Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Mukapanchashati Lyrics in Kannada | Sri Muka Panchasati

Shri Mookapanchasati Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮೂಕಪಂಚಶತೀ ॥

ಮಾತಾ ಮರಕತಶ್ಯಾಮಾ ಮಾತಂಗೀ ಮದಶಾಲಿನೀ ।
ಕುರ್ಯಾತ್ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕದಮ್ಬವನವಾಸಿನೀ ॥
॥ ಶ್ರೀಃ ॥
॥ ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ॥
॥ ಶ್ರೀಕಾರಣಪರಚಿದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ॥
ಶ್ರೀಮೂಕಮಹಾಕವಿಪ್ರಣೀತಾ
॥ ಶ್ರೀಃ ॥
॥ ಶ್ರೀಮೂಕಪಂಚಶತೀ ॥
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷೀಪರದೇವತಾಯಾಃ ಪಾದಾರವಿನ್ದಯೋಃ
ಭಕ್ತಿಭರೇಣ ಸಮರ್ಪಿತಮ್ ॥
ಆರ್ಯಾಮೇವ ವಿಭಾವಯನ್ಮನಸಿ ಯಃ ಪಾದಾರವಿನ್ದಂ ಪುರಃ

ಪಶ್ಯನ್ನಾರಭತೇ ಸ್ತುತಿಂ ಸ ನಿಯತಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕಟಾಕ್ಷಚ್ಛವಿಮ್ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುಲಹರೀಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾವಯಸ್ಯಾನ್ವಿತಾ-
ಮಾರೋಹತ್ಯಪವರ್ಗಸೌಧವಲಭೀಮಾನನ್ದವೀಚೀಮಯೀಮ್ ॥

[ಮನ್ದಸ್ಮಿತ 101 ]

ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ-
ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮತ್ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತೀ ಶ್ರೀಪಾದಾನಾಂ
ಶ್ರೀಮುಖೇನ ಸಮದ್ಭಾಸಿತಾ

॥ ಶ್ರೀಃ ॥
॥ ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರ ॥
ಮುದ್ರಾ
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮದಖಿಲಭೂಮಂಡಲಾಲಂಕಾರ-ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ಕೋಟಿ-
ದೇವತಾಸೇವಿತ ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷೀದೇವೀಸನಾಥ-ಶ್ರೀಮದೇಕಾಮ್ರನಾಥ-
ಶ್ರೀಮಹಾದೇವೀಸನಾಥ-ಶ್ರೀಹಸ್ತಿನಿರಿನಾಥ-ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಪರಮ-
ಅಧಿಷ್ಠಾನಸತ್ಯವ್ರತನಾಮಾಂಕಿತ-ಕಾಂಚೀದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಶಾರದಾ-
ಮಠಸುಸ್ಥಿತಾನಾಮ್, ಅತುಲಿತಸುಧಾರಸಮಾಧುರ್ಯಕಮಲಾಸನಕಾಮಿನೀ-
ಧಮ್ಮಿಲ್ಲ ಸಮ್ಫುಲ್ಲಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲಿಕಾನಿಷ್ಯನ್ದಮಕರನ್ದಝರೀ-
ಸೌವಸ್ತಿಕವಾಙ್ನಿಗುಮ್ಭವಿಜೃಮ್ಭಣಾನನ್ದತುನ್ದಿಲಿತಮಣೀಷಿ-
ಮಂಡಲಾನಾಮ್, ಅನವರತಾದ್ವೈತವಿದ್ಯಾವಿನೋದರಸಿಕಾನಾಮ್,
ನಿರನ್ತರಾಲಂಕೃತೀಕೃತಶಾನ್ತಿದಾನ್ತಿಭೂಮ್ನಾಮ್, ಸಕಲಭುವನ-
ಚಕ್ರಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಕ ಶ್ರೀಚಕ್ರಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಿಖ್ಯಾತಯಶೋಽಲಂಕೃತಾನಾಮ್,
ನಿಖಿಲಪಾಷಂಡಷಂಡಕಂಟಕೋದ್ಧಾಟನೇನ ವಿಶದೀಕೃತವೇದವೇದಾನ್ತ-
ಮಾರ್ಗಷಣ್ಮತಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಕಾಚಾರ್ಯಾಣಾಮ್, ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕ-
ಆಚಾರ್ಯವರ್ಯ-ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಾಣಾಮ್
ಅಧಿಷ್ಠಾನೇ ಸಿಂಹಾಸನಾಭಿಷಿಕ್ತ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾದೇವೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತೀ-
ಸಂಯಮೀನ್ದ್ರಾಣಾಮ್, ಅನ್ತೇವಾಸಿವರ್ಯ ಶ್ರೀಮಚ್ಚನ್ದ್ರಶೇಖರೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತೀ
ಶ್ರೀಪಾದೈಃ ।
ಕ್ರಿಯತೇ ನಾರಾಯಣಸ್ಮೃತಿಃ
ತತ್ರಭವಾನ್ ಮೂಕ ಇತಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಮಹಾಕವಿಶಿರೋಮಣಿಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷೀದೇವೀಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷತರಂಗಿತಪುಣ್ಯಕವಿತಾರಸಪೂರಃ
`ಮೂಕಪಂಚಶತೀ’ ಇತಿ ಕರ್ತುರ್ನಾಮ್ನಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಿಮಂ ಲೋಕೋತ್ತರಂ
ಗ್ರನ್ಥಂ ಪ್ರಣೀಯ ಭೂಮಂಡಲೇಽನುತ್ತಮಂ ಪುಣ್ಯಯಶೋವಿಶೇಷಂ ಶಾಶ್ವತೀಂ
ಪರಾನನ್ದಾನುಭೂತಿಂ ಚ ಲಬ್ಧವಾನಿತಿ ಸುವಿದಿತಮೇವ । ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನೇ
ಚಾಸ್ಮಿನ್ ಕಾಂಚೀಮಧ್ಯಗತ ಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠಾಧಿಷ್ಠಾತ್ರೀಮ್
ಇನ್ದುಮೌಲೇರೈಶ್ವರ್ಯರೂಪಾಂ ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಪರದೇವತಾಮ್,
ಆರೂಢಯೌವನಾಟೋಪಾ, ತರುಣಿಮಸರ್ವಸ್ವಂ, ನಿತ್ಯತರುಣೀ,
ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತತರಂಗಮಾಲಾ, ವಿಭ್ರಮಸಮವಾಯಸಾರಸನ್ನಾಹಾ,
ಶೃಂಗಾರಾದ್ವೈತತನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಾನ್ತಂ, ಮೀನಧ್ವಜತನ್ತ್ರಪರಮತಾತ್ಪರ್ಯಂ\,
ಕನ್ದರ್ಪಸೂತಿಕಾಪಾಂಗೀ, ಮನಸಿಜಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗರ್ವಬೀಜಂ,
ಪುಷ್ಪಾಯುಧವೀರ್ಯಸರಸಪರಿಪಾಟೀ, ಮದನಾಗಮಸಮಯದೀಕ್ಷಿತ-
ಕಟಾಕ್ಷಾ, ಕುಸುಮಶರಗರ್ವಸಮ್ಪತ್ಕೋಶಗೃಹಮ್, ಅನಂಗಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವ-
ಬೋಧಸಿರಾ, ಪಂಚಶರಶಾಸ್ತ್ರಬೋಧನಪರಮಾಚಾರ್ಯದೃಷ್ಟಿಪಾತಾ
ಇತ್ಯಾದಿರೂಪೇಣ ವರ್ಣಯನ್ ಪುನಃ ಲಾವಣ್ಯಮೃತಪರಕಾಷ್ಠಾಭೂತಾಂ
ತಾಮೇವ ಪರದೇವತಾಂ, ಕಾರಣಪರಚಿದ್ರೂಪಾ, ಕೈವಲ್ಯಾನನ್ದಕನ್ದಃ,
ಆಮ್ನಾಯರಹಸ್ಯಮ್, ಉಪನಿಷದರವಿನ್ದಕುಹರಮಧುಧಾರಾ,
ವಾಙ್ಮನೋಽತೀತಾ, ಆನನ್ದಾದ್ವೈತಕನ್ದಲೀ, ಮುಕ್ತಿಬೀಜಮ್,
ಆಗಮಸಲ್ಲಾಪಸಾರಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಂ, ಬೋಧಾಮೃತವೀಚೀ, ಅಭಿದಾಕೃತಿಃ,
ಐಕಾತ್ಮ್ಯಪ್ರಕೃತಿಃ, ನಿಗಮವಚಸ್ಸಿದ್ಧಾನ್ತಃ, ಗುರುಮೂರ್ತಿಃ, ಇತ್ಯೇವಂ-
ರೂಪೇಣ ಸಾಕ್ಷತ್ಕುರ್ವನ್ ಯೌವನಶೃಂಗಾರಾದಿವಿಷಯರಸಾನುಭವ-
ಸಾಮಗ್ರೀಂ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಾದಿಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾನುಭವಸಾಮಗ್ರೀತ್ವೇನ
ಸಮ್ಪಾದಯನ್ –
᳚ಶಿವ ಶಿವ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಸಮಂ ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷೀಕಟಾಕ್ಷಿತಾಃ ಪುರುಷಾಃ ।
ವಿಪಿನಂ ಭವನಮಮಿತ್ರಂ ಮಿತ್ರಂ ಲೋಷ್ಟಂ ಚ ಯುವತಿಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠಮ್ ॥᳚
ಇತಿ ಪರದೇವತಾನುಗ್ರಹಫಲೀಭೂತಾಂ ಪರವೈರಾಗ್ಯಕಾಷ್ಠಾಂ ಪ್ರಕಟಯತಿ ।
[ಆರ್ಯಾ 48 ]

ಪದ್ಮಪಂಚಶತಕಾತ್ಮಕೇಽತ್ರ ಗ್ರನ್ಥೇ ಶತಕಾನಾಂ ಯಾ ಆನುಪೂರ್ವೀ
ತಸ್ಯಾಮಯಂ ವಿಶೇಷೋ ದೃಶ್ಯತೇ । ಯಥಾ ಕಶ್ಚನ ಶಿಶುಃ ಚಕ್ಷುರಾದಿ
ಇನ್ದ್ರಿಯಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಾವಿರ್ಭಾವಾತ್ಪೂರ್ವಂ ಮನೋವೃತ್ತಿಮಾತ್ರೇಣ ಕಲಯತಿ
ಸ್ವೇಪ್ಸಿತಮ್ ; ಏವಮಾರ್ಯಾಶತಕೇ ಭಕ್ತಶಿಶೋಃ ಮನಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮ್
ಅಮ್ಬಿಕಾಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಾನುಸನ್ಧಾನಪಟೀಯಸೀಂ ಸಮ್ಪಾದಯತಿ
ಕವಿಪುಂಗವಃ ; ಅಯಮಾಶಯಃ –
᳚ಅನ್ತರಪಿ ಬಹಿರಪಿ ತ್ವಂ ಜನ್ತುತತೇರನ್ತಕಾನ್ತಕೃದಹನ್ತೇ ।
ಚಿನ್ತಿತಸನ್ತಾನವತಾಂ ಸನ್ತತಮಪಿ ತನ್ತನೀಷಿ ಮಹಿಮಾನಮ್ ॥᳚
ಇತಿ ಶ್ಲೋಕೇನ ಸೂಚಿತಃ ॥ [ಆರ್ಯಾ 98 ]

ದ್ವಿತೀಯಶತಕೇ ತಾವತ್ ಯಥಾ ಕಿಂಚಿತ್ಪ್ರವೃದ್ಧಗ್ರಹಣಶಕ್ತಿಃ
ಬಾಲಕಃ ಖಾನ್ತಿಕೇ ವಿದ್ಯಮಾನಸ್ಯ ವಸ್ತುನಃ ದರ್ಶನ-
ಸ್ಪರ್ಶನಾದಿಭಿಃ ಆಹ್ಲಾದಮಧಿಗಚ್ಛತಿ ತದ್ವತ್ ಭಕ್ತಬಾಲಕಃ
ಅತ್ಯನ್ತಮಧೋಭಾಗೇ ವಿದ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಸ್ವಸ್ಯಾನ್ತಿಕತ್ವೇನೈವ
ಜಗನ್ಮಾತುಃ ನಿರನ್ತರಧ್ಯಾನಫಲೀಭೂತ ಪಾದಾರವಿನ್ದ ದರ್ಶನ-
ಆನನ್ದಮನುಭವತೀತ್ಯಯಮಾಶಯಃ –
᳚ಮರಾಲೀನಾಂ ಯಾನಾಭ್ಯಸನಕಲನಾಮೂಲಗುರವೇ
ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ತ್ರಾಣವ್ಯತಿಕರಸುರೋದ್ಯಾನತರವೇ ।
ತಮಸ್ಕಾಂಡಪ್ರೌಢಿಪ್ರಕಟನತಿರಸ್ಕಾರಪಟವೇ
ಜನೋಽಯಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಶ್ಚರಣನಲಿನಾಯ ಸ್ಪೃಹಯತೇ ॥᳚
ಇತಿ ಶ್ಲೋಕೇನ ಸೂಚಿತಃ ॥ [ಪಾದಾರವಿನ್ದ 3 ]

ಯಥಾ ಮನಸಃ ಜ್ಞಾನೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಚ ಸ್ಫೂರ್ತ್ಯನನ್ತರಮೇವ
ವಾಕ್ಪ್ರಸರತಿ, ತಥೈವ ಆರ್ಯಾಪಾದಾರವಿನ್ದಶತಕಯೋರನನ್ತರಂ
ಸ್ವಪ್ರೇಮಾಸ್ಪದಂ ವಸ್ತು ನಿರರ್ಗಲಂ ಸ್ತೋತುಮಾರಭತೇ –
᳚ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸ್ತುತಿವಿಧೌ ನೈವಾಶ್ರಯನ್ತೇ ಗಿರಾಂ
ವೈರಿಂಚಾನ್ಯಪಿ ಗುಮ್ಫನಾನಿ ವಿಗಲದ್ಗರ್ವಾಣಿ ಶರ್ವಾಣಿ ತೇ ।
ಸ್ತೋತುಂ ತ್ವಾಂ ಪರಿಫುಲ್ಲನೀಲನಲಿನಶ್ಯಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾಂ
ವಾಚಾಲೀಕುರುತೇ ತಥಾಪಿ ನಿತರಾಂ ತ್ವತ್ಪಾದಸೇವಾದರಃ ॥᳚
ಇತಾದಿನಾ ಸ್ತುತಿಶತಕೇನ । [ಸ್ತುತಿ 1 ]

ಲೌಕಿಕಾವಿದ್ಯಾದಿಷು ಕುಶಲಃ ಕಶ್ಚನ ಯಥಾ ಲೌಕಿಕಸಮ್ಪದಃ
ಪ್ರಾಪ್ತುರ್ಮಹೋ ಭವತಿ ತದ್ವತ್ ಪೂರ್ವಕೃತಸ್ತುತಿಫಲತ್ವೇನ ಭಕ್ತಃ
ಅಮ್ಬಿಕಾಯಾಃ ಕಟಾಕ್ಷವಿಶೇಷಮಧಿಗಮ್ಯ ಪರಸಂವಿದನುಭೂತ್ಯ-
ಉಚಿತತೇಜಃಪುಷ್ಟ್ಯಾದಿಪಾತ್ರಂ ಭವತೀತ್ಯಯಮಾಶಯಃ-
᳚ಅಸ್ತಂ ಕ್ಷಣಾನ್ನಯತು ಮೇ ಪರಿತಾಪಸೂರ್ಯ-
ಮಾನನ್ದಚನ್ದ್ರಮಸಮಾನಯತಾಂ ಪ್ರಕಾಶಮ್ ।
ಕಾಲಾನ್ಧಕಾರಸುಷಮಾಂ ಕಲಯನ್ ದಿಗನ್ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋಮಲಕಟಾಕ್ಷನಿಶಾಗಮಸ್ತೇ ॥᳚
ಇತ್ಯಾದಿಭಿರ್ವರ್ಣನೈಃ ಕಟಾಕ್ಷಶತಕೇ ಸೂಚಿತಃ ॥ [ಕಟಾಕ್ಷ 6 ]

ಯಥಾ ಲೌಕಿಕಸಮ್ಪತ್ಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ಕಶ್ಚನ ಸಮಗ್ರಯೌವನಃ
ಲೌಕಿಕಶೃಂಗಾರಸುಖಾನುಭವಾಯ ಪಾತ್ರಂ ಭವತಿ, ತದ್ವತ್
ದೇವ್ಯಾಃ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಪಾತ್ರೀಭೂತಃ ತದೀಯಮನ್ದಸ್ಮಿತ-
ಚನ್ದ್ರಿಕಾಸನಾಥಃ ಆನನ್ದಚನ್ದ್ರ ಇವ ಅಲೌಕಿಕ-
ನಿರತಿಶಯಾನನ್ದಾನುಭವಾತ್ಮಕಃ ಪ್ರಕಾಶತ ಇತಿ
ಅಮೂಮೇವ ಭಾವಪ್ರಣಾಲಿಕಾಂ ಮಹಾಕವಿಃ ಸ್ವಯಮೇವ
ಪಂಚಶತೀಪುರ್ತಿಮ್ಪದ್ಯೇನ ಆವಿಷ್ಯಕರೋತಿ । ಯಥಾ –
᳚ಆರ್ಯಾಮೇವ ವಿಭಾವಯನ್ಮನಸಿ ಯಃ ಪಾದಾರವಿನ್ದಂ ಪುರಃ
ಪಶ್ಯನ್ನಾರಭತೇ ಸ್ತುತಿಂ ಸ ನಿಯತಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕಟಾಕ್ಷಚ್ಛವಿಮ್ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುಲಹರೀಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾವಯಸ್ಯಾನ್ವಿತಾ-
ಮಾರೋಹತ್ಯಪವರ್ಗಸೌಧವಲಭೀಮಾನನ್ದವೀಚೀಮಯೀಮ್ ॥᳚
ಇತಿ । [ಮನ್ದಸ್ಮಿತ 101 ]

ಅಸ್ಯಾ ಲೋಕೋತ್ತರಾಯಾಃ ಸ್ತುತೇಃ ಪಠನಮಾತ್ರೇಣ ತತ್ಕ್ಷಣೇ
ಮಹಾಕವಿನಾಽಮುನಾ ಅನ್ತತಃ ಪರದೇವತಯೈವ ವಾ
ಐಕಾತ್ಮ್ಯಮನುಭವತೀವ ಸಾಧಕಃ ।
ತದಿದಂ ಗ್ರನ್ಥರತ್ನಂ ದ್ರಾವಿಡಭಾಷಾಮಯಾರ್ಥಾನುವಾದ-
ಸಹಿತಮಚಿರಾದೇವ ಮಹತಾ ಪರಿಶ್ರಮೇಣ ಭಕ್ತಿಭರೇಣ
ಮುದ್ರಾಪ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ದೇವೀ ಕುಮ್ಭಾಭಿಷೇಕ ಶುಭ-
ಮುಹೂರ್ತ ಏವ ಉಪಹಾರೀಕೃತವತೇ, ಮುದ್ರಾಪಣದಿವಿಷಯೇ ಪರಮಂ
ಸಾಹಾಯ್ಯಮಾಚರಿತವದ್ಭಯಃ, ತದ್ಗ್ರನ್ಥಪಠಿತೃಭ್ಯಶ್ಚ
ಭಕ್ತಪುಂಗವೇಭ್ಯಃ ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷೀಕಟಾಕ್ಷಾಃ ಸಮುಲ್ಲ-
ಸನ್ತ್ವಿತ್ಯಾಶಾಸ್ಮಹೇ ॥

॥ ಇತಿ ನಾರಾಯಣಸ್ಮೃತಿಃ ॥

॥ ಆರ್ಯಾಶತಕಮ್ ॥
ಕಾರಣಪರಚಿದ್ರೂಪಾ ಕಾಂಚೀಪುರಸೀಮ್ನಿ ಕಾಮಪೀಠಗತಾ ।
ಕಾಚನ ವಿಹರತಿ ಕರುಣಾ ಕಾಶ್ಮೀರಸ್ತಬಕಕೋಮಲಾಂಗಲತಾ ॥ 1 ॥

ಕಂಚನ ಕಾಂಚೀನಿಲಯಂ ಕರಧೃತಕೋದಂಡಬಾಣಸೃಣಿಪಾಶಮ್ ।
ಕಠಿನಸ್ತನಭರನಮ್ರಂ ಕೈವಲ್ಯಾನನ್ದಕನ್ದಮವಲಮ್ಬೇ ॥ 2 ॥

ಚಿನ್ತಿತಫಲಪರಿಪೋಷಣಚಿನ್ತಾಮಣಿರೇವ ಕಾಂಚಿನಿಲಯಾ ಮೇ ।
ಚಿರತರಸುಚರಿತಸುಲಭಾ ಚಿತ್ತಂ ಶಿಶಿರಯತು ಚಿತ್ಸುಖಾಧಾರಾ ॥ 3 ॥

ಕುಟಿಲಕಚಂ ಕಠಿನಕುಚಂ ಕುನ್ದಸ್ಮಿತಕಾನ್ತಿ ಕುಂಕುಮಚ್ಛಾಯಮ್ ।
ಕುರುತೇ ವಿಹೃತಿಂ ಕಾಂಚ್ಯಾಂ ಕುಲಪರ್ವತಸಾರ್ವಭೌಮಸರ್ವಸ್ವಮ್ ॥ 4 ॥

ಪಂಚಶರಶಾಸ್ತ್ರಬೋಧನಪರಮಾಚಾರ್ಯೇಣ ದೃಷ್ಟಿಪಾತೇನ ।
ಕಾಂಚೀಸೀಮ್ನಿ ಕುಮಾರೀ ಕಾಚನ ಮೋಹಯತಿ ಕಾಮಜೇತಾರಮ್ ॥ 5 ॥

ಪರಯಾ ಕಾಂಚೀಪುರಯಾ ಪರ್ವತಪರ್ಯಾಯಪೀನಕುಚಭರಯಾ ।
ಪರತನ್ತ್ರಾ ವಯಮನಯಾ ಪಂಕಜಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಲೋಚನಯಾ ॥ 6 ॥

ಐಶ್ವರ್ಯಮಿನ್ದುಮೌಲೇರೈಕಾತ್ಮ್ಯಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಂಚಿಮಧ್ಯಗತಮ್ ।
ಐನ್ದವಕಿಶೋರಶೇಖರಮೈದಮ್ಪರ್ಯಂ ಚಕಾಸ್ತಿ ನಿಗಮಾನಾಮ್ ॥ 7 ॥

ಶ್ರಿತಕಮ್ಪಸೀಮಾನಂ ಶಿಥಿಲಿತಪರಮಶಿವಧೈರ್ಯಮಹಿಮಾನಮ್ ।
ಕಲಯೇ ಪಟಲಿಮಾನಂ ಕಂಚನ ಕಂಚುಕಿತಭುವನಭೂಮಾನಮ್ ॥ 8 ॥

ಆದೃತಕಾಂಚೀನಿಲಯಮಾದ್ಯಾಮಾರೂಢಯೌವನಾಟೋಪಾಮ್ ।
ಆಗಮವತಂಸಕಲಿಕಾಮಾನನ್ದಾದ್ವೈತಕನ್ದಲೀಂ ವನ್ದೇ ॥ 9 ॥

ತುಂಗಾಭಿರಾಮಕುಚಭರಶೃಂಗಾರಿತಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ಕಾಂಚಿಗತಮ್ ।
ಗಂಗಾಧರಪರತನ್ತ್ರಂ ಶೃಂಗಾರಾದ್ವೈತತನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಾನ್ತಮ್ ॥ 10 ॥

ಕಾಂಚೀರತ್ನವಿಭೂಷಾಂ ಕಾಮಪಿ ಕನ್ದರ್ಪಸೂತಿಕಾಪಾಂಗೀಮ್ ।
ಪರಮಾಂ ಕಲಾಮುಪಾಸೇ ಪರಶಿವವಾಮಾಂಕಪೀಠಿಕಾಸೀನಾಮ್ ॥ 11 ॥

ಕಮ್ಪಾತೀಚರಾಣಾಂ ಕರುಣಾಕೋರಕಿತದೃಷ್ಟಿಪಾತಾನಾಮ್ ।
ಕೇಲೀವನಂ ಮನೋ ಮೇ ಕೇಷಾಂಚಿದ್ಭವತು ಚಿದ್ವಿಲಾಸಾನಾಮ್ ॥ 12 ॥

ಆಮ್ರತರುಮೂಲವಸತೇರಾದಿಮಪುರುಷಸ್ಯ ನಯನಪೀಯೂಷಮ್ ।
ಆರಬ್ಧಯೌವನೋತ್ಸವಮಾಮ್ನಾಯರಹಸ್ಯಮನ್ತರವಲಮ್ಬೇ ॥ 13 ॥

ಅಧಿಕಾಂಚಿ ಪರಮಯೋಗಿಭಿರಾದಿಮಪರಪೀಠಸೀಮ್ನಿ ದೃಶ್ಯೇನ ।
ಅನುಬದ್ಧಂ ಮಮ ಮಾನಸಮರುಣಿಮಸರ್ವಸ್ವಸಮ್ಪ್ರದಾಯೇನ ॥ 14 ॥

ಅಂಕಿತಶಂಕರದೇಹಾಮಂಕುರಿತೋರೋಜಕಂಕಣಾಶ್ಲೇಷೈಃ ।
ಅಧಿಕಾಂಚಿ ನಿತ್ಯತರುಣೀಮದ್ರಾಕ್ಷಂ ಕಾಂಚಿದದ್ಭುತಾಂ ಬಾಲಾಮ್ ॥ 15 ॥

ಮಧುರಧನುಷಾ ಮಹೀಧರಜನುಷಾ ನನ್ದಾಮಿ ಸುರಭಿಬಾಣಜುಷಾ ।
ಚಿದ್ವಪುಷಾ ಕಾಂಚಿಪುರೇ ಕೇಲಿಜುಷಾ ಬನ್ಧುಜೀವಕಾನ್ತಿಮುಷಾ ॥ 16 ॥

ಮಧುರಸ್ಮಿತೇನ ರಮತೇ ಮಾಂಸಲಕುಚಭಾರಮನ್ದಗಮನೇನ ।
ಮಧ್ಯೇಕಾಂಚಿ ಮನೋ ಮೇ ಮನಸಿಜಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗರ್ವಬೀಜೇನ ॥ 17 ॥

ಧರಣಿಮಯೀಂ ತರಣಿಮಯೀಂ ಪವನಮಯೀಂ ಗಗನದಹನಹೋತೃಮಯೀಮ್ ।
ಅಮ್ಬುಮಯೀಮಿನ್ದುಮಯೀಮಮ್ಬಾಮನುಕಮ್ಪಮಾದಿಮಾಮೀಕ್ಷೇ ॥ 18 ॥

ಲೀನಸ್ಥಿತಿ ಮುನಿಹೃದಯೇ ಧ್ಯಾನಸ್ತಿಮಿತಂ ತಪಸ್ಯದುಪಕಮ್ಪಮ್ ।
ಪೀನಸ್ತನಭರಮೀಡೇ ಮೀನಧ್ವಜತನ್ತ್ರಪರಮತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ ॥ 19 ॥

ಶ್ವೇತಾ ಮನ್ಥರಹಸಿತೇ ಶಾತಾ ಮಧ್ಯೇ ಚ ವಾಡ್ಭನೋಽತೀತಾ ।
ಶೀತಾ ಲೋಚನಪಾತೇ ಸ್ಫೀತಾ ಕುಚಸೀಮ್ನಿ ಶಾಶ್ವತೀ ಮಾತಾ ॥ 20 ॥

ಪುರತಃ ಕದಾ ನ ಕರವೈ ಪುರವೈರಿವಿಮರ್ದಪುಲಕಿತಾಂಗಲತಾಮ್ ।
ಪುನತೀಂ ಕಾಂಚೀದೇಶಂ ಪುಷ್ಪಾಯುಧವೀರ್ಯಸರಸಪರಿಪಾಟೀಮ್ ॥ 21 ॥

ಪುಣ್ಯಾ ಕಾಽಪಿ ಪುರನ್ಧ್ರೀ ಪುಂಖಿತಕನ್ದರ್ಪಸಮ್ಪದಾ ವಪುಷಾ ।
ಪುಲಿನಚರೀ ಕಮ್ಪಾಯಾಃ ಪುರಮಥನಂ ಪುಲಕನಿಚುಲಿತಂ ಕುರುತೇ ॥ 22 ॥

ತನಿಮಾದ್ವೈತವಲಗ್ನಂ ತರುಣಾರುಣಸಮ್ಪ್ರದಾಯತನುಲೇಖಮ್ ।
ತಟಸೀಮನಿ ಕಮ್ಪಾಯಾಸ್ತರುಣಿಮಸರ್ವಸ್ವಮಾದ್ಯಮದ್ರಾಕ್ಷಮ್ ॥ 23 ॥

ಪೌಷ್ಟಿಕಕರ್ಮವಿಪಾಕಂ ಪೌಷ್ಪಶರಂ ಸವಿಧಸೀಮ್ನಿ ಕಮ್ಪಾಯಾಃ ।
ಅದ್ರಾಕ್ಷಮಾತ್ತಯೌವನಮಭ್ಯುದಯಂ ಕಂಚಿದರ್ಧಶಶಿಮೌಲೈಃ ॥ 24 ॥

ಸಂಶ್ರಿತಕಾಂಚೀದೇಶೇ ಸರಸಿಜದೌರ್ಭಾಗ್ಯಜಾಗ್ರದುತ್ತಂಸೇ ।
ಸಂವಿನ್ಮಯೇ ವಿಲೀಯೇ ಸಾರಸ್ವತಪುರುಷಕಾರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೇ ॥ 25 ॥

ಮೋದಿತಮಧುಕರವಿಶಿಖಂ ಸ್ವಾದಿಮಸಮುದಾಯಸಾರಕೋದಂಡಮ್ ।
ಆದೃತಕಾಂಚೀಖೇಲನಮಾದಿಮಮಾರುಣ್ಯಭೇದಮಾಕಲಯೇ ॥ 26 ॥

ಉರರೀಕೃತಕಾಂಚಿಪುರೀಮುಪನಿಷದರವಿನ್ದಕುಹರಮಧುಧಾರಾಮ್ ।
ಉನ್ನಮ್ರಸ್ತನಕಲಶೀಮುತ್ಸವಲಹರೀಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಶಮ್ಭೋಃ ॥ 27 ॥

ಏಣಶಿಶುದೀರ್ಘಲೋಚನಮೇನಃಪರಿಪನ್ಥಿ ಸನ್ತತಂ ಭಜತಾಮ್ ।
ಏಕಾಮ್ರನಾಥಜೀವಿತಮೇವಮ್ಪದದೂರಮೇಕಮವಲಮ್ಬೇ ॥ 28 ॥

ಸ್ಮಯಮಾನಮುಖಂ ಕಾಂಚೀಭಯಮಾನಂ ಕಮಪಿ ದೇವತಾಭೇದಮ್ ।
ದಯಮಾನಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಮುಹುರ್ವಯಮಾನನ್ದಾಮೃತಾಮ್ಬುಧೌ ಮಗ್ನಾಃ ॥ 29 ॥

ಕುತುಕಜುಷಿ ಕಾಂಚಿದೇಶೇ ಕುಮುದತಪೋರಾಶಿಪಾಕಶೇಖರಿತೇ ।
ಕುರುತೇ ಮನೋವಿಹಾರಂ ಕುಲಗಿರಿಪರಿಬೃಢಕುಲೈಕಮಣಿದೀಪೇ ॥ 30 ॥

ವೀಕ್ಷೇಮಹಿ ಕಾಂಚಿಪುರೇ ವಿಪುಲಸ್ತನಕಲಶಗರಿಮಪರವಶಿತಮ್ ।
ವಿದ್ರುಮಸಹಚರದೇಹಂ ವಿಭ್ರಮಸಮವಾಯಸಾರಸನ್ನಾಹಮ್ ॥ 31 ॥

ಕುರುವಿನ್ದಗೋತ್ರಗಾತ್ರಂ ಕೂಲಚರಂ ಕಮಪಿ ನೌಮಿ ಕಮ್ಪಾಯಾಃ ।
ಕೂಲಂಕಷಕುಚಕುಮ್ಭಂ ಕುಸುಮಾಯುಧವೀರ್ಯಸಾರಸಂರಮ್ಭಮ್ ॥ 32 ॥

ಕುಡೂಮಲಿತಕುಚಕಿಶೋರೈಃ ಕುರ್ವಾಣೈಃ ಕಾಂಚಿದೇಶಸೌಹಾರ್ದಮ್ ।
ಕುಂಕುಮಶೋಣೈರ್ನಿಚಿತಂ ಕುಶಲಪಥಂ ಶಮ್ಭುಸುಕೃತಸಮ್ಭಾರೈಃ ॥ 33 ॥

ಅಂಕಿತಕಚೇನ ಕೇನಚಿದನ್ಧಂಕರಣೌಷಧೇನ ಕಮಲಾನಾಮ್ ।
ಅನ್ತಃಪುರೇಣ ಶಮ್ಭೋರಲಂಕ್ರಿಯಾ ಕಾಽಪಿ ಕಲ್ಪ್ಯತೇ ಕಾಂಚ್ಯಾಮ್ ॥ 34 ॥

ಊರೀಕರೋಮಿ ಸನ್ತತಮೂಷ್ಮಲಫಾಲೇನ ಲಲಿತಂ ಪುಂಸಾ ।
ಉಪಕಮ್ಪಮುಚಿತಖೇಲನಮುರ್ವೀಧರವಂಶಸಮ್ಪದುನ್ಮೇಷಮ್ ॥ 35 ॥

ಅಂಕುರಿತಸ್ತನಕೋರಕಮಂಕಾಲಂಕಾರಮೇಕಚೂತಪತೇಃ ।
ಆಲೋಕೇಮಹಿ ಕೋಮಲಮಾಗಮಸಂಲಾಪಸಾರಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಮ್ ॥ 36 ॥

ಪುಂಜಿತಕರುಣಮುದಂಚಿತಶಿಂಜಿತಮಣಿಕಾಂಚಿ ಕಿಮಪಿ ಕಾಂಚಿಪುರೇ ।
ಮಂಜರಿತಮೃದುಲಹಾಸಂ ಪಿಂಜರತನುರುಚಿ ಪಿನಾಕಿಮೂಲಧನಮ್ ॥ 37 ॥

ಲೋಲಹೃದಯೋಽಸ್ತಿ ಶಮ್ಭೋರ್ಲೋಚನಯುಗಲೇನ ಲೇಹ್ಯಮಾನಾಯಾಮ್ ।
ಲಲಿತಪರಮಶಿವಾಯಾಂ ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತತರಂಗಮಾಲಾಯಾಮ್ ॥ 38 ॥

ಮಧುಕರಸಹಚರಚಿಕುರೈರ್ಮದನಾಗಮಸಮಯದೀಕ್ಷಿತಕಟಾಕ್ಷೈಃ ।
ಮಂಡಿತಕಮ್ಪಾತೀರೈರ್ಮಂಗಲಕನ್ದೈರ್ಮಮಾಸ್ತು ಸಾರೂಪ್ಯಮ್ ॥ 39 ॥

ವದನಾರವಿನ್ದವಕ್ಷೋವಾಮಾಂಕತಟೀವಶಂವದೀಭೂತಾ ।
ಪೂರುಷತ್ರಿತಯೇ ತ್ರೇಧಾ ಪುರನ್ಧ್ರಿರೂಪಾ ತ್ವಮೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ॥ 40 ॥

ಬಾಧಾಕರೀಂ ಭವಾಬ್ಧೇರಾಧಾರಾದ್ಯಮ್ಬುಜೇಷು ವಿಚರನ್ತೀಮ್ ।
ಆಧಾರೀಕೃತಕಾಂಚೀ ಬೋಧಾಮೃತವೀಚಿಮೇವ ವಿಮೃಶಾಮಃ ॥ 41 ॥

ಕಲಯಾಮ್ಯನ್ತಃ ಶಶಧರಕಲಯಾಽಂಕಿತಮೌಲಿಮಮಲಚಿದ್ವಲಯಾಮ್ ।
ಅಲಯಾಮಾಗಮಪೀಠೀನಿಲಯಾಂ ವಲಯಾಂಕಸುನ್ದರೀಮಮ್ಬಾಮ್ ॥ 42 ॥

ಶರ್ವಾದಿಪರಮಸಾಧಕಗುರ್ವಾನೀತಾಯ ಕಾಮಪೀಠಜುಷೇ ।
ಸರ್ವಾಕೃತಯೇ ಶೋಣಿಮಗರ್ವಾಯಾಸ್ಮೈ ಸಮರ್ಪ್ಯತೇ ಹೃದಯಮ್ ॥ 43 ॥

ಸಮಯಾ ಸಾನ್ಧ್ಯಮಯೂಖೈಃ ಸಮಯಾ ಬುದ್ಧಯಾ ಸದೈವ ಶೀಲಿತಯಾ ।
ಉಮಯಾ ಕಾಂಚೀರತಯಾ ನ ಮಯಾ ಲಭ್ಯತೇ ಕಿಂ ನು ತಾದಾತ್ಮ್ಯಮ್ ॥ 44 ॥

ಜನ್ತೋಸ್ತವ ಪದಪೂಜನಸನ್ತೋಷತರಂಗಿತಸ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ।
ವನ್ಧೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಪುನಃ ಸಿನ್ಧೋರಮ್ಭಸ್ಸು ಬಮ್ಭ್ರಮೀತಿ ಶಿಲಾ ॥ 45 ॥

ಕುಂಡಲಿ ಕುಮಾರಿ ಕುಟಿಲೇ ಚಂಡಿ ಚರಾಚರಸವಿತ್ರಿ ಚಾಮುಂಡೇ ।
ಗುಣಿನಿ ಗುಹಾರಿಣಿ ಗುಹ್ಯೇ ಗುರುಮೂರ್ತೇ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ॥ 46 ॥

ಅಭಿದಾಕೃತಿರ್ಭಿದಾಕೃತಿರಚಿದಾಕೃತಿರಪಿ ಚಿದಾಕೃತಿರ್ಮಾತಃ ।
ಅನಹನ್ತಾ ತ್ವಮಹನ್ತಾ ಭ್ರಮಯಸಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಾಶ್ವತೀ ವಿಶ್ವಮ್ ॥ 47 ॥

ಶಿವ ಶಿವ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಸಮಂ ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷೀಕಟಾಕ್ಷಿತಾಃ ಪುರುಷಾಃ ।
ವಿಪಿನಂ ಭವನಮಮಿತ್ರಂ ಮಿತ್ರಂ ಲೋಷ್ಟಂ ಚ ಯುವತಿಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠಮ್ ॥ 48 ॥

ಕಾಮಪರಿಪನ್ಥಿಕಾಮಿನಿ ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಕಾಮಪೀಠಮಧ್ಯಗತೇ ।
ಕಾಮದುಘಾ ಭವ ಕಮಲೇ ಕಾಮಕಲೇ ಕಾಮಕೋಟಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ॥ 49 ॥

ಮಧ್ಯೇಹೃದಯಂ ಮಧ್ಯೇನಿಟಿಲಂ ಮಧ್ಯೇಶಿರೋಽಪಿ ವಾಸ್ತವ್ಯಾಮ್ ।
ಚಂಡಕರಶಕ್ರಕಾರ್ಮುಕಚನ್ದ್ರಸಮಾಭಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಮ್ ॥ 50 ॥

ಅಧಿಕಾಂಚಿ ಕೇಲಿಲೋಲೈರಖಿಲಾಗಮಯನ್ತ್ರತನ್ತ್ರಮಯೈಃ ।
ಅತಿಶೀತಂ ಮಮ ಮಾನಸಮಸಮಶರದ್ರೋಹಿಜೀವನೋಪಾಯೈಃ ॥ 51 ॥

