Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Medha Dakshinamurti Trishati 300 Names in Tamil

Sri Medha Dakshinamurti Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீமேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்தித்ரிஶதீ
ௐ நமோ ப⁴க³வதே த³க்ஷிணாமூர்தயே மஹ்யம் மேதா⁴ம் ப்ரஜ்ஞாம் ப்ரயச்ச² ஸ்வாஹா ।
மந்த்ராக்ஷராத்³யாதி³மா ஶ்ரீமேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்தித்ரிஶதீ ।

ௐ ஓங்காரரூபாய நம: । ஓங்காரக்³ருʼஹகர்பூரதீ³பகாய ।
ஓங்காரஶைலபஶ்சாஸ்யாய । ஓங்காரஸுமஹத்பதா³ய । ஓங்காரபஞ்ஜரஶுகாய ।
ஓங்காரோத்³யாநகோகிலாய । ஓங்காரவநமாயுராய ஓங்காரகமலாகராய ।
ஓங்காரகூடநிலயாய । ஓங்காரதருபல்லவாய । ஓங்கார சக்ரமத்⁴யஸ்தா²ய ।
ஓங்காரேஶ்வரபூஜிதாய । ஓங்காரபத³ஸம்வேத்³யாய நம: । 13 ।

நந்தீ³ஶாய நம: । நந்தி³வாஹநாய । நாராயணாய । நராதா⁴ராய ।
நாரீமாநஸமோஹநாய நாந்தீ³ஶ்ராத்³த⁴ப்ரியாய । நாட்யதத்பராய । நாரத³ப்ரியாய ।
நாநாஶாஸ்ரரஹஸ்யஜ்ஞாய । நதீ³புலிநஸம்ஸ்தி²தாய । நம்ராய । நம்ரப்ரியாய ।
நாக³பூ⁴ஷணாய நம: । 26 ।

மோஹிநீப்ரியாய நம: । மஹாமாந்யாய । மஹாதே³வாய । மஹாதாண்ட³வபண்டி³தாய ।
மாத⁴வாய । மது⁴ராலாபாய । மீநாக்ஷீநாயகாய । முநயே । மது⁴புஷ்பப்ரியாய ।
மாநிநே । மாநநீயாய । மதிப்ரியாய । மஹாயஜ்ஞப்ரியாய நம: । 39 ।

ப⁴க்தாய நம: । ப⁴க்தகல்பமஹாதரவே । பூ⁴திதா³ய । ப⁴க³வதே ॥

ப⁴க்தவத்ஸலாய । ப⁴வபை⁴ரவாய । ப⁴வாப்³தி⁴தரணீபாயாய । பா⁴வவேத்³யாய ।
ப⁴வாபஹாய । ப⁴வாநீவல்லபா⁴ய । பா⁴நவே । பூ⁴திபூ⁴ஷிதவிக்³ரஹாய நம: । 51 ।

க³ணாதி⁴பாய நம: । க³ணாராத்⁴யாய । க³ம்பீ⁴ர । க³ணப்⁴ருʼதே । கு³ரவே ।
கா³நப்ரியாய । கு³ணாதா⁴ராய । கௌ³ரீமாநஸமோஹநாய । கோ³பாலபூஜிதாய । கோ³ப்நே । கௌ³ராங்கா³ய । கி³ரிஶாய । கு³ஹாயநம: நம: । 64 ।

வரிஷ்டா²ய நம: । வீர்யவதே । விது³ஷே । வித்³யாதா⁴ராய । வநப்ரியாய ।
ப³ஸந்தபுஷ்பருசிரமாலாலங்க்ருʼதமூர்த⁴ஜாய । வித்³வத்ப்ரியாய ।
வீதிஹோத்ராய । விஶ்வாமித்ரவரப்ரதா³ய । வாக்பதயே । வரதா³ய । வாயவே ।
வாராஹீஹ்ருʼத³யங்க³மாய நம: । 77 ।

தேஜ:ப்ரதா³ய நம: । தந்த்ரமயாய । தாரகாஸுரஸங்க⁴ஹ்ருʼதே ।
தாடகாந்தகஸம்பூஜ்யாய । தாரகாதி⁴பபூ⁴ஷணாய । த்ரையம்ப³காய ।
த்ரிகாலஜ்ஞாய । துஷாராசலமந்தி³ராய । தபநாக்³நிஶஶாங்காக்ஷாய ॥
தீர்தா²டநபராயணாய । த்ரிபுண்ட்³ரவிலஸத்பா²லப²லகாய । தருணாய । தரவே நம: । 90 ।

த³யாலவே நம: । த³க்ஷிணாமூர்தயே । தா³நவாந்தகபூஜிதாய ।
தா³ரித்³ரசநாஶகாய । தீ³நரக்ஷகாய । தி³வ்யலோசநாய ।
தி³வ்யரத்நஸமாகீர்ணகண்டா²ப⁴ரணபூ⁴ஷிதாய । து³ஷ்டராக்ஷஸத³ர்பக்⁴நாய ।
து³ராராத்⁴யாய । தி³க³ம்ப³ராய । தி³க்பாலகஸமாராத்⁴யசரணாய । தீ³நவல்லபா⁴ய ।
த³ம்பா⁴சாரஹராய நம: । 103 ।

க்ஷிப்ரகாரிணே நம: । க்ஷத்ரியபூஜிதாய । க்ஷேத்ரஜ்ஞாய । க்ஷாமரஹிதாய ।
க்ஷௌமாம்ப³ரவிபூ⁴ஷிதாய । க்ஷேத்ரபாலார்சிதாய । க்ஷேமகாரிணே ।
க்ஷீரோபமாக்ருʼதயே । க்ஷீராப்³தி⁴ஜாமநோநாத²பூஜிதாய । க்ஷயரோக³ஹ்ருʼதே ।
க்ஷபாகரத⁴ராய । க்ஷோப⁴வர்ஜிதாய । க்ஷிதிஸௌக்²யதா³ய நம: । 116 ।

நாநாரூபத⁴ராய நம: । நாமரஹிதாய । நாத³தத்பராய । நரநாத²ப்ரியாய ।
நக்³நாய । நாநாலோகஸமர்சிதாய । நௌகாரூடா⁴ய । நதீ³ப⁴ர்த்ரே । நிக³மாஶ்சாய ।
நிரஞ்ஜநாய । நாநாஜிநத⁴ராய । நீலலோஹிதாய । நித்யயௌவநாய நம: । 129 ।

மூலாதா⁴ராதி³சக்ரஸ்தா²ய நம: । மஹாதே³வீமநோஹராய ।
மாத⁴வார்சிதபாதா³ப்³ஜாய । மாக்²யபுஷ்பார்சநப்ரியாய । மந்மதா²ந்தகராய ।
மித்ரமஹாமண்ட³லஸம்ஸ்தி²தாய । மித்ரப்ரியாய । மித்ரத³ந்தஹராய ।
மங்க³ளவர்த⁴நாய । மந்மதா²நேகதி⁴காரிலாவண்யாஞ்சிதவிக்³ரஹாய ।
மித்ரேந்து³க்ருʼத சக்ராட⁴யமேதி³நீ ரத²நாயகாய । மது⁴வைரிணே । மஹாபா³ணாய ।
மந்த³ராசலமந்தி³ராய நம: । 143 ।

தந்வீஸஹாயாய நம: । த்ரைலோக்யமோஇநாஸ்த்ரகலாமயாய ।
த்ரிகாலஜ்ஞாநஸம்பந்நாய । த்ரிகாலஜ்ஞாநதா³யகாய ।
த்ரயீநிபுணஸம்ஸேவ்யாய । த்ரிஶக்திபரிஸேவிதாய । த்ரிணேத்ராய ।
தீர்த²ப²லகாய । தந்த்ரமார்க³ப்ரவர்தகாய । த்ருʼப்திப்ரதா³ய ।
தந்த்ரயந்த்ரமந்த்ரதத்பரஸேவிதாய । த்ரயீஶிகா²மயாய நம: । 155 ।

யக்ஷகிந்நராத⁴மரார்சிதாய நம: । யமபா³தா⁴ஹராய । யஜ்ஞநாயகாய ।
யஜ்ஞமூர்திப்⁴ருʼதே । யஜ்ஞேஶாய । யஜ்ஞகர்த்ரே । யஜ்ஞவிக்⁴நவிநாஶநாய ।
யஜ்ஞகர்மப²லாத்⁴யாக்ஷாய । யஜ்ஞபோ⁴க்த்ரே । யுகா³வஹாய । யுகா³தீ⁴ஶாய ।
யது³பதிஸேவிதாய நம: । 167 ।

மஹதா³ஶ்ரயாய நம: । மாணிக்யகங்ணகராய । முக்தாஹாரவிபூ⁴ஷிதாய ।
மணிமஞ்ஜீரசரணாய । மலயாசலநாயகாய । ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாய ।
ம்ருʼத்திகராய । முதி³தாய । முநிஸத்தமாய । மோஹிநீநாயகாய । மாயாபத்யை ।
மோஹநரூபத்⁴ருʼதே நம: । 179 ।

ஹரிப்ரியாய நம: । ஹவிஷ்யாஶாய । ஹரிமாநஸகோ³சராய । ஹராய ।
ஹர்ஷப்ரதா³ய । ஹாலாஹலபோ⁴ஜநதத்பராய । ஹரித்⁴வஜஸமாராத்⁴யாய ।
ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரபூஜிதாய । ஹாரீதவரதா³ய । ஹாஸஜிதராக்ஷஸஸம்ஹதயே ।
ஹ்ருʼத்புண்ட³ரீகநிலயாய । ஹதப⁴க்தவிபத்³க³ணாய நம: । 191 ।

மேருஶைலக்ருʼதாவாஸாய நம: । மந்த்ரிணீபரிஸேவிதாய ।
மந்த்ரஜ்ஞாய । மந்த்ரதத்வார்த²பரிஜ்ஞாநிநே । மதா³லஸாய ।
மஹாதே³வீஸமாராத்⁴யதி³வ்யபாது³கரஞ்ஜிதாய । மந்த்ராத்மகாய । மந்த்ரமயாய ।
மஹாலக்ஷ்மீஸமர்சிதாய । மஹாபூ⁴தமயாய । மாயாபூஜிதாய ।
மது⁴ரஸ்வநாய நம: । 203 ।

தா⁴ராத⁴ரோபமக³லாய நம: । த⁴ராஸ்யந்த³நஸம்ஸ்தி²தாய ।
த்⁴ருவஸம்பூஜிதாய । தா⁴த்ரீநாத²ப⁴க்தவரப்ரதா³ய । த்⁴யாநக³ம்யாய ।
த்⁴யாநநிஷ்ட²ஹ்ருʼத்பத்³மாந்தரபூஜிதாய । த⁴ர்மாதீ⁴நாய । த⁴ர்மரதாய ।
த⁴நதா³ய த⁴நத³ப்ரியாய । க⁴நாத்⁴யக்ஷார்சநப்ரீதாய ।
தீ⁴ரவித்³வஜ்ஜநாஶ்ரயாய நம: । 215 ।

ப்ரணவாக்ஷரமத்⁴யஸ்தா²ய நம: । ப்ரப⁴வே । பௌராணிகோத்தமாய ।
பத்³மாலயாபதிநுதாய । பரஸ்த்ரீவிமுக²ப்ரியாய । பஞ்சப்³ரஹ்மமயாய ।
பஞ்சமுகா²ய । பரமபாவநாய । பஞ்சபா³ணப்ரமத²நாய । புராராதயே ।
பராத்பராய । புராணந்யாயமீமாம்ஸத⁴ர்மஶாஸ்த்ர ப்ரவர்தகாய நம: । 227 ।

ஜ்ஞாநப்ரதா³ய நம: । ஜ்ஞாநக³ம்யாய । ஜ்ஞாநதத்பரபூஜிதாய ।
ஜ்ஞாநவேத்³யாய । ஜ்ஞாதிஹீநாய । ஜ்ஞேயமூர்திஸ்வரூபத்⁴ருʼதே । ஜ்ஞாநதா³த்ரே ।
ஜ்ஞாநஶீலாய । ஜ்ஞாநவைராக்³யஸம்யுதாய । ஜ்ஞாநமுத்³ராஶ்சிதகராய ।
ஜ்ஞாதமந்த்ரகத³ம்ப³காய । ஜ்ஞாநவைராக்³யஸம்பந்நவரதா³ய நம: । 239 ।

ப்ரக்ருʼதிப்ரியாய நம: । பத்³மாஸநஸமாராத்⁴யாய । பத்³மபத்ராயதேக்ஷணாய ।
பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே । பரஸ்மை தா⁴ம்நே । ப்ரதா⁴நபுருஷாய । பரஸ்மை ।
ப்ராவ்ருʼட்³விவர்த⁴நாய । ப்ராவ்ருʼண்ணித⁴யே । ப்ராவ்ருʼட்க²கே³ஶ்வராய ।
பிநாகபாணயே । பக்ஷீந்த்³ரவாஹநாராத்⁴யபாது³காய நம: । 251 ।

யஜமாநப்ரியாய நம: । யஜ்ஞபதயே । யஜ்ஞப²லப்ரதா³ய । யாகா³ராத்⁴யாய ।
யோக³க³ம்யாய । யமபீடா³ஹராய । பதயே । யாதாயாதாதி³ரஹிதாய ।
யதித⁴ர்மபராயணாய । யாதோ³நித⁴யே । யாத³வேந்த்³ராய ।
யக்ஷகிந்நரஸேவிதாய நம: । 263 ।

ச²ந்தோ³மயாய நம: । ச²த்ரபதயே । ச²த்ரபாலநதத்பராய । ச²ந்த:³
ஶாஸ்த்ராதி³நிபுணாய । சா²ந்தோ³க்³யபரிபூரிதாய । சி²நாப்ரியாய । ச²த்ரஹஸ்தாய ।
சி²ந்நாமந்த்ரஜபப்ரியாய । சா²யாபதயே । ச²த்³மகா³ரயே । ச²லஜாத்யாதி³தூ³ரகா³ய ।
சா²த்³யமாநமஹாபூ⁴தபஞ்சகாய நம: । 275 ।

ஸ்வாது³ தத்பராய நம: । ஸுராராத்⁴யாய । ஸுரபதயே । ஸுந்த³ராய ।
ஸுந்த³ரீப்ரியாய । ஸுமுகா²ய । ஸுப⁴கா³ய । ஸௌம்யாய । ஸித்³த⁴மார்க³ப்ரவர்தகாய ।
ஸர்வஶாஸ்த்ரரஹஸ்யஜ்ஞாய । ஸோமாய । ஸோமவிபூ⁴ஷணாய நம: । 287 ।

ஹாடகாப⁴ஜடாஜூடாய நம: । ஹாடகாய । ஹாடகப்ரியாய ।
ஹரித்³ராகுங்குமோபேததி³வ்யக³ந்த⁴ப்ரியாய । ஹரயே ।
ஹாடகாப⁴ரணோபேதருத்³ராக்ஷக்ருʼதபூ⁴ஷணாய । ஹைஹ்யேஶாய । ஹதரிபவே ।
ஹரிமாநஸதோஷணாய । ஹயக்³ரீவஸமாராத்⁴யாய । ஹயக்³ரீவவரப்ரதா³ய ।
ஹாராயிதமஹாப⁴க்த ஸுரநாத²மஹோஹராய । த³க்ஷிணாமூர்தயே நம: । 300 ।

த³க்ஷிணாமூர்தயே வித்³மஹே த்⁴யாநாதி⁴ஷ்டா²ய தீ⁴மஹி । தந்நோ போ³த:⁴ ப்ரசோத³யாத் ॥

ௐ நமோ ப⁴க³வதே த³க்ஷிணாமூர்தயே மஹ்யம் மேதா⁴ம் ப்ரஜ்ஞாம் ப்ரயச்ச² ஸ்வாஹா ।
மந்த்ராக்ஷராத்³யாதி³மா ஶ்ரீமேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்தித்ரிஶதீ ஸமாப்தா ।

Also Read 108 Names of Medha Dakshinamurti:

Shri Medha Dakshinamurti Trishati 300 Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Medha Dakshinamurti Trishati 300 Names in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top