Ashtottara Shatanama Hanuman Stotras

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 Lyrics in English | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 Lyrics in English:

॥ srihanumadastottarasatanamastotranamavalih 9 ॥

sriparasara uvaca ।
anyastotram pravaksyami ramaproktam mahamune ।
astottarasatam namnam hanumatpratipadakam ॥

Om asya srihanumadastottarasatadivyanamastotramantrasya
sriramacandra rsih ।
anustupchandah । srihanuman devata । marutatmaja iti bijam ।
anjanasunuriti saktih । vayuputreti kilakam ।
mama srihanumatprasadasiddhyarthe jape viniyogah ॥

namastasmai hanumate yena tirno maharnavah ।
ramalaksmanasitapyuttirnasokamaharnavah ॥

saptasastirhitam koti vanaranam tarasvinam ।
yassamujjivayamasa tam vande marutatmajam ॥

yo daksinam disam gatva vaidehim ramamudraya ।
ajivayattamamrtam prapadye pavanatmajam ॥

itihasapuranesu prakirnanamitastatah ।
satamastottaram namnam sangrahisye hanumatah ॥

sriramacandra uvaca ।
Om ayusmate । aprameyatmane । hanumate namah ।
marutatmajaya ‘njanatanayaya srimate ।
balarkaphalabhukdhiye । suryaprsthagamanaya punyaya ।
sarvasastrarthatattvavide । bahusrutavyakaranaya ।
ramasugrivasakhyakrte । ramadasaya । ramadutaya ।
ramatmane । ramadaivataya । ramabhaktaya ।
ramasakhaya । ramanidhaye । ramaharsanaya ।
mahanubhavaya । medhavine ।
mahendragirimardanaya । mainakamanitaya ।
manyaya । mahotsahaya । mahabalaya ।
devamatahrnnivahaya । gospadikrtavaridhaye ।
lankadvipavicitrangaya । sitanvesanakovidaya ।
sitadarsanasantustaya । ramapatnipriyamvadaya ।
dasakanthasiracchetre । stutatarksyaya ।
abhidarsanaya । dhiraya । kancanavarnangaya ।
tarunarkanibhaya । diptanalarcise । dyutimate ।
vajradamstraya । nakhayudhaya । merumandarasankasaya ।
vidrumapratimananaya । samarthaya । visrantaya ।
durdharsaya । satrukampanaya । asokavanikacchetre !
virakinkarasudanaya । caityaprasadavidhvamsine ।
jambumalinisudanaya । sitaprasadakaya ।
sauraye vastralangulapavakaya । dagdhalankaya ।
aprameyatmane repeated 2 । mahajimutanisvanaya ।
samskarasampannavacase । vibhisanavisokakrte ।
mustipistadasasyangaya । laksmanodvahanapriyaya ।
dhumraksaghne । akampanadhne । trisiradhne । nikumbhadhne ।
paparaksasasanghadhnaya । papanasanakirtanaya ।
mrtasanjivanaya । yogine । visnucakraparakramaya ।
hastanyastausadhigiraye । caturvargaphalapradaya ।
laksmanojjivanaya । sladhyaya । laksmanarthahrtausadhaye ।
dasagrivavadhodyogine । sitanugrahabhajanaya ।
ramam pratyagataya । divyaya । vaidehidattabhusanaya ।
ramadbhutayasastambhaya । yavadramakathasthitaya ।
niskalmasaya । brahmacarine । vidyutsanghatapingalaya ।
kadalivanamadhyasthaya । mahalaksmisamasrayaya ।
bhimaniskampanaya । bhimaya । avyagraya ।
bhimasenagrajaya । yugaya । dhananjayaratharuḍhaya ।
sivabhaktaya । sivapriyaya । curnikrtaksadehaya ।
jvalitagninibhananaya । pingaksaya ।
vibhave aklantaya । lankinipranaghatakaya ।
pucchagnidagdhalankaya । malyavatpranaharine ।
sripradaya । anilasunave । vagmine vanaranayakaya namah ॥

ityevam kirtanam yasya namnamastottaram satam ।
punyam pavanaputrasya pavanam parikirtanam ॥
kirtayan sravayan srnvan ayusmattamarogatam ।
visnubhaktim sriyam diptim prapnotyeva parayanah ॥
mahabhayesu yuddhesu coravyalamrgesu ca ।
japatam kurute nityam bhagavan pavanatmajah ॥

॥ iti sriramaproktam srihanumadastottarasatanamastotranamavalih sampurna ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil