Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Pitambara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Narasimha Slokas

Shri Pitambara Ashtottara Shata Nama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಪೀತಾಮ್ಬರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಗವಾನ ಉವಾಚ ।
ಇತೀದಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ಸ್ತೇ ಗದಿತಂ ಮಯಾ ।
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಶೃಣುಷ್ವ ಗದಿತಂ ಮಮ ॥ 1 ॥

ಓಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಾ ಶೂಲಹಸ್ತಾ ವಜ್ರಾ ವಜ್ರಶರೀರಿಣೀ ।
ತುಷ್ಟಿಪುಷ್ಟಿಕರೀ ಶಾನ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ ॥ 2 ॥

ಸರ್ವಾಲೋಕನನೇತ್ರಾ ಚ ಸರ್ವರೋಗಹರಾಪಿ ಚ ।
ಮಂಗಲಾ ಮಂಗಲಾಸ್ನಾತಾ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾ ನಿರಾಕುಲಾ ॥ 3 ॥

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ಲಲಿತಾ ಲಲಿತಾಕೃತಿಃ ।
ಸದಾಶಿವೈಕಗ್ರಹಣೀ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾ ॥ 4 ॥

ಸರ್ವದೇವಮಯೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸರ್ವಾಗಮನಿರೂಪಿತಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಿಷ್ಣುನಮಿತಾ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಣೀ ॥ 5 ॥

ಯೋಗಮಾರ್ಗಪರಾಯೋಗೀಯೌಗಿಧ್ಯೇಯಪದಾಮ್ಬುಜಾ ।
ಯೋಗೇನ್ದ್ರಾ ಯೋಗಿನೀಪೂಜ್ಯಾ ಯೋಗಸೂರ್ಯಾಂಗನನ್ದಿನೀ ॥ 6 ॥

ಇನ್ದ್ರಾದಿದೇವತಾವೃನ್ದಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮವೈಭವಾ ।
ವಿಶುದ್ಧಿದಾ ಭಯಹರಾ ಭಕ್ತದ್ವೇಷೀಕ್ಷಯಂಕರೀ ॥ 7 ॥

ಭವಪಾಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಭೇರುಂಡಾ ಭೈರವಾರ್ಚಿತಾ ।
ಬಲಭದ್ರಪ್ರಿಯಾಕಾರಾಹಾಲಾಮದರಸೋಧೃತಾ ॥ 8 ॥

ಪಂಚಭೂತಶರೀರಸ್ಥಾ ಪಂಚಕೋಶಪ್ರಪಂಚಹೃತ್ ।
ಸಿಂಹವಾಹಾ ಮನೋಮೋಹಾ ಮೋಹಪಾಶನಿಕೃನ್ತನೀ ॥ 9 ॥

ಮದಿರಾ ಮದಿರೋನ್ಮಾದಮುದ್ರಾ ಮುದ್ಗರಧಾರಿಣೀ ।
ಸಾವಿತ್ರೀ ಪ್ರಸಾವಿತ್ರೀ ಚ ಪರಪ್ರಿಯವಿನಾಯಕಾ ॥ 10 ॥

ಯಮದೂತೀ ಪಿಂಗನೇತ್ರಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಶಾಂಕರೀ ತಥಾ ।
ಚನ್ದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಚನ್ದನಸ್ಥಾ ಚನ್ದನಾರಣ್ಯವಾಸಿನೀ ॥ 11 ॥

ವದನೇನ್ದುಪ್ರಭಾಪೂರ ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ ।
ಗಾನ್ಧರ್ವೀ ಯಕ್ಷಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಕೈರಾತೀ ರಾಕ್ಷಸೀ ತಥಾ ॥ 12 ॥

ಪಾಪಪರ್ವತದಮ್ಭೋಲಿರ್ಭಯಧ್ವಾನ್ತಪ್ರಭಾಕರಾ ।
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯುಪಸಂಹಾರಕಾರಿಣಿ ಕನಕಪ್ರಭಾ ॥ 13 ॥

ಲೋಕಾನಾಂ ದೇವತಾನಾಂಚ ಯೋಷಿತಾಂ ಹಿತಕಾರಿಣೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೈಕರಸಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಬಲೋನ್ನತಾ ॥ 14 ॥

ಮಹಾತೇಜೋವತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಮಹೇನ್ದ್ರಪರಿಪೂಜಿತಾ ।
ಪರಾಪರವತೀ ಪ್ರಾಣಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಕರ್ಷಕಾರಿಣೀ ॥ 15 ॥

ಕಿರೀಟಾಂಗದಕೇಯೂರಮಾಲಾ ಮಂಜಿರಭೂಷಿತಾ ।
ಸುವರ್ಣಮಾಲಾಸಂಜಪ್ತಾಹರಿದ್ರಾಸ್ರಕ್ ನಿಷೇವಿತಾ ॥ 16 ॥

ಉಗ್ರವಿಘ್ನಪ್ರಶಮನೀ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ್ರುಮಭಂಜಿನೀ ।
ರಾಜಚೋರನೃಪವ್ಯಾಲಭೂತಪ್ರೇತಭಯಾಪಹಾ ॥ 17 ॥

ಸ್ತಮ್ಭಿನೀ ಪರಸೈನ್ಯಾನಾಂ ಮೋಹಿನೀ ಪರಯೋಷಿತಾಮ್ ।
ತ್ರಾಸಿನೀ ಸರ್ವದುಷ್ಟಾನಾಂ ಗ್ರಾಸಿನೀ ದೈತ್ಯರಾಕ್ಷಸಾಮ್ ॥ 18 ॥

ಆಕರ್ಷಿಣೀ ನರೇನ್ದ್ರಾಣಾಂ ವಶಿನೀ ಪೃಥಿವೀಮೃತಾಮ್ ।
ಮಾರಿಣೀ ಮದಮತ್ತಾನಾಂ ದ್ವೇಷಿಣೀ ದ್ವಿಷಿತಾಂ ಬಲಾತ್ ॥ 19 ॥

ಕ್ಷೋಭಿಣಿ ಶತ್ರುಸಂಘಾನಾಂ ರೋಧಿನೀ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಿನಾಮ್ ।
ಭ್ರಾಮಿಣೀ ಗಿರಿಕೂಟಾನಾಂ ರಾಜ್ಞಾಂ ವಿಜಯ ವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 20 ॥

ಹ್ಲೀಂ ಕಾರ ಬೀಜ ಸಂಜಾಪ್ತಾ ಹ್ಲೀಂ ಕಾರ ಪರಿಭೂಷಿತಾ ।
ಬಗಲಾ ಬಗಲಾವಕ್ತ್ರಾ ಪ್ರಣವಾಂಕುರ ಮಾತೃಕಾ ॥ 21 ॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತಾ ದಿವ್ಯಾ ಕಲೌ ಕಲ್ಪದ್ರುಮೋಪಮಾ ।
ಕೀರ್ತ್ತಕಲ್ಯಾಣ ಕಾನ್ತೀನಾಂ ಕಲಾನಾಂ ಚ ಕುಲಾಲಯಾ ॥ 22 ॥

ಸರ್ವ ಮನ್ತ್ರೈಕ ನಿಲಯಾ ಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶಾಲಿನೀ ।
ಚತುಃಷಷ್ಠೀ ಮಹಾಮನ್ತ್ರ ಪ್ರತಿವರ್ಣ ನಿರೂಪಿತಾ ॥ 23 ॥

ಸ್ಮರಣಾ ದೇವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ದುಃಖಪಾಶ ನಿಕೃನ್ತಿನೀ ।
ಮಹಾಪ್ರಲಯ ಸಂಘಾತ ಸಂಕಟದ್ರುಮ ಭೇದಿನೀ ॥ 24 ॥

ಇತಿತೇ ಕಥಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಚಾಪಿ ನಾಮ್ನಾಮನ್ತೇ ನಿರೂಪಿತಮ್ ॥ 25 ॥

ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೇರಲ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸಮ್ಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರತಃ ।
ನಾಮಾನಿಜಗದಮ್ಬಾಯಾಃ ಪಠಸ್ವಕಮಲಾಸನ ॥ 26 ॥

ತೇನೇಮೌದಾನವೌವೀರೌಸ್ತಬ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯತಃ ।
ನಾನಯೋರ್ವಿದ್ಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮನೂಭಯಂ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವತಃ ॥ 27 ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ ।
ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಸತದಾಬ್ರಹ್ಮಾ ಪಠನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಸ್ತಮ್ಭಯಾಮಾಸ ಸಹಸಾ ತಯೀಃ ಶಕ್ತಿಪರಾಕ್ರಮಾತ್ ॥ 28 ॥

ಇತಿತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾಯಾ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 29 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರಾವಯೇದಿದಮ್ ।
ಸ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ತಮ್ಭಯೇದಖಿಲಂ ಜಗತ್ ॥ 30 ॥

ಇತಿ ಮೇ ವಿಷ್ಣುನಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮಹಾಸ್ತಮ್ಭಕರಂ ಪರಮ್ ।
ಧನಧಾನ್ಯ ಗಜಾಶ್ವಾದಿ ಸಾಧಕಂ ರಾಜ್ಯದಾಯಕಮ್ ॥ 31 ॥

ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಸನ್ಧ್ಯಾಕಾಲೇ ಚ ಪಾರ್ವತಿ ।
ಏಕಚಿತ್ತಃ ಪಠೇದೇತತ್ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ವಿನ್ದತಿ ॥ 32 ॥

ಪಠನಾದೇಕವಾರಸ್ಯ ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯೋ ಭವೇತ್ ।
ವಾರದ್ವಯಸ್ಯ ಪಠನಾದ್ಗಣೇಶ ಸದೃಶೋ ಭವೇತ್ ॥ 33 ॥

ತ್ರಿವಾರಂ ಪಠನಾದಸ್ಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ನಾನ್ಯಥಾ ।
ಸ್ತವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇಣ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಭವೇನ್ನರಃ ॥ 34 ॥

ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಮೋಕ್ಷಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ವಶ್ಯಾರ್ಥೀ ವಶಯೇಜ್ಜಗತ್ ॥ 35 ॥

ಮಹೀಪತಿರ್ವತ್ಸರಸ್ಯ ಪಾಠಾಚ್ಛತ್ರುಕ್ಷಯೋ ಭವೇತ್ ।
ಪೃಥ್ವೀಪತಿರ್ವಶಸ್ತಸ್ಯ ವತ್ಸರಾತ್ಸ್ಮರಸುನ್ದರಃ ॥ 36 ॥

ಯ ಪಠೇತ್ಸರ್ವದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರೀಯುಕ್ತೋ ಭವತಿ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಪ್ರತಿನಿಧಿಃ ಕವಿಃ ಕಾವ್ಯ ಇವಾಪರಃ ॥ 37 ॥

ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಜನನೀಜಾರವತ್ಪ್ರಿಯೇ ।
ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಧರಃ ಸ್ವಯಮ್ ॥ 38 ॥

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ಶಿವೇನ ಸದೃಶೋ ಭವೇತ್ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಿರ್ಭವತಿ ಮಾನವಃ ॥ 39 ॥

ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ರಹಸ್ಯಂ ಸಮ್ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ।
ಸ್ತವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಕಿಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಭೂತಲೇ ॥ 40 ॥

ಸ್ತಮ್ಭಿತಾವಾಸ್ಕರಾಃ ಸರ್ವೇ ಸ್ತವರಾಜಸ್ಯ ಕೀರ್ತ್ತನಾತ್ ।
ಮಧು ಕೈಟಭ ದೈತೇನ್ದ್ರೌಧ್ವಸ್ತಶಕ್ತಿ ಬಭೂವತುಃ ॥ 41 ॥

ಇದಂ ಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಪಾವನಮ್ ।
ಏತತ್ಪಠತಿ ಯೋ ಮನ್ತ್ರೀ ಫಲಂ ತಸ್ಯ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 42 ॥

ರಾಜಾನೋ ವಶ್ಯತಾಂ ಯಾನ್ತಿ ಯಾನ್ತಿ ಪಾಪಾನಿ ಸಂಕ್ಷಯಃ ।
ಗಿರಯಃ ಸಮತಾಂ ಯಾನ್ತಿ ವಹ್ನಿರ್ಗಚ್ಛತಿ ಶೀತತಾಮ್ ॥ 43 ॥

ಪ್ರಚಂಡಾ ಸೌಮ್ಯತಾಂ ಯಾನ್ತಿ ಶೋಷಯಾನ್ತ್ಯೇವ ಸಿನ್ಧವಃ ।
ಧನೈಃ ಕೋಶಾ ವಿವರ್ಧತೇ ಜನೈಶ್ಚ ವಿವಿಧಾಲಯಾಃ ॥ 44 ॥

ಮನ್ದಿರಾಃ ಸ್ಕರಗೈಃ ಪೂರ್ಣಾ ಹಸ್ತಿಶಾಲಾಶ್ಚ ಹಸ್ತಿಭಿಃ ।
ಸ್ತಮ್ಭಯೇದ್ವಿಷತಾಂ ವಾಚಂ ಗತಿಂ ಶಸ್ತ್ರಂ ಪರಾಕ್ರಮಮ್ ॥ 45 ॥

ರವೇರಥಂ ಸ್ತಮ್ಭಯತಿ ಸಂಚಾರಂ ಚ ನಭಸ್ವತಃ ।
ಕಿಮನ್ಯಂ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಕೃತಿ ಕ್ಷಯಮ್ ॥ 46 ॥

ಸ್ತವರಾಜಮಿದಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ನ ಮಾತುರ್ಗರ್ಭಗೋ ಭವೇತ್ ।
ತೇನೇಷ್ಟಾಕ್ರತವಃ ಸರ್ವೇ ದತ್ತಾದಾನಪರಮ್ಪರಾಃ ॥ 47 ॥

ವ್ರತಾನಿ ಸರ್ವಾಣ್ಯಾತಾನಿಯೇನಾಯಂ ಪಠ್ಯತೇ ಸ್ತವಃ ।
ನಿಶೀಥಕಾಲೇ ಪ್ರಜಪೇದೇಕಾಕೀ ಸ್ಥಿರ ಮಾನಸಃ ॥ 48 ॥

ಪೀತಾಮ್ಬರಧರೀ ಪೀತಾಂ ಪೀತಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಾಮ್ ।
ಸುವರ್ಣರತ್ನಖಚಿತಾಂ ದಿವ್ಯ ಭೂಷಣ ಭೂಷಿತಾಮ್ ॥ 49 ॥

ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ವಾಮಭಾಗೇತು ಶಕ್ತಿಂ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಾಯಣಾಮ್ ।
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಃಸ್ಯಾದ್ಯದ್ಯನ್ಮನಸಿ ಕಲ್ಪತೇ ॥ 50 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿ ಪಾಪಾನಿ ನಶ್ಯನ್ತೇಸ್ಯಜಪಾದಪಿ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮ ತನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಸಾರಮಾಕೃತ ಪಾರ್ವತಿ ॥ 51 ॥

ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ರಹಸ್ಯಂ ತೇ ಕಿಮನ್ಯ ಶ್ರೋತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 52 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಉತ್ಕಟ ಶಮ್ಬರೇ ನಾಗೇನ್ದ್ರಪ್ರಯಾಣ ತನ್ತ್ರೇ
ಷೋಡಶ ಸಾಹಸ್ರಗ್ರನ್ಥೇ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀಪೀತಾಮ್ಬರಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Pitambara Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top