Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya

Sri Kamalashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀକମଲାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଶ୍ରୀଶିଵ ଉଵାଚ
ଶତମଷ୍ଟୋତ୍ତରଂ ନାମ୍ନାଂ କମଲାୟା ଵରାନନେ ।
ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମ୍ୟତିଗୁହ୍ୟଂ ହି ନ କଦାପି ପ୍ରକାଶୟେତ୍ ॥ ୧ ॥

ମହାମାୟା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ମହାଵାଣୀ ମହେଶ୍ଵରୀ ।
ମହାଦେଵୀ ମହାରାତ୍ରିର୍ମହିଷାସୁରମର୍ଦି ନୀ ॥ ୨ ॥

କାଲରାତ୍ରିଃ କୁହୂଃ ପୂର୍ଣା ନନ୍ଦାଽଽଦ୍ୟା ଭଦ୍ରିକା ନିଶା ।
ଜୟା ରିକ୍ତା ମହାଶକ୍ତିର୍ଦେଵମାତା କୃଶୋଦରୀ ॥ ୩ ॥

ଶଚୀନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଶକ୍ରନୁତା ଶଙ୍କରପ୍ରିୟଵଲ୍ଲଭା ।
ମହାଵରାହଜନନୀ ମଦନୋନ୍ମଥିନୀ ମହୀ ॥ ୪ ॥

ଵୈକୁଣ୍ଠନାଥରମଣୀ ଵିଷ୍ଣୁଵକ୍ଷଃସ୍ଥଲସ୍ଥିତା ।
ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀ ଵିଶ୍ଵମାତା ଵରଦାଽଭୟଦା ଶିଵା ॥ ୫ ॥

ଶୂଲିନୀ ଚକ୍ରିଣୀ ମା ଚ ପାଶିନୀ ଶଙ୍ଖଧାରିଣୀ ।
ଗଦିନୀ ମୁଣ୍ଡମାଲା ଚ କମଲା କରୁଣାଲୟା ॥ ୬ ॥

ପଦ୍ମାକ୍ଷଧାରିଣୀ ହ୍ୟମ୍ବା ମହାଵିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟଙ୍କରୀ ।
ଗୋଲୋକନାଥରମଣୀ ଗୋଲୋକେଶ୍ଵରପୂଜିତା ॥ ୭ ॥

ଗୟା ଗଙ୍ଗା ଚ ୟମୁନା ଗୋମତୀ ଗରୁଡାସନା ।
ଗଣ୍ଡକୀ ସରୟୂସ୍ତାପୀ ରେଵା ଚୈଵ ପୟସ୍ଵିନୀ ॥ ୮ ॥

ନର୍ମଦା ଚୈଵ କାଵେରୀ କେଦାରସ୍ଥଲଵାସିନୀ ।
କିଶୋରୀ କେଶଵନୁତା ମହେନ୍ଦ୍ରପରିଵନ୍ଦିତା ॥ ୯ ॥

ବ୍ରହ୍ମାଦିଦେଵନିର୍ମାଣକାରିଣୀ ଵେଦପୂଜିତା ।
କୋଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡମଧ୍ୟସ୍ଥା କୋଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକାରିଣୀ ॥ ୧୦ ॥

ଶ୍ରୁତିରୂପା ଶ୍ରୁତିକରୀ ଶ୍ରୁତିସ୍ମୃତିପରାୟଣା ।
ଇନ୍ଦିରା ସିନ୍ଧୁତନୟା ମାତଙ୍ଗୀ ଲୋକମାତୃକା ॥ ୧୧ ॥

ତ୍ରିଲୋକଜନନୀ ତନ୍ତ୍ରା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ତରୁଣୀ ଚ ତମୋହନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଲା ମଙ୍ଗଲାୟନା ॥ ୧୨ ॥

ମଧୁକୈଟଭମଥନୀ ଶୁମ୍ଭାସୁରଵିନାଶିନୀ ।
ନିଶୁମ୍ଭାଦି ହରା ମାତା ହରିଶଙ୍କରପୂଜିତା ॥ ୧୩ ॥

ସର୍ଵଦେଵମୟୀ ସର୍ଵା ଶରଣାଗତପାଲିନୀ ।
ଶରଣ୍ୟା ଶମ୍ଭୁଵନିତା ସିନ୍ଧୁତୀରନିଵାସିନୀ ॥ ୧୪ ॥

ଗନ୍ଧର୍ଵଗାନରସିକା ଗୀତା ଗୋଵିନ୍ଦଵଲ୍ଲଭା ।
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟପାଲିନୀ ତତ୍ତ୍ଵରୂପା ତାରୁଣ୍ୟପୂରିତା ॥ ୧୫ ॥

ଚନ୍ଦ୍ରାଵଲୀ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚନ୍ଦ୍ରପୂଜିତା ।
ଚନ୍ଦ୍ରା ଶଶାଙ୍କଭଗିନୀ ଗୀତଵାଦ୍ୟପରାୟଣା ॥ ୧୬ ॥

ସୃଷ୍ଟିରୂପା ସୃଷ୍ଟିକରୀ ସୃଷ୍ଟିସଂହାରକାରିଣୀ ।
ଇତି ତେ କଥିତଂ ଦେଵି ରମାନାମଶତାଷ୍ଟକମ୍ ॥ ୧୭ ॥

ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟଂ ପ୍ରୟତୋ ଭୂତ୍ଵା ପଠେଦେତତ୍ସମାହିତଃ ।
ୟଂ ୟଂ କାମୟତେ କାମଂ ତଂ ତଂ ପ୍ରାପ୍ନୋତ୍ୟସଂଶୟମ୍ ॥ ୧୮ ॥

ଇମଂ ସ୍ତଵଂ ୟଃ ପଠତୀହ ମର୍ତ୍ୟୋ ଵୈକୁଣ୍ଠପତ୍ନ୍ୟାଃ ପରସାଦରେଣ ।
ଧନାଧିପାଦ୍ୟୈଃ ପରିଵନ୍ଦିତଃ ସ୍ୟାତ୍ ପ୍ରୟାସ୍ୟତି ଶ୍ରୀପଦମନ୍ତକାଲେ ॥ ୧୯ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀକମଲାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read:

Shri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top