Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 Lyrics in Oriya | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀହନୁମଦଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରନାମାଵଲିଃ ୯ ॥

ଶ୍ରୀପରାଶର ଉଵାଚ ।
ଅନ୍ୟସ୍ତୋତ୍ରଂ ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମି ରାମପ୍ରୋକ୍ତଂ ମହାମୁନେ ।
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ନାମ୍ନାଂ ହନୁମତ୍ପ୍ରତିପାଦକମ୍ ॥

ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀହନୁମଦଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଦିଵ୍ୟନାମସ୍ତୋତ୍ରମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ
ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଋଷିଃ ।
ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ଛନ୍ଦଃ । ଶ୍ରୀହନୁମାନ୍ ଦେଵତା । ମାରୁତାତ୍ମଜ ଇତି ବୀଜମ୍ ।
ଅଞ୍ଜନାସୂନୁରିତି ଶକ୍ତିଃ । ଵାୟୁପୁତ୍ରେତି କୀଲକମ୍ ।
ମମ ଶ୍ରୀହନୁମତ୍ପ୍ରସାଦସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ॥

ନମସ୍ତସ୍ମୈ ହନୁମତେ ୟେନ ତୀର୍ଣୋ ମହାର୍ଣଵଃ ।
ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣସୀତାପ୍ୟୁତ୍ତୀର୍ଣଶୋକମହାର୍ଣଵଃ ॥

ସପ୍ତଷଷ୍ଟିର୍ହିତାଂ କୋଟି ଵାନରାଣାଂ ତରସ୍ଵିନାମ୍ ।
ୟସ୍ସମୁଜ୍ଜୀଵୟାମାସ ତଂ ଵନ୍ଦେ ମାରୁତାତ୍ମଜମ୍ ॥

ୟୋ ଦକ୍ଷିଣାଂ ଦିଶଂ ଗତ୍ଵା ଵୈଦେହୀଂ ରାମମୁଦ୍ରୟା ।
ଅଜୀଵୟତ୍ତମମୃତଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ପଵନାତ୍ମଜମ୍ ॥

ଇତିହାସପୁରାଣେଷୁ ପ୍ରକୀର୍ଣାନାମିତସ୍ତତଃ ।
ଶତମଷ୍ଟୋତ୍ତରଂ ନାମ୍ନାଂ ସଙ୍ଗ୍ରହିଷ୍ୟେ ହନୂମତଃ ॥

ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଵାଚ ।
ଓଂ ଆୟୁଷ୍ମତେ । ଅପ୍ରମେୟାତ୍ମନେ । ହନୁମତେ ନମଃ ।
ମାରୁତାତ୍ମଜାୟ ଽଞ୍ଜନାତନୟାୟ ଶ୍ରୀମତେ ।
ବାଲାର୍କଫଲଭୁକ୍ଧିୟେ । ସୂର୍ୟପୃଷ୍ଠଗମନାୟ ପୁଣ୍ୟାୟ ।
ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥତତ୍ତ୍ଵଵିଦେ । ବହୁଶ୍ରୁତଵ୍ୟାକରଣାୟ ।
ରାମସୁଗ୍ରୀଵସଖ୍ୟକୃତେ । ରାମଦାସାୟ । ରାମଦୂତାୟ ।
ରାମାତ୍ମନେ । ରାମଦୈଵତାୟ । ରାମଭକ୍ତାୟ ।
ରାମସଖାୟ । ରାମନିଧୟେ । ରାମହର୍ଷଣାୟ ।
ମହାନୁଭାଵାୟ । ମେଧାଵିନେ ।
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିମର୍ଦନାୟ । ମୈନାକମାନିତାୟ ।
ମାନ୍ୟାୟ । ମହୋତ୍ସାହାୟ । ମହାବଲାୟ ।
ଦେଵମାତାହୃନ୍ନିଵହାୟ । ଗୋଷ୍ପଦୀକୃତଵାରିଧୟେ ।
ଲଙ୍କାଦ୍ଵୀପଵିଚିତ୍ରାଙ୍ଗାୟ । ସୀତାନ୍ଵେଷଣକୋଵିଦାୟ ।
ସୀତାଦର୍ଶନସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ । ରାମପତ୍ନୀପ୍ରିୟଂଵଦାୟ ।
ଦଶକଣ୍ଠଶିରଚ୍ଛେତ୍ରେ । ସ୍ତୁତତାର୍କ୍ଷ୍ୟାୟ ।
ଅଭିଦର୍ଶନାୟ । ଧୀରାୟ । କାଞ୍ଚନଵର୍ଣାଙ୍ଗାୟ ।
ତରୁଣାର୍କନିଭାୟ । ଦୀପ୍ତାନଲାର୍ଚିଷେ । ଦ୍ୟୁତିମତେ ।
ଵଜ୍ରଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ । ନଖାୟୁଧାୟ । ମେରୁମନ୍ଦରସଙ୍କାଶାୟ ।
ଵିଦ୍ରୁମପ୍ରତିମାନନାୟ । ସମର୍ଥାୟ । ଵିଶ୍ରାନ୍ତାୟ ।
ଦୁର୍ଧର୍ଷାୟ । ଶତ୍ରୁକମ୍ପନାୟ । ଅଶୋକଵନିକାଚ୍ଛେତ୍ରେ !
ଵୀରକିଙ୍କରସୂଦନାୟ । ଚୈତ୍ୟପ୍ରାସାଦଵିଧ୍ଵଂସିନେ ।
ଜମ୍ବୁମାଲୀନିଷୂଦନାୟ । ସୀତାପ୍ରସାଦକାୟ ।
ଶୌରୟେ ଵସ୍ତ୍ରଲାଙ୍ଗୂଲପାଵକାୟ । ଦଗ୍ଧଲଙ୍କାୟ ।
ଅପ୍ରମେୟାତ୍ମନେ repeated 2 । ମହାଜୀମୂତନିସ୍ଵନାୟ ।
ସଂସ୍କାରସମ୍ପନ୍ନଵଚସେ । ଵିଭୀଷଣଵିଶୋକକୃତେ ।
ମୁଷ୍ଟିପିଷ୍ଟଦଶାସ୍ୟାଙ୍ଗାୟ । ଲକ୍ଷ୍ମଣୋଦ୍ଵାହନପ୍ରିୟାୟ ।
ଧୂମ୍ରାକ୍ଷଘ୍ନେ । ଅକମ୍ପନଧ୍ନେ । ତ୍ରିଶିରଧ୍ନେ । ନିକୁମ୍ଭଧ୍ନେ ।
ପାପରାକ୍ଷସସଙ୍ଘଧ୍ନାୟ । ପାପନାଶନକୀର୍ତନାୟ ।
ମୃତସଞ୍ଜୀଵନାୟ । ୟୋଗିନେ । ଵିଷ୍ଣୁଚକ୍ରପରାକ୍ରମାୟ ।
ହସ୍ତନ୍ୟସ୍ତୌଷଧିଗିରୟେ । ଚତୁର୍ଵର୍ଗଫଲପ୍ରଦାୟ ।
ଲକ୍ଷ୍ମଣୋଜ୍ଜୀଵନାୟ । ଶ୍ଲାଧ୍ୟାୟ । ଲକ୍ଷ୍ମଣାର୍ଥହୃତୌଷଧୟେ ।
ଦଶଗ୍ରୀଵଵଧୋଦ୍ୟୋଗିନେ । ସୀତାନୁଗ୍ରହଭାଜନାୟ ।
ରାମଂ ପ୍ରତ୍ୟାଗତାୟ । ଦିଵ୍ୟାୟ । ଵୈଦେହୀଦତ୍ତଭୂଷଣାୟ ।
ରାମାଦ୍ଭୁତୟଶସ୍ତମ୍ଭାୟ । ୟାଵଦ୍ରାମକଥାସ୍ଥିତାୟ ।
ନିଷ୍କଲ୍ମଷାୟ । ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ । ଵିଦ୍ୟୁତ୍ସଙ୍ଘାତପିଙ୍ଗଲାୟ ।
କଦଲୀଵନମଧ୍ୟସ୍ଥାୟ । ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀସମାଶ୍ରୟାୟ ।
ଭୀମନିଷ୍କମ୍ପନାୟ । ଭୀମାୟ । ଅଵ୍ୟଗ୍ରାୟ ।
ଭୀମସେନାଗ୍ରଜାୟ । ୟୁଗାୟ । ଧନଞ୍ଜୟରଥାରୂଢାୟ ।
ଶିଵଭକ୍ତାୟ । ଶିଵପ୍ରିୟାୟ । ଚୂର୍ଣୀକୃତାକ୍ଷଦେହାୟ ।
ଜ୍ଵଲିତାଗ୍ନିନିଭାନନାୟ । ପିଙ୍ଗାକ୍ଷାୟ ।
ଵିଭଵେ ଆକ୍ଲାନ୍ତାୟ । ଲଙ୍କିଣୀପ୍ରାଣଘାତକାୟ ।
ପୁଚ୍ଛାଗ୍ନିଦଗ୍ଧଲଙ୍କାୟ । ମାଲ୍ୟଵତ୍ପ୍ରାଣହାରିଣେ ।
ଶ୍ରୀପ୍ରଦାୟ । ଅନିଲସୂନଵେ । ଵାଗ୍ମିନେ ଵାନରନାୟକାୟ ନମଃ ॥

ଇତ୍ୟେଵଂ କୀର୍ତନଂ ୟସ୍ୟ ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଂ ଶତମ୍ ।
ପୁଣ୍ୟଂ ପଵନପୁତ୍ରସ୍ୟ ପାଵନଂ ପରିକୀର୍ତନମ୍ ॥
କୀର୍ତୟନ୍ ଶ୍ରାଵୟନ୍ ଶୃଣ୍ଵନ୍ ଆୟୁଷ୍ମତ୍ତାମରୋଗତାମ୍ ।
ଵିଷ୍ଣୁଭକ୍ତିଂ ଶ୍ରିୟଂ ଦୀପ୍ତିଂ ପ୍ରାପ୍ନୋତ୍ୟେଵ ପରାୟଣଃ ॥
ମହାଭୟେଷୁ ୟୁଦ୍ଧେଷୁ ଚୋରଵ୍ୟାଲମୃଗେଷୁ ଚ ।
ଜପତାଂ କୁରୁତେ ନିତ୍ୟଂ ଭଗଵାନ୍ ପଵନାତ୍ମଜଃ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀରାମପ୍ରୋକ୍ତଂ ଶ୍ରୀହନୁମଦଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରନାମାଵଲିଃ ସମ୍ପୂର୍ଣା ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 Lyrics in Oriya | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top