Ashtottara Shatanama Hanuman Stotras

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 Lyrics in Malayalam | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഹനുമദഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രനാമാവലിഃ 9 ॥

ശ്രീപരാശര ഉവാച ।
അന്യസ്തോത്രം പ്രവക്ഷ്യാമി രാമപ്രോക്തം മഹാമുനേ ।
അഷ്ടോത്തരശതം നാംനാം ഹനുമത്പ്രതിപാദകം ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീഹനുമദഷ്ടോത്തരശതദിവ്യനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ
ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ । ശ്രീഹനുമാന്‍ ദേവതാ । മാരുതാത്മജ ഇതി ബീജം ।
അഞ്ജനാസൂനുരിതി ശക്തിഃ । വായുപുത്രേതി കീലകം ।
മമ ശ്രീഹനുമത്പ്രസാദസിദ്ധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

നമസ്തസ്മൈ ഹനുമതേ യേന തീര്‍ണോ മഹാര്‍ണവഃ ।
രാമലക്ഷ്മണസീതാപ്യുത്തീര്‍ണശോകമഹാര്‍ണവഃ ॥

സപ്തഷഷ്ടിര്‍ഹിതാം കോടി വാനരാണാം തരസ്വിനാം ।
യസ്സമുജ്ജീവയാമാസ തം വന്ദേ മാരുതാത്മജം ॥

