Home / Ashtottara Shatanama / Shri Lalita Ashtottara Shatanama Divya Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Lalita Ashtottara Shatanama Divya Stotram Lyrics in Gujarati

Sri Lalita Ashtottara Satanama Divya Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીલલિતાઽષ્ટોત્તરશતનામદિવ્યસ્તોત્રમ્ ॥

॥ શ્રીઃ ॥

॥ અથ શ્રીલલિતાઽષ્ટોત્તરશતનામદિવ્યસ્તોત્રમ્ ॥

શિવપ્રિયાશિવારાધ્યા શિવેષ્ટા શિવકોમલા ।
શિવોત્સવા શિવરસા શિવદિવ્યશિખામણિઃ ॥ ૧ ॥

શિવપૂર્ણા શિવઘના શિવસ્થા શિવવલ્લભા ।
શિવાભિન્ના શિવાર્ધાઙ્ગી શિવાધીના શિવંકરી ॥ ૨ ॥

શિવનામજપાસક્તા શિવસાંનિધ્યકારિણી ।
શિવશક્તિઃ શિવાધ્યક્ષા શિવકામેશ્વરી શિવા ॥ ૩ ॥

શિવયોગીશ્વરીદેવી શિવાજ્ઞાવશવર્તિની ।
શિવવિદ્યાતિનિપુણા શિવપઞ્ચાક્ષરપ્રિયા ॥ ૪ ॥

શિવસૌભાગ્યસમ્પન્ના શિવકૈઙ્કર્યકારિણી ।
શિવાઙ્કસ્થા શિવાસક્તા શિવકૈવલ્યદાયિની ॥ ૫ ॥

શિવક્રીડા શિવનિધિઃ શિવાશ્રયસમન્વિતા ।
શિવલીલા શિવકલા શિવકાન્તા શિવપ્રદા ॥ ૬ ॥

શિવશ્રીલલિતાદેવી શિવસ્ય નયનામૃતા ।
શિવચિન્તામણિપદા શિવસ્ય હૃદયોજ્જ્વલા ॥ ૭ ॥

શિવોત્તમા શિવાકારા શિવકામપ્રપૂરિણી ।
શિવલિઙ્ગાર્ચનપરા શિવાલિઙ્ગનકૌતુકી ॥ ૮ ॥

શિવાલોકનસંતુષ્ટા શિવલોકનિવાસિની ।
શિવકૈલાસનગરસ્વામિની શિવરઞ્જિની ॥ ૯ ॥

શિવસ્યાહોપુરુષિકા શિવસંકલ્પપૂરકા ।
શિવસૌન્દર્યસર્વાઙ્ગી શિવસૌભાગ્યદાયિની ॥ ૧૦ ॥

શિવશબ્દૈકનિરતા શિવધ્યાનપરાયણા ।
શિવભક્તૈકસુલભા શિવભક્તજનપ્રિયા ॥ ૧૧ ॥

શિવાનુગ્રહસમ્પૂર્ણા શિવાનન્દરસાર્ણ્વા ।
શિવપ્રકાશસંતુષ્ટા શિવશૈલકુમારિકા ॥ ૧૨ ॥

શિવાસ્યપઙ્કજાર્કાભા શિવાન્તઃપુરવાસિની ।
શિવજીવાતુકલિકા શિવપુણ્યપરંપરા ॥ ૧૩ ॥

શિવાક્ષમાલાસંતૃપ્તા શિવનિત્યમનોહરા ।
શિવભક્તશિવજ્ઞાનપ્રદા શિવવિલાસિની ॥ ૧૪ ॥

શિવસંમોહનકરી શિવસાંરાજ્યશાલિની ।
શિવસાક્ષાદ્બ્રહ્મવિદ્યા શિવતાણ્ડવસાક્ષિણી ॥ ૧૫ ॥

શિવાગમાર્થતત્ત્વજ્ઞા શિવમાન્યા શિવાત્મિકા ।
શિવકાર્યૈકચતુરા શિવશાસ્ત્રપ્રવર્તકા ॥ ૧૬ ॥

શિવપ્રસાદજનની શિવસ્ય હિતકારિણી ।
શિવોજ્જ્વલા શિવજ્યોતિઃ શિવભોગસુખંકરી ॥ ૧૭ ॥

શિવસ્ય નિત્યતરુણી શિવકલ્પકવલ્લરી ।
શિવબિલ્વાર્ચનકરી શિવભક્તાર્તિભઞ્જની ॥ ૧૮ ॥

શિવાક્ષિકુમુદજ્યોત્સ્ના શિવશ્રીકરુણાકરા ।
શિવાનન્દસુધાપૂર્ણા શિવભાગ્યાબ્ધિચન્દ્રિકા ॥ ૧૯ ॥

શિવશક્ત્યૈક્યલલિતા શિવક્રીડારસોજ્જ્વલા ।
શિવપ્રેમમહારત્નકાઠિન્યકલશસ્તની ॥ ૨૦ ॥

શિવલાલિતળાક્ષાર્દ્રચરણાંબુજકોમલા ।
શિવચિત્તૈકહરણવ્યાલોલઘનવેણિકા ॥ ૨૧ ॥

શિવાભીષ્ટપ્રદાનશ્રીકલ્પવલ્લીકરાંબુજા ।
શિવેતરમહાતાપનિર્મૂલામૃતવર્ષિણી ॥ ૨૨ ॥

શિવયોગીન્દ્રદુર્વાસમહિમ્નસ્તુતિતોષિતા ।
શિવસમ્પૂર્ણવિમલજ્ઞાનદુગ્ધાબ્ધિશાયિની ॥ ૨૩ ॥

શિવભક્તાગ્રગણ્યેશવિષ્ણુબ્રહ્મેન્દ્રવન્દિતા ।
શિવમાયાસમાક્રાન્તમહિષાસુરમર્દિની ।
શિવદત્તબલોન્મત્તશુમ્ભાદ્યસુરનાશિની ॥ ૨૪ ॥

શિવદ્વિજાર્ભકસ્તન્યજ્ઞાનક્ષીરપ્રદાયિની ।
શિવાતિપ્રિયભક્તાદિનન્દિભૃઙ્ગિરિટિસ્તુતા ॥ ૨૫ ॥

શિવાનલસમુદ્ભૂતભસ્મોદ્ધૂલિતવિગ્રહા ।
શિવજ્ઞાનાબ્ધિપારજ્ઞમહાત્રિપુરસુન્દરી ॥ ૨૬ ॥

ઇત્યેતલ્લલિતાનામ્નામષ્ટોત્તરશતં મુને ।
અનેકજન્મપાપઘ્નં લલિતાપ્રીતિદાયકમ્ ॥ ૨૭ ॥

સર્વૈશ્વર્યપ્રદં નૄણામાધિવ્યાધિનિવારણમ્ ।
યો મર્ત્યઃ પઠતે નિત્યં સર્વાન્કામાનવાપ્નુયાત્ ॥ ૨૮ ॥

ઇતિશ્રીલલિતોપાખ્યાને સ્તોત્રખણ્ડે શ્રીલલિતાષ્ટોત્તર-
શતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Shri Lalita Ashtottara Shatanama Divya Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts