Ashtottara Shatanama Hanuman Stotras

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 Lyrics in Telugu | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీహనుమదష్టోత్తరశతనామస్తోత్రనామావలిః ౯ ॥

శ్రీపరాశర ఉవాచ ।
అన్యస్తోత్రం ప్రవక్ష్యామి రామప్రోక్తం మహామునే ।
అష్టోత్తరశతం నామ్నాం హనుమత్ప్రతిపాదకమ్ ॥

ఓం అస్య శ్రీహనుమదష్టోత్తరశతదివ్యనామస్తోత్రమన్త్రస్య
శ్రీరామచన్ద్ర ఋషిః ।
అనుష్టుప్ఛన్దః । శ్రీహనుమాన్ దేవతా । మారుతాత్మజ ఇతి బీజమ్ ।
అఞ్జనాసూనురితి శక్తిః । వాయుపుత్రేతి కీలకమ్ ।
మమ శ్రీహనుమత్ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥

నమస్తస్మై హనుమతే యేన తీర్ణో మహార్ణవః ।
రామలక్ష్మణసీతాప్యుత్తీర్ణశోకమహార్ణవః ॥

సప్తషష్టిర్హితాం కోటి వానరాణాం తరస్వినామ్ ।
యస్సముజ్జీవయామాస తం వన్దే మారుతాత్మజమ్ ॥

యో దక్షిణాం దిశం గత్వా వైదేహీం రామముద్రయా ।
అజీవయత్తమమృతం ప్రపద్యే పవనాత్మజమ్ ॥

ఇతిహాసపురాణేషు ప్రకీర్ణానామితస్తతః ।
శతమష్టోత్తరం నామ్నాం సఙ్గ్రహిష్యే హనూమతః ॥

శ్రీరామచన్ద్ర ఉవాచ ।
ఓం ఆయుష్మతే । అప్రమేయాత్మనే । హనుమతే నమః ।
మారుతాత్మజాయ ఽఞ్జనాతనయాయ శ్రీమతే ।
బాలార్కఫలభుక్ధియే । సూర్యపృష్ఠగమనాయ పుణ్యాయ ।
సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వవిదే । బహుశ్రుతవ్యాకరణాయ ।
రామసుగ్రీవసఖ్యకృతే । రామదాసాయ । రామదూతాయ ।
రామాత్మనే । రామదైవతాయ । రామభక్తాయ ।
రామసఖాయ । రామనిధయే । రామహర్షణాయ ।
మహానుభావాయ । మేధావినే ।
మహేన్ద్రగిరిమర్దనాయ । మైనాకమానితాయ ।
మాన్యాయ । మహోత్సాహాయ । మహాబలాయ ।
దేవమాతాహృన్నివహాయ । గోష్పదీకృతవారిధయే ।
లఙ్కాద్వీపవిచిత్రాఙ్గాయ । సీతాన్వేషణకోవిదాయ ।
సీతాదర్శనసన్తుష్టాయ । రామపత్నీప్రియంవదాయ ।
దశకణ్ఠశిరచ్ఛేత్రే । స్తుతతార్క్ష్యాయ ।
అభిదర్శనాయ । ధీరాయ । కాఞ్చనవర్ణాఙ్గాయ ।
తరుణార్కనిభాయ । దీప్తానలార్చిషే । ద్యుతిమతే ।
వజ్రదంష్ట్రాయ । నఖాయుధాయ । మేరుమన్దరసఙ్కాశాయ ।
విద్రుమప్రతిమాననాయ । సమర్థాయ । విశ్రాన్తాయ ।
దుర్ధర్షాయ । శత్రుకమ్పనాయ । అశోకవనికాచ్ఛేత్రే !
వీరకిఙ్కరసూదనాయ । చైత్యప్రాసాదవిధ్వంసినే ।
జమ్బుమాలీనిషూదనాయ । సీతాప్రసాదకాయ ।
శౌరయే వస్త్రలాఙ్గూలపావకాయ । దగ్ధలఙ్కాయ ।
అప్రమేయాత్మనే repeated 2 । మహాజీమూతనిస్వనాయ ।
సంస్కారసమ్పన్నవచసే । విభీషణవిశోకకృతే ।
ముష్టిపిష్టదశాస్యాఙ్గాయ । లక్ష్మణోద్వాహనప్రియాయ ।
ధూమ్రాక్షఘ్నే । అకమ్పనధ్నే । త్రిశిరధ్నే । నికుమ్భధ్నే ।
పాపరాక్షససఙ్ఘధ్నాయ । పాపనాశనకీర్తనాయ ।
మృతసఞ్జీవనాయ । యోగినే । విష్ణుచక్రపరాక్రమాయ ।
హస్తన్యస్తౌషధిగిరయే । చతుర్వర్గఫలప్రదాయ ।
లక్ష్మణోజ్జీవనాయ । శ్లాధ్యాయ । లక్ష్మణార్థహృతౌషధయే ।
దశగ్రీవవధోద్యోగినే । సీతానుగ్రహభాజనాయ ।
రామం ప్రత్యాగతాయ । దివ్యాయ । వైదేహీదత్తభూషణాయ ।
రామాద్భుతయశస్తమ్భాయ । యావద్రామకథాస్థితాయ ।
నిష్కల్మషాయ । బ్రహ్మచారిణే । విద్యుత్సఙ్ఘాతపిఙ్గలాయ ।
కదలీవనమధ్యస్థాయ । మహాలక్ష్మీసమాశ్రయాయ ।
భీమనిష్కమ్పనాయ । భీమాయ । అవ్యగ్రాయ ।
భీమసేనాగ్రజాయ । యుగాయ । ధనఞ్జయరథారూఢాయ ।
శివభక్తాయ । శివప్రియాయ । చూర్ణీకృతాక్షదేహాయ ।
జ్వలితాగ్నినిభాననాయ । పిఙ్గాక్షాయ ।
విభవే ఆక్లాన్తాయ । లఙ్కిణీప్రాణఘాతకాయ ।
పుచ్ఛాగ్నిదగ్ధలఙ్కాయ । మాల్యవత్ప్రాణహారిణే ।
శ్రీప్రదాయ । అనిలసూనవే । వాగ్మినే వానరనాయకాయ నమః ॥

ఇత్యేవం కీర్తనం యస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ।
పుణ్యం పవనపుత్రస్య పావనం పరికీర్తనమ్ ॥
కీర్తయన్ శ్రావయన్ శృణ్వన్ ఆయుష్మత్తామరోగతామ్ ।
విష్ణుభక్తిం శ్రియం దీప్తిం ప్రాప్నోత్యేవ పరాయణః ॥
మహాభయేషు యుద్ధేషు చోరవ్యాలమృగేషు చ ।
జపతాం కురుతే నిత్యం భగవాన్ పవనాత్మజః ॥

॥ ఇతి శ్రీరామప్రోక్తం శ్రీహనుమదష్టోత్తరశతనామస్తోత్రనామావలిః సమ్పూర్ణా ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 9 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet