Ashtaka

Shri Krishnachandra Ashtakam Lyrics in English

śrīkṛṣṇacandrāṣṭakam Lyrics in English:

mahanilameghatibhavyam suhasam sivabrahmadevadibhih samstutasca ।
ramamandiram devanandapadaham bhaje radhikavallabham krsnacandram ॥ 1॥

rasam vedavedantavedyam durapam sugamyam tadiyadibhirdanavaghnam ।
lasatkunḍalam somavamsapradipam bhaje radhikavallabham krsnacandram ॥ 2॥

yasodadisamlalitam purnakamam drsoranjanam prakrtasthasvarupam ।
dinante samayantamekantabhaktairbhaje radhikavallabham krsnacandram ॥ 3॥

krpadrstisampatasiktasvakunjam tadantahsthitasviyasamyagdasadam ।
punastatra taih satkrtaikantalilam bhaje radhikavallabham krsnacandam ॥ 4॥

grhe gopikabhirdhrte cauryakale tadaksnosca niksipya dugdham calantam ।
tada tadviyogadisampattikaram bhaje radhikavallabham krsnacandram ॥ 5॥

calatkaustubhavyaptavaksahpradesam mahavaijayantilasatpadayugmam ।
sukasturikadiptabhalapradesam bhaje radhikavallabham krsnacandram ॥ 6॥

gava dohane drstaradhamukhabjam tadanim ca tanmelanavyagracittam ।
samutpannatanmanasaikantabhavam bhaje radhikavallabham krsnacandram ॥ 7॥

adah krsnacandrastakam premayuktah pathetkrsnasannidhyamapnoti nityam ।
kalau yah sa samsaraduhkhatiriktam prayatyeva visnoh padam nirbhayam tat ॥ 8॥

॥ iti sriraghunathaprabhuviracitam srikrpnacandrastakam sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment