62 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಗುರುವಾಯುಪುರೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

॥ ಶುಭಮ್ ॥

Also Read:

Shri Guruvayupureshvara Ashtottarashatanama Stotraratnam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Guruvayupureshvara Ashtottarashatanama Stotraratnam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top