Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 Lyrics in Gujarati | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીહનુમદષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રનામાવલિઃ ૯ ॥

શ્રીપરાશર ઉવાચ ।
અન્યસ્તોત્રં પ્રવક્ષ્યામિ રામપ્રોક્તં મહામુને ।
અષ્ટોત્તરશતં નામ્નાં હનુમત્પ્રતિપાદકમ્ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીહનુમદષ્ટોત્તરશતદિવ્યનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય
શ્રીરામચન્દ્ર ઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્છન્દઃ । શ્રીહનુમાન્ દેવતા । મારુતાત્મજ ઇતિ બીજમ્ ।
અઞ્જનાસૂનુરિતિ શક્તિઃ । વાયુપુત્રેતિ કીલકમ્ ।
મમ શ્રીહનુમત્પ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

નમસ્તસ્મૈ હનુમતે યેન તીર્ણો મહાર્ણવઃ ।
રામલક્ષ્મણસીતાપ્યુત્તીર્ણશોકમહાર્ણવઃ ॥

સપ્તષષ્ટિર્હિતાં કોટિ વાનરાણાં તરસ્વિનામ્ ।
યસ્સમુજ્જીવયામાસ તં વન્દે મારુતાત્મજમ્ ॥

યો દક્ષિણાં દિશં ગત્વા વૈદેહીં રામમુદ્રયા ।
અજીવયત્તમમૃતં પ્રપદ્યે પવનાત્મજમ્ ॥

ઇતિહાસપુરાણેષુ પ્રકીર્ણાનામિતસ્તતઃ ।
શતમષ્ટોત્તરં નામ્નાં સઙ્ગ્રહિષ્યે હનૂમતઃ ॥

શ્રીરામચન્દ્ર ઉવાચ ।
ૐ આયુષ્મતે । અપ્રમેયાત્મને । હનુમતે નમઃ ।
મારુતાત્મજાય ઽઞ્જનાતનયાય શ્રીમતે ।
બાલાર્કફલભુક્ધિયે । સૂર્યપૃષ્ઠગમનાય પુણ્યાય ।
સર્વશાસ્ત્રાર્થતત્ત્વવિદે । બહુશ્રુતવ્યાકરણાય ।
રામસુગ્રીવસખ્યકૃતે । રામદાસાય । રામદૂતાય ।
રામાત્મને । રામદૈવતાય । રામભક્તાય ।
રામસખાય । રામનિધયે । રામહર્ષણાય ।
મહાનુભાવાય । મેધાવિને ।
મહેન્દ્રગિરિમર્દનાય । મૈનાકમાનિતાય ।
માન્યાય । મહોત્સાહાય । મહાબલાય ।
દેવમાતાહૃન્નિવહાય । ગોષ્પદીકૃતવારિધયે ।
લઙ્કાદ્વીપવિચિત્રાઙ્ગાય । સીતાન્વેષણકોવિદાય ।
સીતાદર્શનસન્તુષ્ટાય । રામપત્નીપ્રિયંવદાય ।
દશકણ્ઠશિરચ્છેત્રે । સ્તુતતાર્ક્ષ્યાય ।
અભિદર્શનાય । ધીરાય । કાઞ્ચનવર્ણાઙ્ગાય ।
તરુણાર્કનિભાય । દીપ્તાનલાર્ચિષે । દ્યુતિમતે ।
વજ્રદંષ્ટ્રાય । નખાયુધાય । મેરુમન્દરસઙ્કાશાય ।
વિદ્રુમપ્રતિમાનનાય । સમર્થાય । વિશ્રાન્તાય ।
દુર્ધર્ષાય । શત્રુકમ્પનાય । અશોકવનિકાચ્છેત્રે !
વીરકિઙ્કરસૂદનાય । ચૈત્યપ્રાસાદવિધ્વંસિને ।
જમ્બુમાલીનિષૂદનાય । સીતાપ્રસાદકાય ।
શૌરયે વસ્ત્રલાઙ્ગૂલપાવકાય । દગ્ધલઙ્કાય ।
અપ્રમેયાત્મને repeated 2 । મહાજીમૂતનિસ્વનાય ।
સંસ્કારસમ્પન્નવચસે । વિભીષણવિશોકકૃતે ।
મુષ્ટિપિષ્ટદશાસ્યાઙ્ગાય । લક્ષ્મણોદ્વાહનપ્રિયાય ।
ધૂમ્રાક્ષઘ્ને । અકમ્પનધ્ને । ત્રિશિરધ્ને । નિકુમ્ભધ્ને ।
પાપરાક્ષસસઙ્ઘધ્નાય । પાપનાશનકીર્તનાય ।
મૃતસઞ્જીવનાય । યોગિને । વિષ્ણુચક્રપરાક્રમાય ।
હસ્તન્યસ્તૌષધિગિરયે । ચતુર્વર્ગફલપ્રદાય ।
લક્ષ્મણોજ્જીવનાય । શ્લાધ્યાય । લક્ષ્મણાર્થહૃતૌષધયે ।
દશગ્રીવવધોદ્યોગિને । સીતાનુગ્રહભાજનાય ।
રામં પ્રત્યાગતાય । દિવ્યાય । વૈદેહીદત્તભૂષણાય ।
રામાદ્ભુતયશસ્તમ્ભાય । યાવદ્રામકથાસ્થિતાય ।
નિષ્કલ્મષાય । બ્રહ્મચારિણે । વિદ્યુત્સઙ્ઘાતપિઙ્ગલાય ।
કદલીવનમધ્યસ્થાય । મહાલક્ષ્મીસમાશ્રયાય ।
ભીમનિષ્કમ્પનાય । ભીમાય । અવ્યગ્રાય ।
ભીમસેનાગ્રજાય । યુગાય । ધનઞ્જયરથારૂઢાય ।
શિવભક્તાય । શિવપ્રિયાય । ચૂર્ણીકૃતાક્ષદેહાય ।
જ્વલિતાગ્નિનિભાનનાય । પિઙ્ગાક્ષાય ।
વિભવે આક્લાન્તાય । લઙ્કિણીપ્રાણઘાતકાય ।
પુચ્છાગ્નિદગ્ધલઙ્કાય । માલ્યવત્પ્રાણહારિણે ।
શ્રીપ્રદાય । અનિલસૂનવે । વાગ્મિને વાનરનાયકાય નમઃ ॥

ઇત્યેવં કીર્તનં યસ્ય નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ।
પુણ્યં પવનપુત્રસ્ય પાવનં પરિકીર્તનમ્ ॥
કીર્તયન્ શ્રાવયન્ શૃણ્વન્ આયુષ્મત્તામરોગતામ્ ।
વિષ્ણુભક્તિં શ્રિયં દીપ્તિં પ્રાપ્નોત્યેવ પરાયણઃ ॥
મહાભયેષુ યુદ્ધેષુ ચોરવ્યાલમૃગેષુ ચ ।
જપતાં કુરુતે નિત્યં ભગવાન્ પવનાત્મજઃ ॥

॥ ઇતિ શ્રીરામપ્રોક્તં શ્રીહનુમદષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top