ನನ್ದತಿ ಮಮ ಹೃದಿ ಕಾಚನ ಮನ್ದಿರಯನ್ತಾ ನಿರನ್ತರಂ ಕಾಂಚೀಮ್ ।
ಇನ್ದುರವಿಮಂಡಲಕುಚಾ ಬಿನ್ದುವಿಯನ್ನಾದಪರಿಣತಾ ತರುಣೀ ॥ 52 ॥

ಶಮ್ಪಾಲತಾಸವರ್ಣಂ ಸಮ್ಪಾದಯಿತುಂ ಭವಜ್ವರಚಿಕಿತ್ಸಾಮ್ ।
ಲಿಮ್ಪಾಮಿ ಮನಸಿ ಕಿಂಚನ ಕಮ್ಪಾತಟರೋಹಿ ಸಿದ್ಧಭೈಷಜ್ಯಮ್ ॥ 53 ॥

ಅನುಮಿತಕುಚಕಾಠಿನ್ಯಾಮಧಿವಕ್ಷಃಪೀಠಮಂಗಜನ್ಮರಿಪೋಃ ।
ಆನನ್ದದಾಂ ಭಜೇ ತಾಮಾನಂಗಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಬೋಧಸಿರಾಮ್ ॥ 54 ॥

ಐಕ್ಷಿಷಿ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಹಸ್ತಾನ್ತಂ ವಿಸ್ಮಯಾರ್ಹವೃತ್ತಾನ್ತಮ್ ।
ಅಧಿಕಾಂಚಿ ನಿಗಮವಾಚಾಂ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಂ ಶೂಲಪಾಣಿಶುದ್ಧಾನ್ತಮ್ ॥ 55 ॥

ಆಹಿತವಿಲಾಸಭಂಗೀಮಾಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಮ್ಬಶಿಲ್ಪಕಲ್ಪನಯಾ ।
ಆಶ್ರಿತಕಾಂಚೀಮತುಲಾಮಾದ್ಯಾಂ ವಿಸ್ಫೂರ್ತಿಮಾದ್ರಿಯೇ ವಿದ್ಯಾಮ್ ॥ 56 ॥

ಮೂಕೋಽಪಿ ಜಟಿಲದುರ್ಗತಿಶೋಕೋಽಪಿ ಸ್ಮರತಿ ಯಃ ಕ್ಷಣಂ ಭವತೀಮ್ ।
ಏಕೋ ಭವತಿ ಸ ಜನ್ತುರ್ಲೋಕೋತ್ತರಕೀರ್ತಿರೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ॥ 57 ॥

ಪಂಚದಶವರ್ಣರೂಪಂ ಕಂಚನ ಕಾಂಚೀವಿಹಾರಧೌರೇಯಮ್ ।
ಪಂಚಶರೀಯಂ ಶಮ್ಭೋರ್ವಂಚನವೈದಗ್ಧ್ಯಮೂಲಮವಲಮ್ಬೇ ॥ 58 ॥

ಪರಿಣತಿಮತೀಂ ಚತುರ್ಧಾ ಪದವೀಂ ಸುಧಿಯಾಂ ಸಮೇತ್ಯ ಸೌಷುಮ್ನೀಮ್ ।
ಪಂಚಾಶದರ್ಣಕಲ್ಪಿತಮದಶಿಲ್ಪಾಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ॥ 59 ॥

ಆದಿಕ್ಷನ್ಮಮ ಗುರುರಾಡಾದಿಕ್ಷಾನ್ತಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾಮ್ ।
ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಚಾಪದಂಡಾಂ ನೇದಿಷ್ಠಾಮೇವ ಕಾಮಪೀಠಗತಾಮ್ ॥ 60 ॥

ತುಷ್ಯಾಮಿ ಹರ್ಷಿತಸ್ಮರಶಾಸನಯಾ ಕಾಂಚಿಪುರಕೃತಾಸನಯಾ ।
ಸ್ವಾಸನಯಾ ಸಕಲಜಗದ್ಭಾಸನಯಾ ಕಲಿತಶಮ್ಬರಾಸನಯಾ ॥ 61 ॥

ಪ್ರೇಮವತೀ ಕಮ್ಪಾಯಾಂ ಸ್ಥೇಮವತೀ ಯತಿಮನಸ್ಸು ಭೂಮವತೀ ।
ಸಾಮವತೀ ನಿತ್ಯಗಿರಾ ಸೋಮವತೀ ಶಿರಸಿ ಭಾತಿ ಹೈಮವತೀ ॥ 62 ॥

ಕೌತುಕಿನಾ ಕಮ್ಪಾಯಾಂ ಕೌಸುಮಚಾಪೇನ ಕೀಲಿತೇನಾನ್ತಃ ।
ಕುಲದೈವತೇನ ಮಹತಾ ಕುಡ್ಮಲಮುದ್ರಾಂ ಧುನೋತು ನಃಪ್ರತಿಭಾ ॥ 63 ॥

ಯೂನಾ ಕೇನಾಪಿ ಮಿಲದ್ದೇಹಾ ಸ್ವಾಹಾಸಹಾಯತಿಲಕೇನ ।
ಸಹಕಾರಮೂಲದೇಶೇ ಸಂವಿದ್ರೂಪಾ ಕುಟುಮ್ಬಿನೀ ರಮತೇ ॥ 64 ॥

ಕುಸುಮಶರಗರ್ವಸಮ್ಪತ್ಕೋಶಗೃಹಂ ಭಾತಿ ಕಾಂಚಿದೇಶಗತಮ್ ।
ಸ್ಥಾಪಿತಮಸ್ಮಿನ್ಕಥಮಪಿ ಗೋಪಿತಮನ್ತರ್ಮಯಾ ಮನೋರತ್ನಮ್ ॥ 65 ॥

ದಗ್ಧಷಡಧ್ವಾರಣ್ಯಂ ದರದಲಿತಕುಸುಮ್ಭಸಮ್ಭೃತಾರುಣ್ಯಮ್ ।
ಕಲಯೇ ನವತಾರುಣ್ಯಂ ಕಮ್ಪಾತಟಸೀಮ್ನಿ ಕಿಮಪಿ ಕಾರುಣ್ಯಮ್ ॥ 66 ॥

ಅಧಿಕಾಂಚಿ ವರ್ಧಮಾನಾಮತುಲಾಂ ಕರವಾಣಿ ಪಾರಣಾಮಕ್ಷ್ಣೋಃ ।
ಆನನ್ದಪಾಕಭೇದಾಮರುಣಿಮಪರಿಣಾಮಗರ್ವಪಲ್ಲವಿತಾಮ್ ॥ 67 ॥

ಬಾಣಸೃಣಿಪಾಶಕಾರ್ಮುಕಪಾಣಿಮಮುಂ ಕಮಪಿ ಕಾಮಪೀಠಗತಮ್ ।
ಏಣಧರಕೋಣಚೂಡಂ ಶೋಣಿಮಪರಿಪಾಕಭೇದಮಾಕಲಯೇ ॥ 68 ॥

ಕಿಂ ವಾ ಫಲತಿ ಮಮಾನ್ಯೌರ್ಬಿಮ್ಬಾಧರಚುಮ್ಬಿಮನ್ದಹಾಸಮುಖೀ ।
ಸಮ್ಬಾಧಕರೀ ತಮಸಾಮಮ್ಬಾ ಜಾಗರ್ತಿ ಮನಸಿ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ॥ 69 ॥

ಮಂಚೇ ಸದಾಶಿವಮಯೇ ಪರಿಶಿವಮಯಲಲಿತಪೌಷ್ಪಪರ್ಯಂಕೇ ।
ಅಧಿಚಕ್ರಮಧ್ಯಮಾಸ್ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ನಾಮ ಕಿಮಪಿ ಮಮ ಭಾಗ್ಯಮ್ ॥ 70 ॥

ರಕ್ಷ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಕಾಮಪೀಠೀಲಾಸಿಕಯಾ ಘನಕೃಪಾಮ್ಬುರಾಶಿಕಯಾ ।
ಶ್ರುತಿಯುವತಿಕುನ್ತಲೀಮಣಿಮಾಲಿಕಯಾ ತುಹಿನಶೈಲಬಾಲಿಕಯಾ ॥ 71 ॥

ಲೀಯೇ ಪುರಹರಜಾಯೇ ಮಾಯೇ ತವ ತರುಣಪಲ್ಲವಚ್ಛಾಯೇ ।
ಚರಣೇ ಚನ್ದ್ರಾಭರಣೇ ಕಾಂಚೀಶರಣೇ ನತಾರ್ತಿಸಂಹರಣೇ ॥ 72 ॥

ಮೂರ್ತಿಮತಿ ಮುಕ್ತಿಬೀಜೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸ್ತಬಕಿತಚಕೋರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೇ ।
ಮೋದಿತಕಮ್ಪಾಕೂಲೇ ಮುಹುರ್ಮುಹುರ್ಮನಸಿ ಮುಮುದಿಷಾಽಸ್ಮಾಕಮ್ ॥ 73 ॥

ವೇದಮಯೀಂ ನಾದಮಯೀಂ ಬಿನ್ದುಮಯೀಂ ಪರಪದೋದ್ಯದಿನ್ದುಮಯೀಮ್ ।
ಮನ್ತ್ರಮಯೀಂ ತನ್ತ್ರಮಯೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಯೀಂ ನೌಮಿ ವಿಶ್ವವಿಕೃತಿಮಯೀಮ್ ॥ 74 ॥

ಪುರಮಥನಪುಣ್ಯಕೋಟೀ ಪುಂಜಿತಕವಿಲೋಕಸೂಕ್ತಿರಸಧಾಟೀ ।
ಮನಸಿ ಮಮ ಕಾಮಕೋಟೀ ವಿಹರತು ಕರುಣಾವಿಪಾಕಪರಿಪಾಟೀ ॥ 75 ॥

ಕುಟಿಲಂ ಚಟುಲಂ ಪೃಥುಲಂ ಮೃದುಲಂ ಕಚನಯನಜಘನಚರಣೇಷು ।
ಅವಲೋಕಿತಮವಲಮ್ಬಿತಮಧಿಕಮ್ಪಾತಟಮಮೇಯಮಸ್ಮಾಭಿಃ ॥ 76 ॥

ಪ್ರತ್ಯಙ್ಮುಖ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಯಾ ಪ್ರಸಾದದೀಪಾಂಕುರೇಣ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ।
ಪಶ್ಯಾಮಿ ನಿಸ್ತುಲಮಹೋ ಪಚೇಲಿಮಂ ಕಮಪಿ ಪರಶಿವೋಲ್ಲಾಸಮ್ ॥ 77 ॥

ವಿದ್ಯೇ ವಿಧಾತೃವಿಷಯೇ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಕಾಲಿ ಕಾಮಕೋಟಿಕಲೇ ।
ಭಾರತಿ ಭೈರವಿ ಭದ್ರೇ ಶಾಕಿನಿ ಶಾಮ್ಭವಿ ಶಿವೇ ಸ್ತುವೇ ಭವತೀಮ್ ॥ 78 ॥

ಮಾಲಿನಿ ಮಹೇಶಚಾಲಿನಿ ಕಾಂಚೀಖೇಲಿನಿ ವಿಪಕ್ಷಕಾಲಿನಿ ತೇ ।
ಶೂಲಿನಿ ವಿದ್ರುಮಶಾಲಿನಿ ಸುರಜನಪಾಲಿನಿ ಕಪಾಲಿನಿ ನಮೋಽಸ್ತು ॥ 79 ॥

ದೇಶಿಕ ಇತಿ ಕಿಂ ಶಂಕೇ ತತ್ತಾದೃಕ್ತವ ನು ತರುಣಿಮೋನ್ಮೇಷಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೂಲಪಾಣೇಃ ಕಾಮಾಗಮಸಮಯದೀಕ್ಷಾಯಾಮ್ ॥ 80 ॥

ವೇತಂಡಕುಮ್ಭಡಮ್ಬರವೈತಂಡಿಕಕುಚಭರಾರ್ತಮಧ್ಯಾಯ ।
ಕುಂಕುಮರುಚೇ ನಮಸ್ಯಾಂ ಶಂಕರನಯನಾಮೃತಾಯ ರಚಯಾಮಃ ॥ 81 ॥

ಅಧಿಕಾಂಚಿತಮಣಿಕಾಂಚನಕಾಂಚೀಮಧಿಕಾಂಚಿ ಕಾಂಚಿದದ್ರಾಕ್ಷಮ್ ।
ಅವನತಜನಾನುಕಮ್ಪಾಮನುಕಮ್ಪಾಕೂಲಮಸ್ಮದನುಕೂಲಾಮ್ ॥ 82 ॥

ಪರಿಚಿತಕಮ್ಪಾತೀರಂ ಪರ್ವತರಾಜನ್ಯಸುಕೃತಸನ್ನಾಹಮ್ ।
ಪರಗುರುಕೃಪಯಾ ವೀಕ್ಷೇ ಪರಮಶಿವೋತ್ಸಂಗಮಂಗಲಾಭರಣಮ್ ॥ 83 ॥

ದಗ್ಧಮದನಸ್ಯ ಶಮ್ಭೋಃ ಪ್ರಥೀಯಸೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೈದಗ್ಧೀಮ್ ।
ತವ ದೇವಿ ತರುಣಿಮಶ್ರೀಚತುರಿಮಪಾಕೋ ನ ಚಕ್ಷಮೇ ಮಾತಃ ॥ 84 ॥

ಮದಜಲತಮಾಲಪತ್ರಾ ವಸನಿತಪತ್ರಾ ಕರಾದೃತಖಾನಿತ್ರಾ ।
ವಿಹರತಿ ಪುಲಿನ್ದಯೋಷಾ ಗುಂಜಾಭೂಷಾ ಫಣೀನ್ದ್ರಕೃತವೇಷಾ ॥ 85 ॥

ಅಂಕೇ ಶುಕಿನೀ ಗೀತೇ ಕೌತುಕಿನೀ ಪರಿಸರೇ ಚ ಗಾಯಕಿನೀ ।
ಜಯಸಿ ಸವಿಧೇಽಮ್ಬ ಭೈರವಮಂಡಲಿನೀ ಶ್ರವಸಿ ಶಂಖಕುಂಡಲಿನೀ ॥ 86 ॥

ಪ್ರಣತಜನತಾಪವರ್ಗಾ ಕೃತಬಹುಸರ್ಗಾ ಸಸಿಂಹಸಂಸರ್ಗಾ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮುದಿತಭರ್ಗಾ ಹತರಿಪುವರ್ಗಾ ತ್ವಮೇವ ಸಾ ದುರ್ಗಾ ॥ 87 ॥

ಶ್ರವಣಚಲದ್ವೇತಂಡಾ ಸಮರೋದ್ದಂಡಾ ಧುತಾಸುರಶಿಖಂಡಾ ।
ದೇವಿ ಕಲಿತಾನ್ತ್ರಷಂಡಾ ಧೃತನರಮುಂಡಾ ತ್ವಮೇವ ಚಾಮುಂಡಾ ॥ 88 ॥

ಉರ್ವೀಧರೇನ್ದ್ರಕನ್ಯೇ ದರ್ವೀಭರಿತೇನ ಭಕ್ತಪೂರೇಣ ।
ಗುರ್ವೀಮಕಿಂಚನಾರ್ತಿ ಖರ್ವೀಕುರುಷೇ ತ್ವಮೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ॥ 89 ॥

ತಾಡಿತರಿಪುಪರಿಪೀಡನಭಯಹರಣ ನಿಪುಣಹಲಮುಸಲಾ ।
ಕ್ರೋಡಪತಿಭೀಷಣಮುಖೀ ಕ್ರೀಡಸಿ ಜಗತಿ ತ್ವಮೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ॥ 90 ॥

ಸ್ಮರಮಥನವರಣಲೋಲಾ ಮನ್ಮಥಹೇಲಾವಿಲಾಸಮಣಿಶಾಲಾ ।
ಕನಕರುಚಿಚೌರ್ಯಶೀಲಾ ತ್ವಮಮ್ಬ ಬಾಲಾ ಕರಾಬ್ಜಧೃತಮಾಲಾ ॥ 91 ॥

ವಿಮಲಪಟೀ ಕಮಲಕುಟೀ ಪುಸ್ತಕರುದ್ರಾಕ್ಷಶಸ್ತಹಸ್ತಪುಟೀ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷ್ಮಲಾಕ್ಷೀ ಕಲಿತವಿಪಂಚೀ ವಿಭಾಸಿ ವೈರಿಂಚೀ ॥ 92 ॥

ಕುಂಕುಮರುಚಿಪಿಂಗಮಸೃಕ್ಪಂಕಿಲಮುಂಡಾಲಿಮಂಡಿತಂ ಮಾತಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತದೀಯಸಂಗಮಕಲಾಮನ್ದೀಭವತ್ಕೌತುಕಃ
ಜಯತಿ ತವ ರೂಪಧೇಯಂ ಜಪಪಟಪುಸ್ತಕವರಾಭಯಕರಾಬ್ಜಮ್ ॥ 93 ॥

ಕನಕಮಣಿಕಲಿತಭೂಷಾಂ ಕಾಲಾಯಸಕಲಹಶೀಲಕಾನ್ತಿಕಲಾಮ್ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೀಲಯೇ ತ್ವಾಂ ಕಪಾಲಶೂಲಾಭಿರಾಮಕರಕಮಲಾಮ್ ॥ 94 ॥

ಲೋಹಿತಿಮಪುಂಜಮಧ್ಯೇ ಮೋಹಿತಭುವನೇ ಮುದಾ ನಿರೀಕ್ಷನ್ತೇ ।
ವದನಂ ತವ ಕುವಯುಗಲಂ ಕಾಂಚೀಸೀಮಾಂ ಚ ಕೇಽಪಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ॥ 95 ॥

ಜಲಧಿದ್ವಿಗುಣಿತಹುತಬಹದಿಶಾದಿನೇಶ್ವರಕಲಾಶ್ವಿನೇಯದಲೈಃ ।
ನಲಿನೈರ್ಮಹೇಶಿ ಗಚ್ಛಸಿ ಸರ್ವೋತ್ತರಕರಕಮಲದಲಮಮಲಮ್ ॥ 96 ॥

ಸತ್ಕೃತದೇಶಿಕಚರಣಾಃ ಸಬೀಜನಿರ್ಬೀಜಯೋಗನಿಶ್ರೇಣ್ಯಾ ।
ಅಪವರ್ಗಸೌಧವಲಭೀಮಾರೋಹನ್ತ್ಯಮ್ಬ ಕೇಽಪಿ ತವ ಕೃಪಯಾ ॥ 97 ॥

ಅನ್ತರಪಿ ಬಹಿರಪಿ ತ್ವಂ ಜನ್ತುತತೇರನ್ತಕಾನ್ತಕೃದಹನ್ತೇ ।
ಚಿನ್ತಿತಸನ್ತಾನವತಾಂ ಸನ್ತತಮಪಿ ತನ್ತನೀಷಿ ಮಹಿಮಾನಮ್ ॥ 98 ॥

ಕಲಮಂಜುಲವಾಗನುಮಿತಗಲಪಂಜರಗತಶುಕಗ್ರಹೌತ್ಕಂಠ್ಯಾತ್ ।
ಅಮ್ಬ ರದನಾಮ್ಬರಂ ತೇ ಬಿಮ್ಬಫಲಂ ಶಮ್ಬರಾರಿಣಾ ನ್ಯಸ್ತಮ್ ॥ 99 ॥

ಜಯ ಜಯ ಜಗದಮ್ಬ ಶಿವೇ ಜಯ ಜಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಜಯ ಜಯಾದ್ರಿಸುತೇ ।
ಜಯ ಜಯ ಮಹೇಶದಯಿತೇ ಜಯ ಜಯ ಚಿದ್ಗಗನಕೌಮುದೀಧಾರೇ ॥ 100 ॥

ಆರ್ಯಾಶತಕಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠತಾಮಾರ್ಯಾಕಟಾಕ್ಷೇಣ ।
ನಿಸ್ಸರತಿ ವದನಕಮಲಾದ್ವಾಣೀ ಪೀಯೂಷಧೋರಣೀ ದಿವ್ಯಾ ॥ 101 ॥

ಆರ್ಯಾಶತಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

॥ ಪಾದಾರವಿನ್ದಶತಕಮ್ ॥
ಮಹಿಮ್ನಃ ಪನ್ಥಾನಂ ಮದನಪರಿಪನ್ಥಿಪ್ರಣಯಿನಿ
ಪ್ರಭುರ್ನಿರ್ಣೇತುಂ ತೇ ಭವತಿ ಯತಮಾನೋಽಪಿ ಕತಮಃ ।
ತಥಾಪಿ ಶ್ರೀಕಾಂಚೀವಿಹೃತಿರಸಿಕೇ ಕೋಽಪಿ ಮನಸೋ
ವಿಪಾಕಸ್ತ್ವತ್ಪಾದಸ್ತುತಿವಿಧಿಷು ಜಲ್ಪಾಕಯತಿ ಮಾಮ್ ॥ 1 ॥

ಗಲಗ್ರಾಹೀ ಪೌರನ್ದರಪುರವನೀಪಲ್ಲವರುಚಾಂ
ಧೃತಪಾಥಮ್ಯಾನಾಮರುಣಮಹಸಾಮಾದಿಮಗುರುಃ ।
ಸಮಿನ್ಧೇ ಬನ್ಧೂಕಸ್ತಬಕಸಹಯುಧ್ವಾ ದಿಶಿ ದಿಶಿ
ಪ್ರಸರ್ಪನ್ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಶ್ಚರಣಕಿರಣಾನಾಮರುಣಿಮಾ ॥ 2 ॥

ಮರಾಲೀನಾಂ ಯಾನಾಭ್ಯಸನಕಲನಾಮೂಲಗುರವೇ
ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ತ್ರಾಣವ್ಯತಿಕರಸುರೋದ್ಯಾನತರವೇ ।
ತಮಸ್ಕಾಂಡಪ್ರೌಢಿಪ್ರಕಟನತಿರಸ್ಕಾರಪಟವೇ
ಜನೋಽಯಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಶ್ಚರಣನಲಿನಾಯ ಸ್ಪೃಹಯತೇ ॥ 3 ॥

ವಹನ್ತೀ ಸೈನ್ದೂರೀಂ ಸರಣಿಮವನಮ್ರಾಮರಪುಱೀ-
ಪುರನ್ಧ್ರೀಸೀಮನ್ತೇ ಕವಿಕಮಲಬಾಲಾರ್ಕಸುಷಮಾ ।
ತ್ರಯೀಸೀಮನ್ತಿನ್ಯಾಃ ಸ್ತನತಟನಿಚೋಲಾರುಣಪಟೀ
ವಿಭಾನ್ತೀ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪದನಲಿನಕಾನ್ತಿರ್ವಿಜಯತೇ ॥ 4 ॥

ಪ್ರಣಮ್ರೀಭೂತಸ್ಯ ಪ್ರಣಯಕಲಹತ್ರಸ್ತಮನಸಃ
ಸ್ಮರಾರಾತೇಶ್ಚೂಡಾವಿಯತಿ ಗೃಹಮೇಧೀ ಹಿಮಕರಃ ।
ಯಯೋಃ ಸಾನ್ಧ್ಯಾಂ ಕಾನ್ತಿಂ ವಹತಿ ಸುಷಮಾಭಿಶ್ಚರಣಯೋಃ
ತಯೋರ್ಮೇ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಹೃದಯಮಪತನ್ದ್ರಂ ವಿಹರತಾಮ್ ॥ 5 ॥

ಯಯೋಃ ಪೀಠಾಯನ್ತೇ ವಿಬುಧಮುಕುಟೀನಾಂ ಪಟಲಿಕಾ
ಯಯೋಃ ಸೌಧಾಯನ್ತೇ ಸ್ವಯಮುದಯಭಾಜೋ ಭಣಿತಯಃ ।
ಯಯೋಃ ದಾಸಾಯನ್ತೇ ಸರಸಿಜಭವಾದ್ಯಾಶ್ಚರಣಯೋಃ
ತಯೋರ್ಮೇ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ದಿನಮನು ವರೀವರ್ತು ಹೃದಯಮ್ ॥ 6 ॥

ನಯನ್ತೀ ಸಂಕೋಚಂ ಸರಸಿಜರುಚಂ ದಿಕ್ಪರಿಸರೇ
ಸೃಜನ್ತೀ ಲೌಹಿತ್ಯಂ ನಖಕಿರಣಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಖಚಿತಾ ।
ಕವೀನ್ದ್ರಾಣಾಂ ಹೃತ್ಕೈರವವಿಕಸನೋದ್ಯೋಗಜನನೀ
ಸ್ಫುರನ್ತೀ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಚರಣರುಚಿಸನ್ಧ್ಯಾ ವಿಜಯತೇ ॥ 7 ॥

ವಿರಾವೈರ್ಮಾಂಜೀರೈಃ ಕಿಮಪಿ ಕಥಯನ್ತೀವ ಮಧುರಂ
ಪುರಸ್ತಾದಾನಮ್ರೇ ಪುರವಿಜಯಿನಿ ಸ್ಮೇರವದನೇ ।
ವಯಸ್ಯೇವ ಪ್ರೌಢಾ ಶಿಥಿಲಯತಿ ಯಾ ಪ್ರೇಮಕಲಹ-
ಪ್ರರೋಹಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಚರಣಯುಗಲೀ ಸಾ ವಿಜಯತೇ ॥ 8 ॥

ಸುಪರ್ವಸ್ತ್ರೀಲೋಲಾಲಕಪರಿಚಿತಂ ಷಟ್ಪದಕುಲೈಃ
ಸ್ಫುರಲ್ಲಾಕ್ಷಾರಾಗಂ ತರುಣತರಣಿಜ್ಯೋತಿರರುಣೈಃ ।
ಭೃತಂ ಕಾನ್ತ್ಯಮ್ಭೋಭಿಃ ವಿಸೃಮರಮರನ್ದೈಃ ಸರಸಿಜೈಃ
ವಿಧತ್ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಚರಣಯುಗಲಂ ಬನ್ಧುಪದವೀಮ್ ॥ 9 ॥

ರಜಃಸಂಸರ್ಗೇಽಪಿ ಸ್ಥಿತಮರಜಸಾಮೇವ ಹೃದಯೇ
ಪರಂ ರಕ್ತತ್ವೇನ ಸ್ಥಿತಮಪಿ ವಿರಕ್ತೈಕಶರಣಮ್ ।
ಅಲಭ್ಯಂ ಮನ್ದಾನಾಂ ದಧದಪಿ ಸದಾ ಮನ್ದಗತಿತಾಂ
ವಿಧತ್ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಚರಣಯುಗಮಾಶ್ಚರ್ಯಲಹರೀಮ್ ॥ 10 ॥

ಜಟಾಲಾ ಮಂಜೀರಸ್ಫುರದರುಣರತ್ನಾಂಶುನಿಕರೈಃ
ನಿಷಿದನ್ತೀ ಮಧ್ಯೇ ನಖರುಚಿಝರೀಗಾಂಗಪಯಸಾಮ್ ।
ಜಗತ್ತ್ರಾಣಂ ಕರ್ತುಂ ಜನನಿ ಮಮ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿಯತಂ
ತಪಶ್ಚರ್ಯಾಂ ಧತ್ತೇ ತವ ಚರಣಪಾಥೋಜಯುಗಲೀ ॥ 11 ॥

ತುಲಾಕೋಟಿದ್ವನ್ದ್ವಕ್ಕಣಿತಭಣಿತಾಭೀತಿವಚಸೋಃ
ವಿನಮ್ರಂ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ವಿಸೃಮರಮಹಃಪಾಟಲಿತಯೋಃ ।
ಕ್ಷಣಂ ವಿನ್ಯಾಸೇನ ಕ್ಷಪಿತತಮಸೋರ್ಮೇ ಲಲಿತಯೋಃ
ಪುನೀಯಾನ್ಮೂರ್ಧಾನಂ ಪುರಹರಪುರನ್ಧ್ರೀ ಚರಣಯೋಃ ॥ 12 ॥

ಭವಾನಿ ದ್ರುಹ್ಯೇತಾಂ ಭವನಿಬಿಡಿತೇಭ್ಯೋ ಮಮ ಮುಹು-
ಸ್ತಮೋವ್ಯಾಮೋಹೇಭ್ಯಸ್ತವ ಜನನಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚರಣೌ ।
ಯಯೋರ್ಲಾಕ್ಷಾಬಿನ್ದುಸ್ಫುರಣಧರಣಾದ್ಧ್ವರ್ಜಟಿಜಟಾ-
ಕುಟೀರಾ ಶೋಣಾಂಕಂ ವಹತಿ ವಪುರೇಣಾಂಕಕಲಿಕಾ ॥ 13 ॥

ಪವಿತ್ರೀಕುರ್ಯುರ್ನುಃ ಪದತಲಭುವಃ ಪಾಟಲರುಚಃ
ಪರಾಗಾಸ್ತೇ ಪಾಪಪ್ರಶಮನಧುರೀಣಾಃ ಪರಶಿವೇ ।
ಕಣಂ ಲಬ್ಧುಂ ಯೇಷಾಂ ನಿಜಶಿರಸಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿವಶಾ
ವಲನ್ತೋ ವ್ಯಾತನ್ವನ್ತ್ಯಹಮಹಮಿಕಾಂ ಮಾಧವಮುಖಾಃ ॥ 14 ॥

ಬಲಾಕಾಮಾಲಾಭಿರ್ನಖರುಚಿಮಯೀಭಿಃ ಪರಿವೃತೇ
ವಿನಮ್ರಸ್ವರ್ನಾರೀವಿಕಚಕಚಕಾಲಾಮ್ಬುದಕುಲೇ ।
ಸ್ಫುರನ್ತಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುಟದಲಿತಬನ್ಧೂಕಸುಹೃದ-
ಸ್ತಟಿಲ್ಲೇಖಾಯನ್ತೇ ತವ ಚರಣಪಾಥೋಜಕಿರಣಾಃ ॥ 15 ॥

ಸರಾಗಃ ಸದ್ವೇಷಃ ಪ್ರಸೃಮರಸರೋಜೇ ಪ್ರತಿದಿನಂ
ನಿಸರ್ಗಾದಾಕ್ರಾಮನ್ವಿಬುಧಜನಮೂರ್ಧಾನಮಧಿಕಮ್ ।
ಕಥಂಕಾರಂ ಮಾತಃ ಕಥಯ ಪದಪದ್ಮಸ್ತವ ಸತಾಂ
ನತಾನಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಟಯತಿ ಕೈವಲ್ಯಸರಣಿಮ್ ॥ 16 ॥

ಜಪಾಲಕ್ಷ್ಮೀಶೋಣೋ ಜನಿತಪರಮಜ್ಞಾನನಲಿನೀ-
ವಿಕಾಸವ್ಯಾಸಂಗೋ ವಿಫಲಿತಜಗಜ್ಜಾಡ್ಯಗರಿಮಾ ।
ಮನಃಪೂರ್ವಾದ್ರಿಂ ಮೇ ತಿಲಕಯತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತರಸಾ
ತಮಸ್ಕಾಂಡದ್ರೋಹೀ ತವ ಚರಣಪಾಥೋಜರಮಣಃ ॥ 17 ॥

ನಮಸ್ಕುರ್ಮಃ ಪ್ರೇಂಖನ್ಮಣಿಕಟಕನೀಲೋತ್ಪಲಮಹಃ-
ಪಯೋಧೌ ರಿಂಖದ್ಭಿರ್ನಖಕಿರಣಫೇನೈರ್ಧವಲಿತೇ ।
ಸ್ಫುಟಂ ಕುರ್ವಾಣಾಯ ಪ್ರಬಲಚಲದೌರ್ವಾನಲಶಿಖಾ-
ವಿತರ್ಕಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸತತಮರುಣಿಮ್ನೇ ಚರಣಯೋಃ ॥ 18 ॥

ಶಿವೇ ಪಾಶಾಯೇತಾಮಲಘುನಿ ತಮಃಕೂಪಕುಹರೇ
ದಿನಾಧೀಶಾಯೇತಾಂ ಮಮ ಹೃದಯಪಾಥೋಜವಿಪಿನೇ ।
ನಭೋಮಾಸಾಯೇತಾಂ ಸರಸಕವಿತಾರೀತಿಸರಿತಿ
ತ್ವದೀಯೌ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಸೃತಕಿರಣೌ ದೇವಿ ಚರಣೌ ॥ 19 ॥

ನಿಷಕ್ತಂ ಶ್ರುತ್ಯನ್ತೇ ನಯನಮಿವ ಸದ್ವೃತ್ತರುಚಿರೈಃ
ಸಮೈರ್ಜುಷ್ಟಂ ಶುದ್ಧೈರಧರಮಿವ ರಮ್ಯೈರ್ದ್ವಿಜಗಣೈಃ ।
ಶಿವೇ ವಕ್ಷೋಜನ್ಮದ್ವಿತಯಮಿವ ಮುಕ್ತಾಶ್ರಿತಮುಮೇ
ತ್ವದೀಯಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಣತಶರಣಂ ನೌಮಿ ಚರಣಮ್ ॥ 20 ॥

ನಮಸ್ಯಾಸಂಸಜ್ಜನ್ನಮುಚಿಪರಿಪನ್ಥಿಪ್ರಣಯಿನೀ-
ನಿಸರ್ಗಪ್ರೇಂಖೋಲತ್ಕುರಲಕುಲಕಾಲಾಹಿಶಬಲೇ ।
ನಖಚ್ಛಾಯಾದುಗ್ಧೋದಧಿಪಯಸಿ ತೇ ವೈದ್ರುಮರುಚಾಂ
ಪ್ರಚಾರಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಚುರಯತಿ ಪಾದಾಬ್ಜಸುಷಮಾ ॥ 21 ॥

ಕದಾ ದೂರೀಕರ್ತುಂ ಕಟುದುರಿತಕಾಕೋಲಜನಿತಂ
ಮಹಾನ್ತಂ ಸನ್ತಾಪಂ ಮದನಪರಿಪನ್ಥಿಪ್ರಿಯತಮೇ ।
ಕ್ಷಣಾತ್ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತ್ರಿಭುವನಪರೀತಾಪಹರಣೇ
ಪಟೀಯಾಂಸಂ ಲಪ್ಸ್ಯೇ ಪದಕಮಲಸೇವಾಮೃತರಸಮ್ ॥ 22 ॥

ಯಯೋಃ ಸಾನ್ಧ್ಯಂ ರೋಚಿಃ ಸತತಮರುಣಿಮ್ನೇ ಸ್ಪೃಹಯತೇ
ಯಯೋಶ್ಚಾನ್ದ್ರೀ ಕಾನ್ತಿಃ ಪರಿಪತತಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಖರುಚಿಮ್ ।
ಯಯೋಃ ಪಾಕೋದ್ರೇಕಂ ಪಿಪಠಿಷತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕಿಸಲಯಂ
ಮ್ರದಿಮ್ನಃ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮನಸಿ ಚರಣೌ ತೌ ತನುಮಹೇ ॥ 23 ॥

ಜಗನ್ನೇದಂ ನೇದಂ ಪರಮಿತಿ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಯತಿಭಿಃ
ಕುಶಾಗ್ರೀಯಸ್ವಾನ್ತೈಃ ಕುಶಲಧಿಷಣೈಃ ಶಾಸ್ತ್ರಸರಣೌ ।
ಗವೇಷ್ಯಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಧ್ರುವಮಕೃತಕಾನಾಂ ಗಿರಿಸುತೇ
ಗಿರಾಮೈದಮ್ಪರ್ಯಂ ತವ ಚರಣಪದ್ಮಂ ವಿಜಯತೇ ॥ 24 ॥

ಕೃತಸ್ನಾನಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಮೃತಸರಸಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿತರಾಂ
ದಧಾನಂ ವೈಶದ್ಯಂ ಕಲಿತರಸಮಾನನ್ದಸುಧಯಾ ।
ಅಲಂಕಾರಂ ಭೂಮೇರ್ಮುನಿಜನಮನಶ್ಚಿನ್ಮಯಮಹಾ-
ಪಯೋಧೇರನ್ತಸ್ಸ್ಥಂ ತವ ಚರಣರತ್ನಂ ಮೃಗಯತೇ ॥ 25 ॥

ಮನೋಗೇಹೇ ಮೋಹೋದ್ಭವತಿಮಿರಪೂರ್ಣೇ ಮಮ ಮುಹುಃ
ದರಿದ್ರಾಣೀಕುರ್ವನ್ದಿನಕರಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕಿರಣೈಃ ।
ವಿಧತ್ತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಸೃಮರತಮೋವಂಚನಚಣಃ
ಕ್ಷಣಾರ್ಧಂ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಚರಣಮಣಿದೀಪೋ ಜನನಿ ತೇ ॥ 26 ॥

ಕವೀನಾಂ ಚೇತೋವನ್ನಖರರುಚಿಸಮ್ಪರ್ಕಿ ವಿಬುಧ-
ಸ್ರವನ್ತೀಸ್ರೋತೋವತ್ಪಟುಮುಖರಿತಂ ಹಂಸಕರವೈಃ ।
ದಿನಾರಮ್ಭಶ್ರೀವನ್ನಿಯತಮರುಣಚ್ಛಾಯಸುಭಗಂ
ಮದನ್ತಃ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಫುರತು ಪದಪಂಕೇರುಹಯುಗಮ್ ॥ 27 ॥

ಸದಾ ಕಿಂ ಸಮ್ಪರ್ಕಾತ್ಪ್ರಕೃತಿಕಠಿನೈರ್ನಾಕಿಮುಕುಟೈಃ
ತಟೈರ್ನೀಹಾರಾದ್ರೇರಧಿಕಮಣುನಾ ಯೋಗಿಮನಸಾ ।
ವಿಭಿನ್ತೇ ಸಂಮೋಹಂ ಶಿಶಿರಯತಿ ಭಕ್ತಾನಪಿ ದೃಶಾಮ್
ಅದೃಶ್ಯಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಟಯತಿ ತೇ ಪಾದಯುಗಲಮ್ ॥ 28 ॥

ಪವಿತ್ರಾಭ್ಯಾಮಮ್ಬ ಪ್ರಕೃತಿಮೃದುಲಾಭ್ಯಾಂ ತವ ಶಿವೇ
ಪದಾಭ್ಯಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಸಭಮಭಿಭೂತೈಃ ಸಚಕಿತೈಃ ।
ಪ್ರವಾಲೈರಮ್ಭೋಜೈರಪಿ ಚ ವನವಾಸವ್ರತದಶಾಃ
ಸದೈವಾರಭ್ಯನ್ತೇ ಪರಿಚರಿತನಾನಾದ್ವಿಜಗಣೈಃ ॥ 29 ॥

ಚಿರಾದ್ದೃಶ್ಯಾ ಹಂಸೈಃ ಕಥಮಪಿ ಸದಾ ಹಂಸಸುಲಭಂ
ನಿರಸ್ಯನ್ತೀ ಜಾಡ್ಯಂ ನಿಯತಜಡಮಧ್ಯೈಕಶರಣಮ್ ।
ಅದೋಷವ್ಯಾಸಂಗಾ ಸತತಮಪಿ ದೋಷಾಪ್ತಿಮಲಿನಂ
ಪಯೋಜಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪರಿಹಸತಿ ಪಾದಾಬ್ಜಯುಗಲೀ ॥ 30 ॥

ಸುರಾಣಾಮಾನನ್ದಪ್ರಬಲನತಯಾ ಮಂಡನತಯಾ
ನಖೇನ್ದುಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭಿರ್ವಿಸೃಮರತಮಃಖಂಡನತಯಾ ।
ಪಯೋಜಶ್ರೀದ್ವೇಷವ್ರತರತತಯಾ ತ್ವಚ್ಚರಣಯೋಃ
ವಿಲಾಸಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಟಯತಿ ನೈಶಾಕರದಶಾಮ್ ॥ 31 ॥