യോ ദക്ഷിണാം ദിശം ഗത്വാ വൈദേഹീം രാമമുദ്രയാ ।
അജീവയത്തമമൃതം പ്രപദ്യേ പവനാത്മജം ॥

ഇതിഹാസപുരാണേഷു പ്രകീര്‍ണാനാമിതസ്തതഃ ।
ശതമഷ്ടോത്തരം നാംനാം സങ്ഗ്രഹിഷ്യേ ഹനൂമതഃ ॥

ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഉവാച ।
ഓം ആയുഷ്മതേ । അപ്രമേയാത്മനേ । ഹനുമതേ നമഃ ।
മാരുതാത്മജായ ഽഞ്ജനാതനയായ ശ്രീമതേ ।
ബാലാര്‍കഫലഭുക്ധിയേ । സൂര്യപൃഷ്ഠഗമനായ പുണ്യായ ।
സര്‍വശാസ്ത്രാര്‍ഥതത്ത്വവിദേ । ബഹുശ്രുതവ്യാകരണായ ।
രാമസുഗ്രീവസഖ്യകൃതേ । രാമദാസായ । രാമദൂതായ ।
രാമാത്മനേ । രാമദൈവതായ । രാമഭക്തായ ।
രാമസഖായ । രാമനിധയേ । രാമഹര്‍ഷണായ ।
മഹാനുഭാവായ । മേധാവിനേ ।
മഹേന്ദ്രഗിരിമര്‍ദനായ । മൈനാകമാനിതായ ।
മാന്യായ । മഹോത്സാഹായ । മഹാബലായ ।
ദേവമാതാഹൃന്നിവഹായ । ഗോഷ്പദീകൃതവാരിധയേ ।
ലങ്കാദ്വീപവിചിത്രാങ്ഗായ । സീതാന്വേഷണകോവിദായ ।
സീതാദര്‍ശനസന്തുഷ്ടായ । രാമപത്നീപ്രിയംവദായ ।
ദശകണ്ഠശിരച്ഛേത്രേ । സ്തുതതാര്‍ക്ഷ്യായ ।
അഭിദര്‍ശനായ । ധീരായ । കാഞ്ചനവര്‍ണാങ്ഗായ ।
തരുണാര്‍കനിഭായ । ദീപ്താനലാര്‍ചിഷേ । ദ്യുതിമതേ ।
വജ്രദംഷ്ട്രായ । നഖായുധായ । മേരുമന്ദരസങ്കാശായ ।
വിദ്രുമപ്രതിമാനനായ । സമര്‍ഥായ । വിശ്രാന്തായ ।
ദുര്‍ധര്‍ഷായ । ശത്രുകമ്പനായ । അശോകവനികാച്ഛേത്രേ !
വീരകിങ്കരസൂദനായ । ചൈത്യപ്രാസാദവിധ്വംസിനേ ।
ജംബുമാലീനിഷൂദനായ । സീതാപ്രസാദകായ ।
ശൌരയേ വസ്ത്രലാങ്ഗൂലപാവകായ । ദഗ്ധലങ്കായ ।
അപ്രമേയാത്മനേ repeated 2 । മഹാജീമൂതനിസ്വനായ ।
സംസ്കാരസമ്പന്നവചസേ । വിഭീഷണവിശോകകൃതേ ।
മുഷ്ടിപിഷ്ടദശാസ്യാങ്ഗായ । ലക്ഷ്മണോദ്വാഹനപ്രിയായ ।
ധൂംരാക്ഷഘ്നേ । അകമ്പനധ്നേ । ത്രിശിരധ്നേ । നികുംഭധ്നേ ।
പാപരാക്ഷസസങ്ഘധ്നായ । പാപനാശനകീര്‍തനായ ।
മൃതസഞ്ജീവനായ । യോഗിനേ । വിഷ്ണുചക്രപരാക്രമായ ।
ഹസ്തന്യസ്തൌഷധിഗിരയേ । ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രദായ ।
ലക്ഷ്മണോജ്ജീവനായ । ശ്ലാധ്യായ । ലക്ഷ്മണാര്‍ഥഹൃതൌഷധയേ ।
ദശഗ്രീവവധോദ്യോഗിനേ । സീതാനുഗ്രഹഭാജനായ ।
രാമം പ്രത്യാഗതായ । ദിവ്യായ । വൈദേഹീദത്തഭൂഷണായ ।
രാമാദ്ഭുതയശസ്തംഭായ । യാവദ്രാമകഥാസ്ഥിതായ ।
നിഷ്കല്‍മഷായ । ബ്രഹ്മചാരിണേ । വിദ്യുത്സങ്ഘാതപിങ്ഗലായ ।
കദലീവനമധ്യസ്ഥായ । മഹാലക്ഷ്മീസമാശ്രയായ ।
ഭീമനിഷ്കമ്പനായ । ഭീമായ । അവ്യഗ്രായ ।
ഭീമസേനാഗ്രജായ । യുഗായ । ധനഞ്ജയരഥാരൂഢായ ।
ശിവഭക്തായ । ശിവപ്രിയായ । ചൂര്‍ണീകൃതാക്ഷദേഹായ ।
ജ്വലിതാഗ്നിനിഭാനനായ । പിങ്ഗാക്ഷായ ।
വിഭവേ ആക്ലാന്തായ । ലങ്കിണീപ്രാണഘാതകായ ।
പുച്ഛാഗ്നിദഗ്ധലങ്കായ । മാല്യവത്പ്രാണഹാരിണേ ।
ശ്രീപ്രദായ । അനിലസൂനവേ । വാഗ്മിനേ വാനരനായകായ നമഃ ॥

ഇത്യേവം കീര്‍തനം യസ്യ നാംനാമഷ്ടോത്തരം ശതം ।
പുണ്യം പവനപുത്രസ്യ പാവനം പരികീര്‍തനം ॥
കീര്‍തയന്‍ ശ്രാവയന്‍ ശൃണ്വന്‍ ആയുഷ്മത്താമരോഗതാം ।
വിഷ്ണുഭക്തിം ശ്രിയം ദീപ്തിം പ്രാപ്നോത്യേവ പരായണഃ ॥
മഹാഭയേഷു യുദ്ധേഷു ചോരവ്യാലമൃഗേഷു ച ।
ജപതാം കുരുതേ നിത്യം ഭഗവാന്‍ പവനാത്മജഃ ॥

॥ ഇതി ശ്രീരാമപ്രോക്തം ശ്രീഹനുമദഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രനാമാവലിഃ സമ്പൂര്‍ണാ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet