Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 Lyrics in Punjabi | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਨਾਮਾਵਲਿਃ ੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਪਰਾਸ਼ਰ ਉਵਾਚ ।
ਅਨ੍ਯਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਰਾਮਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਮਹਾਮੁਨੇ ।
ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਹਨੁਮਤ੍ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਕਮ੍ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਦਿਵ੍ਯਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰ ऋਸ਼ਿਃ ।
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ । ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਾਨ੍ ਦੇਵਤਾ । ਮਾਰੁਤਾਤ੍ਮਜ ਇਤਿ ਬੀਜਮ੍ ।
ਅਞ੍ਜਨਾਸੂਨੁਰਿਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਵਾਯੁਪੁਤ੍ਰੇਤਿ ਕੀਲਕਮ੍ ।
ਮਮ ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਨਮਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਹਨੁਮਤੇ ਯੇਨ ਤੀਰ੍ਣੋ ਮਹਾਰ੍ਣਵਃ ।
ਰਾਮਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਸੀਤਾਪ੍ਯੁਤ੍ਤੀਰ੍ਣਸ਼ੋਕਮਹਾਰ੍ਣਵਃ ॥

ਸਪ੍ਤਸ਼ਸ਼੍ਟਿਰ੍ਹਿਤਾਂ ਕੋਟਿ ਵਾਨਰਾਣਾਂ ਤਰਸ੍ਵਿਨਾਮ੍ ।
ਯਸ੍ਸਮੁਜ੍ਜੀਵਯਾਮਾਸ ਤਂ ਵਨ੍ਦੇ ਮਾਰੁਤਾਤ੍ਮਜਮ੍ ॥

ਯੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਂ ਦਿਸ਼ਂ ਗਤ੍ਵਾ ਵੈਦੇਹੀਂ ਰਾਮਮੁਦ੍ਰਯਾ ।
ਅਜੀਵਯਤ੍ਤਮਮਤਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ਪਵਨਾਤ੍ਮਜਮ੍ ॥