ಸಿತಿಮ್ನಾ ಕಾನ್ತೀನಾಂ ನಖರಜನುಷಾಂ ಪಾದನಲಿನ-
ಚ್ಛವೀನಾಂ ಶೋಣಿಮ್ನಾ ತವ ಜನನಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಮನೇ ।
ಲಭನ್ತೇ ಮನ್ದಾರಗ್ರಥಿತನವಬನ್ಧೂಕಕುಸುಮ-
ಸ್ರಜಾಂ ಸಾಮೀಚೀನ್ಯಂ ಸುರಪುರಪುರನ್ಧ್ರೀಕಚಭರಾಃ ॥ 32 ॥

ಸ್ಫುರನ್ಮಧ್ಯೇ ಶುದ್ಧೇ ನಖಕಿರಣದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಪಯಸಾಂ
ವಹನ್ನಬ್ಜಂ ಚಕ್ರಂ ದರಮಪಿ ಚ ಲೇಖಾತ್ಮಕತಯಾ ।
ಶ್ರಿತೋ ಮಾತ್ಸ್ಯಂ ರೂಪಂ ಶ್ರಿಯಮಪಿ ದಧಾನೋ ನಿರುಪಮಾಂ
ತ್ರಿಧಾಮಾ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪದನಲಿನನಾಮಾ ವಿಜಯತೇ ॥ 33 ॥

ನಖಶ್ರೀಸನ್ನದ್ಧಸ್ತಬಕನಿಚಿತಃ ಸ್ವೈಶ್ಚ ಕಿರಣೈಃ
ಪಿಶಂಗೈಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಟಿತಲಸತ್ಪಲ್ಲವರುಚಿಃ ।
ಸತಾಂ ಗಮ್ಯಃ ಶಂಕೇ ಸಕಲಫಲದಾತಾ ಸುರತರುಃ
ತ್ವದೀಯಃ ಪಾದೋಽಯಂ ತುಹಿನಗಿರಿರಾಜನ್ಯತನಯೇ ॥ 34 ॥

ವಷಟ್ಕುರ್ವನ್ಮಾಂಜೀರಕಲಕಲೈಃ ಕರ್ಮಲಹರೀ-
ಹವೀಂಷಿ ಪ್ರೌದ್ದಂಡಂ ಜ್ವಲತಿ ಪರಮಜ್ಞಾನದಹನೇ ।
ಮಹೀಯಾನ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುಟಮಹಸಿ ಜೋಹೋತಿ ಸುಧಿಯಾಂ
ಮನೋವೇದ್ಯಾಂ ಮಾತಸ್ತವ ಚರಣಯಜ್ವಾ ಗಿರಿಸುತೇ ॥ 35 ॥

ಮಹಾಮನ್ತ್ರಂ ಕಿಂಚಿನ್ಮಣಿಕಟಕನಾದೈರ್ಮೃದು ಜಪನ್
ಕ್ಷಿಪನ್ದಿಕ್ಷು ಸ್ವಚ್ಛಂ ನಖರುಚಿಮಯಂ ಭಾಸ್ಮನರಜಃ ।
ನತಾನಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕೃತಿಪಟುರಚ್ಚಾಟ್ಯ ಮಮತಾ-
ಪಿಶಾಚೀಂ ಪಾದೋಽಯಂ ಪ್ರಕಟಯತಿ ತೇ ಮಾನ್ತ್ರಿಕದಶಾಮ್ ॥ 36 ॥

ಉದೀತೇ ಬೋಧೇನ್ದೌ ತಮಸಿ ನಿತರಾಂ ಜಗ್ಮುಷಿ ದಶಾಂ
ದರಿದ್ರಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಟಮನುರಾಗಂ ವಿದಧತೀ ।
ಸಿತೇನಾಚ್ಛಾದ್ಯಾಂಗಂ ನಖರುಚಿಪಟೇನಾಂಘ್ರಿಯುಗಲೀ-
ಪುರನ್ಧ್ರೀ ತೇ ಮಾತಃ ಸ್ವಯಮಭಿಸರತ್ಯೇವ ಹೃದಯಮ್ ॥ 37 ॥

ದಿನಾರಮ್ಭಃ ಸಮ್ಪನ್ನಲಿನವಿಪಿನಾನಾಮಭಿನವೋ
ವಿಕಾಸೋ ವಾಸನ್ತಃ ಸುಕವಿಪಿಕಲೋಕಸ್ಯ ನಿಯತಃ ।
ಪ್ರದೋಷಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಟಪರಮಜ್ಞಾನಶಶಿನ-
ಶ್ಚಕಾಸ್ತಿ ತ್ವತ್ಪಾದಸ್ಮರಣಮಹಿಮಾ ಶೈಲತನಯೇ ॥ 38 ॥

ಧೃತಚ್ಛಾಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಸರಸಿರುಹಮೈತ್ರೀಪರಿಚಿತಂ
ನಿಧಾನಂ ದೀಪ್ತೀನಾಂ ನಿಖಿಲಜಗತಾಂ ಬೋಧಜನಕಮ್ ।
ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಂ ಮಾರ್ಗಪ್ರಥನಪಟು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪದವೀಂ
ಪದಂ ತೇ ಪಾತಂಗೀಂ ಪರಿಕಲಯತೇ ಪರ್ವತಸುತೇ ॥ 39 ॥

ಶನೈಸ್ತೀರ್ತ್ವಾ ಮೋಹಾಮ್ಬುಧಿಮಥ ಸಮಾರೋಢುಮನಸಃ
ಕ್ರಮಾತ್ಕೈವಲ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಸುಕೃತಿಸುಲಭಾಂ ಸೌಧವಲಭೀಮ್ ।
ಲಭನ್ತೇ ನಿಃಶ್ರೇಣೀಮಿವ ಝಟಿತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚರಣಂ
ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಭಿಸ್ತೇ ಪುರಮಥನಸೀಮನ್ತಿನಿ ಜನಾಃ ॥ 40 ॥

ಪ್ರಚಂಡಾರ್ತಿಕ್ಷೋಭಪ್ರಮಥನಕೃತೇ ಪ್ರಾತಿಭಸರಿ-
ತ್ಪ್ರವಾಹಪ್ರೋದ್ದಂಡೀಕರಣಜಲದಾಯ ಪ್ರಣಮತಾಮ್ ।
ಪ್ರದೀಪಾಯ ಪ್ರೌಢೇ ಭವತಮಸಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚರಣ-
ಪ್ರಸಾದೌನ್ಮುಖ್ಯಾಯ ಸ್ಪೃಹಯತಿ ಜನೋಽಯಂ ಜನನಿ ತೇ ॥ 41 ॥

ಮರುದ್ಭಿಃ ಸಂಸೇವ್ಯಾ ಸತತಮಪಿ ಚಾಂಚಲ್ಯರಹಿತಾ
ಸದಾರುಣ್ಯಂ ಯಾನ್ತೀ ಪರಿಣತಿದರಿದ್ರಾಣಸುಷಮಾ ।
ಗುಣೋತ್ಕರ್ಷಾನ್ಮಾಂಜೀರಕಕಲಕಲೈಸ್ತರ್ಜನಪಟುಃ
ಪ್ರವಾಲಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪರಿಹಸತಿ ಪಾದಾಬ್ಜಯುಗಲೀ ॥ 42 ॥

ಜಗದ್ರಕ್ಷಾದಕ್ಷಾ ಜಲಜರುಚಿಶಿಕ್ಷಾಪಟುತರಾ
ಸಮೈರ್ನಮ್ಯಾ ರಮ್ಯಾ ಸತತಮಭಿಗಮ್ಯಾ ಬುಧಜನೈಃ ।
ದ್ವಯೀ ಲೀಲಾಲೋಲಾ ಶ್ರುತಿಷು ಸುರಪಾಲಾದಿಮುಕುಟೀ-
ತಟೀಸೀಮಾಧಾಮಾ ತವ ಜನನಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪದಯೋಃ ॥ 43 ॥

ಗಿರಾಂ ದೂರೌ ಚೋರೌ ಜಡಿಮತಿಮಿರಾಣಾಂ ಕೃತಜಗ-
ತ್ಪರಿತ್ರಾಣೌ ಶೋಣೌ ಮುನಿಹೃದಯಲೀಲೈಕನಿಪುಣೌ ।
ನಖೈಃ ಸ್ಮೇರೌ ಸಾರೌ ನಿಗಮವಚಸಾಂ ಖಂಡಿತಭವ-
ಗ್ರಹೋನ್ಮಾದೌ ಪಾದೌ ತವ ಜನನಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಲಯೇ ॥ 44 ॥

ಅವಿಶ್ರಾನ್ತಂ ಪಂಕಂ ಯದಪಿ ಕಲಯನ್ಯಾವಕಮಯಂ
ನಿರಸ್ಯನ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಣಮನಜುಷಾಂ ಪಂಕಮಖಿಲಮ್ ।
ತುಲಾಕೋಟಿದ್ವನ್ದಂ ದಧದಪಿ ಚ ಗಚ್ಛನ್ನತುಲತಾಂ
ಗಿರಾಂ ಮಾರ್ಗಂ ಪಾದೋ ಗಿರಿವರಸುತೇ ಲಂಘಯತಿ ತೇ ॥ 45 ॥

ಪ್ರವಾಲಂ ಸವ್ರೀಲಂ ವಿಪಿನವಿವರೇ ವೇಪಯತಿ ಯಾ
ಸ್ಫುರಲ್ಲೀಲಂ ಬಾಲಾತಪಮಧಿಕಬಾಲಂ ವದತಿ ಯಾ ।
ರುಚಿಂ ಸಾನ್ಧ್ಯಾಂ ವನ್ಧ್ಯಾಂ ವಿರಚಯತಿ ಯಾ ವರ್ಧಯತು ಸಾ
ಶಿವಂ ಮೇ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪದನಲಿನಪಾಟಲ್ಯಲಹರೀ ॥ 46 ॥

ಕಿರಂಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾರೀತಿಂ ನಖಮುಖರುಚಾ ಹಂಸಮನಸಾಂ
ವಿತನ್ವಾನಃ ಪ್ರೀತಿಂ ವಿಕಚತರುಣಾಮ್ಭೋರುಹರುಚಿಃ ।
ಪ್ರಕಾಶಃ ಶ್ರೀಪಾದಸ್ತವ ಜನನಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತನುತೇ
ಶರತ್ಕಾಲಪ್ರೌಢಿಂ ಶಶಿಶಕಲಚೂಡಪ್ರಿಯತಮೇ ॥ 47 ॥

ನಖಾಂಕೂರಸ್ಮೇರದ್ಯುತಿವಿಮಲಗಂಗಾಮ್ಭಸಿ ಸುಖಂ
ಕೃತಸ್ನಾನಂ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಮಮಲಮಾಸ್ವಾದ್ಯ ನಿಯತಮ್ ।
ಉದಂಚನ್ಮಂಜೀರಸ್ಫುರಣಮಣಿದೀಪೇ ಮಮ ಮನೋ
ಮನೋಜ್ಞೇ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಶ್ಚರಣಮಣಿಹರ್ಮ್ಯೇ ವಿಹರತಾಮ್ ॥ 48 ॥

ಭವಾಮ್ಭೋಧೌ ನೌಕಾಂ ಜಡಿಮವಿಪಿನೇ ಪಾವಕಶಿಖಾ-
ಮಮರ್ತ್ಯೇನ್ದ್ರಾದೀನಾಮಧಿಮುಕುಟಮುತ್ತಂಸಕಲಿಕಾಮ್ ।
ಜಗತ್ತಾಪೇ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮಕೃತಕವಚಃಪಂಜರಪುಟೇ
ಶುಕಸ್ತ್ರೀಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮನಸಿ ಕಲಯೇ ಪಾದಯುಗಲೀಮ್ ॥ 49 ॥

ಪರತ್ಮಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಪ್ರತಿಫಲನಚುಂಚುಃ ಪ್ರಣಮತಾಂ
ಮನೋಜ್ಞಸ್ತ್ವತ್ಪಾದೋ ಮಣಿಮುಕುರಮುದ್ರಾಂ ಕಲಯತೇ ।
ಯದೀಯಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕೃತಿಮಸೃಣಾಃ ಶೋಧಕದಶಾಂ
ವಿಧಾತುಂ ಚೇಷ್ಠನ್ತೇ ಬಲರಿಪುವಧೂಟೀಕಚಭರಾಃ ॥ 50 ॥

ಅವಿಶ್ರಾನ್ತಂ ತಿಷ್ಠನ್ನಕೃತಕವಚಃಕನ್ದರಪುಟೀ-
ಕುಟೀರಾನ್ತಃ ಪ್ರೌಢಂ ನಖರುಚಿಸಟಾಲೀಂ ಪ್ರಕಟಯನ್ ।
ಪ್ರಚಂಡಂ ಖಂಡತ್ವಂ ನಯತು ಮಮ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತರಸಾ
ತಮೋವೇತಂಡೇನ್ದ್ರಂ ತವ ಚರಣಕಂಠೀರವಪತಿಃ ॥ 51 ॥

ಪುರಸ್ತಾತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಚುರರಸಮಾಖಂಡಲಪುರೀ-
ಪುರನ್ಧ್ರೀಣಾಂ ಲಾಸ್ಯಂ ತವ ಲಲಿತಮಾಲೋಕ್ಯ ಶನಕೈಃ ।
ನಖಶ್ರೀಭಿಃ ಸ್ಮೇರಾ ಬಹು ವಿತನುತೇ ನೂಪುರರವೈ-
ಶ್ಚಮತ್ಕೃತ್ಯಾ ಶಂಕೇ ಚರಣಯುಗಲೀ ಚಾಟುರಚನಾಃ ॥ 52 ॥

ಸರೋಜಂ ನಿನ್ದನ್ತೀ ನಖಕಿರಣಕರ್ಪೂರಶಿಶಿರಾ
ನಿಷಿಕ್ತಾ ಮಾರಾರೇರ್ಮುಕುಟಶಶಿರೇಖಾಹಿಮಜಲೈಃ ।
ಸ್ಫುರನ್ತೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುಟರುಚಿಮಯೇ ಪಲ್ಲವಚಯೇ
ತವಾಧತ್ತೇ ಮೈತ್ರೀಂ ಪಥಿಕಸುದೃಶಾ ಪಾದಯುಗಲೀ ॥ 53 ॥

ನತಾನಾಂ ಸಮ್ಪತ್ತೇರನವರತಮಾಕರ್ಷಣಜಪಃ
ಪ್ರರೋಹತ್ಸಂಸಾರಪ್ರಸರಗರಿಮಸ್ತಮ್ಭನಜಪಃ ।
ತ್ವದೀಯಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಹರಮನೋಮೋಹನಜಪಃ
ಪಟೀಯಾನ್ನಃ ಪಾಯಾತ್ಪದನಲಿನಮಂಜೀರನಿನದಃ ॥ 54 ॥

ವಿತನ್ವೀಥಾ ನಾಥೇ ಮಮ ಶಿರಸಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೃಪಯಾ
ಪದಾಮ್ಭೋಜನ್ಯಾಸಂ ಪಶುಪರಿಬೃಢಪ್ರಾಣದಯಿತೇ ।
ಪಿಬನ್ತೋ ಯನ್ಮುದ್ರಾಂ ಪ್ರಕಟಮುಪಕಮ್ಪಾಪರಿಸರಂ
ದೃಶಾ ನಾನನ್ದ್ಯನ್ತೇ ನಲಿನಭವನಾರಾಯಣಮುಖಾಃ ॥ 55 ॥

ಪ್ರಣಾಮೋದ್ಯದ್ಬೃನ್ದಾರಮುಕುಟಮನ್ದಾರಕಲಿಕಾ-
ವಿಲೋಲಲ್ಲೋಲಮ್ಬಪ್ರಕರಮಯಧೂಮಪ್ರಚುರಿಮಾ ।
ಪ್ರದೀಪ್ತಃ ಪಾದಾಬ್ಜದ್ಯುತಿವಿತತಿಪಾಟಲ್ಯಲಹರೀ-
ಕೃಶಾನುಃ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮಮ ದಹತು ಸಂಸಾರವಿಪಿನಮ್ ॥ 56 ॥

ವಲಕ್ಷಶ್ರೀರೃಕ್ಷಾಧಿಪಶಿಶುಸದೃಕ್ಷೈಸ್ತವ ನಖೈಃ
ಜಿಘೃಕ್ಷುರ್ದಕ್ಷತ್ವಂ ಸರಸಿರುಹಭಿಕ್ಷುತ್ವಕರಣೇ ।
ಕ್ಷಣಾನ್ಮೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷಪಿತಭವಸಂಕ್ಷೋಭಗರಿಮಾ
ವಚೋವೈಚಕ್ಷನ್ಯಂ ಚರಣಯುಗಲೀ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯತಾತ್ ॥ 57 ॥

ಸಮನ್ತಾತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷತತಿಮಿರಸನ್ತಾನಸುಭಗಾನ್
ಅನನ್ತಾಭಿರ್ಭಾಭಿರ್ದಿನಮನು ದಿಗನ್ತಾನ್ವಿರಚಯನ್ ।
ಅಹನ್ತಾಯಾ ಹನ್ತಾ ಮಮ ಜಡಿಮದನ್ತಾವಲಹರಿಃ
ವಿಭಿನ್ತಾಂ ಸನ್ತಾಪಂ ತವ ಚರಣಚಿನ್ತಾಮಣಿರಸೌ ॥ 58 ॥

ದಧಾನೋ ಭಾಸ್ವತ್ತಾಮಮೃತನಿಲಯೋ ಲೋಹಿತವಪುಃ
ವಿನಮ್ರಾಣಾಂ ಸೌಮ್ಯೋ ಗುರುರಪಿ ಕವಿತ್ವಂ ಚ ಕಲಯನ್ ।
ಗತೌ ಮನ್ದೋ ಗಂಗಾಧರಮಹಿಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭಜತಾಂ
ತಮಃಕೇತುರ್ಮಾತಸ್ತವ ಚರಣಪದ್ಮೋ ವಿಜಯತೇ ॥ 59 ॥

ನಯನ್ತೀಂ ದಾಸತ್ವಂ ನಲಿನಭವಮುಖ್ಯಾನಸುಲಭ-
ಪ್ರದಾನಾದ್ದೀನಾನಾಮಮರತರುದೌರ್ಭಾಗ್ಯಜನನೀಮ್ ।
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಕ್ಷೇಮಕ್ಷಯವಿಧಿಷು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪದಯೋ-
ರ್ಧುರೀಣಾಮೀಷ್ಟೇ ಕರಸ್ತವ ಭಣಿತುಮಾಹೋಪುರುಷಿಕಾಮ್ ॥ 60 ॥

ಜನೋಽಯಂ ಸನ್ತಪ್ತೋ ಜನನಿ ಭವಚಂಡಾಂಶುಕಿರಣೈಃ
ಅಲಬ್ಧವೈಕಂ ಶೀತಂ ಕಣಮಪಿ ಪರಜ್ಞಾನಪಯಸಃ ।
ತಮೋಮಾರ್ಗೇ ಪಾನ್ಥಸ್ತವ ಝಟಿತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಿಶಿರಾಂ
ಪದಾಮ್ಭೋಜಚ್ಛಾಯಾಂ ಪರಮಶಿವಜಾಯೇ ಮೃಗಯತೇ ॥ 61 ॥

ಜಯತ್ಯಮ್ಬ ಶ್ರೀಮನ್ನಖಕಿರಣಚೀನಾಂಶುಕಮಯಂ
ವಿತಾನಂ ಬಿಭ್ರಾಣೇ ಸುರಮುಕುಟಸಂಘಟ್ಟಮಸೃಣೇ ।
ನಿಜಾರುಣ್ಯಕ್ಷೌಮಾಸ್ತರಣವತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುಲಭಾ
ಬುಧೈಃ ಸಂವಿನ್ನಾರೀ ತವ ಚರಣಮಾಣಿಕ್ಯಭವನೇ ॥ 62 ॥

ಪ್ರತೀಮಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತತರುಣಾದಿತ್ಯಕಿರಣ-
ಶ್ರಿಯೋ ಮೂಲದ್ರವ್ಯಂ ತವ ಚರಣಮದ್ರೀನ್ದ್ರತನಯೇ ।
ಸುರೇನ್ದ್ರಾಶಾಮಾಪೂರಯತಿ ಯದಸೌ ಧ್ವಾನ್ತಮಖಿಲಂ
ಧುನೀತೇ ದಿಗ್ಭಾಗಾನಪಿ ಚ ಮಹಸಾ ಪಾಟಲಯತೇ ॥ 63 ॥

ಮಹಾಭಾಷ್ಯವ್ಯಾಖ್ಯಾಪಟುಶಯನಮಾರೋಪಯತಿ ವಾ
ಸ್ಮರವ್ಯಾಪಾರೇರ್ಷ್ಯಾಪಿಶುನನಿಟಿಲಂ ಕಾರಯತಿ ವಾ ।
ದ್ವಿರೇಫಾಣಾಮಧ್ಯಾಸಯತಿ ಸತತಂ ವಾಧಿವಸತಿಂ
ಪ್ರಣಮ್ರಾನ್ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪದನಲಿನಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಗರಿಮಾ ॥ 64 ॥

ವಿವೇಕಾಮ್ಭಸ್ಸ್ರೋತಸ್ಸ್ನಪನಪರಿಪಾಟೀಶಿಶಿರಿತೇ
ಸಮೀಭೂತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಮರಣಹಲಸಂಕರ್ಷಣವಶಾತ್ ।
ಸತಾಂ ಚೇತಃಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಪತಿ ತವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚರಣೋ
ಮಹಾಸಂವಿತ್ಸಸ್ಯಪ್ರಕರವರಬೀಜಂ ಗಿರಿಸುತೇ ॥ 65 ॥

ದಧಾನೋ ಮನ್ದಾರಸ್ತಬಕಪರಿಪಾಟೀಂ ನಖರುಚಾ
ವಹನ್ದೀಪ್ತಾಂ ಶೋಣಾಂಗುಲಿಪಟಲಚಾಮ್ಪೇಯಕಲಿಕಾಮ್ ।
ಅಶೋಕೋಲ್ಲಾಸಂ ನಃ ಪ್ರಚುರಯತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚರಣೋ
ವಿಕಾಸೀ ವಾಸನ್ತಃ ಸಮಯ ಇವ ತೇ ಶರ್ವದಯಿತೇ ॥ 66 ॥

ನಖಾಂಶುಪ್ರಾಚುರ್ಯಪ್ರಸೃಮರಮರಾಲಾಲಿಧವಲಃ
ಸ್ಫುರನ್ಮಂಜೀರೋದ್ಯನ್ಮರಕತಮಹಶ್ಶೈವಲಯುತಃ ।
ಭವತ್ಯಾಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುಟಚರಣಪಾಟಲ್ಯಕಪಟೋ
ನದಃ ಶೋಣಾಭಿಖ್ಯೋ ನಗಪತಿತನೂಜೇ ವಿಜಯತೇ ॥ 67 ॥

ಧುನಾನಂ ಪಂಕೌಘಂ ಪರಮಸುಲಭಂ ಕಂಟಕಕುಲೈಃ
ವಿಕಾಸವ್ಯಾಸಂಗಂ ವಿದಧದಪರಾಧೀನಮನಿಶಮ್ ।
ನಖೇನ್ದುಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭಿರ್ವಿಶದರುಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿತರಾಮ್
ಅಸಾಮಾನ್ಯಂ ಮನ್ಯೇ ಸರಸಿಜಮಿದಂ ತೇ ಪದಯುಗಮ್ ॥ 68 ॥

ಕರೀನ್ದ್ರಾಯ ದ್ರುಹ್ಯತ್ಯಲಸಗತಿಲೀಲಾಸು ವಿಮಲೈಃ
ಪಯೋಜೈರ್ಮಾತ್ಸರ್ಯಂ ಪ್ರಕಟಯತಿ ಕಾಮಂ ಕಲಯತೇ ।
ಪದಾಮ್ಭೋಜದ್ವನ್ದ್ವಂ ತವ ತದಪಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಹೃದಯಂ
ಮುನೀನಾಂ ಶಾನ್ತಾನಾಂ ಕಥಮನಿಶಮಸ್ಮೈ ಸ್ಪೃಹಯತೇ ॥ 69 ॥

ನಿರಸ್ತಾ ಶೋಣಿಮ್ನಾ ಚರಣಕಿರಣಾನಾಂ ತವ ಶಿವೇ
ಸಮಿನ್ಧಾನಾ ಸನ್ಧ್ಯಾರುಚಿರಚಲರಾಜನ್ಯತನಯೇ ।
ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯಾದೇನಂ ಪರಿಭವಿತುಮೇತತ್ಸಮರುಚಾಂ
ಸರೋಜಾನಾಂ ಜಾನೇ ಮುಕುಲಯತಿ ಶೋಭಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಮ್ ॥ 70 ॥

ಉಪಾದಿಕ್ಷದ್ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ತವ ಚರಣನಾಮಾ ಗುರುರಸೌ
ಮರಾಲಾನಾಂ ಶಂಕೇ ಮಸೃಣಗತಿಲಾಲಿತ್ಯಸರಣೌ ।
ಅತಸ್ತೇ ನಿಸ್ತನ್ದ್ರಂ ನಿಯತಮಮುನಾ ಸಖ್ಯಪದವೀಂ
ಪ್ರಪನ್ನಂ ಪಾಥೋಜಂ ಪ್ರತಿ ದಧತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕುತುಕಮ್ ॥ 71 ॥

ದಧಾನೈಃ ಸಂಸರ್ಗಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಲಿನೈಃ ಷಟ್ಪದಕುಲೈಃ
ದ್ವಿಜಾಧೀಶಶ್ಲಾಘಾವಿಧಿಷು ವಿದಧದ್ಭಿರ್ಮುಕುಲತಾಮ್ ।
ರಜೋಮಿಶ್ರೈಃ ಪದ್ಮೈರ್ನಿಯತಮಪಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪದಯೋಃ
ವಿರೋಧಸ್ತೇ ಯುಕ್ತೋ ವಿಷಮಶರವೈರಿಪ್ರಿಯತಮೇ ॥ 72 ॥

ಕವಿತ್ವಶ್ರೀಮಿಶ್ರೀಕರಣನಿಪುಣೌ ರಕ್ಷಣಚಣೌ
ವಿಪನ್ನಾನಾಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಲಿನಮಸೃಣೌ ಶೋಣಕಿರಣೌ ।
ಮುನೀನ್ದ್ರಾಣಾಮನ್ತಃಕರಣಶರಣೌ ಮನ್ದಸರಣೌ
ಮನೋಜ್ಞೌ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ದುರಿತಹರಣೌ ನೌಮಿ ಚರಣೌ ॥ 73 ॥

ಪರಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಸ್ಮಾದಪಿ ಚ ಪರಯೋರ್ಮುಕ್ತಿಕರಯೋಃ
ನಖಶ್ರೀಭಿರ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಕಲಿತತುಲಯೋಸ್ತಾಮ್ರತಲಯೋಃ ।
ನಿಲೀಯೇ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ನಿಗಮನುತಯೋರ್ನಾಕಿನತಯೋಃ
ನಿರಸ್ತಪ್ರೋನ್ಮೀಲನ್ನಲಿನಮದಯೋರೇವ ಪದಯೋಃ ॥ 74 ॥

ಸ್ವಭಾವಾದನ್ಯೋನ್ಯಂ ಕಿಸಲಯಮಪೀದಂ ತವ ಪದಂ
ಮ್ರದಿಮ್ನಾ ಶೋಣಿಮ್ನಾ ಭಗವತಿ ದಧಾತೇ ಸದೃಶತಾಮ್ ।
ವನೇ ಪೂರ್ವಸ್ಯೇಚ್ಛಾ ಸತತಮವನೇ ಕಿಂ ತು ಜಗತಾಂ
ಪರಸ್ಯೇತ್ಥಂ ಭೇದಃ ಸ್ಫುರತಿ ಹೃದಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುಧಿಯಾಮ್ ॥ 75 ॥

ಕಥಂ ವಾಚಾಲೋಽಪಿ ಪ್ರಕಟಮಣಿಮಂಜೀರನಿನದೈಃ
ಸದೈವಾನನ್ದಾರ್ದ್ರಾನ್ವಿರಚಯತಿ ವಾಚಂಯಮಜನಾನ್ ।
ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ತೇ ಶೋಣಚ್ಛವಿರಪಿ ಚ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚರಣೋ
ಮನೀಷಾನೈರ್ಮಲ್ಯಂ ಕಥಮಿವ ನೃಣಾಂ ಮಾಂಸಲಯತೇ ॥ 76 ॥

ಚಲತ್ತೃಷ್ಣಾವೀಚೀಪರಿಚಲನಪರ್ಯಾಕುಲತಯಾ
ಮುಹುರ್ಭ್ರಾನ್ತಸ್ತಾನ್ತಃ ಪರಮಶಿವವಾಮಾಕ್ಷಿ ಪರವಾನ್ ।
ತಿತೀರ್ಷುಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಚುರತರಕರ್ಮಾಮ್ಬುಧಿಮಮುಂ
ಕದಾಹಂ ಲಪ್ಸ್ಯೇ ತೇ ಚರಣಮಣಿಸೇತುಂ ಗಿರಿಸುತೇ ॥ 77 ॥

ವಿಶುಷ್ಯನ್ತ್ಯಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಸರಿತಿ ದುರಿತಗ್ರೀಷ್ಮಸಮಯ-
ಪ್ರಭಾವೇಣ ಕ್ಷೀಣೇ ಸತಿ ಮಮ ಮನಃಕೇಕಿನಿ ಶುಚಾ ।
ತ್ವದೀಯಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತಚರಣಾಮ್ಭೋದಮಹಿಮಾ
ನಭೋಮಾಸಾಟೋಪಂ ನಗಪತಿಸುತೇ ಕಿಂ ನ ಕುರುತೇ ॥ 78 ॥

ವಿನಮ್ರಾಣಾಂ ಚೇತೋಭವನವಲಭೀಸೀಮ್ನಿ ಚರಣ-
ಪ್ರದೀಪೇ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಂ ದಧತಿ ತವ ನಿರ್ಧೂತತಮಸಿ ।
ಅಸೀಮಾ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಯಮಲಘುದುಷ್ಕರ್ಮಲಹರೀ
ವಿಘೂರ್ಣನ್ತೀ ಶಾನ್ತಿಂ ಶಲಭಪರಿಪಾಟೀವ ಭಜತೇ ॥ 79 ॥

ವಿರಾಜನ್ತೀ ಶುಕ್ತಿರ್ನಖಕಿರಣಮುಕ್ತಾಮಣಿತತೇಃ
ವಿಪತ್ಪಾಥೋರಾಶೌ ತರಿರಪಿ ನರಾಣಾಂ ಪ್ರಣಮತಾಮ್ ।
ತ್ವದೀಯಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಧ್ರುವಮಲಘುವಹ್ನಿರ್ಭವವನೇ
ಮುನೀನಾಂ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನೇರರಣಿರಯಮಂಘಿರ್ವಿಜಯತೇ ॥ 80 ॥

ಸಮಸ್ತೈಃ ಸಂಸೇವ್ಯಃ ಸತತಮಪಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಬುಧೈಃ
ಸ್ತುತೋ ಗನ್ಧರ್ವಸ್ತ್ರೀಸುಲಲಿತವಿಪಂಚೀಕಲರವೈಃ ।
ಭವತ್ಯಾ ಭಿನ್ದಾನೋ ಭವಗಿರಿಕುಲಂ ಜೃಮ್ಭಿತತಮೋ-
ಬಲದ್ರೋಹೀ ಮಾತಶ್ಚರಣಪುರುಹೂತೋ ವಿಜಯತೇ ॥ 81 ॥

ವಸನ್ತಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಪಿ ಮನಸಿ ನಿತ್ಯಂ ಪರಿಲಸದ್-
ಘನಚ್ಛಾಯಾಪೂರ್ಣಂ ಶುಚಿಮಪಿ ನೃಣಾಂ ತಾಪಶಮನಮ್ ।
ನಖೇನ್ದುಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭಿಃ ಶಿಶಿರಮಪಿ ಪದ್ಮೋದಯಕರಂ
ನಮಾಮಃ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಶ್ಚರಣಮಧಿಕಾಶ್ಚರ್ಯಕರಣಮ್ ॥ 82 ॥

ಕವೀನ್ದ್ರಾಣಾಂ ನಾನಾಭಣಿತಿಗುಣಚಿತ್ರೀಕೃತವಚಃ-
ಪ್ರಪಂಚವ್ಯಾಪಾರಪ್ರಕಟನಕಲಾಕೌಶಲನಿಧಿಃ ।
ಅಧಃಕುರ್ವನ್ನಬ್ಜಂ ಸನಕಭೃಗುಮುಖ್ಯೈರ್ಮುನಿಜನೈಃ
ನಮಸ್ಯಃ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಶ್ಚರಣಪರಮೇಷ್ಠೀ ವಿಜಯತೇ ॥ 83 ॥

ಭವತ್ಯಾಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತಪದಪಂಕೇರುಹಭುವಾಂ
ಪರಾಗಾಣಾಂ ಪೂರೈಃ ಪರಿಹೃತಕಲಂಕವ್ಯತಿಕರೈಃ ।
ನತಾನಾಮಾಮೃಷ್ಟೇ ಹೃದಯಮುಕುರೇ ನಿರ್ಮಲರುಚಿ
ಪ್ರಸನ್ನೇ ನಿಶ್ಶೇಷಂ ಪ್ರತಿಫಲತಿ ವಿಶ್ವಂ ಗಿರಿಸುತೇ ॥ 84 ॥

ತವ ತ್ರಸ್ತಂ ಪಾದಾತ್ಕಿಸಲಯಮರಣ್ಯಾನ್ತರಮಗಾತ್
ಪರಂ ರೇಖಾರೂಪಂ ಕಮಲಮಮುಮೇವಾಶ್ರಿತಮಭೂತ್ ।
ಜಿತಾನಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದ್ವಿತಯಮಪಿ ಯುಕ್ತಂ ಪರಿಭವೇ
ವಿದೇಶೇ ವಾಸೋ ವಾ ಶರಣಗಮನಂ ವಾ ನಿಜರಿಪೋಃ ॥ 85 ॥

ಗೃಹೀತ್ವಾ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಂ ನಿಗಮವಚಸಾಂ ದೇಶಿಕಕೃಪಾ-
ಕಟಾಕ್ಷರ್ಕಜ್ಯೋತಿಶ್ಶಮಿತಮಮತಾಬನ್ಧತಮಸಃ ।
ಯತನ್ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿದಿವಸಮನ್ತರ್ದ್ರಢಯಿತುಂ
ತ್ವದೀಯಂ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ಸುಕೃತಪರಿಪಾಕೇನ ಸುಜನಾಃ ॥ 86 ॥

ಜಡಾನಾಮಪ್ಯಮ್ಬ ಸ್ಮರಣಸಮಯೇ ತವಚ್ಚರಣಯೋಃ
ಭ್ರಮನ್ಮನ್ಥಕ್ಷ್ಮಾಭೃದ್ಧುಮುಘುಮಿತಸಿನ್ಧುಪ್ರತಿಭಟಾಃ ।
ಪ್ರಸನ್ನಾಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಸಭಮಧರಸ್ಪನ್ದನಕರಾ
ಭವನ್ತಿ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಂ ಪ್ರಕೃತಿಪರಿಪಕ್ಕಾ ಭಣಿತಯಃ ॥ 87 ॥

ವಹನ್ನಪ್ಯಶ್ರಾನ್ತಂ ಮಧುರನಿನದಂ ಹಂಸಕಮಸೌ
ತಮೇವಾಧಃ ಕರ್ತುಂ ಕಿಮಿವ ಯತತೇ ಕೇಲಿಗಮನೇ ।
ಭವಸ್ಯೈವಾನನ್ದಂ ವಿದಧದಪಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚರಣೋ
ಭವತ್ಯಾಸ್ತದ್ದ್ರೋಹಂ ಭಗವತಿ ಕಿಮೇವಂ ವಿತನುತೇ ॥ 88 ॥

ಯದತ್ಯನ್ತಂ ತಾಮ್ಯತ್ಯಲಸಗತಿವಾರ್ತಾಸ್ವಪಿ ಶಿವೇ
ತದೇತತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕೃತಿಮೃದುಲಂ ತೇ ಪದಯುಗಮ್ ।
ಕಿರೀಟೈಃ ಸಂಘಟ್ಟಂ ಕಥಮಿವ ಸುರೌಘಸ್ಯ ಸಹತೇ
ಮುನೀನ್ದ್ರಾಣಾಮಾಸ್ತೇ ಮನಸಿ ಚ ಕಥಂ ಸೂಚಿನಿಶಿತೇ ॥ 89 ॥

ಮನೋರಂಗೇ ಮತ್ಕೇ ವಿಬುಧಜನಸಂಮೋದಜನನೀ
ಸರಾಗವ್ಯಾಸಂಗಂ ಸರಸಮೃದುಸಂಚಾರಸುಭಗಾ ।
ಮನೋಜ್ಞಾ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಟಯತು ಲಾಸ್ಯಪ್ರಕರಣಂ
ರಣನ್ಮಂಜೀರಾ ತೇ ಚರಣಯುಗಲೀನರ್ತಕವಧೂಃ ॥ 90 ॥

ಪರಿಷ್ಕುರ್ವನ್ಮಾತಃ ಪಶುಪತಿಕಪರ್ದಂ ಚರಣರಾಟ್
ಪರಾಚಾಂ ಹೃತ್ಪದ್ಮಂ ಪರಮಭಣಿತೀನಾಂ ಚ ಮಕುಟಮ್ ।
ಭವಾಖ್ಯೇ ಪಾಥೋಧೌ ಪರಿಹರತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಮತಾ-
ಪರಾಧೀನತ್ವಂ ಮೇ ಪರಿಮುಷಿತಪಾಥೋಜಮಹಿಮಾ ॥ 91 ॥

ಪ್ರಸೂನೈಃ ಸಮ್ಪರ್ಕಾದಮರತರುಣೀಕುನ್ತಲಭವೈಃ
ಅಭೀಷ್ಟಾನಾಂ ದಾನಾದನಿಶಮಪಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಮತಾಮ್ ।
ಸ್ವಸಂಗಾತ್ಕಂಕೇಲಿಪ್ರಸವಜನಕತ್ವೇನ ಚ ಶಿವೇ
ತ್ರಿಧಾ ಧತ್ತೇ ವಾರ್ತಾಂ ಸುರಭಿರಿತಿ ಪಾದೋ ಗಿರಿಸುತೇ ॥ 92 ॥

ಮಹಾಮೋಹಸ್ತೇನವ್ಯತಿಕರಭಯಾತ್ಪಾಲಯತಿ ಯೋ
ವಿನಿಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ನಿಜಜನಮನೋರತ್ನಮನಿಶಮ್ ।
ಸ ರಾಗಸ್ಯೋದ್ರೇಕಾತ್ಸತತಮಪಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತರಸಾ
ಕಿಮೇವಂ ಪಾದೋಽಸೌ ಕಿಸಲಯರುಚಿಂ ಚೋರಯತಿ ತೇ ॥ 93 ॥

ಸದಾ ಸ್ವಾದುಂಕಾರಂ ವಿಷಯಲಹರೀಶಾಲಿಕಣಿಕಾಂ
ಸಮಾಸ್ವಾದ್ಯ ಶ್ರಾನ್ತಂ ಹೃದಯಶುಕಪೋತಂ ಜನನಿ ಮೇ ।
ಕೃಪಾಜಾಲೇ ಫಾಲೇಕ್ಷಣಮಹಿಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಭಸಾತ್
ಗೃಹೀತ್ವಾ ರುನ್ಧೀಥಾರಸ್ತವ ಪದಯುಗೀಪಂಜರಪುಟೇ ॥ 94 ॥

ಧುನಾನಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಣಲವಮಾತ್ರೇಣ ಜಡಿಮ-
ಜ್ವರಪ್ರೌಢಿಂ ಗೂಢಸ್ಥಿತಿ ನಿಗಮನೈಕುಂಜಕುಹರೇ ।
ಅಲಭ್ಯಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕತಿಚನ ಲಭನ್ತೇ ಸುಕೃತಿನಃ
ಚಿರಾದನ್ವಿಷ್ಯನ್ತಸ್ತವ ಚರಣಸಿದ್ಧೌಷಧಮಿದಮ್ ॥ 95 ॥

ರಣನ್ಮಂಜೀರಾಭ್ಯಾಂ ಲಲಿತಗಮನಾಭ್ಯಾಂ ಸುಕೃತಿನಾಂ
ಮನೋವಾಸ್ತವ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಮಥಿತತಿಮಿರಾಭ್ಯಾಂ ನಖರುಚಾ ।
ನಿಧೇಯಾಭ್ಯಾಂ ಪತ್ಯಾ ನಿಜಶಿರಸಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸತತಂ
ನಮಸ್ತೇ ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ನಲಿನಮೃದುಲಾಭ್ಯಾಂ ಗಿರಿಸುತೇ ॥ 96 ॥

ಸುರಾಗೇ ರಾಕೇನ್ದುಪ್ರತಿನಿಧಿಮುಖೇ ಪರ್ವತಸುತೇ
ಚಿರಾಲ್ಲಭ್ಯೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶಮಧನಜನಾನಾಂ ಪರಿಷದಾ ।
ಮನೋಭೃಂಗೋ ಮತ್ಕಃ ಪದಕಮಲಯುಗ್ಮೇ ಜನನಿ ತೇ
ಪ್ರಕಾಮಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತ್ರಿಪುರಹರವಾಮಾಕ್ಷಿ ರಮತಾಮ್ ॥ 97 ॥

ಶಿವೇ ಸಂವಿದ್ರೂಪೇ ಶಶಿಶಕಲಚೂಡಪ್ರಿಯತಮೇ
ಶನೈರ್ಗತ್ಯಾಗತ್ಯಾ ಜಿತಸುರವರೇಭೇ ಗಿರಿಸುತೇ ।
ಯತನ್ತೇ ಸನ್ತಸ್ತೇ ಚರಣನಲಿನಾಲಾನಯುಗಲೇ
ಸದಾ ಬದ್ಧಂ ಚಿತ್ತಪ್ರಮದಕರಿಯೂಥಂ ದೃಢತರಮ್ ॥ 98 ॥

ಯಶಃ ಸೂತೇ ಮಾತರ್ಮಧುರಕವಿತಾಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯತೇ
ಶ್ರಿಯಂ ದತ್ತೇ ಚಿತ್ತೇ ಕಮಪಿ ಪರಿಪಾಕಂ ಪ್ರಥಯತೇ ।
ಸತಾಂ ಪಾಶಗ್ರನ್ಥಿಂ ಶಿಥಿಲಯತಿ ಕಿಂ ಕಿಂ ನ ಕುರುತೇ
ಪ್ರಪನ್ನೇ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪ್ರಣತಿಪರಿಪಾಟೀ ಚರಣಯೋಃ ॥ 99 ॥

ಮನೀಷಾಂ ಮಾಹೇನ್ದ್ರೀಂ ಕಕುಭಮಿವ ತೇ ಕಾಮಪಿ ದಶಾಂ
ಪ್ರಧತ್ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಶ್ಚರಣತರುಣಾದಿತ್ಯಕಿರಣಃ ।
ಯದೀಯೇ ಸಮ್ಪರ್ಕೇ ಧೃತರಸಮರನ್ದಾ ಕವಯತಾಂ
ಪರೀಪಾಕಂ ಧತ್ತೇ ಪರಿಮಲವತೀ ಸೂಕ್ತಿನಲಿನೀ ॥ 100 ॥

ಪುರಾ ಮಾರಾರಾತಿಃ ಪುರಮಜಯದಮ್ಬ ಸ್ತವಶತೈಃ
ಪ್ರಸನ್ನಾಯಾಂ ಸತ್ಯಾಂ ತ್ವಯಿ ತುಹಿನಶೈಲೇನ್ದ್ರತನಯೇ ।
ಅತಸ್ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರತು ತರಸಾ ಕಾಲಸಮಯೇ
ಸಮಾಯಾತೇ ಮಾತರ್ಮಮ ಮನಸಿ ಪಾದಾಬ್ಜಯುಗಲಮ್ ॥ 101 ॥

ಪದದ್ವನ್ದ್ವಂ ಮನ್ದಂ ಗತಿಷು ನಿವಸನ್ತಂ ಹೃದಿ ಸತಾಂ
ಗಿರಾಮನ್ತೇ ಭ್ರಾನ್ತಂ ಕೃತಕರಹಿತಾನಾಂ ಪರಿಬೃಢೇ ।
ಜನಾನಾಮಾನನ್ದಂ ಜನನಿ ಜನಯನ್ತಂ ಪ್ರಣಮತಾಂ
ತ್ವದೀಯಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿದಿನಮಹಂ ನೌಮಿ ವಿಮಲಮ್ ॥ 102 ॥

ಇದಂ ಯಃ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಶ್ಚರಣನಲಿನಸ್ತೋತ್ರಶತಕಂ
ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿಖಿಲಜಗದಾಹ್ಲಾದಜನಕಮ್ ।
ಸ ವಿಶ್ವೇಷಾಂ ವನ್ದ್ಯಃ ಸಕಲಕವಿಲೋಕೈಕತಿಲಕಃ
ಚಿರಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗಾನ್ಪರಿಣಮತಿ ಚಿದ್ರೂಪಕಲಯಾ ॥ 103 ॥

ಪಾದಾರವಿನ್ದಶತಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

॥ ಸ್ತುತಿಶತಕಮ್ ॥
ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸ್ತುತಿವಿಧೌ ನೈವಾಶ್ರಯನ್ತೇ ಗಿರಾಂ
ವೈರಿಂಚಾನ್ಯಪಿ ಗುಮ್ಫನಾನಿ ವಿಗಲದ್ಗರ್ವಾಣಿ ಶರ್ವಾಣಿ ತೇ ।
ಸ್ತೋತುಂ ತ್ವಾಂ ಪರಿಫುಲ್ಲನೀಲನಲಿನಶ್ಯಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾಂ
ವಾಚಾಲೀಕುರುತೇ ತಥಾಪಿ ನಿತರಾಂ ತ್ವತ್ಪಾದಸೇವಾದರಃ ॥ 1 ॥

ತಾಪಿಂಛಸ್ತಬಕತ್ವಿಷೇ ತನುಭೃತಾಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಮುದ್ರಾದ್ವಿಷೇ
ಸಂಸಾರಾಖ್ಯತಮೋಮುಷೇ ಪುರರಿಪೋರ್ವಾಮಾಂಕಸೀಮಾಜುಷೇ ।
ಕಮ್ಪಾತೀರಮುಪೇಯುಷೇ ಕವಯತಾಂ ಜಿಹ್ವಾಕುಟೀಂ ಜಗ್ಮುಷೇ
ವಿಶ್ವತ್ರಾಣಪುಷೇ ನಮೋಽಸ್ತು ಸತತಂ ತಸ್ಮೈ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ॥ 2 ॥

ಯೇ ಸನ್ಧ್ಯಾರುಣಯನ್ತಿ ಶಂಕರಜಟಾಕಾನ್ತಾರಚನ್ರಾರ್ಭಕಂ
ಸಿನ್ದೂರನ್ತಿ ಚ ಯೇ ಪುರನ್ದರವಧೂಸೀಮನ್ತಸೀಮಾನ್ತರೇ ।
ಪುಣ್ಯಂ ಯೇ ಪರಿಪಕ್ಕಯನ್ತಿ ಭಜತಾಂ ಕಾಂಚೀಪುರೇ ಮಾಮಮೀ
ಪಾಯಾಸುಃ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನೀಪಾದೋದ್ಭವಾಃ ಪಾಂಸವಃ ॥ 3 ॥

ಕಾಮಾಡಮ್ಬರಪೂರಯಾ ಶಶಿರುಚಾ ಕಮ್ರಸ್ಮಿತಾನಾಂ ತ್ವಿಷಾ
ಕಾಮಾರೇರನುರಾಗಸಿನ್ಧುಮಧಿಕಂ ಕಲ್ಲೋಲಿತಂ ತನ್ವತೀ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷೀತಿ ಸಮಸ್ತಸಜ್ಜನನುತಾ ಕಲ್ಯಾಣದಾತ್ರೀ ನೃಣಾಂ
ಕಾರುಣ್ಯಾಕುಲಮಾನಸಾ ಭಗವತೀ ಕಮ್ಪಾತಟೇ ಜೃಮ್ಭತೇ ॥ 4 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷೀಣಪರಾಕ್ರಮಪ್ರಕಟನಂ ಸಮ್ಭಾವಯನ್ತೀ ದೃಶಾ
ಶ್ಯಾಮಾ ಕ್ಷೀರಸಹೋದರಸ್ಮಿತರುಚಿಪ್ರಕ್ಷಾಲಿತಾಶಾನ್ತರಾ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಜನಮೌಲಿಭೂಷಣಮಣಿರ್ವಾಚಾಂ ಪರಾ ದೇವತಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀತಿ ವಿಭಾತಿ ಕಾಪಿ ಕರುಣಾ ಕಮ್ಪಾತಟಿನ್ಯಾಸ್ತಟೇ ॥ 5 ॥

ಶ್ಯಾಮಾ ಕಾಚನ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ತ್ರಿಭುವನೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಾಮಾನನೇ
ಸೀಮಾಶೂನ್ಯಕವಿತ್ವವರ್ಷಜನನೀ ಯಾ ಕಾಪಿ ಕಾದಮ್ಬಿನೀ ।
ಮಾರಾರಾತಿಮನೋವಿಮೋಹನವಿಧೌ ಕಾಚಿತತ್ತಮಃಕನ್ದಲೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಕಾಮಾಯ ಮೇ ಕಲ್ಪತಾಮ್ ॥ 6 ॥

ಪ್ರೌಢಧ್ವಾನ್ತಕದಮ್ಬಕೇ ಕುಮುದಿನೀಪುಣ್ಯಾಂಕುರಂ ದರ್ಶಯನ್
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಸಂಗಮನೇಽಪಿ ಕೋಕಮಿಥುನಂ ಮಿಶ್ರಂ ಸಮುದ್ಭಾವಯನ್ ।
ಕಾಲಿನ್ದೀಲಹರೀದಶಾಂ ಪ್ರಕಟಯನ್ಕಮ್ರಾಂ ನಭಸ್ಯದ್ಭುತಾಂ
ಕಶ್ಚಿನ್ನೇತ್ರಮಹೋತ್ಸವೋ ವಿಜಯತೇ ಕಾಂಚೀಪುರೇ ಶೂಲಿನಃ ॥ 7 ॥

ತನ್ದ್ರಾಹೀನತಮಾಲನೀಲಸುಷಮೈಸ್ತಾರುಣ್ಯಲೀಲಾಗೃಹೈಃ
ತಾರಾನಾಥಕಿಶೋರಲಾಂಛಿತಕಚೈಸ್ತಾಮ್ರಾರವಿನ್ದೇಕ್ಷಣೈಃ ।
ಮಾತಃ ಸಂಶ್ರಯತಾಂ ಮನೋ ಮನಸಿಜಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯನಾಡಿನ್ಧಮೈಃ
ಕಮ್ಪಾತೀರಚರೈರ್ಘನಸ್ತನಭರೈಃ ಪುಣ್ಯಾಂಕರೈಃ ಶಾಂಕರೈಃ ॥ 8 ॥

ನಿತ್ಯಂ ನಿಶ್ಚಲತಾಮುಪೇತ್ಯ ಮರುತಾಂ ರಕ್ಷಾವಿಧಿಂ ಪುಷ್ಣತೀ
ತೇಜಸ್ಸಂಚಯಪಾಟವೇನ ಕಿರಣಾನುಷ್ಣದ್ಯುತೇರ್ಮುಷ್ಣತೀ ।
ಕಾಂಚೀಮಧ್ಯಗತಾಪಿ ದೀಪ್ತಿಜನನೀ ವಿಶ್ವಾನ್ತರೇ ಜೃಮ್ಭತೇ
ಕಾಚಿಚ್ಚಿತ್ರಮಹೋ ಸ್ಮೃತಾಪಿ ತಮಸಾಂ ನಿರ್ವಾಪಿಕಾ ದೀಪಿಕಾ ॥ 9 ॥

ಕಾನ್ತೈಃ ಕೇಶರುಚಾಂ ಚಯೈರ್ಭ್ರಮರಿತಂ ಮನ್ದಸ್ಮಿತೈಃ ಪುಷ್ಪಿತಂ
ಕಾನ್ತ್ಯಾ ಪಲ್ಲವಿತಂ ಪದಾಮ್ಬುರುಹಯೋರ್ನೇತ್ರತ್ವಿಷಾ ಪತ್ರಿತಮ್ ।
ಕಮ್ಪಾತೀರವನಾನ್ತರಂ ವಿದಧತೀ ಕಲ್ಯಾಣಜನ್ಮಸ್ಥಲೀ
ಕಾಂಚೀಮಧ್ಯಮಹಾಮಣಿರ್ವಿಜಯತೇ ಕಾಚಿತ್ಕೃಪಾಕನ್ದಲೀ ॥ 10 ॥

ರಾಕಾಚನ್ದ್ರಸಮಾನಕಾನ್ತಿವದನಾ ನಾಕಾಧಿರಾಜಸ್ತುತಾ
ಮೂಕಾನಾಮಪಿ ಕುರ್ವತೀ ಸುರಧುನೀನೀಕಾಶವಾಗ್ವೈಭವಮ್ ।
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀನಗರೀವಿಹಾರರಸಿಕಾ ಶೋಕಾಪಹನ್ತ್ರೀ ಸತಾಮ್
ಏಕಾ ಪುಣ್ಯಪರಮ್ಪರಾ ಪಶುಪತೇರಾಕಾರಿಣೀ ರಾಜತೇ ॥ 11 ॥

ಜಾತಾ ಶೀತಲಶೈಲತಃ ಸುಕೃತಿನಾಂ ದೃಶ್ಯಾ ಪರಂ ದೇಹಿನಾಂ
ಲೋಕಾನಾಂ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಸಂಸ್ಮರಣತಃ ಸನ್ತಾಪವಿಚ್ಛೇದಿನೀ ।
ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಬಹು ಖೇಲನಂ ವಿತನುತೇ ನೈಶ್ಚಲ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ
ಕಮ್ಪಾಯಾಸ್ತಟಸೀಮ್ನಿ ಕಾಪಿ ತಟಿನೀ ಕಾರುಣ್ಯಪಾಥೋಮಯೀ ॥ 12 ॥

ಐಕ್ಯಂ ಯೇನ ವಿರಚ್ಯತೇ ಹರತನೌ ದಮ್ಭಾವಪುಮ್ಭಾವುಕೇ
ರೇಖಾ ಯತ್ಕಚಸೀಮ್ನಿ ಶೇಖರದಶಾಂ ನೈಶಾಕರೀ ಗಾಹತೇ ।
ಔನ್ನತ್ಯಂ ಮುಹುರೇತಿ ಯೇನ ಸ ಮಹಾನ್ಮೇನಾಸಖಃ ಸಾನುಮಾನ್
ಕಮ್ಪಾತೀರವಿಹಾರಿಣಾ ಸಶರಣಾಸ್ತೇನೈವ ಧಾಮ್ನಾ ವಯಮ್ ॥ 13 ॥

ಅಕ್ಷ್ಣೋಶ್ಚ ಸ್ತನಯೋಃ ಶ್ರಿಯಾ ಶ್ರವಣಯೋರ್ಬಾಹ್ವೋಶ್ಚ ಮೂಲಂ ಸ್ಪೃಶನ್
ಉತ್ತಂಸೇನ ಮುಖೇನ ಚ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದ್ರುಹ್ಯನ್ಪಯೋಜನ್ಮನೇ ।
ಮಾಧುರ್ಯೇಣ ಗಿರಾಂ ಗತೇನ ಮೃದುನಾ ಹಂಸಾಂಗನಾಂ ಹ್ರೇಪಯನ್
ಕಾಂಚೀಸೀಮ್ನಿ ಚಕಾಸ್ತಿ ಕೋಽಪಿ ಕವಿತಾಸನ್ತಾನಬೀಜಾಂಕುರಃ ॥ 14 ॥

ಖಂಡಂ ಚಾನ್ದ್ರಮಸಂ ವತಂಸಮನಿಶಂ ಕಾಂಚೀಪುರೇ ಖೇಲನಂ
ಕಾಲಾಯಶ್ಛವಿತಸ್ಕರೀಂ ತನುರುಚಿಂ ಕರ್ಣಜಪೇ ಲೋಚನೇ ।
ತಾರುಣ್ಯೋಷ್ಮನಖಮ್ಪಚಂ ಸ್ತನಭರಂ ಜಂಘಾಸ್ಪೃಶಂ ಕುನ್ತಲಂ
ಭಾಗ್ಯಂ ದೇಶಿಕಸಂಚಿತಂ ಮಮ ಕದಾ ಸಮ್ಪಾದಯೇದಮ್ಬಿಕೇ ॥ 15 ॥

ತನ್ವಾನಂ ನಿಜಕೇಲಿಸೌಧಸರಣಿಂ ನೈಸರ್ಗಿಕೀಣಾಂ ಗಿರಾಂ
ಕೇದಾರಂ ಕವಿಮಲ್ಲಸೂಕ್ತಿಲಹರೀಸಸ್ಯಶ್ರಿಯಾಂ ಶಾಶ್ವತಮ್ ।
ಅಂಹೋವಂಚನಚುಂಚು ಕಿಂಚನ ಭಜೇ ಕಾಂಚೀಪುರೀಮಂಡನಂ
ಪರ್ಯಾಯಚ್ಛವಿ ಪಾಕಶಾಸನಮಣೇಃ ಪೌಷ್ಪೇಷವಂ ಪೌರುಷಮ್ ॥ 16 ॥

ಆಲೋಕೇ ಮುಖಪಂಕಜೇ ಚ ದಧತೀ ಸೌಧಾಕರೀಂ ಚಾತುರೀಂ
ಚೂಡಾಲಂಕ್ರಿಯಮಾಣಪಂಕಜವನೀವೈರಾಗಮಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ।
ಮುಗ್ಧಸ್ಮೇರಮುಖೀ ಘನ್ಸತನತಟೀಮೂರ್ಚ್ಛಾಲಮಧ್ಯಾಂಚಿತಾ
ಕಾಂಚೀಸೀಮನಿ ಕಾಮಿನೀ ವಿಜಯತೇ ಕಾಚಿಜ್ಜಗನ್ಮೋಹಿನೀ ॥ 17 ॥

ಯಸ್ಮಿನ್ನಮ್ಬ ಭವತ್ಕಟಾಕ್ಷರಜನೀ ಮನ್ದೇಽಪಿ ಮನ್ದಸ್ಮಿತ-
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಸಂಸ್ನಪಿತಾ ಭವತ್ಯಭಿಮುಖೀ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಹೋ ದೇಹಿನಮ್ ।
ದ್ರಕ್ಷಾಮಾಕ್ಷಿಕಮಾಧುರೀಮದಭರವ್ರೀಡಾಕರೀ ವೈಖರೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಯಮಾತನೋತ್ಯಭಿಸೃತಿಂ ವಾಮೇಕ್ಷಣೇವ ಕ್ಷಣಮ್ ॥ 18 ॥

ಕಾಲಿನ್ದೀಜಲಕಾನ್ತಯಃ ಸ್ಮಿತರುಚಿಸ್ವರ್ವಾಹಿನೀಪಾಥಸಿ
ಪ್ರೌಢಧ್ವಾನ್ತರುಚಃ ಸ್ಫುಟಾಧರಮಹೋಲೌಹಿತ್ಯಸನ್ಧ್ಯೋದಯೇ ।
ಮಣಿಕ್ಯೋಪಲಕುಂಡಲಾಂಶುಶಿಖಿನಿ ವ್ಯಾಮಿಶ್ರಧೂಮಶ್ರಿಯಃ
ಕಲ್ಯಾಣೈಕಭುವಃ ಕಟಾಕ್ಷಸುಷಮಾಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜನ್ತಿ ತೇ ॥ 19 ॥

ಕಲಕಲರಣತ್ಕಾಂಚೀ ಕಾಂಚೀವಿಭೂಷಣಮಾಲಿಕಾ
ಕಚಭರಲಸಚ್ಚನ್ದ್ರಾ ಚನ್ದ್ರಾವತಂಸಸಧರ್ಮಿಣೀ ।
ಕವಿಕುಲಗಿರ್ಃ ಶ್ರಾವಂಶ್ರಾವಂ ಮಿಲತ್ಪುಲಕಾಂಕುರಾ
ವಿರಚಿತಶಿರಃಕಮ್ಪಾ ಕಮ್ಪಾತಟೇ ಪರಿಶೋಭತೇ ॥ 20 ॥

ಸರಸವಚಸಾಂ ವೀಚೀ ನೀಚೀಭವನ್ಮಧುಮಾಧುರೀ
ಭರಿತಭುವನಾ ಕೀರ್ತಿರ್ಮೂರ್ತಿರ್ಮನೋಭವಜಿತ್ವರೀ ।
ಜನನಿ ಮನಸೋ ಯೋಗ್ಯಂ ಭೋಗ್ಯಂ ನೃಣಾಂ ತವ ಜಾಯತೇ
ಕಥಮಿವ ವಿನಾ ಕಾಂಚೀಭೂಷೇ ಕಟಾಕ್ಷತರಂಗಿತಮ್ ॥ 21 ॥

ಭ್ರಮರಿತಸರಿತ್ಕೂಲೋ ನೀಲೋತ್ಪಲಪ್ರಭಯಾಽಽಭಯಾ
ನತಜನತಮಃಖಂಡೀ ತುಂಡೀರಸೀಮ್ನಿ ವಿಜೃಮ್ಭತೇ ।
ಅಚಲತಪಸಾಮೇಕಃ ಪಾಕಃ ಪ್ರಸೂನಶರಾಸನ-
ಪ್ರತಿಭಟಮನೋಹಾರೀ ನಾರೀಕುಲೈಕಶಿಖಾಮಣಿಃ ॥ 22 ॥

ಮಧುರವಚಸೋ ಮನ್ದಸ್ಮೇರಾ ಮತಂಗಜಗಾಮಿನಃ
ತರುಣಿಮಜುಷಸ್ತಾಪಿಚ್ಛಾಭಾಸ್ತಮಃಪರಿಪನ್ಥಿನಃ ।
ಕುಚಭರನತಾಃ ಕುರ್ಯುರ್ಭದ್ರಂ ಕುರಂಗವಿಲೋಚನಾಃ
ಕಲಿತಕರುಣಾಃ ಕಾಂಚೀಭಾಜಃ ಕಪಾಲಿಮಹೋತ್ಸವಾಃ ॥ 23 ॥

ಕಮಲಸುಷಮಾಕ್ಷ್ಯಾರೋಹೇ ವಿಚಕ್ಷಣವೀಕ್ಷಣಾಃ
ಕುಮುದಸುಕೃತಕ್ರೀಡಾಚೂಡಾಲಕುನ್ತಲಬನ್ಧುರಾಃ ।
ರುಚಿರರುಚಿಭಿಸ್ತಾಪಿಚ್ಛಶ್ರೀಪ್ರಪಂಚನಚುಂಚವಃ
ಪುರವಿಜಯಿನಃ ಕಮ್ಪಾತೀರೇ ಸ್ಫುರನ್ತಿ ಮನೋರಥಾಃ ॥ 24 ॥

ಕಲಿತರತಯಃ ಕಾಂಚೀಲೀಲಾವಿಧೌ ಕವಿಮಂಡಲೀ-
ವಚನಲಹರೀವಾಸನ್ತೀನಾಂ ವಸನ್ತವಿಭೂತಯಃ ।
ಕುಶಲವಿಧಯೇ ಭೂಯಾಸುರ್ಮೇ ಕುರಂಗವಿಲೋಚನಾಃ
ಕುಸುಮವಿಶಿಖಾರಾತೇರಕ್ಷ್ಣಾಂ ಕುತೂಹಲವಿಭ್ರಮಾಃ ॥ 25 ॥

ಕಬಲಿತತಮಸ್ಕಾಂಡಾಸ್ತುಂಡೀರಮಂಡಲಮಂಡನಾಃ
ಸರಸಿಜವನೀಸನ್ತಾನಾನಾಮರುನ್ತುದಶೇಖರಾಃ ।
ನಯನಸರಣೇರ್ನೇದೀಯಂಸಃ ಕದಾ ನು ಭವನ್ತಿ ಮೇ
ತರುಣಜಲದಶ್ಯಾಮಾಃ ಶಮ್ಭೋಸ್ತಪಃಫಲವಿಭ್ರಮಾಃ ॥ 26 ॥

ಅಚರಮಮಿಷುಂ ದೀನಂ ಮೀನಧ್ವಜಸ್ಯ ಮುಖಶ್ರಿಯಾ
ಸರಸಿಜಭುವೋ ಯಾನಂ ಮ್ಲಾನಂ ಗತೇನ ಚ ಮಂಜುನಾ ।
ತ್ರಿದಶಸದಸಾಮನ್ನಂ ಖಿನ್ನಂ ಗಿರಾ ಚ ವಿತನ್ವತೀ
ತಿಲಕಯತಿ ಸಾ ಕಮ್ಪಾತೀರಂ ತ್ರಿಲೋಚನಸುನ್ದರೀ ॥ 27 ॥

ಜನನಿ ಭುವನೇ ಚಂಕ್ರಮ್ಯೇಽಹಂ ಕಿಯನ್ತಮನೇಹಸಂ
ಕುಪುರುಷಕರಭ್ರಷ್ಟೈರ್ದುಷ್ಟೈರ್ಧನೈರುದರಮ್ಭರಿಃ ।
ತರುಣಕರುಣೇ ತನ್ದ್ರಾಶೂನ್ಯೇ ತರಂಗಯ ಲೋಚನೇ
ನಮತಿ ಮಯಿ ತೇ ಕಿಂಚಿತ್ಕಾಂಚೀಪುರೀಮಣಿದೀಪಿಕೇ ॥ 28 ॥

ಮುನಿಜನಮನಃಪೇಟೀರತ್ನಂ ಸ್ಫುರತ್ಕರುಣಾನಟೀ-
ವಿಹರಣಕಲಾಗೇಹಂ ಕಾಂಚೀಪುರೀಮಣಿಭೂಷಣಮ್ ।
ಜಗತಿ ಮಹತೋ ಮೋಹವ್ಯಾಧೇರ್ನೃಣಾಂ ಪರಮೌಷಧಂ
ಪುರಹರದೃಶಾಂ ಸಾಫಲ್ಯಂ ಮೇ ಪುರಃ ಪರಿಜೃಮ್ಭತಾಮ್ ॥ 29 ॥

ಮುನಿಜನಮೋಧಾಮ್ನೇ ಧಾಮ್ನೇ ವಚೋಮಯಜಾಹ್ನವೀ-
ಹಿಮಗಿರಿತಟಪ್ರಾಗ್ಭಾರಾಯಾಕ್ಷರಾಯ ಪರಾತ್ಮನೇ ।
ವಿಹರಣಜುಷೇ ಕಾಂಚೀದೇಶೇ ಮಹೇಶ್ವರಲೋಚನ-
ತ್ರಿತಯಸರಸಕ್ರೀಡಾಸೌಧಾಂಗಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಮರಕತರುಚಾಂ ಪ್ರತ್ಯಾದೇಶಂ ಮಹೇಶ್ವರಚಕ್ಷುಷಾಮ್
ಅಮೃತಲಹರೀಪೂರಂ ಪಾರಂ ಭವಾಖ್ಯಪಯೋನಿಧೇಃ ।
ಸುಚರಿತಫಲಂ ಕಾಂಚೀಭಾಜೋ ಜನಸ್ಯ ಪಚೇಲಿಮಂ
ಹಿಮಶಿಖರಿಣೋ ವಂಶಸ್ಯೈಕಂ ವತಂಸಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥ 31 ॥

ಪ್ರಣಮನದಿನಾರಮ್ಭೇ ಕಮ್ಪಾನದೀಸಖಿ ತಾವಕೇ
ಸರಸಕವಿತೋನ್ಮೇಷಃ ಪೂಷಾ ಸತಾಂ ಸಮುದಂಚಿತಃ ।
ಪ್ರತಿಭಟಮಹಾಪ್ರೌಢಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕವಿತ್ವಕುಮುದ್ವತೀಂ
ನಯತಿ ತರಸಾ ನಿದ್ರಾಮುದ್ರಾಂ ನಗೇಶ್ವರಕನ್ಯಕೇ ॥ 32 ॥

ಶಮಿತಜಡಿಮಾರಮ್ಭಾ ಕಮ್ಪಾತಟೀನಿಕಟೇಚರೀ
ನಿಹತದುರಿತಸ್ತೋಮಾ ಸೋಮಾರ್ಧಮುದ್ರಿತಕುನ್ತಲಾ ।
ಫಲಿತಸುಮನೋವಾಂಛಾ ಪಾಂಚಾಯುಧೀ ಪರದೇವತಾ
ಸಫಲಯತು ಮೇ ನೇತ್ರೇ ಗೋತ್ರೇಶ್ವರಪ್ರಿಯನನ್ದಿನೀ ॥ 33 ॥

ಮಮ ತು ಧಿಷಣಾ ಪೀಡ್ಯಾ ಜಾಡ್ಯಾತಿರೇಕ ಕಥಂ ತ್ವಯಾ
ಕುಮುದಸುಷಮಾಮೈತ್ರೀಪಾತ್ರೀವತಂಸಿತಕುನ್ತಲಾಮ್ ।
ಜಗತಿ ಶಮಿತಸ್ತಮ್ಭಾಂ ಕಮ್ಪಾನದೀನಿಲಯಾಮಸೌ
ಶ್ರಿಯತಿ ಹಿ ಗಲತ್ತನ್ದ್ರಾ ಚನ್ದ್ರಾವತಂಸಸಧರ್ಮಿಣೀಮ್ ॥ 34 ॥

ಪರಿಮಲಪರೀಪಾಕೋದ್ರೇಕಂ ಪಯೋಮುಚಿ ಕಾಂಚನೇ
ಶಿಖರಿಣಿ ಪುನರ್ದ್ಬೈಧೀಭಾವಂ ಶಶಿನ್ಯರುಣಾತಪಮ್ ।
ಅಪಿ ಚ ಜನಯನ್ಕಮ್ಬೋರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನಮ್ಬುನಿ ಕೋಽಪ್ಯಸೌ
ಕುಸುಮಧನುಷಃ ಕಾಂಚೀದೇಶೇ ಚಕಾಸ್ತಿ ಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 35 ॥

ಪುರದಮಯಿತುರ್ವಾಮೋತ್ಸಂಗಸ್ಥಲೇನ ರಸಜ್ಞಯಾ
ಸರಸಕವಿತಾಭಾಜಾ ಕಾಂಚೀಪುರೋದರಸೀಮಯಾ ।
ತಟಪರಿಸರೈರ್ನೀಹಾರಾದ್ರೇರ್ವಚೋಭಿರಕೃತ್ರಿಮೈಃ
ಕಿಮಿವ ನ ತುಲಾಮಸ್ಮಚ್ಚೇತೋ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಗಾಹತೇ ॥ 36 ॥

ನಯನಯುಗಲೀಮಾಸ್ಮಾಕೀನಾಂ ಕದಾ ನು ಫಲೇಗ್ರಹೀಂ
ವಿದಧತಿ ಗತೌ ವ್ಯಾಕುರ್ವಾಣಾ ಗಜೇನ್ದ್ರಚಮತ್ಕ್ರಿಯಾಮ್ ।
ಮರತಕರುಚೋ ಮಾಹೇಶಾನಾ ಘನಸ್ತನನಮ್ರಿತಾಃ
ಸುಕೃತವಿಭವಾಃ ಪ್ರಾಂಚಃ ಕಾಂಚೀವತಂಸಧುರನ್ಧರಾಃ ॥ 37 ॥

ಮನಸಿಜಯಶಃಪಾರಮ್ಪರ್ಯಂ ಮರನ್ದಝರೀಸುವಾಂ
ಕವಿಕುಲಗಿರಾಂ ಕನ್ದಂ ಕಮ್ಪಾನದೀತಟಮಂಡನಮ್ ।
ಮಧುರಲಲಿತಂ ಮತ್ಕಂ ಚಕ್ಷುರ್ಮನೀಷಿಮನೋಹರಂ
ಪುರವಿಜಯಿನಃ ಸರ್ವಸ್ವಂ ತತ್ಪುರಸ್ಕುರುತೇ ಕದಾ ॥ 38 ॥

ಶಿಥಿಲಿತತಮೋಲೀಲಾಂ ನೀಲಾರವಿನ್ದವಿಲೋಚನಾಂ
ದಹನವಿಲಸತ್ಫಾಲಾಂ ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟಿಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ।
ಕರಧೃತಸಚ್ಛೂಲಾಂ ಕಾಲಾರಿಚಿತ್ತಹರಾಂ ಪರಾಂ
ಮನಸಿಜಕೃಪಾಲೀಲಾಂ ಲೋಲಾಲಕಾಮಲಿಕೇಕ್ಷಣಾಮ್ ॥ 39 ॥

ಕಲಾಲೀಲಾಶಾಲಾ ಕವಿಕುಲವಚಃಕೈರವವನೀ-
ಶರಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಧಾರಾ ಶಶಧರಶಿಶುಶ್ಲಾಘ್ಯಮುಕುಟೀ ।
ಪುನೀತೇ ನಃ ಕಮ್ಪಾಪುಲಿನತಟಸೌಹಾರ್ದತರಲಾ
ಕದಾ ಚಕ್ಷುರ್ಮಾರ್ಗಂ ಕನಕಗಿರಿಧಾನುಷ್ಕಮಹಿಷೀ ॥ 40 ॥

ನಮಃ ಸ್ತಾನ್ನಮ್ರೇಭ್ಯಃ ಸ್ತನಗರಿಮಗರ್ವೇಣ ಗುರುಣಾ
ದಧಾನೇಭ್ಯಶ್ಚೂಡಾಭರಣಮಮೃತಸ್ಯನ್ದಿ ಶಿಶಿರಮ್ ।
ಸದಾ ವಾಸ್ತವೇಭ್ಯಃ ಸುವಿಧಭುವಿ ಕಮ್ಪಾಖ್ಯಸರಿತೇ
ಯಶೋವ್ಯಾಪಾರೇಭ್ಯಃ ಸುಕೃತವಿಭವೇಭ್ಯೋ ರತಿಪತೇಃ ॥ 41 ॥

ಅಸೂಯನ್ತೀ ಕಾಚಿನ್ಮರಕತರುಚೋ ನಾಕಿಮುಕುಟೀ-
ಕದಮ್ಬಂ ಚುಮ್ಬನ್ತೀ ಚರಣನಖಚನ್ದ್ರಾಂಶುಪಟಲೈಃ ।
ತಮೋಮುದ್ರಾಂ ವಿದ್ರಾವಯತು ಮಮ ಕಾಂಚೀರ್ನಿಲಯನಾ
ಹರೋತ್ಸಂಗಶ್ರೀಮನ್ಮಣಿಗೃಹಮಹಾದೀಪಕಲಿಕಾ ॥ 42 ॥

ಅನಾದ್ಯನ್ತಾ ಕಾಚಿತ್ಸುಜನನಯನಾನನ್ದಜನನೀ
ನಿರುನ್ಧಾನಾ ಕಾನ್ತಿಂ ನಿಜರುಚಿವಿಲಾಸೈರ್ಜಲಮುಚಾಮ್ ।
ಸ್ಮರಾರೇಸ್ತಾರಲ್ಯಂ ಮನಸಿ ಜನಯನ್ತೀ ಸ್ವಯಮಹೋ
ಗಲತ್ಕಮ್ಪಾ ಶಮ್ಪಾ ಪರಿಲಸತಿ ಕಮ್ಪಾಪರಿಸರೇ ॥ 43 ॥

ಸುಧಾಡಿಂಡೀರಶ್ರೀಃ ಸ್ಮಿತರುಚಿಷು ತುಂಡೀರವಿಷಯಂ
ಪರಿಷ್ಕುರ್ವಾಣಾಸೌ ಪರಿಹಸಿತನೀಲೋತ್ಪಲರುಚಿಃ ।
ಸ್ತನಾಭ್ಯಾಮಾನಮ್ರಾ ಸ್ತಬಕಯತು ಮೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತತರುಂ
ದೃಶಾಮೈಶಾನೀನಾಂ ಸುಕೃತಫಲಪಾಂಡಿತ್ಯಗರಿಮಾ ॥ 44 ॥

ಕೃಪಾಧಾರಾದ್ರೋಣೀ ಕೃಪಣಧಿಷಣಾನಾಂ ಪ್ರಣಮತಾಂ
ನಿಹನ್ತ್ರೀ ಸನ್ತಾಪಂ ನಿಗಮಮುಕುಟೋತ್ತಂಸಕಲಿಕಾ ।
ಪರಾ ಕಾಂಚೀಲೀಲಾಪರಿಚಯವತೀ ಪರ್ವತಸುತಾ
ಗಿರಾಂ ನೀವೀ ದೇವೀ ಗಿರಿಶಪರತನ್ತ್ರಾ ವಿಜಯತೇ ॥ 45 ॥

ಕವಿತ್ವಶ್ರೀಕನ್ದಃ ಸುಕೃತಪರಿಪಾಟೀ ಹಿಮಗಿರೇಃ
ವಿಧಾತ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಷಾಂ ವಿಷಮಶರವೀರಧ್ವಜಪಟೀ ।
ಸಖೀ ಕಮ್ಪಾನದ್ಯಾಃ ಪದಹಸಿತಪಾಥೋಜಯುಗಲೀ
ಪುರಾಣೋ ಪಾಯಾನ್ನಃ ಪುರಮಥನಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪದವೀ ॥ 46 ॥

ದರಿದ್ರಾಣಾ ಮಧ್ಯೇ ದರದಲಿತತಾಪಿಚ್ಛಸುಷಮಾಃ
ಸ್ತನಾಭೋಗಕ್ಕಾನ್ತಾಸ್ತರುಣಹರಿಣಾಂಕಾಂಕಿತಕಚಾಃ ।
ಹರಾಧೀನಾ ನಾನಾವಿಬುಧಮುಕುಟೀಚುಮ್ಬಿತಪದಾಃ
ಕದಾ ಕಮ್ಪಾತೀರೇ ಕಥಯ ವಿಹರಾಮೋ ಗಿರಿಸುತೇ ॥ 47 ॥

ವರೀವರ್ತು ಸ್ಥೇಮಾ ತ್ವಯಿ ಮಮ ಗಿರಾಂ ದೇವಿ ಮನಸೋ
ನರೀನರ್ತು ಪ್ರೌಢಾ ವದನಕಮಲೇ ವಾಕ್ಯಲಹರೀ ।
ಚರೀಚರ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾಜನನಿ ಜಡಿಮಾನಃ ಪರಜನೇ
ಸರೀಸರ್ತು ಸ್ವೈರಂ ಜನನಿ ಮಯಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕರುಣಾ ॥ 48 ॥

ಕ್ಷಣಾತ್ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭ್ರಮರಸುಷಮಾಶಿಕ್ಷಣಗುರುಃ
ಕಟಾಕ್ಷವ್ಯಾಕ್ಷೇಪೋ ಮಮ ಭವತು ಮೋಕ್ಷಾಯ ವಿಪದಾಮ್ ।
ನರೀನರ್ತು ಸ್ವೈರಂ ವಚನಲಹರೀ ನಿರ್ಜರಪುರೀ-
ಸರಿದ್ವೀಚೀನೀಚೀಕರಣಪಟುರಾಸ್ಯೇ ಮಮ ಸದಾ ॥ 49 ॥

ಪುರಸ್ತಾನ್ಮೇ ಭೂಯಃಪ್ರಶಮನಪರಃ ಸ್ತಾನ್ಮಮ ರುಜಾಂ
ಪ್ರಚಾರಸ್ತೇ ಕಮ್ಪಾತಟವಿಹೃತಿಸಮ್ಪಾದಿನಿ ದೃಶೋಃ ।
ಇಮಾಂ ಯಾಚ್ಞಾಮೂರೀಕುರು ಸಪದಿ ದೂರೀಕುರು ತಮಃ-
ಪರೀಪಾಕಂ ಮತ್ಕಂ ಸಪದಿ ಬುಧಲೋಕಂ ಚ ನಯ ಮಾಮ್ ॥ 50 ॥

ಉದಂಚನ್ತೀ ಕಾಂಚೀನಗರನಿಲಯೇ ತ್ವತ್ಕರುಣಯಾ
ಸಮೃದ್ಧಾ ವಾಗ್ಧಾಟೀ ಪರಿಹಸಿತಮಾಧ್ವೀ ಕವಯತಾಮ್ ।
ಉಪಾದತ್ತೇ ಮಾರಪ್ರತಿಭಟಜಟಾಜೂಟಮುಕುಟೀ-
ಕುಟೀರೋಲ್ಲಾಸಿನ್ಯಾಃ ಶತಮಖತಟಿನ್ಯಾ ಜಯಪಟೀಮ್ ॥ 51 ॥

ಶ್ರಿಯಂ ವಿದ್ಯಾಂ ದದ್ಯಾಜ್ಜನನಿ ನಮತಾಂ ಕೀರ್ತಿಮಮಿತಾಂ
ಸುಪುತ್ರಾನ್ ಪ್ರಾದತ್ತೇ ತವ ಝಟಿತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕರುಣಾ ।
ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಮಾಧಿಕ್ಯಂ ತ್ರಿಪುರಪರಿಪನ್ಥಿಪ್ರಣಯಿನಿ
ಪ್ರಣಾಮಸ್ತ್ವತ್ಪಾದೇ ಶಮಿತದುರಿತೇ ಕಿಂ ನ ಕುರುತೇ ॥ 52 ॥

ಮನಃಸ್ತಮ್ಭಂ ಸ್ತಮ್ಭಂ ಗಮಯದುಪಕಮ್ಪಂ ಪ್ರಣಮತಾಂ
ಸದಾ ಲೋಲಂ ನೀಲಂ ಚಿಕುರಜಿತಲೋಲಮ್ಬನಿಕರಮ್ ।
ಗಿರಾಂ ದೂರಂ ಸ್ಮೇರಂ ಧೃತಶಶಿಕಿಶೋರಂ ಪಶುಪತೇಃ
ದೃಶಾಂ ಯೋಗ್ಯಂ ಭೋಗ್ಯಂ ತುಹಿನಗಿರಿಭಾಗ್ಯಂ ವಿಜಯತೇ ॥ 53 ॥

ಘನಶ್ಯಾಮಾನ್ಕಾಮಾನ್ತಕಮಹಿಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಧುರಾನ್
ದೃಶಾಂ ಪಾತಾನೇತಾನಮೃತಜಲಶೀತಾನನುಪಮಾನ್ ।
ಭವೋತ್ಪಾತೇ ಭೀತೇ ಮಯಿ ವಿತರ ನಾಥೇ ದೃಢಭವ-
ನ್ಮನಶ್ಶೋಕೇ ಮೂಕೇ ಹಿಮಗಿರಿಪತಾಕೇ ಕರುಣಯಾ ॥ 54 ॥

ನತಾನಾಂ ಮನ್ದಾನಾಂ ಭವನಿಗಲಬನ್ಧಾಕುಲಧಿಯಾಂ
ಮಹಾನ್ಧ್ಯಾಂ ರುನ್ಧಾನಾಮಭಿಲಷಿತಸನ್ತಾನಲತಿಕಾಮ್ ।
ಚರನ್ತೀಂ ಕಮ್ಪಾಯಾಸ್ತಟಭುವಿ ಸವಿತ್ರೀಂ ತ್ರಿಜಗತಾಂ
ಸ್ಮರಾಮಸ್ತಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ಮರಮಥನಜೀವಾತುಕಲಿಕಾಮ್ ॥ 55 ॥

ಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ಹೃದ್ಯಾಶ್ರಿತಮದನವಿದ್ಯಾ ಮರಕತ-
ಪ್ರಭಾನೀಲಾ ಲೀಲಾಪರವಶಿತಶೂಲಾಯುಧಮನಾಃ ।
ತಮಃಪೂರಂ ದೂರಂ ಚರಣನತಪೌರನ್ದರಪುರೀ-
ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಮಲತರಲಾಕ್ಷೀ ನಯತು ಮೇ ॥ 56 ॥

ಅಹನ್ತಾಖ್ಯಾ ಮತ್ಕಂ ಕಬಲಯತಿ ಹಾ ಹನ್ತ ಹರಿಣೀ
ಹಠಾತ್ಸಂವಿದ್ರೂಪಂ ಹರಮಹಿಷಿ ಸಸ್ಯಾಂಕುರಮಸೌ ।
ಕಟಾಕ್ಷವ್ಯಾಕ್ಷೇಪಪ್ರಕಟಹರಿಪಾಷಾಣಪಟಲೈಃ
ಇಮಾಮುಚ್ಚೈರುಚ್ಚಾಟಯ ಝಟಿತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೃಪಯಾ ॥ 57 ॥

ಬುಧೇ ವಾ ಮೂಕೇ ವಾ ತವ ಪತತಿ ಯಸ್ಮಿನ್ಕ್ಷಣಮಸೌ
ಕಟಾಕ್ಷಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಟಜಡಿಮಕ್ಷೋದಪಟಿಮಾ ।
ಕಥಂಕಾರಂ ನಾಸ್ಮೈ ಕರಮುಕುಲಚೂಡಾಲಮುಕುಟಾ
ನಮೋವಾಕಂ ಬ್ರೂಯುರ್ನಮುಚಿಪರಿಪನ್ಥಿಪ್ರಭೃತಯಃ ॥ 58 ॥

ಪ್ರತೀಚೀಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ ಪ್ರಕಟರುಚಿನೀವಾರಕಮಣಿ-
ಪ್ರಭಾಸಧ್ರೀಚೀನಾಂ ಪ್ರದಲಿತಷಡಾಧಾರಕಮಲಾಮ್ ।
ಚರನ್ತೀಂ ಸೌಷುಮ್ನೇ ಪಥಿ ಪರಪದೇನ್ದುಪ್ರವಿಗಲ-
ತ್ಸುಧಾರ್ದ್ರಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಪರಿಣತಪರಂಜ್ಯೋತಿರುದಯಾಮ್ ॥ 59 ॥

ಜಮ್ಭಾರಾತಿಪ್ರಭೃತಿಮುಕುಟೀಃ ಪಾದಯೋಃ ಪೀಠಯನ್ತೀ
ಗುಮ್ಫಾನ್ವಾಚಾಂ ಕವಿಜನಕೃತಾನ್ಸ್ವೈರಮಾರಾಮಯನ್ತೀ ।
ಶಮ್ಪಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಮಣಿಗಣರುಚಾಪಾಟಲೈಃ ಪ್ರಾಪಯನ್ತೀ
ಕಮ್ಪಾತೀರೇ ಕವಿಪರಿಷದಾಂ ಜೃಮ್ಭತೇ ಭಾಗ್ಯಸೀಮಾ ॥ 60 ॥

ಚನ್ದ್ರಾಪೀಡಾಂ ಚತುರವದನಾಂ ಚಂಚಲಾಪಾಂಗಲೀಲಾಂ
ಕುನ್ದಸ್ಮೇರಾಂ ಕುಚಭರನತಾಂ ಕುನ್ತಲೋದ್ಧೂತಭೃಂಗಾಮ್ ।
ಮಾರಾರಾತೇರ್ಮದನಶಿಖಿನಂ ಮಾಂಸಲಂ ದೀಪಯನ್ತೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ತಾಂ ಕವಿಕುಲಗಿರಾಂ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಮುಪಾಸೇ ॥ 61 ॥

ಕಾಲಾಮ್ಭೋದಪ್ರಕರಸುಷಮಾಂ ಕಾನ್ತಿಭಿಸ್ತಿರ್ಜಯನ್ತೀ
ಕಲ್ಯಾಣಾನಾಮುದಯಸರಣಿಃ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀ ಕವೀನಾಮ್ ।
ಕನ್ದರ್ಪಾರೇಃ ಪ್ರಿಯಸಹಚರೀ ಕಲ್ಮಷಾಣಾಂ ನಿಹನ್ತ್ರೀ
ಕಾಂಚೀದೇಶಂ ತಿಲಕಯತಿ ಸಾ ಕಾಪಿ ಕಾರುಣ್ಯಸೀಮಾ ॥ 62 ॥

ಊರೀಕುರ್ವನ್ನುರಸಿಜತಟೇ ಚಾತುರೀಂ ಭೂಧರಾಣಾಂ
ಪಾಥೋಜಾನಾಂ ನಯನಯುಗಲೇ ಪರಿಪನ್ಥ್ಯಂ ವಿತನ್ವನ್ ।
ಕಮ್ಪಾತೀರೇ ವಿಹರತಿ ರುಚಾ ಮೋಘಯನ್ಮೇಘಶೈಲೀಂ
ಕೋಕದ್ವೇಷಂ ಶಿರಸಿ ಕಲಯನ್ಕೋಽಪಿ ವಿದ್ಯಾವಿಶೇಷಃ ॥ 63 ॥

ಕಾಂಚೀಲೀಲಾಪರಿಚಯವತೀ ಕಾಪಿ ತಾಪಿಚ್ಛಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಜಾಡ್ಯಾರಣ್ಯೇ ಹುತವಹಶಿಖಾ ಜನ್ಮಭೂಮಿಃ ಕೃಪಾಯಾಃ ।
ಮಾಕನ್ದಶ್ರೀರ್ಮಧುರಕವಿತಾಚಾತುರೀ ಕೋಕಿಲಾನಾಂ
ಮಾರ್ಗೇ ಭೂಯಾನ್ಮಮ ನಯನಯೋರ್ಮಾನ್ಮಥೀ ಕಾಪಿ ವಿದ್ಯಾ ॥ 64 ॥

ಸೇತುರ್ಮಾತರ್ಮರತಕಮಯೋ ಭಕ್ತಿಭಾಜಾಂ ಭವಾಬ್ಧೌ
ಲೀಲಾಲೋಲಾ ಕುವಲಯಮಯೀ ಮಾನ್ಮಥೀ ವೈಜಯನ್ತೀ ।
ಕಾಂಚೀಭೂಷಾ ಪಶುಪತಿದೃಶಾಂ ಕಾಪಿ ಕಾಲಾಂಜನಾಲೀ
ಮತ್ಕಂ ದುಃಖಂ ಶಿಥಿಲಯತು ತೇ ಮಂಜುಲಾಪಾಂಗಮಾಲಾ ॥ 65 ॥

ವ್ಯಾವೃಣ್ವಾನಾಃ ಕುವಲಯದಲಪ್ರಕ್ರಿಯಾವೈರಮುದ್ರಾಂ
ವ್ಯಾಕುರ್ವಾಣಾ ಮನಸಿಜಮಹಾರಾಜಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮ್ ।
ಕಾಂಚೀಲೀಲಾವಿಹೃತಿರಸಿಕೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತಂ ನಃ ಕ್ರಿಯಾಸುಃ
ಬನ್ಧಚ್ಛೇದೇ ತವ ನಿಯಮಿನಾಂ ಬದ್ಧದೀಕ್ಷಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಾಃ ॥ 66 ॥

ಕಾಲಾಮ್ಭೋದೇ ಶಶಿರುಚಿ ದಲಂ ಕೈತಕಂ ದರ್ಶಯನ್ತೀ
ಮಧ್ಯೇಸೌದಾಮಿನಿ ಮಧುಲಿಹಾಂ ಮಾಲಿಕಾಂ ರಾಜಯನ್ತೀ ।
ಹಂಸಾರಾವಂ ವಿಕಚಕಮಲೇ ಮಂಜುಮುಲ್ಲಾಸಯನ್ತೀ
ಕಮ್ಪಾತೀರೇ ವಿಲಸತಿ ನವಾ ಕಾಪಿ ಕಾರುಣ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥ 67 ॥

ಚಿತ್ರಂ ಚಿತ್ರಂ ನಿಜಮೃದುತಯಾ ಭರ್ತ್ಸಯನ್ಪಲ್ಲವಾಲೀಂ
ಪುಂಸಾಂ ಕಾಮಾನ್ಭುವಿ ಚ ನಿಯತಂ ಪೂರಯನ್ಪುಣ್ಯಭಾಜಾಮ್ ।
ಜಾತಃ ಶೈಲಾನ್ನ ತು ಜಲನಿಧೇಃ ಸ್ವೈರಸಂಚಾರಶೀಲಃ
ಕಾಂಚೀಭೂಷಾ ಕಲಯತು ಶಿವಂ ಕೋಽಪಿ ಚಿನ್ತಾಮಣಿರ್ಮೇ ॥ 68 ॥

ತಾಮ್ರಾಮ್ಭೋಜಂ ಜಲದನಿಕಟೇ ತತ್ರ ಬನ್ಧೂಕಪುಷ್ಪಂ
ತಸ್ಮಿನ್ಮಲ್ಲೀಕುಸುಮಸುಷಮಾಂ ತತ್ರ ವೀಣಾನಿನಾದಮ್ ।
ವ್ಯಾವೃನ್ವಾನಾ ಸುಕೃತಲಹರೀ ಕಾಪಿ ಕಾಂಚಿನಗರ್ಯಾಮ್
ಐಶಾನೀ ಸಾ ಕಲಯತಿತರಾಮೈನ್ದ್ರಜಾಲಂ ವಿಲಾಸಮ್ ॥ 69 ॥

ಆಹಾರಾಂಶಂ ತ್ರಿದಶಸದಸಾಮಾಶ್ರಯೇ ಚಾತಕಾನಾಮ್
ಆಕಾಶೋಪರ್ಯಪಿ ಚ ಕಲಯನ್ನಾಲಯಂ ತುಂಗಮೇಷಾಮ್ ।
ಕಮ್ಪಾತೀರೇ ವಿಹರತಿತರಾಂ ಕಾಮಧೇನುಃ ಕವೀನಾಂ
ಮನ್ದಸ್ಮೇರೋ ಮದನನಿಗಮಪ್ರಕ್ರಿಯಾಸಮ್ಪ್ರದಾಯಃ ॥ 70 ॥

ಆರ್ದ್ರೀಭೂತೈರವಿರಲಕೃಪೈರಾತ್ತಲೀಲಾವಿಲಾಸೈಃ
ಆಸ್ಥಾಪೂರ್ಣೈರಧಿಕಚಪಲೈರಂಚಿತಾಮ್ಭೋಜಶಿಲ್ಪೈಃ ।
ಕಾನ್ತೈರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಲಿತಭವನೈಃ ಕಾನ್ತಿಕೈವಲ್ಯಸಾರೈಃ
ಕಾಶ್ಮಲ್ಯಂ ನಃ ಕಬಲಯತು ಸಾ ಕಾಮಕೋಟೀ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ ॥ 71 ॥

ಆಧೂನ್ವನ್ತ್ಯೈ ತರಲನಯನೈರಾಂಗಜೀಂ ವೈಜಯನ್ತೀಮ್
ಆನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಿಜಪದಜುಷಾಮಾತ್ತಕಾಂಚೀಪುರಾಯೈ ।
ಆಸ್ಮಾಕೀನಂ ಹೃದಯಮಖಿಲೈರಾಗಮಾನಾಂ ಪ್ರಪಂಚೈಃ
ಆರಾಧ್ಯಾಯೈ ಸ್ಪೃಹಯತಿತರಾಮದಿಮಾಯೈ ಜನನ್ಯೈ ॥ 72 ॥

ದೂರಂ ವಾಚಾಂ ತ್ರಿದಶಸದಸಾಂ ದುಃಖಸಿನ್ಧೋಸ್ತರಿತ್ರಂ
ಮೋಹಕ್ಷ್ವೇಲಕ್ಷಿತಿರುಹವನೇ ಕ್ರೂರಧಾರಂ ಕುಠಾರಮ್ ।
ಕಮ್ಪಾತೀರಪ್ರಣಯಿ ಕವಿಭಿರ್ವರ್ಣಿತೋದ್ಯಚ್ಚರಿತ್ರಂ
ಶಾನ್ತ್ಯೈ ಸೇವೇ ಸಕಲವಿಪದಾಂ ಶಾಂಕರಂ ತತ್ಕಲತ್ರಮ್ ॥ 73 ॥

ಖಂಡೀಕೃತ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಕುಟಿಲಂ ಕಲ್ಮಷಂ ಪ್ರಾತಿಭಶ್ರೀ-
ಶುಂಡೀರತ್ವಂ ನಿಜಪದಜುಷಾಂ ಶೂನ್ಯತನ್ದ್ರಂ ದಿಶನ್ತೀ ।
ತುಂಡೀರಾಖ್ಯೈ ಮಹತಿ ವಿಷಯೇ ಸ್ವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಪ್ರದಾತ್ರೀ
ಚಂಡೀ ದೇವೀ ಕಲಯತಿ ರತಿಂ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಲಚೂಡೇ ॥ 74 ॥

ಯೇನ ಖ್ಯಾತೋ ಭವತಿ ಸ ಗೃಹೀ ಪೂರುಷೋ ಮೇರುಧನ್ವಾ
ಯದ್ದೃಕ್ಕೋಣೇ ಮದನನಿಗಮಪ್ರಾಭವಂ ಬೋಭವೀತಿ ।
ಯತ್ಪ್ರೀತ್ಯೈವ ತ್ರಿಜಗದಧಿಪೋ ಜೃಮ್ಭತೇ ಕಿಮ್ಪಚಾನಃ
ಕಮ್ಪಾತೀರೇ ಸ ಜಯತಿ ಮಹಾನ್ಕಶ್ಚಿದೋಜೋವಿಶೇಷಃ ॥ 75 ॥

ಧನ್ಯಾ ಧನ್ಯಾ ಗತಿರಿಹ ಗಿರಾಂ ದೇವಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಯನ್ಮೇ
ನಿನ್ದ್ಯಾಂ ಭಿನ್ದ್ಯಾತ್ಸಪದಿ ಜಡತಾಂ ಕಲ್ಮಷಾದುನ್ಮಿಷನ್ತೀಮ್ ।
ಸಾಧ್ವೀ ಮಾಧ್ವೀರಸಮಧುರತಾಭಂಜಿನೀ ಮಂಜುರೀತಿಃ
ವಾಣೀವೇಣೀ ಝಟಿತಿ ವೃಣುತಾತ್ಸ್ವರ್ಧುನೀಸ್ಪರ್ಧಿನೀ ಮಾಮ್ ॥ 76 ॥

ಯಸ್ಯಾ ವಾಟೀ ಹೃದಯಕಮಲಂ ಕೌಸುಮೀ ಯೋಗಭಾಜಾಂ
ಯಸ್ಯಾಃ ಪೀಠೀ ಸತತಶಿಶಿರಾ ಶೀಕರೈರ್ಮಾಕರನ್ದೈಃ ।
ಯಸ್ಯಾಃ ಪೇಟೀ ಶ್ರುತಿಪರಿಚಲನ್ಮೌಲಿರತ್ನಸ್ಯ ಕಾಂಚೀ
ಸಾ ಮೇ ಸೋಮಾಭರಣಮಹಿಷೀ ಸಾಧಯೇತ್ಕಾಂಕ್ಷಿತಾನಿ ॥ 77 ॥

ಏಕಾ ಮಾತಾ ಸಕಲಜಗತಾಮೀಯುಷೀ ಧ್ಯಾನಮುದ್ರಾಮ್
ಏಕಾಮ್ರಾಧೀಶ್ವರಚರಣಯೋರೇಕತಾನಾಂ ಸಮಿನ್ಧೇ ।
ತಾಟಂಕೋದ್ಯನ್ಮಣಿಗಣರುಚಾ ತಾಮ್ರಕರ್ಣಪ್ರದೇಶಾ
ತಾರುಣ್ಯಶ್ರೀಸ್ತಬಕಿತತನುಸ್ತಾಪಸೀ ಕಾಪಿ ಬಾಲಾ ॥ 78 ॥

ದನ್ತಾದನ್ತಿಪ್ರಕಟನಕರೀ ದನ್ತಿಭಿರ್ಮನ್ದಯಾನೈಃ
ಮನ್ದಾರಾಣಾಂ ಮದಪರಿಣತಿಂ ಮಥ್ನತೀ ಮನ್ದಹಾಸೈಃ ।
ಅಂಕೂರಾಭ್ಯಾಂ ಮನಸಿಜತರೋರಂಕಿತೋರಾಃ ಕುಚಾಭ್ಯಾ-
ಮನ್ತಃಕಾಂಚಿ ಸ್ಫುರತಿ ಜಗತಾಮಾದಿಮಾ ಕಾಪಿ ಮಾತಾ ॥ 79 ॥

ತ್ರಿಯಮ್ಬಕಕುಟುಮ್ಬಿನೀಂ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಮಿನ್ದಿರಾಂ
ಪುಲಿನ್ದಪತಿಸುನ್ದರೀಂ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀಂ ಭಾರತೀಮ್ ।
ಮತಂಗಕುಲನಾಯಿಕಾಂ ಮಹಿಷಮರ್ದನೀಂ ಮಾತೃಕಾಂ
ಭಣನ್ತಿ ವಿಬುಧೋತ್ತಮಾ ವಿಹೃತಿಮೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ॥ 80 ॥

ಮಹಾಮುನಿಮನೋನಟೀ ಮಹಿತರಮ್ಯಕಮ್ಪಾತಟೀ-
ಕುಟೀರಕವಿಹಾರಿಣೀ ಕುಟಿಲಬೋಧಸಂಹಾರಿಣೀ ।
ಸದಾ ಭವತು ಕಾಮಿನೀ ಸಕಲದೇಹಿನಾಂ ಸ್ವಾಮಿನೀ
ಕೃಪಾತಿಶಯಕಿಂಕರೀ ಮಮ ವಿಭೂತಯೇ ಶಾಂಕರೀ ॥ 81 ॥

ಜಡಾಃ ಪ್ರಕೃತಿನಿರ್ಧನಾ ಜನವಿಲೋಚನಾರುನ್ತುದಾ
ನರಾ ಜನನಿ ವೀಕ್ಷಣಂ ಕ್ಷಣಮವಾಪ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ।
ವಚಸ್ಸು ಮಧುಮಾಧುರೀಂ ಪ್ರಕಟಯನ್ತಿ ಪೌರನ್ದರೀ-
ವಿಭೂತಿಷು ವಿಡಮ್ಬನಾಂ ವಪುಷಿ ಮಾನ್ಮಥೀಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಮ್ ॥ 82 ॥

ಘನ್ಸತನತಟಸ್ಫುಟಸ್ಫುರಿತಕಂಚುಲೀಚಂಚಲೀ-
ಕೃತತ್ರಿಪುರಶಾಸನಾ ಸುಜನಶೀಲಿತೋಪಾಸನಾ ।
ದೃಶೋಃ ಸರಣಿಮಶ್ನುತೇ ಮಮ ಕದಾ ನು ಕಾಂಚೀಪುರೇ
ಪರಾ ಪರಮಯೋಗಿನಾಂ ಮನಸಿ ಚಿತ್ಕುಲಾ ಪುಷ್ಕಲಾ ॥ 83 ॥

ಕವೀನ್ದ್ರಹೃದಯೇಚರೀ ಪರಿಗೃಹೀತಕಾಂಚೀಪುರೀ
ನಿರೂಢಕರುಣಾಝರೀ ನಿಖಿಲಲೋಕರಕ್ಷಾಕರೀ ।
ಮನಃಪಥದವೀಯಸೀ ಮದನಶಾಸನಪ್ರೇಯಸೀ
ಮಹಾಗುಣಗರೀಯಸೀ ಮಮ ದೃಶೋಽಸ್ತು ನೇದೀಯಸೀ ॥ 84 ॥

ಧನೇನ ನ ರಮಾಮಹೇ ಖಲಜನಾನ್ನ ಸೇವಾಮಹೇ
ನ ಚಾಪಲಮಯಾಮಹೇ ಭವಭಯಾನ್ನ ದೂಯಾಮಹೇ ।
ಸ್ಥಿರಾಂ ತನುಮಹೇತರಾಂ ಮನಸಿ ಕಿಂ ಚ ಕಾಂಚೀರತ-
ಸ್ಮರಾನ್ತಕಕುಟುಮ್ಬಿನೀಚರಣಪಲ್ಲವೋಪಾಸನಾಮ್ ॥ 85 ॥

ಸುರಾಃ ಪರಿಜನಾ ವಪುರ್ಮನಸಿಜಾಯ ವೈರಾಯತೇ
ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪನಿತಮ್ಬಿನೀಕುಚತಟೀ ಚ ಕೇಲೀಗಿರಿಃ ।
ಗಿರಃ ಸುರಭಯೋ ವಯಸ್ತರುಣಿಮಾ ದರಿದ್ರಸ್ಯ ವಾ
ಕಟಾಕ್ಷಸರಣೌ ಕ್ಷಣಂ ನಿಪತಿತಸ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ॥ 86 ॥

ಪವಿತ್ರಯ ಜಗತ್ತ್ರಯೀವಿಬುಧಬೋಧಜೀವಾತುಭಿಃ
ಪುರತ್ರಯವಿಮರ್ದಿನಃ ಪುಲಕಕಂಚುಲೀದಾಯಿಭಿಃ ।
ಭವಕ್ಷಯವಿಚಕ್ಷಣೈರ್ವ್ಯಸನಮೋಕ್ಷಣೈರ್ವೀಕ್ಷಣೈಃ
ನಿರಕ್ಷರಶಿರೋಮಣಿಂ ಕರುಣಯೈವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾಮ್ ॥ 87 ॥

ಕದಾ ಕಲಿತಖೇಲನಾಃ ಕರುಣಯೈವ ಕಾಂಚೀಪುರೇ
ಕಲಾಯಮುಕುಲತ್ವಿಷಃ ಶುಭಕದಮ್ಬಪೂರ್ಣಾಂಕುರಾಃ ।
ಪಯೋಧರಭರಾಲಸಾಃ ಕವಿಜನೇಷು ತೇ ಬನ್ಧುರಾಃ
ಪಚೇಲಿಮಕೃಪಾರಸಾ ಪರಿಪತನ್ತಿ ಮಾರ್ಗೇ ದೃಶೋಃ ॥ 88 ॥

ಅಶೋಧ್ಯಮಚಲೋದ್ಭವಂ ಹೃದಯನನ್ದನಂ ದೇಹಿನಾಮ್
ಅನರ್ಘಮಧಿಕಾಂಚಿ ತತ್ಕಿಮಪಿ ರತ್ನಮುದ್ದ್ಯೋತತೇ ।
ಅನೇನ ಸಮಲಂಕೃತಾ ಜಯತಿ ಶಂಕರಾಂಕಸ್ಥಲೀ
ಕದಾಸ್ಯ ಮಮ ಮಾನಸಂ ವ್ರಜತಿ ಪೇಟಿಕಾವಿಭ್ರಮಮ್ ॥ 89 ॥

ಪರಾಮೃತಝರೀಪ್ಲುತಾ ಜಯತಿ ನಿತ್ಯಮನ್ತಶ್ಚರೀ
ಭುವಾಮಪಿ ಬಹಿಶ್ಚರೀ ಪರಮಸಂವಿದೇಕಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಮಹದ್ಭಿರಪರೋಕ್ಷಿತಾ ಸತತಮೇವ ಕಾಂಚೀಪುರೇ
ಮಮಾನ್ವಹಮಹಂಮತಿರ್ಮನಸಿ ಭಾತು ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ॥ 90 ॥

ತಮೋವಿಪಿನಧಾವಿನಂ ಸತತಮೇವ ಕಾಂಚೀಪುರೇ
ವಿಹಾರರಸಿಕಾ ಪರಾ ಪರಮಸಂವಿದುರ್ವೀರುಹೇ ।
ಕಟಾಕ್ಷನಿಗಲೈರ್ದೃಢಂ ಹೃದಯದುಷ್ಟದನ್ತಾವಲಂ
ಚಿರಂ ನಯತು ಮಾಮಕಂ ತ್ರಿಪುರವೈರಿಸೀಮನ್ತಿನೀ ॥ 91 ॥

ತ್ವಮೇವ ಸತಿ ಚಂಡಿಕಾ ತ್ವಮಸಿ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡಿಕಾ
ತ್ವಮೇವ ಪರಮಾತೃಕಾ ತ್ವಮಪಿ ಯೋಗಿನೀರೂಪಿಣೀ ।
ತ್ವಮೇವ ಕಿಲ ಶಾಮ್ಭವೀ ತ್ವಮಸಿ ಕಾಮಕೋಟೀ ಜಯಾ
ತ್ವಮೇವ ವಿಜಯಾ ತ್ವಯಿ ತ್ರಿಜಗದಮ್ಬ ಕಿಂ ಬ್ರೂಮಹೇ ॥ 92 ॥

ಪರೇ ಜನನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರಣತಪಾಲಿನಿ ಪ್ರಾತಿಭ-
ಪ್ರದಾತ್ರಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತ್ರಿಜಗದಾಶ್ರಿತೇ ಶಾಶ್ವತೇ ।
ತ್ರಿಯಮ್ಬಕಕುಟುಮ್ಬಿನಿ ತ್ರಿಪದಸಂಗಿನಿ ತ್ರೀಕ್ಷಣೇ
ತ್ರಿಶಕ್ತಿಮಯಿ ವೀಕ್ಷಣಂ ಮಯಿ ನಿಧೇಹಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ॥ 93 ॥

ಮನೋಮಧುಕರೋತ್ಸವಂ ವಿದಧತೀ ಮನೀಷಾಜುಷಾಂ
ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಭವವೈಖರೀವಿಪಿನವೀಥಿಕಾಲಮ್ಬಿನೀ ।
ಅಹೋ ಶಿಶಿರಿತಾ ಕೃಪಾಮಧುರಸೇನ ಕಮ್ಪಾತಟೇ
ಚರಾಚರವಿಧಾಯಿನೀ ಚಲತಿ ಕಾಪಿ ಚಿನ್ಮಂಜರೀ ॥ 94 ॥

ಕಲಾವತಿ ಕಲಾಭೃತೋ ಮುಕುಟಸೀಮ್ನಿ ಲೀಲಾವತಿ
ಸ್ಪೃಹಾವತಿ ಮಹೇಶ್ವರೇ ಭುವನಮೋಹನೇ ಭಾಸ್ವತಿ ।
ಪ್ರಭಾವತಿ ರಮೇ ಸದಾ ಮಹಿತರೂಪಶೋಭಾವತಿ
ತ್ವರಾವತಿ ಪರೇ ಸತಾಂ ಗುರುಕೃಪಾಮ್ಬುಧಾರಾವತಿ ॥ 95 ॥

ತ್ವಯೈವ ಜಗದಮ್ಬಯಾ ಭುವನಮಂಡಲಂ ಸೂಯತೇ
ತ್ವಯೈವ ಕರುಣಾರ್ದ್ರಯಾ ತದಪಿ ರಕ್ಷಣಂ ನೀಯತೇ ।
ತ್ವಯೈವ ಖರಕೋಪಯಾ ನಯನಪಾವಕೇ ಹೂಯತೇ
ತ್ವಯೈವ ಕಿಲ ನಿತ್ಯಯಾ ಜಗತಿ ಸನ್ತತಂ ಸ್ಥೀಯತೇ ॥ 96 ॥

ಚರಾಚರಜಗನ್ಮಯೀಂ ಸಕಲಹೃನ್ಮಯೀಂ ಚಿನ್ಮಯೀಂ
ಗುಣತ್ರಯಮಯೀಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಮಯೀಂ ತ್ರಿಧಾಮಾಮಯೀಮ್ ।
ಪರಾಪರಮಯೀಂ ಸದಾ ದಶದಿಶಾಂ ನಿಶಾಹರ್ಮಯೀಂ
ಪರಾಂ ಸತತಸನ್ಮಯೀಂ ಮನಸಿ ಚಿನ್ಮಯೀಂ ಶೀಲಯೇ ॥ 97 ॥

ಜಯ ಜಗದಮ್ಬಿಕೇ ಹರಕುಟುಮ್ಬಿನಿ ವಕ್ತ್ರರುಚಾ
ಜಿತಶರದಮ್ಬುಜೇ ಘನವಿಡಮ್ಬಿನಿ ಕೇಶರುಚಾ ।
ಪರಮವಲಮ್ಬನಂ ಕುರು ಸದಾ ಪರರೂಪಧರೇ
ಮಮ ಗತಸಂವಿದೋ ಜಡಿಮಡಮ್ಬರತಾಂಡವಿನಃ ॥ 98 ॥

ಭುವನಜನನಿ ಭೂಷಾಭೂತಚನ್ದ್ರೇ ನಮಸ್ತೇ
ಕಲುಷಶಮನಿ ಕಮ್ಪಾತೀರಗೇಹೇ ನಮಸ್ತೇ ।
ನಿಖಿಲನಿಗಮವೇದ್ಯೇ ನಿತ್ಯರೂಪೇ ನಮಸ್ತೇ
ಪರಶಿವಮಯಿ ಪಾಶಚ್ಛೇದಹಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ॥ 99 ॥

ಕ್ವಣತ್ಕಾಂಚೀ ಕಾಂಚೀಪುರಮಣಿವಿಪಂಚೀಲಯಝರೀ-
ಶಿರಃಕಮ್ಪಾ ಕಮ್ಪಾವಸತಿರನುಕಮ್ಪಾಜಲನಿಧಿಃ ।
ಘನಶ್ಯಾಮಾ ಶ್ಯಾಮಾ ಕಠಿನಕುಚಸೀಮಾ ಮನಸಿ ಮೇ
ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಹರನಟನಸಾಕ್ಷೀ ವಿಹರತಾತ್ ॥ 100 ॥

ಸಮರವಿಜಯಕೋಟೀ ಸಾಧಕಾನನ್ದಧಾಟೀ
ಮೃದುಗುಣಪರಿಪೇಟೀ ಮುಖ್ಯಕಾದಮ್ಬವಾಟೀ ।
ಮುನಿನುತಪರಿಪಾಟೀ ಮೋಹಿತಾಜಾಂಡಕೋಟೀ
ಪರಮಶಿವವಧೂಟೀ ಪಾತು ಮಾಂ ಕಾಮಕೋಟೀ ॥ 101 ॥

ಇಮಂ ಪರವರಪ್ರದಂ ಪ್ರಕೃತಿಪೇಶಲಂ ಪಾವನಂ
ಪರಾಪರಚಿದಾಕೃತಿಪ್ರಕಟನಪ್ರದೀಪಾಯಿತಮ್ ।
ಸ್ತವಂ ಪಠತಿ ನಿತ್ಯದಾ ಮನಸಿ ಭಾವಯನ್ನಮ್ಬಿಕಾಂ
ಜಪೈರಲಮಲಂ ಮಖೈರಧಿಕದೇಹಸಂಶೋಷಣೈಃ ॥ 102 ॥

ಸ್ತುತಿಶತಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

॥ ಕಟಾಕ್ಷಶತಕಮ್ ॥
ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರನಿವಹಂ ವಿನಿಹನ್ತುಮೀಡೇ
ಮೂಕಾತ್ಮನಾಮಪಿ ಮಹಾಕವಿತಾವದಾನ್ಯಾನ್ ।
ಶ್ರೀಕಾಂಚಿದೇಶಶಿಶಿರೀಕೃತಿಜಾಗರೂಕಾನ್
ಏಕಾಮ್ರನಾಥತರುಣೀಕರುಣಾವಲೋಕಾನ್ ॥ 1 ॥

ಮಾತರ್ಜಯನ್ತಿ ಮಮತಾಗ್ರಹಮೋಕ್ಷಣಾನಿ
ಮಾಹೇನ್ದ್ರನೀಲರುಚಿಶಿಕ್ಷಣದಕ್ಷಿಣಾನಿ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಲ್ಪಿತಜಗತ್ತ್ರಯರಕ್ಷಣಾನಿ
ತ್ವದ್ವೀಕ್ಷಣಾನಿ ವರದಾನವಿಚಕ್ಷಣಾನಿ ॥ 2 ॥

ಆನಂಗತನ್ತ್ರವಿಧಿದರ್ಶಿತಕೌಶಲಾನಾಮ್
ಆನನ್ದಮನ್ದಪರಿಘೂರ್ಣಿತಮನ್ಥರಾಣಾಮ್ ।
ತಾರಲ್ಯಮಮ್ಬ ತವ ತಾಡಿತಕರ್ಣಸೀಮ್ನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಖೇಲತಿ ಕಟಾಕ್ಷನಿರೀಕ್ಷಣಾನಾಮ್ ॥ 3 ॥

ಕಲ್ಲೋಲಿತೇನ ಕರುಣಾರಸವೇಲ್ಲಿತೇನ
ಕಲ್ಮಾಷಿತೇನ ಕಮನೀಯಮೃದುಸ್ಮಿತೇನ ।
ಮಾಮಂಚಿತೇನ ತವ ಕಿಂಚನ ಕುಂಚಿತೇನ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇನ ಶಿಶಿರೀಕುರು ವೀಕ್ಷಿತೇನ ॥ 4 ॥

ಸಾಹಾಯ್ಯಕಂ ಗತವತೀ ಮುಹುರರ್ಜನಸ್ಯ
ಮನ್ದಸ್ಮಿತಸ್ಯ ಪರಿತೋಷಿತಭೀಮಚೇತಾಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಂಡವಚಮೂರಿವ ತಾವಕೀನಾ
ಕರ್ಣಾನ್ತಿಕಂ ಚಲತಿ ಹನ್ತ ಕಟಾಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥ 5 ॥

ಅಸ್ತಂ ಕ್ಷಣಾನ್ನಯತು ಮೇ ಪರಿತಾಪಸೂರ್ಯಮ್
ಆನನ್ದಚನ್ದ್ರಮಸಮಾನಯತಾಂ ಪ್ರಕಾಶಮ್ ।
ಕಾಲಾನ್ಧಕಾರಸುಷುಮಾಂ ಕಲಯನ್ದಿಗನ್ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋಮಲಕಟಾಕ್ಷನಿಶಾಗಮಸ್ತೇ ॥ 6 ॥

ತಾಟಾಂಕಮೌಕ್ತಿಕರುಚಾಂಕುರದನ್ತಕಾನ್ತಿಃ
ಕಾರುಣ್ಯಹಸ್ತಿಪಶಿಖಾಮಣಿನಾಧಿರೂಢಃ ।
ಉನ್ಮೂಲಯತ್ವಶುಭಪಾದಪಮಸ್ಮದೀಯಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಮತಂಗಜೇತನ್ದ್ರಃ ॥ 7 ॥

ಛಾಯಾಭರಣೇ ಜಗತಾಂ ಪರಿತಾಪಹಾರೀ
ತಾಟಂಕರತ್ನಮಣಿತಲ್ಲಜಪಲ್ಲವಶ್ರೀಃ ।
ಕಾರುಣ್ಯನಾಮ ವಿಕಿರನ್ಮಕರನ್ದಜಾಲಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷಸುರದ್ರುಮಸ್ತೇ ॥ 8 ॥

ಸೂರ್ಯಾಶ್ರಯಪ್ರಣಯಿನೀ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಂಶು-
ಲೌಹಿತ್ಯಕೋಕನದಕಾನನಮಾನನೀಯಾ ।
ಯಾನ್ತೀ ತವ ಸ್ಮರಹರಾನನಕಾನ್ತಿಸಿನ್ಧುಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷಕಲಿನ್ದಕನ್ಯಾ ॥ 9 ॥

ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಯಂ ಸುಕೃತಿನಂ ತವ ಪಕ್ಷಪಾತಾತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಲಾಸಕಲಾಪುರನ್ಧ್ರೀ ।
ಸದ್ಯಸ್ತಮೇವ ಕಿಲ ಮುಕ್ತಿವಧೂರ್ವೃಣೀತೇ
ತಸ್ಮಾನ್ನಿತಾನ್ತಮನಯೋರಿದಮೈಕಮತ್ಯಮ್ ॥ 10 ॥

ಯಾನ್ತೀ ಸದೈವ ಮರುತಾಮನುಕೂಲಭಾವಂ
ಭ್ರೂವಲ್ಲಿಶಕ್ರಧನುರುಲ್ಲಸಿತಾ ರಸಾರ್ದ್ರಾ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೌತುಕತರಂಗಿತನೀಲಕಂಠಾ
ಕಾದಮ್ಬಿನೀವ ತವ ಭಾತಿ ಕಟಾಕ್ಷಮಾಲಾ ॥ 11 ॥

ಗಂಗಾಮ್ಭಸಿ ಸ್ಮಿತಮಯೇ ತಪನಾತ್ಮಜೇವ
ಗಂಗಾಧರೋರಸಿ ನವೋತ್ಪಲಮಾಲಿಕೇವ ।
ವಕ್ತ್ರಪ್ರಭಾಸರಸಿ ಶೈವಲಮಂಡಲೀವ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷರುಚಿಚ್ಛಟಾ ತೇ ॥ 12 ॥

ಸಂಸ್ಕಾರತಃ ಕಿಮಪಿ ಕನ್ದಲಿತಾನ್ ರಸಜ್ಞ-
ಕೇದಾರಸೀಮ್ನಿ ಸುಧಿಯಾಮುಪಭೋಗಯೋಗ್ಯಾನ್ ।
ಕಲ್ಯಾಣಸೂಕ್ತಿಲಹರೀಕಲಮಾಂಕುರಾನ್ನಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯತು ತ್ವದಪಾಂಗಮೇಘಃ ॥ 13 ॥

ಚಾಂಚಲ್ಯಮೇವ ನಿಯತಂ ಕಲಯನ್ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ
ಮಾಲಿನ್ಯಭೂಃ ಶ್ರತಿಪಥಾಕ್ರಮಜಾಗರೂಕಃ ।
ಕೈವಲ್ಯಮೇವ ಕಿಮು ಕಲ್ಪಯತೇ ನತಾನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರಮಪಿ ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಃ ॥ 14 ॥

ಸಂಜೀವನೇ ಜನನಿ ಚೂತಶಿಲೀಮುಖಸ್ಯ
ಸಂಮೋಹನೇ ಶಶಿಕಿಶೋರಕಶೇಖರಸ್ಯ ।
ಸಂಸ್ತಮ್ಭನೇ ಚ ಮಮತಾಗ್ರಹಚೇಷ್ಟಿತಸ್ಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣಕಲಾ ಪರಮೌಷಧಂ ತೇ ॥ 15 ॥

ನೀಲೋಽಪಿ ರಾಗಮಧಿಕಂ ಜನಯನ್ಪುರಾರೇಃ
ಲೋಲೋಽಪಿ ಭಕ್ತಿಮಧಿಕಾಂ ದೃಢಯನ್ನರಾಣಾಮ್ ।
ವಕ್ರೋಽಪಿ ದೇವಿ ನಮತಾಂ ಸಮತಾಂ ವಿತನ್ವನ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೃತ್ಯತು ಮಯಿ ತ್ವದಪಾಂಗಪಾತಃ ॥ 16 ॥

ಕಾಮದ್ರುಹೋ ಹೃದಯಯನ್ತ್ರಣಜಾಗರೂಕಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಂಚಲದೃಗಂಚಲಮೇಖಲಾ ತೇ ।
ಆಶ್ಚರ್ಯಮಮ್ಬ ಭಜತಾಂ ಝಟಿತಿ ಸ್ವಕೀಯ-
ಸಮ್ಪರ್ಕ ಏವ ವಿಧುನೋತಿ ಸಮಸ್ತಬನ್ಧಾನ್ ॥ 17 ॥

ಕುಂಠೀಕರೋತು ವಿಪದಂ ಮಮ ಕುಂಚಿತಭ್ರೂ-
ಚಾಪಾಂಚಿತಃ ಶ್ರಿತವಿದೇಹಭವಾನುರಾಗಃ ।
ರಕ್ಷೋಪಕಾರಮನಿಶಂ ಜನಯಂಜಗತ್ಯಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಮ ಇವ ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಃ ॥ 18 ॥

ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟಿ ಶಿವಲೋಚನಶೋಷಿತಸ್ಯ
ಶೃಂಗಾರಬೀಜವಿಭವಸ್ಯ ಪುನಃಪ್ರರೋಹೇ ।
ಪ್ರೇಮಾಮ್ಭಸಾರ್ದ್ರಮಚಿರಾತ್ಪ್ರಚುರೇಣ ಶಂಕೇ
ಕೇದಾರಮಮ್ಬ ತವ ಕೇವಲದೃಷ್ಟಿಪಾತಮ್ ॥ 19 ॥

ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಶೇವಧಿರಸೌ ತವ ದುರ್ವಿಲಂಘ್ಯ-
ಸಂಸಾರವಿನ್ಧ್ಯಗಿರಿಕುಂಠನಕೇಲಿಚುಂಚುಃ ।
ಧೈರ್ಯಾಮ್ಬುಧಿಂ ಪಶುಪತೇಶ್ಚುಲಕೀಕರೋತಿ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಜೃಮ್ಭಣಕುಮ್ಭಜನ್ಮಾ ॥ 20 ॥

ಪೀಯೂಷವರ್ಷವಶಿಶಿರಾ ಸ್ಫುಟದುತ್ಪಲಶ್ರೀ-
ಮೈತ್ರೀ ನಿಸರ್ಗಮಧುರಾ ಕೃತತಾರಕಾಪ್ತಿಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂಶ್ರಿತವತೀ ವಪುರಷ್ಟಮೂರ್ತೇಃ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯತೇ ಭಗವತಿ ತ್ವದಪಾಂಗಮಾಲಾ ॥ 21 ॥

ಅಮ್ಬ ಸ್ಮರಪ್ರತಿಭಟಸ್ಯ ವಪುರ್ಮನೋಜ್ಞಮ್
ಅಮ್ಭೋಜಕಾನನಮಿವಾಂಚಿತಕಂಟಕಾಭಮ್ ।
ಭೃಂಗೀವ ಚುಮ್ಬತಿ ಸದೈವ ಸಪಕ್ಷಪಾತಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋಮಲರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಮಾಲಾ ॥ 22 ॥

ಕೇಶಪ್ರಭಾಪಟಲನೀಲವಿತಾನಜಾಲೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕುಂಡಲಮಣಿಚ್ಛವಿದೀಪಶೋಭೇ ।
ಶಂಕೇ ಕಟಾಕ್ಷರುಚಿರಂಗತಲೇ ಕೃಪಾಖ್ಯಾ
ಶೈಲೂಷಿಕಾ ನಟತಿ ಶಂಕರವಲ್ಲಭೇ ತೇ ॥ 23 ॥

ಅತ್ಯನ್ತಶೀತಲಮತನ್ದ್ರಯತು ಕ್ಷಣಾರ್ಧಮ್
ಅಸ್ತೋಕವಿಭ್ರಮಮನಂಗವಿಲಾಸಕನ್ದಮ್ ।
ಅಲ್ಪಸ್ಮಿತಾದೃತಮಪಾರಕೃಪಾಪ್ರವಾಹಮ್
ಅಕ್ಷಿಪ್ರರೋಹಮಚಿರಾನ್ಮಯಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ॥ 24 ॥

ಮನ್ದಾಕ್ಷರಾಗತರಲೀಕೃತಿಪಾರತನ್ತ್ರ್ಯಾತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನ್ಥರತರಾಂ ತ್ವದಪಾಂಗಡೋಲಾಮ್ ।
ಆರುಹ್ಯ ಮನ್ದಮತಿಕೌತುಕಶಾಲಿ ಚಕ್ಷುಃ
ಆನನ್ದಮೇತಿ ಮುಹುರರ್ಧಶಶಾಂಕಮೌಲೇಃ ॥ 25 ॥

ತ್ರೈಯಮ್ಬಕಂ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರಿ ಹರ್ಮ್ಯಭೂಮಿ-
ರಂಗಂ ವಿಹಾರಸರಸೀ ಕರುಣಾಪ್ರವಾಹಃ ।
ದಾಸಾಶ್ಚ ವಾಸವಮುಖಾಃ ಪರಿಪಾಲನೀಯಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಶ್ವಮಪಿ ವೀಕ್ಷಣಭೂಭೃತಸ್ತೇ ॥ 26 ॥

ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಸಹಚರೀ ನಿಯಮೇನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಭ್ರೂವಲ್ಲರೀವಶಕರೀ ಭುವನಾನಿ ಗೇಹಮ್ ।
ರೂಪಂ ತ್ರಿಲೋಕನಯನಾಮೃತಮಮ್ಬ ತೇಷಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಯೇಷು ತವ ವೀಕ್ಷಣಪಾರತನ್ತ್ರೀ ॥ 27 ॥

ಮಾಹೇಶ್ವರಂ ಝಟಿತಿ ಮಾನಸಮೀನಮಮ್ಬ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಧೈರ್ಯಜಲಧೌ ನಿತರಾಂ ನಿಮಗ್ನಮ್ ।
ಜಾಲೇನ ಶೃಂಖಲಯತಿ ತ್ವದಪಾಂಗನಾಮ್ನಾ
ವಿಸ್ತಾರಿತೇನ ವಿಷಮಾಯುಧದಾಶಕೋಽಸೌ ॥ 28 ॥

ಉನ್ಮಥ್ಯ ಬೋಧಕಮಲಾಕಾರಮಮ್ಬ ಜಾಡ್ಯ-
ಸ್ತಮ್ಬೇರಮಂ ಮಮ ಮನೋವಿಪಿನೇ ಭ್ರಮನ್ತಮ್ ।
ಕುಂಠೀಕುರುಷ್ವ ತರಸಾ ಕುಟಿಲಾಗ್ರಸೀಮ್ನಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಮಹಾಂಕುಶೇನ ॥ 29 ॥

ಉದ್ವೇಲ್ಲಿತಸ್ತಬಕಿತೈರ್ಲಲಿತೈರ್ವಿಲಾಸೈಃ
ಉತ್ಥಾಯ ದೇವಿ ತವ ಗಾಢಕಟಾಕ್ಷಕುಂಜಾತ್ ।
ದೂರಂ ಪಲಾಯಯತು ಮೋಹಮೃಗೀಕುಲಂ ಮೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ತವರಮನುಗ್ರಹಕೇಸರೀನ್ದ್ರಃ ॥ 30 ॥

ಸ್ನೇಹಾದೃತಾಂ ವಿದಲಿತೋತ್ಪಲಕನ್ತಿಚೋರಾಂ
ಜೇತಾರಮೇವ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಜೇತುಕಾಮಃ ।
ಮಾನೋದ್ಧತೋ ಮಕರಕೇತುರಸೌ ಧುನೀತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಕೃಪಾಣವಲ್ಲೀಮ್ ॥ 31 ॥

ಶ್ರೌತೀಂ ವ್ರಜನ್ನಪಿ ಸದಾ ಸರಣಿಂ ಮುನೀನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸನ್ತತಮಪಿ ಸ್ಮೃತಿಮಾರ್ಗಗಾಮೀ ।
ಕೌಟಿಲ್ಯಮಮ್ಬ ಕಥಮಸ್ಥಿರತಾಂ ಚ ಧತ್ತೇ
ಚೌರ್ಯಂ ಚ ಪಂಕಜರುಚಾಂ ತ್ವದಪಾಂಗಪಾತಃ ॥ 32 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೇತುಃ ಪರಿಚಿತೌ ಯತಮಾನಮೇವ
ನೀಲೋತ್ಪಲಂ ನಿಜಸಮೀಪನಿವಾಸಲೋಲಮ್ ।
ಪ್ರೀತ್ಯೈವ ಪಾಠಯತಿ ವೀಕ್ಷಣದೇಶಿಕೇನ್ದ್ರಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಿನ್ತು ತವ ಕಾಲಿಮಸಮ್ಪ್ರದಾಯಮ್ ॥ 33 ॥

ಭ್ರಾನ್ತ್ವಾ ಮುಹುಃ ಸ್ತಬಕಿತಸ್ಮಿತಫೇನರಾಶೌ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಕ್ತ್ರರುಚಿಸಂಚಯವಾರಿರಾಶೌ ।
ಆನನ್ದತಿ ತ್ರಿಪುರಮರ್ದನನೇತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಆಲಮ್ಬ್ಯ ದೇವಿ ತವ ಮನ್ದಮಪಾಂಗಸೇತುಮ್ ॥ 34 ॥

ಶ್ಯಾಮಾ ತವ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರಿ ಲೋಚನಶ್ರೀಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕನ್ದಲಿತಮೇದುರತಾರಕಾನ್ತಿಃ ।
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾವತೀ ಸ್ಮಿತರುಚಾಪಿ ಕಥಂ ತನೋತಿ
ಸ್ಪರ್ಧಾಮಹೋ ಕುವಲಯೈಶ್ಚ ತಥಾ ಚಕೋರೈಃ ॥ 35 ॥

ಕಾಲಾಂಜನಂ ಚ ತವ ದೇವಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಂ ಚ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಾಮ್ಯಸರಣಿಂ ಸಮುಪೈತಿ ಕಾನ್ತ್ಯಾ ।
ನಿಶ್ಶೇಷನೇತ್ರಸುಲಭಂ ಜಗತೀಷು ಪೂರ್ವ-
ಮನ್ಯತ್ತ್ರಿನೇತ್ರಸುಲಭಂ ತುಹಿನಾದ್ರಿಕನ್ಯೇ ॥ 36 ॥

ಧೂಮಾಂಕುರೋ ಮಕರಕೇತನಪಾವಕಸ್ಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೇತ್ರರುಚಿನೀಲಿಮಚಾತುರೀ ತೇ ।
ಅತ್ಯನ್ತಮದ್ಭುತಮಿದಂ ನಯನತ್ರಯಸ್ಯ
ಹರ್ಷೋದಯಂ ಜನಯತೇ ಹರುಣಾಂಕಮೌಲೇಃ ॥37 ॥

ಆರಭ್ಭಲೇಶಸಮಯೇ ತವ ವೀಕ್ಷಣಸ್ಸ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮೂಕಮಪಿ ವೀಕ್ಷಣಮಾತ್ರನಮ್ರಮ್ ।
ಸರ್ವಜ್ಞತಾ ಸಕಲಲೋಕಸಮಕ್ಷಮೇವ
ಕೀರ್ತಿಸ್ವಯಂವರಣಮಾಲ್ಯವತೀ ವೃಣೀತೇ ॥ 38 ॥

ಕಾಲಾಮ್ಬುವಾಹ ಉವ ತೇ ಪರಿತಾಪಹಾರೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪುಷ್ಕರಮಧಃಕುರುತೇ ಕಟಾಖ़್ಷಃ ।
ಪೂರ್ವಃ ಪರಂ ಕ್ಷಣರುಚಾ ಸಮುಪೈತಿ ಮೈತ್ರೀ-
ಮನ್ಯಸ್ತು ಸ।ತತರುಚಿಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ॥ 39 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಽಪಿ ದುರ್ಗಮತರೇಽಪಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ-
ಸಾಹಾಯ್ಯಕೇನ ವಿಚರನ್ನಪವರ್ಗಮಾರ್ಗೇ ।
ಸಂಸಾರಪಂಕನಿಚಯೇ ನ ಪತತ್ಯಮೂಂ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗಾಢಮವಲಮ್ಬ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷಯಷ್ಟಿಮ್ ॥ 40 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸನ್ತತಮಸೌ ಹರಿನೀಲರತ್ನ-
ಸ್ತಮ್ಭೇ ಕಟಾಕ್ಷರುಚಿಪುಂಜಮಯೇ ಭವತ್ಯಾಃ ।
ಬದ್ಧೋಽಪಿ ಭಕ್ತಿನಿಗಲೈರ್ಮಮ ಚಿತ್ತಹಸ್ತೀ
ಸ್ತಮ್ಭಂ ಚ ಬನ್ಧಮಪಿ ಮುಂಚತಿ ಹನ್ತ ಚಿತ್ರಮ್ ॥ 41 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಷ್ಣರ್ಯಮಪಿ ಸನ್ತತಮಂಜನಂ ಚ
ಬಿಭ್ರನ್ನಿಸರ್ಗತರಲೋಽಪಿ ಭವತ್ಕಟಾಕ್ಷಃ ।
ವೈಮಲ್ಯಮನ್ವಹಮನಂಜನತಾ ಚ ಭೂಯಃ
ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಚ ಭಕ್ತಹೃದಯಾಯ ಕಥಂ ದದಾತಿ ॥ 42 ॥

ಮನ್ದಸ್ಮಿತಸ್ತಬಕಿತಂ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಂಶು-
ಸ್ತೋಮಪ್ರವಾಲರುಚಿರಂ ಶಿಶಿರೀಕೃತಾಶಮ್ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜತಿ ಕಟಾಕ್ಷರುಚೇಃ ಕದಮ್ಬಮ್
ಉದ್ಯಾನಮಮ್ಬ ಕರುಣಾಹರಿಣೇಕ್ಷಣಾಯಾಃ ॥ 43 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಮಹೇನ್ದ್ರನೀಲ-
ಸಿಂಹಾಸನಂ ಶ್ರಿತವತೋ ಮಕರಧ್ವಜಸ್ಯ ।
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಂಗಲವಿಧೌ ಮುಣಿಕುಂಡಲಶ್ರೀಃ
ನೀರಾಜನೋತ್ಸವತರಂಗಿತದೀಪಮಾಲಾ ॥ 44 ॥

ಮಾತಃ ಕ್ಷಣಂ ಸ್ನಪಯ ಮಾಂ ತವ ವೀಕ್ಷಿತೇನ
ಮನ್ದಾಕ್ಷಿತೇನ ಸುಜನೈರಪರೋಕ್ಷಿತೇನ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕರ್ಮತಿಮಿರೋತ್ಕರಭಾಸ್ಕರೇಣ
ಶ್ರೇಯಸ್ಕರೇಣ ಮಧುಪದ್ಯುತಿತಸ್ಕರೇಣ ॥ 45 ॥

ಪ್ರೇಮಾಪಗಾಪಯಸಿ ಮಜ್ಜನಮಾರಚಯ್ಯ
ಯುಕ್ತಃ ಸ್ಮಿತಾಂಶುಕೃತಭಸ್ಮವಿಲೇಪನೇನ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕುಂಡಲಮಣಿದ್ಯುತಿಭಿರ್ಜಟಾಲಃ
ಶ್ರೀಕಂಠಮೇವ ಭಜತೇ ತವ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ ॥ 46 ॥

ಕೈವಲ್ಯದಾಯ ಕರುಣಾರಸಕಿಂಕರಾಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕನ್ದಲಿತವಿಭ್ರಮಶಂಕರಾಯ ।
ಆಲೋಕನಾಯ ತವ ಭಕ್ತಶಿವಂಕರಾಯ
ಮಾತರ್ನಮೋಽಸ್ತು ಪರತನ್ತ್ರಿತಶಂಕರಾಯ ॥ 47 ॥

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಂಗಲವಿಧೌ ಮಕರಧ್ವಜಸ್ಯ
ಲೋಲಾಲಕಾಲಿಕೃತತೋರಣಮಾಲ್ಯಶೋಭೇ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಚಲದುತ್ಪಲವೈಜಯನ್ತೀ-
ಚಾತುರ್ಯಮೇತಿ ತವ ಚಂಚಲದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ ॥ 48 ॥

ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಂಜುಕಚಕಾನ್ತಿತಮೋವೃತೇನ
ಮನ್ದಾಯಮಾನಗಮನಾ ಮದನಾತುರಾಸೌ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೃಷ್ಟಿರಯತೇ ತವ ಶಂಕರಾಯ
ಸಂಕೇತಭೂಮಿಮಚಿರಾದಭಿಸಾರಿಕೇವ ॥ 49 ॥

ವ್ರೀಡನುವೃತ್ತಿರಮಣೀಕೃತಸಾಹಚರ್ಯಾ
ಶೈವಾಲಿತಾಂ ಗಲರುಚಾ ಶಶಿಶೇಖರಸ್ಯ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾನ್ತಿಸರಸೀಂ ತ್ವದಪಾಂಗಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಮನ್ದಂ ಸಮಾಶ್ರಯತಿ ಮಜ್ಜನಖೇಲನಾಯ ॥ 50 ॥

ಕಾಷಾಯಮಂಶುಕಮಿವ ಪ್ರಕಟಂ ದಧಾನೋ
ಮಾಣಿಕ್ಯಕುಂಡಲರುಚಿಂ ಮಮತಾವಿರೋಧೀ ।
ಶ್ರುತ್ಯನ್ತಸೀಮನಿ ರತಃ ಸುತರಾಂ ಚಕಾಸ್ತಿ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಯತೀಶ್ವರೋಽಸೌ ॥ 51 ॥

ಪಾಷಾಣ ಏವ ಹರಿನೀಲಮಣಿರ್ದಿನೇಷು
ಪ್ರಮ್ಲನತಾಂ ಕುವಲಯಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ।
ನೌಮಿತ್ತಿಕೋ ಜಲದಮೇಚಕಿಮಾ ತತಸ್ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೂನ್ಯಮುಪಮನಮಪಾಂಗಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ॥ 52 ॥

ಶೃಂಗಾರವಿಭ್ರಮವತೀ ಸುತರಾಂ ಸಲಜ್ಜಾ
ನಾಸಾಗ್ರಮೌಕ್ತಿಕರುಚಾ ಕೃತಮನ್ದಹಾಸಾ ।
ಶ್ಯಾಮಾ ಕಟಾಕ್ಷಸುಷಮಾ ತವ ಯುಕ್ತಮೇತತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚುಮ್ಬತಿ ದಿಗಮ್ಬರವಕ್ತ್ರಬಿಮ್ಬಮ್ ॥ 53 ॥

ನೀಲೋತ್ಪಲೇನ ಮಧುಪೇನ ಚ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತುಲ್ಯ ಇತಿ ತೇ ಕಥಮಾಮನನ್ತಿ ।
ಶೈತ್ಯೇನ ನಿನ್ದಯತಿ ಯದನ್ವಹಮಿನ್ದುಪಾದಾನ್
ಪಾಥೋರುಹೇಣ ಯದಸೌ ಕಲಹಾಯತೇ ಚ ॥ 54 ॥

ಓಷ್ಠಪ್ರಭಾಪಟಲವಿದ್ರುಮಮುದ್ರಿತೇ ತೇ
ಭ್ರೂವಲ್ಲಿವೀಚಿಸುಭಗೇ ಮುಖಕಾನ್ತಿಸಿನ್ಧೌ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಾರಿಭರಪೂರಣಲಮ್ಬಮಾನ-
ಕಾಲಾಮ್ಬುವಾಹಸರಣಿಂ ಲಭತೇ ಕಟಾಕ್ಷಃ ॥ 55 ॥

ಮನ್ದಸ್ಮಿತೈರ್ಧವಲಿತಾ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಂಶು-
ಸಮ್ಪರ್ಕಲೋಹಿತರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಧಾರಾ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಲ್ಲಿಕುಸುಮೈರ್ನವಪಲ್ಲವೈಶ್ಚ
ನೀಲೋತ್ಪಲೈಶ್ಚ ರಚಿತೇವ ವಿಭಾತಿ ಮಾಲಾ ॥ 56 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೀತಲಕೃಪಾರಸನಿರ್ಝರಾಮ್ಭಃ-
ಸಮ್ಪರ್ಕಪಕ್ಷ್ಮಲರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಮಾಲಾ ।
ಗೋಭಿಃ ಸದಾ ಪುರರಿಪೋರಭಿಲಷ್ಯಮಾಣಾ
ದೂರ್ವಾಕದಮ್ಬಕವಿಡಮ್ಬನಮಾತನೋತಿ ॥ 57 ॥

ಹೃತ್ಪಂಕಜಂ ಮಮ ವಿಕಾಸಯತು ಪ್ರಮುಷ್ಣ-
ನ್ನುಲ್ಲಾಸಮುತ್ಪಲರುಚೇಸ್ತಮಸಾಂ ನಿರೋದ್ಧಾ ।
ದೋಷಾನುಷಂಗಜಡತಾಂ ಜಗತಾಂ ಧುನಾನಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಲಾಸದಿನೋದಯಸ್ತೇ ॥ 58 ॥

ಚಕ್ಷುರ್ವಿಮೋಹಯತಿ ಚನ್ದ್ರವಿಭೂಷಣಸ್ಯ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷತಮಃಪ್ರರೋಹಃ ।
ಪ್ರತ್ಯಙ್ಮುಖಂ ತು ನಯನಂ ಸ್ತಿಮಿತಂ ಮುನೀನಾಂ
ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಮೇವ ನಯತೀತಿ ಪರಂ ವಿಚಿತ್ರಮ್ ॥ 59 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣರುಚಾ ಯುಧಿ ನಿರ್ಜಿತಂ ತೇ
ನೀಲೋತ್ಪಲಂ ನಿರವಶೇಷಗತಾಭಿಮಾನಮ್ ।
ಆಗತ್ಯ ತತ್ಪರಿಸರಂ ಶ್ರವಣವತಂಸ-
ವ್ಯೋಜೇನ ನೂನಮಭಯಾರ್ಥನಮಾತನೋತಿ ॥ 60 ॥

ಆಶ್ಚರ್ಯಮಮ್ಬ ಮದಾನಾಭ್ಯುದಯಾವಲಮ್ಬಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚಂಚಲನಿರೀಕ್ಷಣವಿಭ್ರಮಸ್ತೇ ।
ಧೈರ್ಯಂ ವಿಧೂಯ ತನುತೇ ಹೃದಿ ರಾಗಬನ್ಧಂ
ಶಮ್ಭೋಸ್ತದೇವ ವಿಪರೀತತಯಾ ಮುನೀನಾಮ್ ॥ 61 ॥

ಜನ್ತೋಃ ಸಕೃತ್ಪ್ರಣಮತೋ ಜಗದೀಡ್ಯತಾಂ ಚ
ತೇಜಾಸ್ವಿತಾಂ ಚ ನಿಶಿತಾಂ ಚ ಮತಿಂ ಸಭಾಯಾಮ್ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾಕ್ಷಿಕಝರೀಮಿವ ವೈಖರೀಂ ಚ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯತಿ ಕ್ಷಣವೀಕ್ಷಣಂ ತೇ ॥ 62 ॥

ಕಾದಮ್ಬಿನೀ ಕಿಮಯತೇ ನ ಜಲಾನುಷಂಗಂ
ಭೃಂಗಾವಲೀ ಕಿಮುರರೀಕುರುತೇ ನ ಪದ್ಮಮ್ ।
ಕಿಂ ವಾ ಕಲಿನ್ದತನಯಾ ಸಹತೇ ನ ಭಂಗಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿಶ್ಚಯಪದಂ ನ ತವಾಕ್ಷಿಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥ 63 ॥

ಕಾಕೋಲಪಾವಕತೃಣೀಕರಣೇಽಪಿ ದಕ್ಷಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬಾಲಕಸುಧಾಕರಶೇಖರಸ್ಯ ।
ಅತ್ಯನ್ತಶೀತಲತಮೋಽಪ್ಯನುಪಾರತಂ ತೇ
ಚಿತ್ತಂ ವಿಮೋಹಯತಿ ಚಿತ್ರಮಯಂ ಕಟಾಕ್ಷಃ ॥ 64 ॥

ಕಾರ್ಪಣ್ಯಪೂರಪರಿವರ್ಧಿತಮಮ್ಬ ಮೋಹ-
ಕನ್ದೋದ್ಗತಂ ಭವಮಯಂ ವಿಷಪಾದಪಂ ಮೇ ।
ತುಂಗಂ ಛಿನತ್ತು ತುಹಿನಾದ್ರಿಸುತೇ ಭವತ್ಯಾಃ
ಕಾಂಚೀಪುರೇಶ್ವರಿ ಕಟಾಕ್ಷಕುಠಾರಧಾರಾ ॥ 65 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಘೋರಭವರೋಗಚಿಕಿತ್ಸನಾರ್ಥ-
ಮಭ್ಯರ್ಥ್ಯ ದೇಶಿಕಕಟಾಕ್ಷಭಿಷಕ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ।
ತತ್ರಾಪಿ ದೇವಿ ಲಭತೇ ಸುಕೃತೀ ಕದಾಚಿ-
ದನ್ಯಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಮಪಾಂಗಮಹೌಷಧಂ ತೇ ॥ 66 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇಶಿಕಕೃಪಾಂಕುರಮಾಶ್ರಯನ್ತೋ
ನಾನಾತಪೋನಿಯಮನಾಶಿತಪಾಶಬನ್ಧಾಃ ।
ವಾಸಾಲಯಂ ತವ ಕಟಾಕ್ಷಮಮುಂ ಮಹಾನ್ತೋ
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸುಖಂ ಸಮಾಧಿಯೋ ವಿಚರನ್ತಿ ಲೋಕೇ ॥ 67 ॥

ಸಾಕೂತಸಂಲಪಿತಸಮ್ಭೃತಮುಗ್ಧಹಾಸಂ
ವ್ರೀಡಾನುರಾಗಸಹಚಾರಿ ವಿಲೋಕನಂ ತೇ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಪರಿಪನ್ಥಿನಿ ಮಾರವೀರ-
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಿಭ್ರಮದಶಾಂ ಸಫಲೀಕರೋತಿ ॥ 68 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಭ್ರಮಬಲೈಕನಿಧಿರ್ವಿಧಾಯ
ಭ್ರೂವಲ್ಲಿಚಾಪಕುಟಿಲೀಕೃತಿಮೇವ ಚಿತ್ರಮ್ ।
ಸ್ವಾಧೀನತಾಂ ತವ ನಿನಾಯ ಶಶಾಂಕಮೌಲೇ-
ರಂಗಾರ್ಧರಾಜ್ಯಸುಖಲಾಭಮಪಾಂಗವೀರಃ ॥ 69 ॥

ಕಾಮಾಂಕುರೈಕನಿಲಯಸ್ತವ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭಕ್ತಮನಸಾಂ ಪ್ರದದಾತು ಕಾಮಾನ್ ।
ರಾಗಾನ್ವಿತಃ ಸ್ವಯಮಪಿ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ
ವೈರಾಗ್ಯಮೇವ ಕಥಮೇಷ ಮಹಾಮುನೀನಾಮ್ ॥ 70 ॥

ಕಾಲಾಮ್ಬುವಾಹನಿವಹೈಃ ಕಲಹಾಯತೇ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಲಿಮಮದೇನ ಸದಾ ಕಟಾಕ್ಷಃ ।
ಚಿತ್ರಂ ತಥಾಪಿ ನಿತರಾಮಮುಮೇವ ದೃಷ್ಟ್ವಾ
ಸೋತ್ಕಂಠ ಏವ ರಮತೇ ಕಿಲ ನೀಲಕಂಠಃ ॥ 71 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನ್ಮಥರಿಪುಂ ಪ್ರತಿ ಮಾರತಾಪ-
ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರಜಲದಾಗಮನೇನ ನೃತ್ಯನ್ ।
ದುಷ್ಕರ್ಮಕಂಚುಕಿಕುಲಂ ಕಬಲೀಕರೋತು
ವ್ಯಾಮಿಶ್ರಮೇಚಕರುಚಿಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಕೇಕೀ ॥ 72 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನ್ಮಥರಿಪೋರವಲೋಕನೇಷು
ಕಾನ್ತಂ ಪಯೋಜಮಿವ ತಾವಕಮಕ್ಷಿಪಾತಮ್ ।
ಪ್ರೇಮಾಗಮೋ ದಿವಸವದ್ವಿಕಚೀಕರೋತಿ
ಲಜ್ಜಾಭರೋ ರಜನಿವನ್ಮುಕುಲೀಕರೋತಿ ॥ 73 ॥

ಮೂಕೋ ವಿರಿಂಚತಿ ಪರಂ ಪುರುಷಃ ಕುರೂಪಃ
ಕನ್ದರ್ಪತಿ ತ್ರಿದಶರಾಜತಿ ಕಿಮ್ಪಚಾನಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೇವಲಮುಪಕ್ರಮಕಾಲ ಏವ
ಲೀಲಾತರಂಗಿತಕಟಾಕ್ಷರುಚಃ ಕ್ಷಣಂ ತೇ ॥ 74 ॥

ನೀಲಾಲಕಾ ಮಧುಕರನ್ತಿ ಮನೋಜ್ಞನಾಸಾ-
ಮುಕ್ತಾರುಚಃ ಪ್ರಕಟಕನ್ದಬಿಸಾಂಕುರನ್ತಿ ।
ಕಾರುಣ್ಯಮಮ್ಬ ಮಕರನ್ದತಿ ಕಾಮಕೋಟಿ
ಮನ್ಯೇ ತತಃ ಕಮಲಮೇವ ವಿಲೋಚನಂ ತೇ ॥ 75 ॥

ಆಕಾಂಕ್ಷ್ಯಮಾಣಫಲದಾನವಿಚಕ್ಷಣಾಯಾಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಕಕಾಮಧೇನೋಃ ।
ಸಮ್ಪರ್ಕ ಏವ ಕಥಮಮ್ಬ ವಿಮುಕ್ತಪಾಶ-
ಬನ್ಧಾಃ ಸ್ಫುಟಂ ತನುಭೃತಃ ಪಶುತಾಂ ತ್ಯಜನ್ತಿ ॥ 76 ॥

ಸಂಸಾರಘರ್ಮಪರಿತಾಪಜುಷಾಂ ನರಾಣಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶೀತಲತರಾಣಿ ತವೇಕ್ಷಿತಾನಿ ।
ಚನ್ದ್ರಾತಪನ್ತಿ ಘನಚನ್ದನಕರ್ದಮನ್ತಿ
ಮುಕ್ತಾಗುಣನ್ತಿ ಹಿಮವಾರಿನಿಷೇಚನನ್ತಿ ॥ 77 ॥

ಪ್ರೇಮಾಮ್ಬುರಾಶಿಸತತಸ್ನಪಿತಾನಿ ಚಿತ್ರಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷನಿರೀಕ್ಷಣಾನಿ ।
ಸನ್ಧುಕ್ಷಯನ್ತಿ ಮುಹುರಿನ್ಧನರಾಶಿರೀತ್ಯಾ
ಮಾರದ್ರುಹೋ ಮನಸಿ ಮನ್ಮಥಚಿತ್ರಭಾನುಮ್ ॥ 78 ॥

ಕಾಲಾಂಜನಪ್ರತಿಭಟಂ ಕಮನೀಯಕಾನ್ತ್ಯಾ
ಕನ್ದರ್ಪತನ್ತ್ರಕಲಯಾ ಕಲಿತಾನುಭಾವಮ್ ।
ಕಾಂಚೀವಿಹಾರರಸಿಕೇ ಕಲುಷಾರ್ತಿಚೋರಂ
ಕಲ್ಲೋಲಯಸ್ವ ಮಯಿ ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಮ್ ॥ 79 ॥

ಕ್ರಾನ್ತೇನ ಮನ್ಮಥದೇನ ವಿಮೋಹ್ಯಮಾನ-
ಸ್ವಾನ್ತೇನ ಚೂತತರುಮೂಲಗತಸ್ಯ ಪುಂಸಃ ।
ಕಾನ್ತೇನ ಕಿಂಚಿದವಲೋಕಯ ಲೋಚನಸ್ಯ
ಪ್ರಾನ್ತೇನ ಮಾಂ ಜನನಿ ಕಾಂಚಿಪುರೀವಿಭೂಷೇ ॥ 80 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋಽಪಿ ಸುಜನಾಸ್ತ್ವದಪಾಂಗಸಂಗೇ
ಕಂಠೇನ ಕನ್ದಲಿತಕಾಲಿಮಸಮ್ಪ್ರದಾಯಾಃ ।
ಉತ್ತಂಸಕಲ್ಪಿತಚಕೋರಕುಟುಮ್ಬಪೋಷಾ
ನಕ್ತನ್ದಿವಸಪ್ರಸವಭೂನಯನಾ ಭವನ್ತಿ ॥ 81 ॥

ನೀಲೋತ್ಪಲಪ್ರಸವಕಾನ್ತಿನಿರ್ದಶನೇನ
ಕಾರುಣ್ಯವಿಭ್ರಮಜುಷಾ ತವ ವೀಕ್ಷಣೇನ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕರ್ಮಜಲಧೇಃ ಕಲಶೀಸುತೇನ
ಪಾಶತ್ರಯಾದ್ವಯಮಮೀ ಪರಿಮೋಚನೀಯಾಃ ॥ 82 ॥

ಅತ್ಯನ್ತಚಂಚಲಮಕೃತ್ರಿಮಮಂಜನಂ ಕಿಂ
ಝಂಕಾರಭಂಗಿರಹಿತಾ ಕಿಮು ಭೃಂಗಮಾಲಾ ।
ಧೂಮಾಂಕುರಃ ಕಿಮು ಹುತಾಶನಸಂಗಹೀನಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೇತ್ರರುಚಿನೀಲಿಮಕನ್ದಲೀ ತೇ ॥ 83 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿತ್ಯಮಯಮಂಜಲಿರಸ್ತು ಮುಕ್ತಿ-
ಬೀಜಾಯ ವಿಭ್ರಮಮದೋದಯಘೂರ್ಣಿತಾಯ ।
ಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪಪುನರುದ್ಭವಸಿದ್ಧಿದಾಯ
ಕಲ್ಯಾಣದಾಯ ತವ ದೇವಿ ದೃಗಂಚಲಾಯ ॥ 84 ॥

ದರ್ಪಾಂಕುರೋ ಮಕರಕೇತನವಿಭ್ರಮಾಣಾಂ
ನಿನ್ದಾಂಕುರೋ ವಿದಲಿತೋತ್ಪಲಚಾತುರೀಣಾಮ್ ।
ದೀಪಾಂಕುರೋ ಭವತಮಿಸ್ರಕದಮ್ಬಕಾನಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಲಯತು ಮಾಂ ತ್ವದಪಾಂಗಪಾತಃ ॥ 85 ॥

ಕೈವಲ್ಯದಿವ್ಯಮಣಿರೋಹಣಪರ್ವತೇಭ್ಯಃ
ಕಾರುಣ್ಯನಿರ್ಝರಪಯಃಕೃತಮಂಜನೇಭ್ಯಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಿಂಕರಿತಶಂಕರಮಾನಸೇಭ್ಯ-
ಸ್ತೇಭ್ಯೋ ನಮೋಽಸ್ತು ತವ ವೀಕ್ಷಣವಿಭ್ರಮೇಭ್ಯಃ ॥ 86 ॥

ಅಲ್ಪೀಯ ಏವ ನವಮುತ್ಪಲಮಮ್ಬ ಹೀನಾ
ಮೀನಸ್ಯ ವಾ ಸರಣಿರಮ್ಬುರುಹಾಂ ಚ ಕಿಂ ವಾ ।
ದೂರೇ ಮೃಗೀದೃಗಸಮಂಜಸಮಂಜನಂ ಚ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣರುಚೌ ತವ ತರ್ಕಯಾಮಃ ॥ 87 ॥

