Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Harisharan Ashtakam Lyrics in English

Sri Harisharanashtakam Lyrics in English:

॥ sri harisaranastakam ॥

sri ganesaya namah ॥

dhyeyam vadanti sivameva hi kecidanye
saktim ganesamapare tu divakaram vai ।
rupaistu tairapi vibhasi yatastvamekas-
tasmattvameva saranam mama sankhapane ॥ 1 ॥

no sodaro na janako janani na jaya
naivatmajo na ca kulam vipulam balam va ।
samdrsyate na kila ko’pi sahayako me
tasmattvameva saranam mama sankhapane ॥ 2 ॥

nopasita madamapasya maya mahantas-
tirthani castikadhiya nahi sevitani ।
devarcanam ca vidhivanna krtam kadapi
tasmattvameva saranam mama sankhapane ॥ 3 ॥

durvasana mama sada parikarsayanti
cittam sariramapi rogagana dahanti ।
sañjivanam ca parahastagatam sadaiva
tasmattvameva saranam mama sankhapane ॥ 4 ॥

purvam krtani duritani maya tu yani
smrtvakhilani hrdayam parikampate me ।
khyata ca te patitapavanata tu yasmat
tasmattvameva saranam mama sankhapane ॥ 5 ॥

duhkham jarajananajam vividhasca rogah
kakasvasukarajanirniraye ca patah ।
tvadvismrteh phalamidam vitatam hi loke
tasmattvameva saranam mama sankhapane ॥ 6 ॥

nico’pi papavalito’pi vinindito’pi
bruyattavahamiti yastu kilaikavaram ।
tam yacchasisa nijalokamiti vratam te
tasmattvameva saranam mama sankhapane ॥ 7 ॥

vedesu dharmavacanesu tathagamesu
ramayane’pi ca puranakadambake va ।
sarvatra sarvavidhina gaditastvameva
tasmattvameva saranam mama sankhapane ॥ 8 ॥

॥ iti sri paramahamsasvamibrahmanandaviracitam
sri harisaranastakam sampurnam ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top