Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Sri Kamalashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ srikamalastottarasatanamastotram ॥

srisiva uvaca
satamastottaram namnam kamalaya varanane ।
pravaksyamyatiguhyam hi na kadapi prakasayet ॥ 1 ॥

mahamaya mahalaksmirmahavani mahesvari ।
mahadevi maharatrirmahisasuramardi ni ॥ 2 ॥

kalaratrih kuhuh purna nanda”dya bhadrika nisa ।
jaya rikta mahasaktirdevamata krsodari ॥ 3 ॥

sacindrani sakranuta sankarapriyavallabha ।
mahavarahajanani madanonmathini mahi ॥ 4 ॥

vaikunthanatharamani visnuvaksahsthalasthita ।
visvesvari visvamata varada’bhayada siva ॥ 5 ॥

sulini cakrini ma ca pasini sankhadharini ।
gadini mundamala ca kamala karunalaya ॥ 6 ॥

padmaksadharini hyamba mahavisnupriyankari ।
golokanatharamani golokesvarapujita ॥ 7 ॥

gaya ganga ca yamuna gomati garudasana ।
gandaki sarayustapi reva caiva payasvini ॥ 8 ॥

narmada caiva kaveri kedarasthalavasini ।
kisori kesavanuta mahendraparivandita ॥ 9 ॥

brahmadidevanirmanakarini vedapujita ।
kotibrahmandamadhyastha kotibrahmandakarini ॥ 10 ॥

srutirupa srutikari srutismrtiparayana ।
indira sindhutanaya matangi lokamatrka ॥ 11 ॥

trilokajanani tantra tantramantrasvarupini ।
taruni ca tamohantri mangala mangalayana ॥ 12 ॥

madhukaitabhamathani sumbhasuravinasini ।
nisumbhadi hara mata harisankarapujita ॥ 13 ॥

sarvadevamayi sarva saranagatapalini ।
saranya sambhuvanita sindhutiranivasini ॥ 14 ॥

gandharvaganarasika gita govindavallabha ।
trailokyapalini tattvarupa tarunyapurita ॥ 15 ॥

candravali candramukhi candrika candrapujita ।
candra sasankabhagini gitavadyaparayana ॥ 16 ॥

srstirupa srstikari srstisamharakarini ।
iti te kathitam devi ramanamasatastakam ॥ 17 ॥

trisandhyam prayato bhutva pathedetatsamahitah ।
yam yam kamayate kamam tam tam prapnotyasamsayam ॥ 18 ॥

imam stavam yah pathatiha martyo vaikunthapatnyah parasadarena ।
dhanadhipadyaih parivanditah syat prayasyati sripadamantakale ॥ 19 ॥

iti srikamalastottarasatanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Shri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top