ಮಿಶ್ರೀಭವದ್ಗರಲಪಂಕಿಲಶಂಕರೋರಸ್-
ಸೀಮಾಂಗಣೇ ಕಿಮಪಿ ರಿಂಖಣಮಾದಧಾನಃ ।
ಹೇಲಾವಧೂತಲಲಿತಶ್ರವಣೋತ್ಪಲೋಽಸೌ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬಾಲ ಇವ ರಾಜತಿ ತೇ ಕಟಾಕ್ಷಃ ॥ 88 ॥

ಪ್ರೌಢಿಕರೋತಿ ವಿದುಷಾಂ ನವಸೂಕ್ತಿಧಾಟೀ-
ಚೂತಾಟವೀಷು ಬುಧಕೋಕಿಲಲಾಲ್ಯಮಾನಮ್ ।
ಮಾಧ್ವೀರಸಂ ಪರಿಮಲಂ ಚ ನಿರರ್ಗಲಂ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣವಿಲಾಸವಸನ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥ 89 ॥

ಕೂಲಂಕಷಂ ವಿತನುತೇ ಕರುಣಾಮ್ಬುವರ್ಷೀ
ಸಾರಸ್ವತಂ ಸುಕೃತಿನಃ ಸುಲಭಂ ಪ್ರವಾಹಮ್ ।
ತುಚ್ಛೀಕರೋತಿ ಯಮುನಾಮ್ಬುತರಂಗಭಂಗೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಿಂ ತವ ಕಟಾಕ್ಷಮಹಾಮ್ಬುವಾಹಃ ॥ 90 ॥

ಜಗರ್ತಿ ದೇವಿ ಕರುಣಾಶುಕಸುನ್ದರೀ ತೇ
ತಾಟಂಕರತ್ನರುಚಿದಾಡಿಮಖಂಡಶೋಣೇ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿರ್ಭರಕಟಾಕ್ಷಮರೀಚಿಪುಂಜ-
ಮಾಹೇನ್ದ್ರನೀಲಮಣಿಪಂಜರಮಧ್ಯಭಾಗೇ ॥ 91 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸತ್ಕುವಲಯಸ್ಯ ಸಗೋತ್ರಭಾವಾ-
ದಾಕ್ರಾಮತಿ ಶ್ರುತಿಮಸೌ ತವ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ ।
ಕಿಂಚ ಸ್ಫುಟಂ ಕುಟಿಲತಾಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ
ಭ್ರೂವಲ್ಲರೀಪರಿಚಿತಸ್ಯ ಫಲಂ ಕಿಮೇತತ್ ॥ 92 ॥

ಏಷಾ ತವಾಕ್ಷಿಸುಷಮಾ ವಿಷಮಾಯುಧಸ್ಯ
ನಾರಾಚವರ್ಷಲಹರೀ ನಗರಾಜಕನ್ಯೇ ।
ಶಂಕೇ ಕರೋತಿ ಶತಧಾ ಹೃದಿ ಧೈರ್ಯಮುದ್ರಾಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಕೋಟಿ ಯದಸೌ ಶಿಶಿರಾಂಶುಮೌಲೇಃ ॥ 93 ॥

ಬಾಣೇನ ಪುಷ್ಪಧನುಷಃ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯಮಾನ-
ತ್ರಾಣೇನ ಭಕ್ತಮನಸಾಂ ಕರುಣಾಕರೇಣ ।
ಕೋಣೇನ ಕೋಮಲದೃಶಸ್ತವ ಕಾಮಕೋಟಿ
ಶೋಣೇನ ಶೋಷಯ ಶಿವೇ ಮಮ ಶೋಕಸಿನ್ಧುಮ್ ॥ 94 ॥

ಮಾರದ್ರುಹಾ ಮುಕುಟಸೀಮನಿ ಲಾಲ್ಯಮಾನೇ
ಮನ್ದಾಕಿನೀಪಯಸಿ ತೇ ಕುಟಿಲಂ ಚರಿಷ್ಣುಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೋಪರಭಸಾದ್ವಲಮಾನಮೀನ-
ಸನ್ದೇಹಮಂಕುರಯತಿ ಕ್ಷಣಮಕ್ಷಿಪಾತಃ ॥ 95 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂವಲಿತಮೌಕ್ತಿಕಕುಂಡಲಾಂಶು-
ಚಂಚತ್ಸಿತಶ್ರವಣಚಾಮರಚಾತುರೀಕಃ ।
ಸ್ತಮ್ಭೇ ನಿರನ್ತರಮಪಾಂಗಮಯೇ ಭವತ್ಯಾ
ಬದ್ಧಶ್ಚಕಾಸ್ತಿ ಮಕರಧ್ವಜಮತ್ತಹಸ್ತೀ ॥ 96 ॥

ಯಾವತ್ಕಟಾಕ್ಷರಜನೀಸಮಯಾಗಮಸ್ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಾವದಚಿರಾನ್ನಮತಾಂ ನರಾಣಾಮ್ ।
ಆವಿರ್ಭವತ್ಯಮೃತದೀಧಿತಿಬಿಮ್ಬಮಮ್ಬ
ಸಂವಿನ್ಮಯಂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಗಿರೀನ್ದ್ರಶೃಂಗೇ ॥ 97 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಲ್ಪವಿಟಪೀವ ಭವತ್ಕಟಾಕ್ಷೋ
ದಿತ್ಸುಃ ಸಮಸ್ತವಿಭವಂ ನಮತಾಂ ನರಾಣಾಮ್ ।
ಭೃಂಗಸ್ಯ ನೀಲನಲಿನಸ್ಯ ಚ ಕಾನ್ತಿಸಮ್ಪ-
ತ್ಸರ್ವಸ್ವಮೇವ ಹರತೀತಿ ಪರಂ ವಿಚಿತ್ರಮ್ ॥ 98 ॥

ಅತ್ಯನ್ತಶೀತಲಮನರ್ಗಲಕರ್ಮಪಾಕ-
ಕಾಕೋಲಹಾರಿ ಸುಲಭಂ ಸುಮನೋಭಿರೇತತ್ ।
ಪೀಯೂಷಮೇವ ತವ ವೀಕ್ಷಣಮಮ್ಬ ಕಿನ್ತು
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೀಲಮಿದಮಿತ್ಯಯಮೇವ ಭೇದಃ ॥ 99 ॥

ಅಜ್ಞಾತಭಕ್ತಿರಸಮಪ್ರಸರದ್ವಿವೇಕ-
ಮತ್ಯನ್ತಗರ್ವಮನಧೀತಸಮಸ್ತಶಾಸ್ತ್ರಮ್ ।
ಅಪ್ರಾಪ್ತಸತ್ಯಮಸಮೀಪಗತಂ ಚ ಮುಕ್ತೇಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನೈವ ತವ ಸ್ಪೃಹಯತಿ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಃ ॥ 100 ॥

(ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾಮವತು ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಃ)
ಪಾತೇನ ಲೋಚನರುಚೇಸ್ತವ ಕಾಮಕೋಟಿ
ಪೋತೇನ ಪತಕಪಯೋಧಿಭಯಾತುರಾಣಾಮ್ ।
ಪೂತೇನ ತೇನ ನವಕಾಂಚನಕುಂಡಲಾಂಶು-
ವೀತೇನ ಶೀತಲಯ ಭೂಧರಕನ್ಯಕೇ ಮಾಮ್ ॥ 101 ॥

ಕಟಾಕ್ಷಶತಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

॥ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಶತಕಮ್ ॥
ಬಧ್ನೀಮೋ ವಯಮಂಜಲಿಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಬನ್ಧಚ್ಛಿದೇ ದೇಹಿನಾಂ
ಕನ್ದರ್ಪಾಗಮತನ್ತ್ರಮೂಲಗುರವೇ ಕಲ್ಯಾಣಕೇಲೀಭುವೇ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಘನಸಾರಪುಂಜರಜಸೇ ಕಾಮದ್ರುಹಶ್ಚಕ್ಷುಷಾಂ
ಮನ್ದಾರಸ್ತಬಕಪ್ರಭಾಮದಮುಷೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷೇ ॥ 1 ॥

ಸಧ್ರೀಚೇ ನವಮಲ್ಲಿಕಾಸುಮನಸಾಂ ನಾಸಾಗ್ರಮುಕ್ತಾಮಣೇ-
ರಾಚಾರ್ಯಾಯ ಮೃಣಾಲಕಾಂಡಮಹಸಾಂ ನೈಸರ್ಗಿಕಾಯ ದ್ವಿಷೇ ।
ಸ್ವರ್ಧುನ್ಯಾ ಸಹ ಯುಧ್ವೇನ ಹಿಮರುಚೇರರ್ಧಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀಧವಲಿಮಾದ್ವೈತಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ॥ 2 ॥

ಕರ್ಪೂರದ್ಯುತಿಚಾತುರೀಮತಿತರಾಮಲ್ಪೀಯಸೀಂ ಕುರ್ವತೀ
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯೋದಯಮೇವ ಸಂವಿದಧತೀ ದೌಷಾಕರೀಣಾಂ ತ್ವಿಷಾಮ್ ।
ಕ್ಷುಲ್ಲಾನೇವ ಮನೋಜ್ಞಮಲ್ಲಿನಿಕರಾನ್ಫುಲ್ಲಾನಪಿ ವ್ಯಂಜತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುಲಹರೀ ಕಾಮಪ್ರಸೂರಸ್ತು ಮೇ ॥ 3 ॥

ಯಾ ಪೀನಸ್ತನಮಂಡಲೋಪರಿ ಲಸತ್ಕರ್ಪೂರಲೇಪಾಯತೇ
ಯಾ ನೀಲೇಕ್ಷಣರಾತ್ರಿಕಾನ್ತಿತತಿಷು ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪ್ರರೋಹಾಯತೇ ।
ಯಾ ಸೌನ್ದರ್ಯಧುನೀತರಂಗತತಿಷು ವ್ಯಾಲೋಲಹಂಸಾಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಶಿಶಿರೀಕರೋತು ಹೃದಯಂ ಸಾ ಮೇ ಸ್ಮಿತಪ್ರಾಚುರೀ ॥ 4 ॥

ಯೇಷಾಂ ಗಚ್ಛತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸರಣಿಂ ಕೌಮುದ್ವತಃ ಶ್ವೇತಿಮಾ
ಯೇಷಾಂ ಸನ್ತತಮಾರುರುಕ್ಷತಿ ತುಲಾಕಕ್ಷ್ಯಾಂ ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಮಾಃ ।
ಯೇಷಾಮಿಚ್ಛತಿ ಕಮ್ಬುರಪ್ಯಸುಲಭಾಮನ್ತೇವಸತ್ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮಮತಾಂ ಹರನ್ತು ಮಮ ತೇ ಹಾಸತ್ವಿಷಾಮಂಕುರಾಃ ॥ 5 ॥

ಆಶಾಸೀಮಸು ಸನ್ತತಂ ವಿದಧತೀ ನೈಶಾಕರೀಂ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯಾಂ
ಕಾಶಾನಾಮಭಿಮಾನಭಂಗಕಲನಾಕೌಶಲ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ ।
ಈಶಾನೇನ ವಿಲೋಕಿತಾ ಸಕುತುಕಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಕಲ್ಮಷ-
ಕ್ಲೇಶಾಪಾಯಕರೀ ಚಕಾಸ್ತಿ ಲಹರೀ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷಾಮ್ ॥ 6 ॥

ಆರೂಢಸ್ಯ ಸಮುನ್ನತಸ್ತನತಟೀಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನಂ
ಕನ್ದರ್ಪಸ್ಯ ವಿಭೋರ್ಜಗತ್ತ್ರಯಪ್ರಾಕಟ್ಯಮುದ್ರಾನಿಧೇಃ ।
ಯಸ್ಯಾಶ್ಚಾಮರಚಾತುರೀಂ ಕಲಯತೇ ರಶ್ಮಿಚ್ಛಟಾ ಚಂಚಲಾ
ಸಾ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ಭವತು ನಃ ಕಾಮಾಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ॥ 7 ॥

ಶಮ್ಭೋರ್ಯಾ ಪರಿರಮ್ಭಸಮ್ಭ್ರಮವಿಧೌ ನೈರ್ಮಲ್ಯಸೀಮಾನಿಧಿಃ
ಗೈರ್ವಾಣೀವ ತರಂಗಿಣೀ ಕೃತಮೃದುಸ್ಯನ್ದಾಂ ಕಲಿನ್ದಾತ್ಮಜಾಮ್ ।
ಕಲ್ಮಾಷೀಕುರುತೇ ಕಲಂಕಸುಷಮಾಂ ಕಂಠಸ್ಥಲೀಚುಮ್ಬಿನೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಕನ್ದಲೀ ಭವತು ನಃ ಕಲ್ಯಾಣಸನ್ದೋಹಿನೀ ॥ 8 ॥

ಜೇತುಂ ಹಾರಲತಾಮಿವ ಸ್ತನತಟೀಂ ಸಂಜಗ್ಮುಷೀ ಸನ್ತತಂ
ಗನ್ತುಂ ನಿರ್ಮಲತಾಮಿವ ದ್ವಿಗುಣಿತಾಂ ಮಗ್ನಾ ಕೃಪಾಸ್ತ್ರೋತಸಿ ।
ಲಬ್ಧುಂ ವಿಸ್ಮಯನೀಯತಾಮಿವ ಹರಂ ರಾಗಾಕುಲಂ ಕುರ್ವತೀ
ಮಂಜುಸ್ತೇ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ಭವಭಯಂ ಮಥ್ನಾತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮೇ ॥ 9 ॥

ಶ್ವೇತಾಪಿ ಪ್ರಕಟಂ ನಿಶಾಕರರುಚಾಂ ಮಾಲಿನ್ಯಮಾತನ್ವತೀ
ಶೀತಾಪಿ ಸ್ಮರಪಾವಕಂ ಪಶುಪತೇಃ ಸನ್ಧುಕ್ಷಯನ್ತೀ ಸದಾ ।
ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾದಧರಾಶ್ರಿತಾಪಿ ನಮತಾಮುಚ್ಚೈರ್ದಿಶನ್ತೀ ಗತಿಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುಟಮನ್ತರಾ ಸ್ಫುರತು ನಸ್ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಪ್ರಭಾ ॥ 10 ॥

ವಕ್ತ್ರಶ್ರೀಸರಸೀಜಲೇ ತರಲಿತಭ್ರೂವಲ್ಲಿಕಲ್ಲೋಲಿತೇ
ಕಾಲಿಮ್ನಾ ದಧತೀ ಕಟಾಕ್ಷಜನುಷಾ ಮಾಧುವ್ರತೀಂ ವ್ಯಾಪೃತಿಮ್ ।
ನಿರ್ನಿದ್ರಾಮಲಪುಂಡರೀಕಕುಹನಾಪಾಂಡಿತ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ಮಮ ಮನಃ ಕಾತರ್ಯಮುನ್ಮೂಲಯೇತ್ ॥ 11 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಬಾಧಿತಬನ್ಧುಜೀವಮಧರಂ ಮೈತ್ರೀಜುಷಂ ಪಲ್ಲವೈಃ
ಶುದ್ಧಸ್ಯ ದ್ವಿಜಮಂಡಲಸ್ಯ ಚ ತಿರಸ್ಕರ್ತಾರಮಪ್ಯಾಶ್ರಿತಾ ।
ಯಾ ವೈಮಲ್ಯವತೀ ಸದೈವ ನಮತಾಂ ಚೇತಃ ಪುನೀತೇತರಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಹೃದಯಂ ಪ್ರಸಾದಯತು ಮೇ ಸಾ ಮನ್ದಹಾಸಪ್ರಭಾ ॥ 12 ॥

ದ್ರುಹ್ಯನ್ತೀ ತಮಸೇ ಮುಹುಃ ಕುಮುದಿನೀಸಾಹಾಯ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೀ
ಯಾನ್ತೀ ಚನ್ದ್ರಕಿಶೋರಶೇಖರವಪುಃಸೌಧಾಂಗಣೇ ಪ್ರೇಂಖಣಮ್ ।
ಜ್ಞಾನಾಮ್ಭೋನಿಧಿವೀಚಿಕಾಂ ಸುಮನಸಾಂ ಕೂಲಂಕಷಾಂ ಕುರ್ವತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತಕೌಮುದೀ ಹರತು ಮೇ ಸಂಸಾರತಾಪೋದಯಮ್ ॥ 13 ॥

ಕಾಶ್ಮೀರದ್ರವಧಾತುಕರ್ದಮರುಚಾ ಕಲ್ಮಾಷತಾಂ ಬಿಭ್ರತೀ
ಹಂಸೌಧೈರಿವ ಕುರ್ವತೀ ಪರಿಚಿತಿಂ ಹಾರೀಕೃತೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈಃ ।
ವಕ್ಷೋಜನ್ಮತುಷಾರಶೈಲಕಟಕೇ ಸಂಚಾರಮಾತನ್ವತೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಮಯೀ ಭಾಗೀರಥೀ ಭಾಸತೇ ॥ 14 ॥

ಕಮ್ಬೋರ್ವಂಶಪರಮ್ಪರಾ ಇವ ಕೃಪಾಸನ್ತಾನವಲ್ಲೀಭುವಃ
ಸಮ್ಫುಲ್ಲಸ್ತಬಕಾ ಇವ ಪ್ರಸೃಮರಾ ಮೂರ್ತಾಃ ಪ್ರಸಾದಾ ಇವ ।
ವಾಕ್ಪೀಯೂಷಕಣಾ ಇವ ತ್ರಿಪಥಗಾಪರ್ಯಾಯಭೇದಾ ಇವ
ಭ್ರಾಜನ್ತೇ ತವ ಮನ್ದಹಾಸಕಿರಣಾಃ ಕಾಂಚೀಪುರೀನಾಯಿಕೇ ॥ 15 ॥

ವಕ್ಷೋಜೇ ಘನಸಾರಪತ್ರರಚನಾಭಂಗೀಸಪತ್ನಾಯಿತಾ
ಕಂಠೇ ಮೌಕ್ತಿಕಹಾರಯಷ್ಟಿಕಿರಣವ್ಯಾಪಾರಮುದ್ರಾಯಿತಾ ।
ಓಷ್ಠಶ್ರೀನಿಕುರುಮ್ಬಪಲ್ಲವಪುಟೇ ಪ್ರೇಂಖತ್ಪ್ರಸೂನಾಯಿತಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರತಾಂ ಮದೀಯಹೃದಯೇ ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಪ್ರಭಾ ॥ 16 ॥

ಯೇಷಾಂ ಬಿನ್ದುರಿವೋಪರಿ ಪ್ರಚಲಿತೋ ನಾಸಾಗ್ರಮುಕ್ತಾಮಣಿಃ
ಯೇಷಾಂ ದೀನ ಇವಾಧಿಕಂಠಮಯತೇ ಹಾರಃ ಕರಾಲಮ್ಬನಮ್ ।
ಯೇಷಾಂ ಬನ್ಧುರಿವೋಷ್ಠಯೋರರುಣಿಮಾ ಧತ್ತೇ ಸ್ವಯಂ ರಂಜನಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಪ್ರಭವನ್ತು ತೇ ಮಮ ಶಿವೋಲ್ಲಾಸಾಯ ಹಾಸಾಂಕುರಾಃ ॥ 17 ॥

ಯಾ ಜಾಡ್ಯಾಮ್ಬುನಿಧಿಂ ಕ್ಷಿಣೋತಿ ಭಜತಾಂ ವೈರಾಯತೇ ಕೈರವೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಯಾಂ ನಿಯಮೇನ ಯಾ ಚ ಯತತೇ ಕರ್ತುಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರೋತ್ಸವಮ್ ।
ಬಿಮ್ಬಂ ಚಾನ್ದ್ರಮಸಂ ಚ ವಂಚಯತಿ ಯಾ ಗರ್ವೇಣ ಸಾ ತಾದೃಶೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ತವ ಕಥಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನೇತ್ಯಸೌ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ ॥ 18 ॥

ಆರುಢಾ ರಭಸಾತ್ಪುರಃ ಪುರರಿಪೋರಾಶ್ಲೇಷಣೋಪಕ್ರಮೇ
ಯಾ ತೇ ಮಾತರುಪೈತಿ ದಿವ್ಯತಟಿನೀಶಂಕಾಕರೀ ತತ್ಕ್ಷಣಮ್ ।
ಓಷ್ಠೌ ವೇಪಯತಿ ಭ್ರುವೌ ಕುಟಿಲಯತ್ಯಾನಮ್ರಯತ್ಯಾನನಂ
ತಾಂ ವನ್ದೇ ಮೃದುಹಾಸಪೂರಸುಷಮಾಮೇಕಾಮ್ರನಾಥಪ್ರಿಯೇ ॥ 19 ॥

ವಕ್ತ್ರೇನ್ದೋಸ್ತವ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಸ್ಮಿತತತಿರ್ವಲ್ಗು ಸ್ಫುರನ್ತೀ ಸತಾಂ
ಸ್ಯಾಚ್ಚೇದ್ಯುಕ್ತಿಮಿದಂ ಚಕೋರಮನಸಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೌತೂಹಲಮ್ ।
ಏತಚ್ಚಿತ್ರಮಹರ್ನಿಶಂ ಯದಧಿಕಾಮೇಷಾ ರುಚಿಂ ಗಾಹತೇ
ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠದ್ಯುಮಣಿಪ್ರಭಾಸ್ವಪಿ ಚ ಯದ್ಬಿಬ್ಬೋಕಮಾಲಮ್ಬತೇ ॥ 20 ॥

ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಕಲಶಾಮ್ಬುಧೇರ್ವಹತಿ ಯತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಂ
ಶೋಭಾಮೋಷ್ಠರುಚಾಮ್ಬ ವಿದ್ರುಮಭವಾಮೇತಾದ್ಭಿದಾಂ ಬ್ರೂಮಹೇ ।
ಏಕಸ್ಮಾದುದಿತಂ ಪುರಾ ಕಿಲ ಪಪೌ ಶರ್ವಃ ಪುರಾಣಃ ಪುಮಾನ್
ಏತನ್ಮಧ್ಯಸಮುದ್ಭವಂ ರಸಯತೇ ಮಾಧುರ್ಯರೂಪಂ ರಸಮ್ ॥ 21 ॥

ಉತ್ತುಂಗಸ್ತನಕುಮ್ಭಶೈಲಕಟಕೇ ವಿಸ್ತಾರಿಕಸ್ತೂರಿಕಾ-
ಪತ್ರಶ್ರೀಜುಷಿ ಚಂಚಲಾಃ ಸ್ಮಿತರುಚಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಕೋಮಲಾಃ ।
ಸನ್ಧ್ಯಾದೀಧಿತಿರಂಜಿತಾ ಇವ ಮುಹುಃ ಸಾನ್ದ್ರಾಧರಜ್ಯೋತಿಷಾ
ವ್ಯಾಲೋಲಾಮಲಶಾರದಾಭ್ರಶಕಲವ್ಯಾಪಾರಮಾತನ್ವತೇ ॥ 22 ॥

ಕ್ಷೀರಂ ದೂರತ ಏವ ತಿಷ್ಠತು ಕಥಂ ವೈಮಲ್ಯಮಾತ್ರಾದಿದಂ
ಮಾತಸ್ತೇ ಸಹಪಾಠವೀಥಿಮಯತಾಂ ಮನ್ದಸ್ಮಿತೈರ್ಮಂಜುಲೈಃ ।
ಕಿಂ ಚೇಯಂ ತು ಭಿದಾಸ್ತಿ ದೋಹನವಶಾದೇಕಂ ತು ಸಂಜಾಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಯಮರ್ಥಿತಂ ಪ್ರಣಮತಾಮನ್ಯತ್ತು ದೋದುಹ್ಯತೇ ॥ 23 ॥

ಕರ್ಪೂರೈರಮೃತೈರ್ಜಗಜ್ಜನನಿ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚನ್ದ್ರಾತಪೈಃ
ಮುಕ್ತಾಹಾರಗುಣೈರ್ಮೃಣಾಲವಲಯೈರ್ಮುಗ್ಧಸ್ಮಿತಶ್ರೀರಿಯಮ್ ।
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರನಾಯಿಕೇ ಸಮತಯಾ ಸಂಸ್ತೂಯತೇ ಸಜ್ಜನೈಃ
ತತ್ತಾದೃಙ್ಮಮ ತಾಪಶಾನ್ತಿವಿಧಯೇ ಕಿಂ ದೇವಿ ಮನ್ದಾಯತೇ ॥ 24 ॥

ಮಧ್ಯೇಗರ್ಭಿತಮಂಜುವಾಕ್ಯಲಹರೀಮಾಧ್ವೀಝರೀಶೀತಲಾ
ಮನ್ದಾರಸ್ತಬಕಾಯತೇ ಜನನಿ ತೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಾಂಶುಚ್ಛಟಾ ।
ಯಸ್ಯಾ ವರ್ಧಯಿತುಂ ಮುಹುರ್ವಿಕಸನಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮದ್ರುಹೋ
ವಲ್ಗುರ್ವೀಕ್ಷಣವಿಭ್ರಮವ್ಯತಿಕರೋ ವಾಸನ್ತಮಾಸಾಯತೇ ॥ 25 ॥

ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠದ್ಯುತಿಪುಂಜರಂಜಿತರುಚಿಸ್ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಚ್ಛಟಾ ।
ಕಲ್ಯಾಣಂ ಗಿರಿಸಾರ್ವಭೌಮತನಯೇ ಕಲ್ಲೋಲಯತ್ವಾಶು ಮೇ ।
ಫುಲ್ಲನ್ಮಲ್ಲಿಪಿನದ್ಧಹಲ್ಲಕಮಯೀ ಮಾಲೇವ ಯಾ ಪೇಶಲಾ
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಶ್ವರಿ ಮಾರಮರ್ದಿತುರುರೋಮಧ್ಯೇ ಮುಹುರ್ಲಮ್ಬತೇ ॥ 26 ॥

ಬಿಭ್ರಾಣಾ ಶರದಭ್ರವಿಭ್ರಮದಶಾಂ ವಿದ್ಯೋತಮಾನಾಪ್ಯಸೋ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ಕಿರತಿ ತೇ ಕಾರುಣ್ಯಧಾರಾರಸಮ್ ।
ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಶಿಶಿರೀಕರೋತಿ ಜಗತೀಶ್ಚಾಲೋಕ್ಯ ಚೈನಾಮಹೋ
ಕಾಮಂ ಖೇಲತಿ ನೀಲಕಂಠಹೃದಯಂ ಕೌತೂಹಲಾನ್ದೋಲಿತಮ್ ॥ 27 ॥

ಪ್ರೇಂಖತ್ಪ್ರೌಢಕಟಾಕ್ಷಕುಂಜಕುಹರೇಷ್ವತ್ಯಚ್ಛಗುಚ್ಛಾಯಿತಂ
ವಕ್ತ್ರೇನ್ದುಚ್ಛವಿಸಿನ್ಧುವೀಚಿನಿಚಯೇ ಫೇನಪ್ರತಾನಾಯಿತಮ್ ।
ನೈರನ್ತರ್ಯವಿಜೃಮ್ಭಿತಸ್ತನತಟೇ ನೈಚೋಲಪಟ್ಟಾಯಿತಂ
ಕಾಲುಷ್ಯಂ ಕಬಲೀಕರೋತು ಮಮ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮ್ ॥ 28 ॥

ಪೀಯೂಷಂ ತವ ಮನ್ಥರಸ್ಮಿತಮಿತಿ ವ್ಯರ್ಥೈವ ಸಾಪಪ್ರಥಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಧ್ರುವಮೀದೃಶಂ ಯದಿ ಭವೇದೇತತ್ಕಥಂ ವಾ ಶಿವೇ ।
ಮನ್ದಾರಸ್ಯ ಕಥಾಲವಂ ನ ಸಹತೇ ಮಥ್ನಾತಿ ಮನ್ದಾಕಿನೀ-
ಮಿನ್ದುಂ ನಿನ್ದತಿ ಕೀರ್ತಿತೇಽಪಿ ಕಲಶೀಪಾಥೋಧಿಮೀರ್ಷ್ಯಾಯತೇ ॥ 29 ॥

ವಿಶ್ವೇಷಾಂ ನಯನೋತ್ಸವಂ ವಿತನುತಾಂ ವಿದ್ಯೋತತಾಂ ಚನ್ದ್ರಮಾ
ವಿಖ್ಯಾತೋ ಮದನಾನ್ತಕೇನ ಮುಕುಟೀಮಧ್ಯೇ ಚ ಸಂಮಾನ್ಯತಾಮ್ ।
ಆಃ ಕಿಂ ಜಾತಮನೇನ ಹಾಸಸುಷಮಾಮಾಲೋಕ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ
ಕಾಲಂಕೀಮವಲಮ್ಬತೇ ಖಲು ದಶಾಂ ಕಲ್ಮಾಷಹೀನೋಽಪ್ಯಸೌ ॥ 30 ॥

ಚೇತಃ ಶೀತಲಯನ್ತು ನಃ ಪಶುಪತೇರಾನನ್ದಜೀವಾತವೋ
ನಮ್ರಾಣಾಂ ನಯನಾಧ್ವಸೀಮಸು ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಾತಪೋಪಕ್ರಮಾಃ ।
ಸಂಸಾರಾಖ್ಯಸರೋರುಹಾಕರಖಲೀಕಾರೇ ತುಷಾರೋತ್ಕರಾಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಕೀರ್ತಿಬೀಜನಿಕರಾಸ್ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಾಂಕುರಾಃ ॥ 31 ॥

ಕರ್ಮೌಘಾಖ್ಯತಮಃಕಚಾಕಚಿಕರಾನ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂಚಿನ್ತಯೇ
ತ್ವನ್ಮನ್ದಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾಂ ತ್ರಿಭುವನಕ್ಷೇಮಂಕರಾನಂಕುರಾನ್ ।
ಯೇ ವಕ್ತ್ರಂ ಶಿಶಿರಶ್ರಿಯೋ ವಿಕಸಿತಂ ಚನ್ದ್ರಾತಪಾಮ್ಭೋರುಹ-
ದ್ವೇಷೋದ್ಧೇಷೋಣಚಾತುರೀಮಿವ ತಿರಸ್ಕರ್ತುಂ ಪರಿಷ್ಕುರ್ವತೇ ॥ 32 ॥

ಕುರ್ಯುರ್ನಃ ಕುಲಶೈಲರಾಜತನಯೇ ಕೂಲಂಕಷಂ ಮಂಗಲಂ
ಕುನ್ದಸ್ಪರ್ಧನಚುಂಚವಸ್ತವ ಶಿವೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಪ್ರಕ್ರಮಾಃ ।
ಯೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಮಸ್ತಸಾಕ್ಷಿನಯನಂ ಸನ್ತೋಷಯನ್ತೀಶ್ವರಂ
ಕರ್ಪೂರಪ್ರಕರಾ ಇವ ಪ್ರಸೃಮರಾಃ ಪುಂಸಾಮಸಾಧಾರಣಾಃ ॥ 33 ॥

ಕಮ್ರೇಣ ಸ್ನಪಯಸ್ವ ಕರ್ಮಕುಹನಾಚೋರೇಣ ಮಾರಾಗಮ-
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಶಿಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತೇನ ವಿದುಷಾಮಕ್ಷೀಣಲಕ್ಷ್ಮೀಪುಷಾ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಕನ್ದಲೇನ ಕಲುಷಸ್ಫೋಟಕ್ರಿಯಾಚುಂಚುನಾ
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತವೀಚಿಕಾವಿಹರಣಪ್ರಾಚುರ್ಯಧುರ್ಯೇಣ ಮಾಮ್ ॥ 34 ॥

ತ್ವನ್ಮನ್ದಸ್ಮಿತಕನ್ದಲಸ್ಯ ನಿಯತಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಂಕಾಮಹೇ
ಬಿಮ್ಬಃ ಕಶ್ಚನ ನೂತನಃ ಪ್ರಚಲಿತೋ ನೈಶಾಕರಃ ಶೀಕರಃ ।
ಕಿಂಚ ಕ್ಷೀರಪಯೋನಿಧಿಃ ಪ್ರತಿನಿಧಿಃ ಸ್ವರ್ವಾಹಿನೀವೀಚಿಕಾ-
ಬಿಬ್ವೋಕೋಽಪಿ ವಿಡಮ್ಬ ಏವ ಕುಹನಾ ಮಲ್ಲೀಮತಲ್ಲೀರುಚಃ ॥ 35 ॥

ದುಷ್ಕರ್ಮಾರ್ಕನಿಸರ್ಗಕರ್ಕಶಮಹಸ್ಸಮ್ಪರ್ಕತಪತಂ ಮಿಲ-
ತ್ಪಂಕಂ ಶಂಕರವಲ್ಲಭೇ ಮಮ ಮನಃ ಕಾಂಚೀಪುರಾಲಂಕ್ರಿಯೇ ।
ಅಮ್ಬ ತ್ವನ್ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಮೃತರಸೇ ಮಂಕ್ತ್ವಾ ವಿಧೂಯ ವ್ಯಥಾ-
ಮಾನನ್ದೋದಯಸೌಧಶೃಂಗಪದವೀಮಾರೋಢುಮಾಕಾಂಕ್ಷತಿ ॥ 36 ॥

ನಮ್ರಾಣಾಂ ನಗರಾಜಶೇಖರಸುತೇ ನಾಕಾಲಯಾನಾಂ ಪುರಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತ್ವರಯಾ ವಿಪತ್ಪ್ರಶಮೇನ ಕಾರುಣ್ಯಧಾರಾಃ ಕಿರನ್ ।
ಆಗಚ್ಛನ್ತಮನುಗ್ರಹಂ ಪ್ರಕಟಯನ್ನಾನನ್ದಬೀಜಾನಿ ತೇ
ನಾಸೀರೇ ಮೃದುಹಾಸ ಏವ ತನುತೇ ನಾಥೇ ಸುಧಾಶೀತಲಃ ॥ 37 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಥಮಾನವಿಭ್ರಮನಿಧಿಃ ಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪಪ್ರಸೂಃ
ಮುಗ್ಧಸ್ತೇ ಮೃದುಹಾಸ ಏವ ಗಿರಿಜೇ ಮುಷ್ಣಾತು ಮೇ ಕಿಲ್ಬಿಷಮ್ ।
ಯಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ವಿಹಿತೇ ಕರಗ್ರಹ ಉಮೇ ಶಮ್ಭುಸ್ತ್ರಪಾಮೀಲಿತಂ
ಸ್ವೈರಂ ಕಾರಯತಿ ಸ್ಮ ತಾಂಡವವಿನೋದಾನನ್ದಿನಾ ತಂಡುನಾ ॥ 38 ॥

ಕ್ಷುಣ್ಣಂ ಕೇನಚಿದೇವ ಧೀರಮನಸಾ ಕುತ್ರಾಪಿ ನಾನಾಜನೈಃ
ಕರ್ಮಗ್ರನ್ಥಿನಿಯನ್ತ್ರಿತೈರಸುಗಮಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ।
ಮುಗ್ಧೈರ್ದ್ರುಷ್ಟುಮಶಕ್ಯಮೇವ ಮನಸಾ ಮೂಢಸಯ ಮೇ ಮೌಕ್ತಿಕಂ
ಮಾರ್ಗಂ ದರ್ಶಯತು ಪ್ರದೀಪ ಇವ ತೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಶ್ರೀರಿಯಮ್ ॥ 39 ॥

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಕಾನ್ತಿಭಿರೇವ ನಿರ್ಮಲತರಂ ನೈಶಾಕರಂ ಮಂಡಲಂ
ಹಂಸೈರೇವ ಶರದ್ವಿಲಾಸಸಮಯೇ ವ್ಯಾಕೋಚಮಮ್ಭೋರುಹಮ್ ।
ಸ್ವಚ್ಛೈರೇವ ವಿಕಸ್ವರೈರುಡುಗುಣೈಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬಿಮ್ಬಂ ದಿವಃ
ಪುಣ್ಯೈರೇವ ಮೃದುಸ್ಮಿತೈಸ್ತವ ಮುಖಂ ಪುಷ್ಣಾತಿ ಶೋಭಾಭರಮ್ ॥ 40 ॥

ಮಾನಗ್ರನ್ಥಿವಿಧುನ್ತುದೇನ ರಭಸಾದಾಸ್ವಾದ್ಯಮಾನೇ ನವ-
ಪ್ರೇಮಾಡಮ್ಬರಪೂರ್ಣಿಮಾಹಿಮಕರೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ತತ್ಕ್ಷಣಮ್ ।
ಆಲೋಕ್ಯ ಸ್ಮಿತಚನ್ದ್ರಿಕಾಂ ಪುನರಿಮಾಮುನ್ಮೀಲನಂ ಜಗ್ಮುಷೀಂ
ಚೇತಃ ಶೀಲಯತೇ ಚಕೋರಚರಿತಂ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಚೂಡಾಮಣೇಃ ॥ 41 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀಂ ತವ ಭಜೇ ಯಸ್ಯಾಸ್ತ್ವಿಷಾಮಂಕುರಾ-
ನಾಪೀನಸ್ತನಪಾನಲಾಲಸತಯಾ ನಿಶ್ಶಂಕಮಂಕೇಶಯಃ ।
ಊರ್ಧ್ವಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವಿಕರ್ಷತಿ ಪ್ರಸೃಮರಾನುದ್ದಾಮಯಾ ಶುಂಡಯಾ
ಸೂನುಸುತೇ ಬಿಸಶಂಕಯಾಶು ಕುಹನಾದನ್ತಾವಲಗ್ರಾಮಣೀಃ ॥ 42 ॥

ಗಾಢಾಶ್ಲೇಷವಿಮರ್ದಸಮ್ಭ್ರಮವಶಾದುದ್ದಾಮಮುಕ್ತಾಗುಣ-
ಪ್ರಾಲಮ್ಬೇ ಕುಚಕುಮ್ಭಯೋರ್ವಿಗಲಿತೇ ದಕ್ಷದ್ವಿಷೋ ವಕ್ಷಸಿ ।
ಯಾ ಸಖ್ಯೇನ ಪಿನಹ್ಯತಿ ಪ್ರಚುರಯಾ ಭಾಸಾ ತದೀಯಾಂ ದಶಾಂ
ಸಾ ಮೇ ಖೇಲತು ಕಾಮಕೋಟಿ ಹೃದಯೇ ಸಾನ್ದ್ರಸ್ಮಿತಾಂಶುಚ್ಛಟಾ ॥ 43 ॥

ಮನ್ದಾರೇ ತವ ಮನ್ಥರಸ್ಮಿತರುಚಾಂ ಮಾತ್ಸರ್ಯಮಾಲೋಕ್ಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಶಾಸನೇ ಚ ನಿಯತೋ ರಾಗೋದಯೋ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ ।
ಚಾನ್ದ್ರೀಷು ದ್ಯುತಿಮಂಜರೀಷು ಚ ಮಹಾನ್ದ್ವೇಷಾಂಕುರೋ ದೃಶ್ಯತೇ
ಶುದ್ಧಾನಾಂ ಕಥಮೀದೃಶೀ ಗಿರಿಸುತೇಽತಿಶುದ್ಧಾ ದಶಾ ಕಥ್ಯತಾಮ್ ॥ 44 ॥

ಪೀಯೂಷಂ ಖಲು ಪೀಯತೇ ಸುರಜನೈರ್ದುಗ್ಧಾಮ್ಬುಧಿರ್ಮಥ್ಯತೇ
ಮಾಹೇಶೈಶ್ಚ ಜಟಾಕಲಾಪನಿಗಡೈರ್ಮನ್ದಾಕಿನೀ ನಹ್ಯತೇ ।
ಶೀತಾಂಶುಃ ಪರಿಭೂಯತೇ ಚ ತಮಸಾ ತಸ್ಮಾದನೇತಾದೃಶೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ತವ ವಚೋವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಲ್ಲಂಘತೇ ॥ 45 ॥

ಆಶಂಕೇ ತವ ಮನ್ದಹಾಸಲಹರೀಮನ್ಯಾದೃಶೀಂ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ-
ಮೇಕಾಮ್ರೇಶಕುಟುಮ್ಬಿನಿ ಪ್ರತಿಪದಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಭಾಸಂಗಮೇ ।
ವಕ್ಷೋಜಾಮ್ಬುರುಹೇ ನ ತೇ ರಚಯತಃ ಕಾಂಚಿದ್ದಶಾಂ ಕೌಙ್ಮಲೀ-
ಮಾಸ್ಯಾಮ್ಭೋರುಹಮಮ್ಬ ಕಿಂಚ ಶನಕೈರಾಲಮ್ಬತೇ ಫುಲ್ಲತಾಮ್ ॥ 46 ॥

ಆಸ್ತೀರ್ಣಾಧರಕಾನ್ತಿಪಲ್ಲವಚಯೇ ಪಾತಂ ಮುಹುರ್ಜಗ್ಮುಷೀ
ಮಾರದ್ರೋಹಿಣಿ ಕನ್ದಲತ್ಸ್ಮರಶರಜ್ವಾಲಾವಲೀರ್ವ್ಯಂಜತೀ ।
ನಿನ್ದನ್ತೀ ಘನಸಾರಹಾರವಲಯಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮೃಣಾಲಾನಿ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ವಿರಹಿಣೀರೀತಿಂ ಜಗಾಹೇತರಾಮ್ ॥ 47 ॥

ಸೂರ್ಯಾಲೋಕವಿಧೌ ವಿಕಾಸಮಧಿಕಂ ಯಾನ್ತೀ ಹರನ್ತೀ ತಮ-
ಸ್ಸನ್ದೋಹಂ ನಮತಾಂ ನಿಜಸ್ಮರಣತೋ ದೋಷಾಕರದ್ವೇಷಿಣೀ ।
ನಿರ್ಯಾನ್ತೀ ವದನಾರವಿನ್ದಕುಹರಾನ್ನಿರ್ಧೂತಜಾಡ್ಯಾ ನೃಣಾಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಮಯೀ ಚಿತ್ರೀಯತೇ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ॥ 48 ॥

ಕುಂಠೀಕುರ್ಯುರಮೀ ಕುಬೋಧಘಟನಾಮಸ್ಮನ್ಮನೋಮಾಥಿನೀಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಿವಂಕರಾಸ್ತವ ಶಿವೇ ಶ್ರೀಮನ್ದಹಾಸಾಂಕುರಾಃ ।
ಯೇ ತನ್ವನ್ತಿ ನಿರನ್ತರಂ ತರುಣಿಮಸ್ತಮ್ಬೇರಮಗ್ರಾಮಣೀ-
ಕುಮ್ಭದ್ವನ್ದ್ವವಿಡಮ್ಬಿನಿ ಸ್ತನತಟೇ ಮುಕ್ತಾಕುಥಾಡಮ್ಬರಮ್ ॥ 49 ॥

ಪ್ರೇಂಖನ್ತಃ ಶರದಮ್ಬುದಾ ಇವ ಶನೈಃ ಪ್ರೇಮಾನಿಲೈಃ ಪ್ರೇರಿತಾ
ಮಜ್ಜನ್ತೋ ಮನ್ದನಾರಿಕಂಠಸುಷಮಾಸಿನ್ಧೌ ಮುಹುರ್ಮನ್ಥರಮ್ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಂಶುನಿಕರಾಃ ಶ್ಯಾಮಾಯಮಾನಶ್ರಿಯೋ
ನೀಲಾಮ್ಭೋಧರನೈಪುಣೀಂ ತತ ಇತೋ ನಿರ್ನಿದ್ರಯನ್ತ್ಯಂಜಸಾ ॥ 50 ॥

ವ್ಯಾಪಾರಂ ಚತುರಾನನೈಕವಿಹೃತೌ ವ್ಯಾಕುರ್ವತೀ ಕುರ್ವತೀ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಗ್ರಹಣಂ ಮಹೇಶಿ ಸತತಂ ವಾಗೂರ್ಮಿಕಲ್ಲೋಲಿತಾ ।
ಉತ್ಫುಲ್ಲಂ ಧವಲಾರವಿನ್ದಮಧರೀಕೃತ್ಯ ಸ್ಫುರನ್ತೀ ಸದಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸರಸ್ವತೀ ವಿಜಯತೇ ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಪ್ರಭಾ ॥ 51 ॥

ಕರ್ಪೂರದ್ಯುತಿತಸ್ಕರೇಣ ಮಹಸಾ ಕಲ್ಮಾಷಯತ್ಯಾನನಂ
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರನಾಯಿಕೇ ಪತಿರಿವ ಶ್ರೀಮನ್ದಹಾಸೋಽಪಿ ತೇ ।
ಆಲಿಂಗತ್ಯತಿಪೀವರಾಂ ಸ್ತನತಟೀಂ ಬಿಮ್ಬಾಧರಂ ಚುಮ್ಬತಿ
ಪ್ರೌಢಂ ರಾಗಭರಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ ಮನಸೋ ಧೈರ್ಯಂ ಧುನೀತೇತರಾಮ್ ॥ 52 ॥

ವೈಶದ್ಯೇನ ಚ ವಿಶ್ವತಾಪಹರಣಕ್ರೀಡಾಪಟೀಯಸ್ತಯಾ
ಪಾಂಡಿತ್ಯೇನ ಪಚೇಲಿಮೇನ ಜಗತಾಂ ನೇತ್ರೋತ್ಸವೋತ್ಪಾದೇನ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಕನ್ದಲೈಸ್ತವ ತುಲಾಮಾರೋಢುಮುದ್ಯೋಗಿನೀ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಸೌ ಜಲರಾಶಿಪೋಷಣತಯಾ ದೂಷ್ಯಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ ದಶಾಮ್ ॥ 53 ॥

ಲಾವಣ್ಯಾಮ್ಬುಜಿನೀಮೃಣಾಲವಲಯೈಃ ಶೃಂಗಾರಗನ್ಧದ್ವಿಪ-
ಗ್ರಾಮಣ್ಯಃ ಶ್ರುತಿಚಾಮರೈಸ್ತರುಣಿಮಸ್ವಾರಾಜ್ಯತೇಜೋಂಕುರೈಃ ।
ಆನನ್ದಾಮೃತಸಿನ್ಧುವೀಚಿಪೃಷತೈರಾಸ್ಯಾಬ್ಜಹಂಸೈಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಥಾನ ಮನ್ದಹಸಿತೈರ್ಮತ್ಕಂ ಮನಃಕಲ್ಮಷಮ್ ॥ 54 ॥

ಉತ್ತುಂಗಸ್ತನಮಂಡಲೀಪರಿಚಲನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಹಾರಚ್ಛಟಾ-
ಚಂಚಚ್ಛೋಣಿಮಪುಂಜಮಧ್ಯಸರಣಿಂ ಮಾತಃ ಪರಿಷ್ಕುರ್ವತೀ ।
ಯಾ ವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಪೈತಿ ಶಂಕರಜಟಾಕಾನ್ತಾರವಾಟೀಪತ-
ತ್ಸ್ವರ್ವಾಪೀಪಯಸಃ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿರಸೌ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತೇ ಮಂಜುಲಾ ॥ 55 ॥

ಸನ್ನಾಮೈಕಜುಷಾ ಜನೇನ ಸುಲಭಂ ಸಂಸೂಚಯನ್ತೀ ಶನೈ-
ರುತ್ತುಂಗಸ್ಯ ಚಿರಾದನುಗ್ರಹತರೋರುತ್ಪತ್ಸ್ಯಮಾನಂ ಫಲಮ್ ।
ಪ್ರಾಥಮ್ಯೇನ ವಿಕಸ್ವರಾ ಕುಸುಮವತ್ಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಚಾತುರೀ ತವ ಮಮ ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಕಲ್ಪತಾಮ್ ॥ 56 ॥

ಧಾನುಷ್ಕಾಗ್ರಸರಸ್ಯ ಲೋಲಕುಟಿಲಭ್ರೂಲೇಖಯಾ ಬಿಭ್ರತೋ
ಲೀಲಾಲೋಕಶಿಲೀಮುಖಂ ನವವಯಸ್ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುಷಃ ।
ಜೇತುಂ ಮನ್ಮಥಮರ್ದಿನಂ ಜನನಿ ತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಹಾಸಃ ಸ್ವಯಂ
ವಲ್ಗುರ್ವಿಭ್ರಮಭೂಭೃತೋ ವಿತನುತೇ ಸೇನಾಪತಿಪ್ರಕ್ರಿಯಾಮ್ ॥ 57 ॥

ಯನ್ನಾಕಮ್ಪತ ಕಾಲಕೂಟಕಬಲೀಕಾರೇ ಚುಚುಮ್ಬೇ ನ ಯದ್-
ಗ್ಲಾನ್ಯಾ ಚಕ್ಷುಷಿ ರೂಷಿತಾನಲಶಿಖೇ ರುದ್ರಸ್ಯ ತತ್ತಾದೃಶಮ್ ।
ಚೇತೋ ಯತ್ಪ್ರಸಭಂ ಸ್ಮರಜ್ವರಶಿಖಿಜ್ವಾಲೇನ ಲೇಲಿಹ್ಯತೇ
ತತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಂಶುಕಲಿಕಾಹೇಲಾಭವಂ ಪ್ರಾಭವಮ್ ॥ 58 ॥

ಸಮ್ಭಿನ್ನೇವ ಸುಪರ್ವಲೋಕತಟಿನೀ ವೀಚೀಚಯೈರ್ಯಾಮುನೈಃ
ಸಂಮಿಶ್ರೇವ ಶಶಾಂಕದೀಪ್ತಿಲಹರೀ ನೀಲೈರ್ಮಹಾನೀರದೈಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತಾ ತವ ಸ್ಮಿತರುಚಿಃ ಕಾಲಾಂಜನಸ್ಪರ್ಧಿನಾ
ಕಾಲಿಮ್ನಾ ಕಚರೋಚಿಷಾಂ ವ್ಯತಿಕರೇ ಕಾಂಚಿದ್ದಶಾಮಶ್ನುತೇ ॥ 59 ॥

ಜಾನೀಮೋ ಜಗದೀಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನಿ ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಪ್ರಭಾಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸರೋಜಿನೀಮಭಿನವಾಮೇಷಾ ಯತಃ ಸರ್ವದಾ ।
ಆಸ್ಯೇನ್ದೋರವಲೋಕೇನ ಪಶುಪತೇರಭ್ಯೇತಿ ಸಮ್ಫುಲ್ಲತಾಂ
ತನ್ದ್ರಾಲುಸ್ತದಭಾವ ಏವ ತನುತೇ ತದ್ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ರಮಮ್ ॥ 60 ॥

ಯಾನ್ತೀ ಲೋಹಿತಿಮಾನಮಭ್ರತಟಿನೀ ಧಾತುಚ್ಛಟಾಕರ್ದಮೈಃ
ಭಾನ್ತೀ ಬಾಲಗಭಸ್ತಿಮಾಲಿಕಿರಣೈರ್ಮೇಘಾವಲೀ ಶಾರದೀ ।
ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠದ್ಯುತಿಪುಂಜಚುಮ್ಬನಕಲಾಶೋಣಾಯಮಾನೇನ ತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾ ಸಮದಶಾಮಾರೋಢುಮಾಕಾಂಕ್ಷತೇ ॥ 61 ॥

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮುಖೇನ್ದುಭೂಷಣಮಿದಂ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಂ
ನೇತ್ರಾನನ್ದಕರಂ ತಥಾ ಹಿಮಕರೋ ಗಚ್ಛೇದ್ಯಥಾ ತಿಗ್ಮತಾಮ್ ।
ಶೀತಂ ದೇವಿ ತಥಾ ಯಥಾ ಹಿಮಜಲಂ ಸನ್ತಾಪಮುದ್ರಾಸ್ಪದಂ
ಶ್ವೇತಂ ಕಿಂಚ ತಥಾ ಯಥಾ ಮಲಿನತಾಂ ಧತ್ತೇ ಚ ಮುಕ್ತಾಮಣಿಃ ॥ 62 ॥

ತ್ವನ್ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮಂಜರೀಂ ಪ್ರಸೃಮರಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಚನ್ದ್ರಾತಪಂ
ಸನ್ತಃ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತ್ಯಮಲತಾ ತಲ್ಲಕ್ಷಣಂ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ ।
ಅಸ್ಮಾಕಂ ನ ಧುನೋತಿ ತಾಪಕಮಧಿಕಂ ಧೂನೋತಿ ನಾಭ್ಯನ್ತರಂ
ಧ್ವಾನ್ತಂ ತತ್ಖಲು ದುಃಖಿನೋ ವಯಮಿದಂ ಕೇನೋತಿ ನೋ ವಿದ್ಮಹೇ ॥ 63 ॥

ನಮ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಣಯಪ್ರರೂಢಕಲಹಚ್ಛೇದಾಯ ಪಾದಾಬ್ಜಯೋಃ
ಮನ್ದಂ ಚನ್ದ್ರಕಿಶೋರಶೇಖರಮಣೇಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಾಗೇಣ ತೇ ।
ಬನ್ಧೂಕಪ್ರಸವಶ್ರಿಯಂ ಜಿತವತೋ ಬಂಹೀಯಸೀಂ ತಾದೃಶೀಂ
ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠಸ್ಯ ರುಚಿಂ ನಿರಸ್ಯ ಹಸಿತಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ವಯಸ್ಯಾಯತೇ ॥ 64 ॥

ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಿಮೋಚನಂ ವಿದಧತಸ್ತತ್ಪ್ರೀತಿನಿಷ್ಪಾದಿನೀ
ಭೂಯೋ ದೂರತ ಏವ ಧೂತಮರುತಸ್ತತ್ಪಾಲನಂ ತನ್ವತೀ ।
ಉದ್ಭೂತಸ್ಯ ಜಲಾನ್ತರಾದವಿರತಂ ತದ್ದೂರತಾಂ ಜಗ್ಮುಷೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜರೀ ತವ ಕಥಂ ಕಮ್ಬೋಸ್ತುಲಾಮಶ್ನುತೇ ॥ 65 ॥

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಝರೀವೈದಗ್ಧ್ಯಲೀಲಾಯಿತಂ
ಪಶ್ಯನ್ತೋಽಪಿ ನಿರನ್ತರಂ ಸುವಿಮಲಂಮನ್ಯಾ ಜಗನ್ಮಂಡಲೇ ।
ಲೋಕಂ ಹಾಸಯಿತುಂ ಕಿಮರ್ಥಮನಿಶಂ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಮಾತನ್ವತೇ
ಮನ್ದಾಕ್ಷಂ ವಿರಹಯ್ಯ ಮಂಗಲತರಂ ಮನ್ದಾರಚನ್ದ್ರಾದಯಃ ॥ 66 ॥

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೇರಪಿ ಶೈಲರಾಜತನಯೇ ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಸ್ಯ ಚ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಲಕ್ಷಿಮೋದಯನಿಧೇಃ ಕಿಂಚಿದ್ಭಿದಾಂ ಬ್ರೂಮಹೇ ।
ಏಕಸ್ಮೈ ಪುರುಷಾಯ ದೇವಿ ಸ ದದೌ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕದಾಚಿತ್ಪುರಾ
ಸರ್ವೇಭ್ಯೋಽಪಿ ದದಾತ್ಯಸೌ ತು ಸತತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ವಾಗೀಶ್ವರೀಮ್ ॥ 67 ॥

ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರರತ್ನದೀಪಕಲಿಕೇ ತಾನ್ಯೇವ ಮೇನಾತ್ಮಜೇ
ಚಾಕೋರಾಣಿ ಕುಲಾನಿ ದೇವಿ ಸುತರಾಂ ಧನ್ಯಾನಿ ಮನ್ಯಾಮಹೇ ।
ಕಮ್ಪಾತೀರಕುಟುಮ್ಬಚಂಕ್ರಮಕಲಾಚುಂಚೂನಿ ಚಂಚೂಪುಟೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಯಾನಿ ತವ ಸ್ಮಿತೇನ್ದುಮಹಸಾಮಾಸ್ವಾದಮಾತನ್ವತೇ ॥ 68 ॥

ಶೈತ್ಯಪ್ರಕ್ರಮಮಾಶ್ರಿತೋಽಪಿ ನಮತಾಂ ಜಾಡ್ಯಪ್ರಥಾಂ ಧೂನಯನ್
ನೈರ್ಮಲ್ಯಂ ಪರಮಂ ಗತೋಽಪಿ ಗಿರಿಶಂ ರಾಗಾಕುಲಂ ಚಾರಯನ್ ।
ಲೀಲಾಲಾಪಪುರಸ್ಸರೋಽಪಿ ಸತತಂ ವಾಚಂಯಮಾನ್ಪ್ರೀಣಯನ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾಂ ತವ ಸಮುಲ್ಲಾಸಃ ಕಥಂ ವರ್ಣ್ಯತೇ ॥ 69 ॥

ಶ್ರೋಣೀಚಂಚಲಮೇಖಲಾಮುಖರಿತಂ ಲೀಲಾಗತಂ ಮನ್ಥರಂ
ಭ್ರೂವಲ್ಲೀಚಲನಂ ಕಟಾಕ್ಷವಲನಂ ಮನ್ದಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಾಚಣಮ್ ।
ಯದ್ವೈದಗ್ಧ್ಯಮುಖೇನ ಮನ್ಮಥರಿಪುಂ ಸಂಮೋಹಯನ್ತ್ಯಂಜಸಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಯ ಸತತಂ ತಸ್ಮೈ ನಮ್ಸಕುರ್ಮಹೇ ॥ 70 ॥

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನೋಜ್ಞಮನ್ದಹಸಿತಜ್ಯೋತಿಷ್ಪ್ರರೋಹೇ ತವ
ಸ್ಫೀತಶ್ವೇತಿಮಸಾರ್ವಭೌಮಸರಣಿಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷಿ ।
ಚನ್ದ್ರೋಽಯಂ ಯುವರಾಜತಾಂ ಕಲಯತೇ ಚೇಟೀಧುರಂ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ
ಶುದ್ಧಾ ಸಾ ಚ ಸುಧಾಝರೀ ಸಹಚರೀಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಲಮ್ಬತೇ ॥ 71 ॥

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕಿಂ ತನುತೇ ಫಲಂ ತನುಮತಾಮೌಷ್ಣ್ಯಪ್ರಶಾನ್ತಿಂ ವಿನಾ
ತ್ವನ್ಮನ್ದಸ್ಮಿತರೋಚಿಷಾ ತನುಮತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರೋಚಿಷ್ಣುನಾ ।
ಸನ್ತಾಪೋ ವಿನಿವಾರ್ಯತೇ ನವವಯಃಪ್ರಾಚುರ್ಯಮಂಕೂರ್ಯತೇ
ಸೌನ್ದರ್ಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಯತೇ ಜಗತಿ ಸಾ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಸಂಚಾರ್ಯತೇ ॥ 72 ॥

ವೈಮಲ್ಯಂ ಕುಮುದಶ್ರಿಯಾಂ ಹಿಮರುಚಃ ಕಾನ್ತ್ಯೈವ ಸನ್ಧುಕ್ಷ್ಯತೇ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾರೋಚಿರಪಿ ಪ್ರದೋಷಸಮಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಸಮ್ಪದ್ಯತೇ ।
ಸ್ವಚ್ಛತ್ವಂ ನವಮೌಕ್ತಿಕಸ್ಯ ಪರಮಂ ಸಂಸ್ಕಾರತೋ ದೃಶ್ಯತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸ್ಮಿತದೀಧಿತೇರ್ವಿಶದಿಮಾ ನೈಸರ್ಗಿಕೋ ಭಾಸತೇ ॥ 73 ॥

ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನಿ ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಶ್ರಿಯಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಮ ಕ್ಷಿಣೋತು ಮಮತಾವೈಚಕ್ಷಣೀಮಕ್ಷಯಾಮ್ ।
ಯದ್ಭೀತ್ಯೇವ ನಿಲೀಯತೇ ಹಿಮಕರೋ ಮೇಘೋದರೇ ಶುಕ್ತಿಕಾ-
ಗರ್ಭೇ ಮೌಕ್ತಿಕಮಂಡಲೀ ಚ ಸರಸೀಮಧ್ಯೇ ಮೃಣಾಲೀ ಚ ಸಾ ॥ 74 ॥

ಹೇರಮ್ಬೇ ಚ ಗುಹೇ ಹರ್ಷಭರಿತಂ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಂಕೂರಯತ್
ಮಾರದ್ರೋಹಿಣಿ ಪೂರುಷೇ ಸಹಭುವಂ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರಂ ವ್ಯಂಜಯತ್ ।
ಆನಮ್ರೇಷು ಜನೇಷು ಪೂರ್ಣಕರುಣಾವೈದಗ್ಧ್ಯಮುತ್ತಾಲಯತ್
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮಿತಮಂಜಸಾ ತವ ಕಥಂಕಾರಂ ಮಯಾ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 75 ॥

ಸಂಕ್ರುದ್ಧದ್ವಿಜರಾಜಕೋಽಪ್ಯವಿರತಂ ಕುರ್ವನ್ದ್ವಿಜೈಃ ಸಂಗಮಂ
ವಾಣೀಪದ್ಧತಿದೂರಗೋಽಪಿ ಸತತಂ ತತ್ಸಾಹಚರ್ಯಂ ವಹನ್ ।
ಅಶ್ರಾನ್ತಂ ಪಶುದುರ್ಲಭೋಽಪಿ ಕಲಯನ್ಪತ್ಯೌ ಪಶೂನಾಂ ರತಿಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಾಮೃತರಸಸ್ಯನ್ದೋ ಮಯಿ ಸ್ಪನ್ದತಾಮ್ ॥ 76 ॥

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಹೇಶ್ವರೇ ನಿರುಪಮಪ್ರೇಮಾಂಕುರಪ್ರಕ್ರಮಮ್ಂ
ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ಸಹಜಾಮುನ್ನಿದ್ರಯನ್ಮಾಧುರೀಮ್ ।
ತತ್ತಾದೃಕ್ತವ ಮನ್ದಹಾಸಮಹಿಮಾ ಮಾತಃ ಕಥಂ ಮಾನಿತಾಂ
ತನ್ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಸುರನಿಮ್ನಗಾಂ ಚ ಕಲಿಕಾಮಿನ್ದೋಶ್ಚ ತಾಂ ನಿನ್ದತಿ ॥ 77 ॥

ಯೇ ಮಾಧುರ್ಯವಿಹಾರಮಂಟಪಭುವೋ ಯೇ ಶೈತ್ಯಮುದ್ರಾಕರಾ
ಯೇ ವೈಶದ್ಯದಶಾವಿಶೇಷಸುಭಗಾಸ್ತೇ ಮನ್ದಹಾಸಾಂಕುರಾಃ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಸಹಜಂ ಗುಣತ್ರಯಮಿದಂ ಪರ್ಯಾಯತಃ ಕುರ್ವತಾಂ
ವಾಣೀಗುಮ್ಫನಡಮ್ಬರೇ ಚ ಹೃದಯೇ ಕೀರ್ತಿಪ್ರರೋಹೇ ಚ ಮೇ ॥ 78 ॥

ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುನಿಕರಾ ದಕ್ಷಾನ್ತಕೇ ವೀಕ್ಷಣೇ
ಮನ್ದಾಕ್ಷಗ್ರಹಿಲಾ ಹಿಮದ್ಯುತಿಮಯೂಖಾಕ್ಷೇಪದೀಕ್ಷಾಂಕುರಾಃ ।
ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯನ್ತು ಮಾಕ್ಷಿಕಗುಡದ್ರಾಕ್ಷಾಭವಂ ವಾಕ್ಷು ಮೇ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಮೋಕ್ಷಪಥಂ ನಿರೀಕ್ಷಿತುಮಪಿ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯೇಯುರ್ಮನಃ ॥ 79 ॥

ಜಾತ್ಯಾ ಶೀತಶೀತಲಾನಿ ಮಧುರಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಪೂತಾನಿ ತೇ
ಗಾಂಗಾನೀವ ಪಯಾಂಸಿ ದೇವಿ ಪಟಲಾನ್ಯಲ್ಪಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತಿಷಾಮ್ ।
ಏನಃಪಂಕಪರಮ್ಪರಾಮಲಿನಿತಾಮೇಕಾಮ್ರನಾಥಪ್ರಿಯೇ
ಪ್ರಜ್ಞಾನಾತ್ಸುತರಾಂ ಮದೀಯಧಿಷಣಾಂ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯನ್ತು ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 80 ॥

ಅಶ್ರಾನ್ತಂ ಪರತನ್ತ್ರಿತಃ ಪಶುಪತಿಸ್ತ್ವನ್ಮನ್ದಹಾಸಾಂಕುರೈಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತದೀಯವರ್ಣಸಮತಾಸಂಗೇನ ಶಂಕಾಮಹೇ ।
ಇನ್ದುಂ ನಾಕಧುನೀಂ ಚ ಶೇಖರಯತೇ ಮಾಲಾಂ ಚ ಧತ್ತೇ ನವೈಃ
ವೈಕುಂಠೈರವಕುಂಠನಂ ಚ ಕುರುತೇ ಧೂಲೀಚಯೈರ್ಭಾಸ್ಮನೈಃ ॥ 81 ॥

ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರದೇವತೇ ಮೃದುವಚಸ್ಸೌರಭ್ಯಮುದ್ರಾಸ್ಪದಂ
ಪ್ರೌಢಪ್ರೇಮಲತಾನವೀನಕುಸುಮಂ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಮ್ ।
ಮನ್ದಂ ಕನ್ದಲತಿ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ ವದನಾಲೋಕೇ ಸಮಾಭಾಷಣೇ
ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣೇ ಕುಙ್ಮಲತಿ ಪ್ರರೂಢಪುಲಕೇ ಚಾಶ್ಲೋಷಣೇ ಫುಲ್ಲತಿ ॥ 82 ॥

ಕಿಂ ತ್ರೈಸ್ರೋತಸಮಮ್ಬಿಕೇ ಪರಿಣತಂ ಸ್ರೋತಶ್ಚತುರ್ಥಂ ನವಂ
ಪೀಯೂಷಸ್ಯ ಸಮಸ್ತತಾಪಹರಣಂ ಕಿಂವಾ ದ್ವಿತೀಯಂ ವಪುಃ ।
ಕಿಂಸ್ವಿತ್ತ್ವನ್ನಿಕಟಂ ಗತಂ ಮಧುರಿಮಾಭ್ಯಾಸಾಯ ಗವ್ಯಂ ಪಯಃ
ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪುರನಾಯಕಪ್ರಿಯತಮೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಂ ತಾವಕಮ್ ॥ 83 ॥

ಭೂಷಾ ವಕ್ತ್ರಸರೋರುಹಸ್ಯ ಸಹಜಾ ವಾಚಾಂ ಸಖೀ ಶಾಶ್ವತೀ
ನೀವೀ ವಿಭ್ರಮಸನ್ತತೇಃ ಪಶುಪತೇಃ ಸೌಧೀ ದೃಶಾಂ ಪಾರಣಾ ।
ಜೀವಾತುರ್ಮದನಶ್ರಿಯಃ ಶಶಿರುಚೇರುಚ್ಚಾಟನೀ ದೇವತಾ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗಿರಾಮಭೂಮಿಮಯತೇ ಹಾಸಪ್ರಭಾಮಂಜರೀ ॥ 84 ॥

ಸೂತಿಃ ಶ್ವೇತಿಮಕನ್ದಲಸ್ಯ ವಸತಿಃ ಶೃಂಗಾರಸಾರಶ್ರಿಯಃ
ಪೂರ್ತಿಃ ಸೂಕ್ತಿಝರೀರಸಸ್ಯ ಲಹರೀ ಕಾರುಣ್ಯಪಾಥೋನಿಧೇಃ ।
ವಾಟೀ ಕಾಚನ ಕೌಸುಮೀ ಮಧುರಿಮಸ್ವಾರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಮಾಸ್ತು ಮಂಗಲಕರೀ ಹಾಸಪ್ರಭಾಚಾತುರೀ ॥ 85 ॥

ಜನ್ತೂನಾಂ ಜನಿದುಃಖಮೃತ್ಯುಲಹರೀಸನ್ತಾಪನಂ ಕೃನ್ತತಃ
ಪ್ರೌಢಾನುಗ್ರಹಪೂರ್ಣಶೀತಲರುಚೋ ನಿತ್ಯೋದಯಂ ಬಿಭ್ರತಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಸೃತ್ವರಾ ಇವ ಕರಾ ಹಾಸಾಂಕುರಾಸ್ತೇ ಹಠಾ-
ದಾಲೋಕೇನ ನಿಹನ್ಯುರನ್ಧತಮಸಸ್ತೋಮಸ್ಯ ಮೇ ಸನ್ತತಿಮ್ ॥ 86 ॥

ಉತ್ತುಂಗಸ್ತನಮಂಡಲಸ್ಯ ವಿಲಸಲ್ಲಾವಣ್ಯಲೀಲಾನಟೀ-
ರಂಗಸ್ಯ ಸ್ಫುಟಮೂರ್ಧ್ವಸೀಮನಿ ಮುಹುಃ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಮಭ್ಯೇಯುಷೀ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿತತಿರ್ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠಕಾನ್ತ್ಯಂಕುರೈಃ
ಚಿತ್ರಾಂ ವಿದ್ರುಮಮುದ್ರಿತಾಂ ವಿತನುತೇ ಮೌಕ್ತೀಂ ವಿತಾನಶ್ರಿಯಮ್ ॥ 87 ॥

ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾತ್ತವ ವಕ್ತ್ರಮೇವ ಲಲಿತಂ ಸನ್ತೋಷಸಮ್ಪಾದನಂ
ಶಮ್ಭೋಃ ಕಿಂ ಪುನರಂಚಿತಸ್ಮಿತರುಚಃ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪಾತ್ರೀಕೃತಮ್ ।
ಅಮ್ಭೋಜಂ ಸ್ವತ ಏವ ಸರ್ವಜಗತಾಂ ಚಕ್ಷುಃಪ್ರಿಯಮ್ಭಾವುಕಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸ್ಫುರಿತೇ ಶರದ್ವಿಕಸಿತೇ ಕೀದೃಗ್ವಿಧಂ ಭ್ರಾಜತೇ ॥ 88 ॥

ಪುಮ್ಭಿರ್ನಿರ್ಮಲಮಾನಸೌರ್ವಿದಧತೇ ಮೈತ್ರೀಂ ದೃಢಂ ನಿರ್ಮಲಾಂ
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕರ್ಮಲಯಂ ಚ ನಿರ್ಮಲತರಾಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಲಭನ್ತೇತರಾಮ್ ।
ಸೂಕ್ತಿಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯನ್ತಿ ನಿರ್ಮಲತಮಾಂ ಯತ್ತಾವಕಾಃ ಸೇವಕಾಃ
ತತ್ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತಸ್ಯ ಕಲಯಾ ನೈರ್ಮಲ್ಯಸೀಮಾನಿಧೇಃ ॥ 89 ॥

ಆಕರ್ಷನ್ನಯನಾನಿ ನಾಕಿಸದಸಾಂ ಶೈತ್ಯೇನ ಸಂಸ್ತಮ್ಭಯ-
ನ್ನಿನ್ದುಂ ಕಿಂಚ ವಿಮೋಹಯನ್ಪಶುಪತಿಂ ವಿಶ್ವಾರ್ತಿಮುಚ್ಚಾಟಯನ್ ।
ಹಿಂಸತ್ಸಂಸೃತಿಡಮ್ಬರಂ ತವ ಶಿವೇ ಹಾಸಾಹ್ವಯೋ ಮಾನ್ತ್ರಿಕಃ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮದೀಯಮಾನಸತಮೋವಿದ್ವೇಷಣೇ ಚೇಷ್ಟತಾಮ್ ॥ 90 ॥

ಕ್ಷೇಪೀಯಃ ಕ್ಷಪಯನ್ತು ಕಲ್ಮಷಭಯಾನ್ಯಸ್ಮಾಕಮಲ್ಪಸ್ಮಿತ-
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಚಂಕ್ರಮಾಸ್ತವ ಶಿವೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರೋಚಿಷ್ಣವಃ ।
ಪೀಡಾಕರ್ಮಠಕರ್ಮಘರ್ಮಸಮಯವ್ಯಾಪಾರತಾಪಾನಲ-
ಶ್ರೀಪಾತಾ ನವಹರ್ಷವರ್ಷಣಸುಧಾಸ್ರೋತಸ್ವಿನೀಶೀಕರಾಃ ॥ 91 ॥

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತೈನ್ದವಮಹಃಪೂರೇ ಪರಿಮ್ಫೂರ್ಜತಿ
ಪ್ರೌಢಾಂ ವಾರಿಧಿಚಾತುರೀಂ ಕಲಯತೇ ಭಕ್ತಾತ್ಮನಾಂ ಪ್ರಾತಿಭಮ್ ।
ದೌರ್ಗತ್ಯಪ್ರಸರಾಸ್ತಮಃಪಟಲಿಕಾಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಬಿಭ್ರತೇ
ಸರ್ವಂ ಕೈರವಸಾಹಚರ್ಯಪದವೀರೀತಿಂ ವಿಧತ್ತೇ ಪರಮ್ ॥ 92 ॥

ಮನ್ದಾರಾದಿಷು ಮನ್ಮಥಾರಿಮಹಿಷಿ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯರೀತಿಂ ನಿಜಾಂ
ಕಾದಾಚಿತ್ಕತಯಾ ವಿಶಂಕ್ಯ ಬಹುಶೋ ವೈಶದ್ಯಮುದ್ರಾಗುಣಃ ।
ಸಾತತ್ಯೇನ ತವ ಸ್ಮಿತೇ ವಿತನುತೇ ಸ್ವೈರಾಸನಾವಾಸನಾಮ್ ॥ 93 ॥

ಇನ್ಧಾನೇ ಭವವೀತಿಹೋತ್ರನಿವಹೇ ಕರ್ಮೌಘಚಂಡಾನಿಲ-
ಪ್ರೌಢಿಮ್ನಾ ಬಹುಲೀಕೃತೇ ನಿಪತಿತಂ ಸನ್ತಾಪಚಿನ್ತಾಕುಲಮ್ ।
ಮಾತರ್ಮಾಂ ಪರಿಷಿಂಚ ಕಿಂಚಿದಮಲೈಃ ಪೀಯೂಷವರ್ಷೈರಿವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತವ ಸ್ಮಿತದ್ಯುತಿಕಣೈಃ ಶೈಶಿರ್ಯಲೀಲಾಕರೈಃ ॥ 94 ॥

ಭಾಷಾಯಾ ರಸನಾಗ್ರಖೇಲನಜುಷಃ ಶೃಂಗಾರಮುದ್ರಾಸಖೀ-
ಲೀಲಾಜಾತರತೇಃ ಸುಖೇನ ನಿಯಮಸ್ನಾನಾಯ ಮೇನಾತ್ಮಜೇ ।
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುಧಾಮಯೀವ ಶಿಶಿರಾ ಸ್ರೋತಸ್ವಿನೀ ತಾವಕೀ
ಗಾಢಾನನ್ದತರಂಗಿತಾ ವಿಜಯತೇ ಹಾಸಪ್ರಭಾಚಾತುರೀ ॥ 95 ॥

ಸನ್ತಾಪಂ ವಿರಲೀಕರೋತು ಸಕಲಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಚ್ಚೇತನಾ
ಮಜ್ಜನ್ತೀ ಮಧುರಸ್ಮಿತಾಮರಧುನೀಕಲ್ಲೋಲಜಾಲೇಷು ತೇ ।
ನೈರನ್ತರ್ಯಮುಪೇತ್ಯ ಮನ್ಮಥಮರುಲ್ಲೋಲೇಷು ಯೇಷು ಸ್ಫುಟಂ
ಪ್ರೇಮೇನ್ದುಃ ಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬಿತೋ ವಿತನುತೇ ಕೌತೂಹಲಂ ಧೂರ್ಜಟೇಃ ॥ 96 ॥

ಚೇತಃಕ್ಷೀರಪಯೋಧಿಮನ್ಥರಚಲದ್ರಾಗಾಖ್ಯಮನ್ಥಾಚಲ-
ಕ್ಷೋಭವ್ಯಾಪೃತಿಸಮ್ಭವಾಂ ಜನನಿ ತೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಶ್ರೀಸುಧಾಮ್ ।
ಸ್ವಾದಂಸ್ವಾದಮುದೀತಕೌತುಕರಸಾ ನೇತ್ರತ್ರಯೀ ಶಾಂಕರೀ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿರನ್ತರಂ ಪರಿಣಮತ್ಯಾನನ್ದವೀಚೀಮಯೀ ॥ 97 ॥

ಆಲೋಕೇ ತವ ಪಂಚಸಾಯಕರಿಪೋರುದ್ದಾಮಕೌತೂಹಲ-
ಪ್ರೇಂಖನ್ಮಾರುತಘಟ್ಟನಪ್ರಚಲಿತಾದಾನನ್ದದುಗ್ಧಾಮ್ಬುಧೇಃ ।
ಕಾಚಿದ್ವೀಚಿರುದಂಚತಿ ಪ್ರತಿನವಾ ಸಂವಿತ್ಪ್ರರೋಹಾತ್ಮಿಕಾ
ತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕವೀಶ್ವರಾಃ ಸ್ಮಿತಮಿತಿ ವ್ಯಾಕುರ್ವತೇ ಸರ್ವದಾ ॥ 98 ॥

ಸೂಕ್ತಿಃ ಶೀಲಯತೇ ಕಿಮದ್ರಿತನಯೇ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಾತ್ತೇ ಮುಹುಃ
ಮಾಧುರ್ಯಾಗಮಸಮ್ಪ್ರದಾಯಮಥವಾ ಸೂಕ್ತೇರ್ನು ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮ್ ।
ಇತ್ಥಂ ಕಾಮಪಿ ಗಾಹತೇ ಮಮ ಮನಃ ಸನ್ದೇಹಮಾರ್ಗಭ್ರಮಿಂ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಸರಣಿಸ್ಫೂರ್ತೌ ನಿಧತ್ತೇ ಪದಮ್ ॥ 99 ॥

ಕ್ರೀಡಾಲೋಲಕೃಪಾಸರೋರುಹಮುಖೀಸೌಧಾಂಗಣೇಭ್ಯಃ ಕವಿ-
ಶ್ರೇಣೀವಾಕ್ಪರಿಪಾಟಿಕಾಮೃತಝರೀಸೂತೀಗೃಹೇಭ್ಯಃ ಶಿವೇ ।
ನಿರ್ವಾಣಾಂಕುರಸಾರ್ವಭೌಮಪದವೀಸಿಂಹಾಸನೇಭ್ಯಸ್ತವ
ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮನೋಜ್ಞಮನ್ದಹಸಿತಜ್ಯೋತಿಷ್ಕಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಆರ್ಯಾಮೇವ ವಿಭಾವಯನ್ಮನಸಿ ಯಃ ಪಾದಾರವಿನ್ದಂ ಪುರಃ
ಪಶ್ಯನ್ನಾರಭತೇ ಸ್ತುತಿಂ ಸ ನಿಯತಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕಟಾಕ್ಷಚ್ಛವಿಮ್ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾ ಮೃದುಲಸ್ಮಿತಾಂಶುಲಹರೀಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾವಯಸ್ಯಾನ್ವಿತಾಮ್
ಆರೋಹತ್ಯಪವರ್ಗಸೌಧವಲಭೀಮಾನನ್ದವೀಚೀಮಯೀಮ್ ॥ 101 ॥

ಮನ್ದಸ್ಮಿತಶತಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಮೂಕಪಂಚಶತೀ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ॥
॥ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ॥

Shri Mukapanchashati Lyrics in Kannada | Sri Muka Panchasati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top