Ashtottara Shatanama Hanuman Stotras

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 Lyrics in Kannada | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 9 ॥

ಶ್ರೀಪರಾಶರ ಉವಾಚ ।
ಅನ್ಯಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ರಾಮಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮಹಾಮುನೇ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಹನುಮತ್ಪ್ರತಿಪಾದಕಮ್ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತದಿವ್ಯನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ । ಮಾರುತಾತ್ಮಜ ಇತಿ ಬೀಜಮ್ ।
ಅಂಜನಾಸೂನುರಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ । ವಾಯುಪುತ್ರೇತಿ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಮಮ ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಹನುಮತೇ ಯೇನ ತೀರ್ಣೋ ಮಹಾರ್ಣವಃ ।
ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಸೀತಾಪ್ಯುತ್ತೀರ್ಣಶೋಕಮಹಾರ್ಣವಃ ॥

ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿರ್ಹಿತಾಂ ಕೋಟಿ ವಾನರಾಣಾಂ ತರಸ್ವಿನಾಮ್ ।
ಯಸ್ಸಮುಜ್ಜೀವಯಾಮಾಸ ತಂ ವನ್ದೇ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಮ್ ॥

ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದಿಶಂ ಗತ್ವಾ ವೈದೇಹೀಂ ರಾಮಮುದ್ರಯಾ ।
ಅಜೀವಯತ್ತಮಮೃತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಪವನಾತ್ಮಜಮ್ ॥

ಇತಿಹಾಸಪುರಾಣೇಷು ಪ್ರಕೀರ್ಣಾನಾಮಿತಸ್ತತಃ ।
ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಂಗ್ರಹಿಷ್ಯೇ ಹನೂಮತಃ ॥

ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರ ಉವಾಚ ।
ಓಂ ಆಯುಷ್ಮತೇ । ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮನೇ । ಹನುಮತೇ ನಮಃ ।
ಮಾರುತಾತ್ಮಜಾಯ ಽಂಜನಾತನಯಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ ।
ಬಾಲಾರ್ಕಫಲಭುಕ್ಧಿಯೇ । ಸೂರ್ಯಪೃಷ್ಠಗಮನಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವವಿದೇ । ಬಹುಶ್ರುತವ್ಯಾಕರಣಾಯ ।
ರಾಮಸುಗ್ರೀವಸಖ್ಯಕೃತೇ । ರಾಮದಾಸಾಯ । ರಾಮದೂತಾಯ ।
ರಾಮಾತ್ಮನೇ । ರಾಮದೈವತಾಯ । ರಾಮಭಕ್ತಾಯ ।
ರಾಮಸಖಾಯ । ರಾಮನಿಧಯೇ । ರಾಮಹರ್ಷಣಾಯ ।
ಮಹಾನುಭಾವಾಯ । ಮೇಧಾವಿನೇ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರಗಿರಿಮರ್ದನಾಯ । ಮೈನಾಕಮಾನಿತಾಯ ।
ಮಾನ್ಯಾಯ । ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ । ಮಹಾಬಲಾಯ ।
ದೇವಮಾತಾಹೃನ್ನಿವಹಾಯ । ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರಿಧಯೇ ।
ಲಂಕಾದ್ವೀಪವಿಚಿತ್ರಾಂಗಾಯ । ಸೀತಾನ್ವೇಷಣಕೋವಿದಾಯ ।
ಸೀತಾದರ್ಶನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ರಾಮಪತ್ನೀಪ್ರಿಯಂವದಾಯ ।
ದಶಕಂಠಶಿರಚ್ಛೇತ್ರೇ । ಸ್ತುತತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾಯ ।
ಅಭಿದರ್ಶನಾಯ । ಧೀರಾಯ । ಕಾಂಚನವರ್ಣಾಂಗಾಯ ।
ತರುಣಾರ್ಕನಿಭಾಯ । ದೀಪ್ತಾನಲಾರ್ಚಿಷೇ । ದ್ಯುತಿಮತೇ ।
ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ । ನಖಾಯುಧಾಯ । ಮೇರುಮನ್ದರಸಂಕಾಶಾಯ ।
ವಿದ್ರುಮಪ್ರತಿಮಾನನಾಯ । ಸಮರ್ಥಾಯ । ವಿಶ್ರಾನ್ತಾಯ ।
ದುರ್ಧರ್ಷಾಯ । ಶತ್ರುಕಮ್ಪನಾಯ । ಅಶೋಕವನಿಕಾಚ್ಛೇತ್ರೇ !
ವೀರಕಿಂಕರಸೂದನಾಯ । ಚೈತ್ಯಪ್ರಾಸಾದವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ಜಮ್ಬುಮಾಲೀನಿಷೂದನಾಯ । ಸೀತಾಪ್ರಸಾದಕಾಯ ।
ಶೌರಯೇ ವಸ್ತ್ರಲಾಂಗೂಲಪಾವಕಾಯ । ದಗ್ಧಲಂಕಾಯ ।
ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮನೇ repeated 2 । ಮಹಾಜೀಮೂತನಿಸ್ವನಾಯ ।
ಸಂಸ್ಕಾರಸಮ್ಪನ್ನವಚಸೇ । ವಿಭೀಷಣವಿಶೋಕಕೃತೇ ।
ಮುಷ್ಟಿಪಿಷ್ಟದಶಾಸ್ಯಾಂಗಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮಣೋದ್ವಾಹನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಘ್ನೇ । ಅಕಮ್ಪನಧ್ನೇ । ತ್ರಿಶಿರಧ್ನೇ । ನಿಕುಮ್ಭಧ್ನೇ ।
ಪಾಪರಾಕ್ಷಸಸಂಘಧ್ನಾಯ । ಪಾಪನಾಶನಕೀರ್ತನಾಯ ।
ಮೃತಸಂಜೀವನಾಯ । ಯೋಗಿನೇ । ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರಪರಾಕ್ರಮಾಯ ।
ಹಸ್ತನ್ಯಸ್ತೌಷಧಿಗಿರಯೇ । ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣೋಜ್ಜೀವನಾಯ । ಶ್ಲಾಧ್ಯಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮಣಾರ್ಥಹೃತೌಷಧಯೇ ।
ದಶಗ್ರೀವವಧೋದ್ಯೋಗಿನೇ । ಸೀತಾನುಗ್ರಹಭಾಜನಾಯ ।
ರಾಮಂ ಪ್ರತ್ಯಾಗತಾಯ । ದಿವ್ಯಾಯ । ವೈದೇಹೀದತ್ತಭೂಷಣಾಯ ।
ರಾಮಾದ್ಭುತಯಶಸ್ತಮ್ಭಾಯ । ಯಾವದ್ರಾಮಕಥಾಸ್ಥಿತಾಯ ।
ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ । ವಿದ್ಯುತ್ಸಂಘಾತಪಿಂಗಲಾಯ ।
ಕದಲೀವನಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಭೀಮನಿಷ್ಕಮ್ಪನಾಯ । ಭೀಮಾಯ । ಅವ್ಯಗ್ರಾಯ ।
ಭೀಮಸೇನಾಗ್ರಜಾಯ । ಯುಗಾಯ । ಧನಂಜಯರಥಾರೂಢಾಯ ।
ಶಿವಭಕ್ತಾಯ । ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ । ಚೂರ್ಣೀಕೃತಾಕ್ಷದೇಹಾಯ ।
ಜ್ವಲಿತಾಗ್ನಿನಿಭಾನನಾಯ । ಪಿಂಗಾಕ್ಷಾಯ ।
ವಿಭವೇ ಆಕ್ಲಾನ್ತಾಯ । ಲಂಕಿಣೀಪ್ರಾಣಘಾತಕಾಯ ।
ಪುಚ್ಛಾಗ್ನಿದಗ್ಧಲಂಕಾಯ । ಮಾಲ್ಯವತ್ಪ್ರಾಣಹಾರಿಣೇ ।
ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ । ಅನಿಲಸೂನವೇ । ವಾಗ್ಮಿನೇ ವಾನರನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥

ಇತ್ಯೇವಂ ಕೀರ್ತನಂ ಯಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಪುಣ್ಯಂ ಪವನಪುತ್ರಸ್ಯ ಪಾವನಂ ಪರಿಕೀರ್ತನಮ್ ॥
ಕೀರ್ತಯನ್ ಶ್ರಾವಯನ್ ಶೃಣ್ವನ್ ಆಯುಷ್ಮತ್ತಾಮರೋಗತಾಮ್ ।
ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ದೀಪ್ತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯೇವ ಪರಾಯಣಃ ॥
ಮಹಾಭಯೇಷು ಯುದ್ಧೇಷು ಚೋರವ್ಯಾಲಮೃಗೇಷು ಚ ।
ಜಪತಾಂ ಕುರುತೇ ನಿತ್ಯಂ ಭಗವಾನ್ ಪವನಾತ್ಮಜಃ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil