Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Lalita Ashtottara Shatanama Divya Stotram Lyrics in Kannada

Sri Lalita Ashtottara Satanama Divya Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಽಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮದಿವ್ಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಃ ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಽಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮದಿವ್ಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶಿವಪ್ರಿಯಾಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವೇಷ್ಟಾ ಶಿವಕೋಮಲಾ ।
ಶಿವೋತ್ಸವಾ ಶಿವರಸಾ ಶಿವದಿವ್ಯಶಿಖಾಮಣಿಃ ॥ 1 ॥

ಶಿವಪೂರ್ಣಾ ಶಿವಘನಾ ಶಿವಸ್ಥಾ ಶಿವವಲ್ಲಭಾ ।
ಶಿವಾಭಿನ್ನಾ ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗೀ ಶಿವಾಧೀನಾ ಶಿವಂಕರೀ ॥ 2 ॥

ಶಿವನಾಮಜಪಾಸಕ್ತಾ ಶಿವಸಾಂನಿಧ್ಯಕಾರಿಣೀ ।
ಶಿವಶಕ್ತಿಃ ಶಿವಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಶಿವಾ ॥ 3 ॥

ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರೀದೇವೀ ಶಿವಾಜ್ಞಾವಶವರ್ತಿನೀ ।
ಶಿವವಿದ್ಯಾತಿನಿಪುಣಾ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಪ್ರಿಯಾ ॥ 4 ॥

ಶಿವಸೌಭಾಗ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಾ ಶಿವಕೈಂಕರ್ಯಕಾರಿಣೀ ।
ಶಿವಾಂಕಸ್ಥಾ ಶಿವಾಸಕ್ತಾ ಶಿವಕೈವಲ್ಯದಾಯಿನೀ ॥ 5 ॥

ಶಿವಕ್ರೀಡಾ ಶಿವನಿಧಿಃ ಶಿವಾಶ್ರಯಸಮನ್ವಿತಾ ।
ಶಿವಲೀಲಾ ಶಿವಕಲಾ ಶಿವಕಾನ್ತಾ ಶಿವಪ್ರದಾ ॥ 6 ॥

ಶಿವಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವೀ ಶಿವಸ್ಯ ನಯನಾಮೃತಾ ।
ಶಿವಚಿನ್ತಾಮಣಿಪದಾ ಶಿವಸ್ಯ ಹೃದಯೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 7 ॥

ಶಿವೋತ್ತಮಾ ಶಿವಾಕಾರಾ ಶಿವಕಾಮಪ್ರಪೂರಿಣೀ ।
ಶಿವಲಿಂಗಾರ್ಚನಪರಾ ಶಿವಾಲಿಂಗನಕೌತುಕೀ ॥ 8 ॥

ಶಿವಾಲೋಕನಸಂತುಷ್ಟಾ ಶಿವಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ ।
ಶಿವಕೈಲಾಸನಗರಸ್ವಾಮಿನೀ ಶಿವರಂಜಿನೀ ॥ 9 ॥

ಶಿವಸ್ಯಾಹೋಪುರುಷಿಕಾ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಪೂರಕಾ ।
ಶಿವಸೌನ್ದರ್ಯಸರ್ವಾಂಗೀ ಶಿವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ ॥ 10 ॥

ಶಿವಶಬ್ದೈಕನಿರತಾ ಶಿವಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾ ।
ಶಿವಭಕ್ತೈಕಸುಲಭಾ ಶಿವಭಕ್ತಜನಪ್ರಿಯಾ ॥ 11 ॥

ಶಿವಾನುಗ್ರಹಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ಶಿವಾನನ್ದರಸಾರ್ಣ್ವಾ ।
ಶಿವಪ್ರಕಾಶಸಂತುಷ್ಟಾ ಶಿವಶೈಲಕುಮಾರಿಕಾ ॥ 12 ॥

ಶಿವಾಸ್ಯಪಂಕಜಾರ್ಕಾಭಾ ಶಿವಾನ್ತಃಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಶಿವಜೀವಾತುಕಲಿಕಾ ಶಿವಪುಣ್ಯಪರಂಪರಾ ॥ 13 ॥

ಶಿವಾಕ್ಷಮಾಲಾಸಂತೃಪ್ತಾ ಶಿವನಿತ್ಯಮನೋಹರಾ ।
ಶಿವಭಕ್ತಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾ ಶಿವವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 14 ॥

ಶಿವಸಂಮೋಹನಕರೀ ಶಿವಸಾಂರಾಜ್ಯಶಾಲಿನೀ ।
ಶಿವಸಾಕ್ಷಾದ್ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಶಿವತಾಂಡವಸಾಕ್ಷಿಣೀ ॥ 15 ॥

ಶಿವಾಗಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಾ ಶಿವಮಾನ್ಯಾ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಶಿವಕಾರ್ಯೈಕಚತುರಾ ಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾ ॥ 16 ॥

ಶಿವಪ್ರಸಾದಜನನೀ ಶಿವಸ್ಯ ಹಿತಕಾರಿಣೀ ।
ಶಿವೋಜ್ಜ್ವಲಾ ಶಿವಜ್ಯೋತಿಃ ಶಿವಭೋಗಸುಖಂಕರೀ ॥ 17 ॥

ಶಿವಸ್ಯ ನಿತ್ಯತರುಣೀ ಶಿವಕಲ್ಪಕವಲ್ಲರೀ ।
ಶಿವಬಿಲ್ವಾರ್ಚನಕರೀ ಶಿವಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನೀ ॥ 18 ॥

ಶಿವಾಕ್ಷಿಕುಮುದಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಶಿವಶ್ರೀಕರುಣಾಕರಾ ।
ಶಿವಾನನ್ದಸುಧಾಪೂರ್ಣಾ ಶಿವಭಾಗ್ಯಾಬ್ಧಿಚನ್ದ್ರಿಕಾ ॥ 19 ॥

ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯಲಲಿತಾ ಶಿವಕ್ರೀಡಾರಸೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ಶಿವಪ್ರೇಮಮಹಾರತ್ನಕಾಠಿನ್ಯಕಲಶಸ್ತನೀ ॥ 20 ॥

ಶಿವಲಾಲಿತಳಾಕ್ಷಾರ್ದ್ರಚರಣಾಂಬುಜಕೋಮಲಾ ।
ಶಿವಚಿತ್ತೈಕಹರಣವ್ಯಾಲೋಲಘನವೇಣಿಕಾ ॥ 21 ॥

ಶಿವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾನಶ್ರೀಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಕರಾಂಬುಜಾ ।
ಶಿವೇತರಮಹಾತಾಪನಿರ್ಮೂಲಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀ ॥ 22 ॥

ಶಿವಯೋಗೀನ್ದ್ರದುರ್ವಾಸಮಹಿಮ್ನಸ್ತುತಿತೋಷಿತಾ ।
ಶಿವಸಮ್ಪೂರ್ಣವಿಮಲಜ್ಞಾನದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಶಾಯಿನೀ ॥ 23 ॥

ಶಿವಭಕ್ತಾಗ್ರಗಣ್ಯೇಶವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರವನ್ದಿತಾ ।
ಶಿವಮಾಯಾಸಮಾಕ್ರಾನ್ತಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ।
ಶಿವದತ್ತಬಲೋನ್ಮತ್ತಶುಮ್ಭಾದ್ಯಸುರನಾಶಿನೀ ॥ 24 ॥

ಶಿವದ್ವಿಜಾರ್ಭಕಸ್ತನ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಷೀರಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಶಿವಾತಿಪ್ರಿಯಭಕ್ತಾದಿನನ್ದಿಭೃಂಗಿರಿಟಿಸ್ತುತಾ ॥ 25 ॥

ಶಿವಾನಲಸಮುದ್ಭೂತಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಾ ।
ಶಿವಜ್ಞಾನಾಬ್ಧಿಪಾರಜ್ಞಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 26 ॥

ಇತ್ಯೇತಲ್ಲಲಿತಾನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಮುನೇ ।
ಅನೇಕಜನ್ಮಪಾಪಘ್ನಂ ಲಲಿತಾಪ್ರೀತಿದಾಯಕಮ್ ॥ 27 ॥

ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಂ ನೄಣಾಮಾಧಿವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ ।
ಯೋ ಮರ್ತ್ಯಃ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 28 ॥

ಇತಿಶ್ರೀಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನೇ ಸ್ತೋತ್ರಖಂಡೇ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಷ್ಟೋತ್ತರ-
ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Lalita Ashtottara Shatanama Divya Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Lalita Ashtottara Shatanama Divya Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top