ਇਤਿਹਾਸਪੁਰਾਣੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਣਾਨਾਮਿਤਸ੍ਤਤਃ ।
ਸ਼ਤਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਙ੍ਗ੍ਰਹਿਸ਼੍ਯੇ ਹਨੂਮਤਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰ ਉਵਾਚ ।
ॐ ਆਯੁਸ਼੍ਮਤੇ । ਅਪ੍ਰਮੇਯਾਤ੍ਮਨੇ । ਹਨੁਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਮਾਰੁਤਾਤ੍ਮਜਾਯ ऽਞ੍ਜਨਾਤਨਯਾਯ ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ।
ਬਾਲਾਰ੍ਕਫਲਭੁਕ੍ਧਿਯੇ । ਸੂਰ੍ਯਪਸ਼੍ਠਗਮਨਾਯ ਪੁਣ੍ਯਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਦੇ । ਬਹੁਸ਼੍ਰੁਤਵ੍ਯਾਕਰਣਾਯ ।
ਰਾਮਸੁਗ੍ਰੀਵਸਖ੍ਯਕਤੇ । ਰਾਮਦਾਸਾਯ । ਰਾਮਦੂਤਾਯ ।
ਰਾਮਾਤ੍ਮਨੇ । ਰਾਮਦੈਵਤਾਯ । ਰਾਮਭਕ੍ਤਾਯ ।
ਰਾਮਸਖਾਯ । ਰਾਮਨਿਧਯੇ । ਰਾਮਹਰ੍ਸ਼ਣਾਯ ।
ਮਹਾਨੁਭਾਵਾਯ । ਮੇਧਾਵਿਨੇ ।
ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਗਿਰਿਮਰ੍ਦਨਾਯ । ਮੈਨਾਕਮਾਨਿਤਾਯ ।
ਮਾਨ੍ਯਾਯ । ਮਹੋਤ੍ਸਾਹਾਯ । ਮਹਾਬਲਾਯ ।
ਦੇਵਮਾਤਾਹਨ੍ਨਿਵਹਾਯ । ਗੋਸ਼੍ਪਦੀਕਤਵਾਰਿਧਯੇ ।
ਲਙ੍ਕਾਦ੍ਵੀਪਵਿਚਿਤ੍ਰਾਙ੍ਗਾਯ । ਸੀਤਾਨ੍ਵੇਸ਼ਣਕੋਵਿਦਾਯ ।
ਸੀਤਾਦਰ੍ਸ਼ਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ । ਰਾਮਪਤ੍ਨੀਪ੍ਰਿਯਂਵਦਾਯ ।
ਦਸ਼ਕਣ੍ਠਸ਼ਿਰਚ੍ਛੇਤ੍ਰੇ । ਸ੍ਤੁਤਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯ ।
ਅਭਿਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ । ਧੀਰਾਯ । ਕਾਞ੍ਚਨਵਰ੍ਣਾਙ੍ਗਾਯ ।
ਤਰੁਣਾਰ੍ਕਨਿਭਾਯ । ਦੀਪ੍ਤਾਨਲਾਰ੍ਚਿਸ਼ੇ । ਦ੍ਯੁਤਿਮਤੇ ।
ਵਜ੍ਰਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਯ । ਨਖਾਯੁਧਾਯ । ਮੇਰੁਮਨ੍ਦਰਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾਯ ।
ਵਿਦ੍ਰੁਮਪ੍ਰਤਿਮਾਨਨਾਯ । ਸਮਰ੍ਥਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਾਯ ।
ਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ਾਯ । ਸ਼ਤ੍ਰੁਕਮ੍ਪਨਾਯ । ਅਸ਼ੋਕਵਨਿਕਾਚ੍ਛੇਤ੍ਰੇ !
ਵੀਰਕਿਙ੍ਕਰਸੂਦਨਾਯ । ਚੈਤ੍ਯਪ੍ਰਾਸਾਦਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ।
ਜਮ੍ਬੁਮਾਲੀਨਿਸ਼ੂਦਨਾਯ । ਸੀਤਾਪ੍ਰਸਾਦਕਾਯ ।
ਸ਼ੌਰਯੇ ਵਸ੍ਤ੍ਰਲਾਙ੍ਗੂਲਪਾਵਕਾਯ । ਦਗ੍ਧਲਙ੍ਕਾਯ ।
ਅਪ੍ਰਮੇਯਾਤ੍ਮਨੇ repeated 2 । ਮਹਾਜੀਮੂਤਨਿਸ੍ਵਨਾਯ ।
ਸਂਸ੍ਕਾਰਸਮ੍ਪਨ੍ਨਵਚਸੇ । ਵਿਭੀਸ਼ਣਵਿਸ਼ੋਕਕਤੇ ।
ਮੁਸ਼੍ਟਿਪਿਸ਼੍ਟਦਸ਼ਾਸ੍ਯਾਙ੍ਗਾਯ । ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੋਦ੍ਵਾਹਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਧੂਮ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਘ੍ਨੇ । ਅਕਮ੍ਪਨਧ੍ਨੇ । ਤ੍ਰਿਸ਼ਿਰਧ੍ਨੇ । ਨਿਕੁਮ੍ਭਧ੍ਨੇ ।
ਪਾਪਰਾਕ੍ਸ਼ਸਸਙ੍ਘਧ੍ਨਾਯ । ਪਾਪਨਾਸ਼ਨਕੀਰ੍ਤਨਾਯ ।
ਮਤਸਞ੍ਜੀਵਨਾਯ । ਯੋਗਿਨੇ । ਵਿਸ਼੍ਣੁਚਕ੍ਰਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ।
ਹਸ੍ਤਨ੍ਯਸ੍ਤੌਸ਼ਧਿਗਿਰਯੇ । ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੋਜ੍ਜੀਵਨਾਯ । ਸ਼੍ਲਾਧ੍ਯਾਯ । ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਰ੍ਥਹਤੌਸ਼ਧਯੇ ।
ਦਸ਼ਗ੍ਰੀਵਵਧੋਦ੍ਯੋਗਿਨੇ । ਸੀਤਾਨੁਗ੍ਰਹਭਾਜਨਾਯ ।
ਰਾਮਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਗਤਾਯ । ਦਿਵ੍ਯਾਯ । ਵੈਦੇਹੀਦਤ੍ਤਭੂਸ਼ਣਾਯ ।
ਰਾਮਾਦ੍ਭੁਤਯਸ਼ਸ੍ਤਮ੍ਭਾਯ । ਯਾਵਦ੍ਰਾਮਕਥਾਸ੍ਥਿਤਾਯ ।
ਨਿਸ਼੍ਕਲ੍ਮਸ਼ਾਯ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣੇ । ਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ਸਙ੍ਘਾਤਪਿਙ੍ਗਲਾਯ ।
ਕਦਲੀਵਨਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ । ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸਮਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ।
ਭੀਮਨਿਸ਼੍ਕਮ੍ਪਨਾਯ । ਭੀਮਾਯ । ਅਵ੍ਯਗ੍ਰਾਯ ।
ਭੀਮਸੇਨਾਗ੍ਰਜਾਯ । ਯੁਗਾਯ । ਧਨਞ੍ਜਯਰਥਾਰੂਢਾਯ ।
ਸ਼ਿਵਭਕ੍ਤਾਯ । ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਚੂਰ੍ਣੀਕਤਾਕ੍ਸ਼ਦੇਹਾਯ ।
ਜ੍ਵਲਿਤਾਗ੍ਨਿਨਿਭਾਨਨਾਯ । ਪਿਙ੍ਗਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ।
ਵਿਭਵੇ ਆਕ੍ਲਾਨ੍ਤਾਯ । ਲਙ੍ਕਿਣੀਪ੍ਰਾਣਘਾਤਕਾਯ ।
ਪੁਚ੍ਛਾਗ੍ਨਿਦਗ੍ਧਲਙ੍ਕਾਯ । ਮਾਲ੍ਯਵਤ੍ਪ੍ਰਾਣਹਾਰਿਣੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਦਾਯ । ਅਨਿਲਸੂਨਵੇ । ਵਾਗ੍ਮਿਨੇ ਵਾਨਰਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ॥

ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਕੀਰ੍ਤਨਂ ਯਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਮ੍ ।
ਪੁਣ੍ਯਂ ਪਵਨਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਪਾਵਨਂ ਪਰਿਕੀਰ੍ਤਨਮ੍ ॥
ਕੀਰ੍ਤਯਨ੍ ਸ਼੍ਰਾਵਯਨ੍ ਸ਼ਣ੍ਵਨ੍ ਆਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਤਾਮਰੋਗਤਾਮ੍ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਭਕ੍ਤਿਂ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਦੀਪ੍ਤਿਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤ੍ਯੇਵ ਪਰਾਯਣਃ ॥
ਮਹਾਭਯੇਸ਼ੁ ਯੁਦ੍ਧੇਸ਼ੁ ਚੋਰਵ੍ਯਾਲਮਗੇਸ਼ੁ ਚ ।
ਜਪਤਾਂ ਕੁਰੁਤੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਭਗਵਾਨ੍ ਪਵਨਾਤ੍ਮਜਃ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 Lyrics in Punjabi | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top