Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Pitambara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati | Narasimha Slokas

Shri Pitambara Ashtottara Shata Nama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીપીતામ્બરાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીભગવાન ઉવાચ ।
ઇતીદં નામસાહસ્રં બ્રહ્મન્સ્તે ગદિતં મયા ।
નામ્નામષ્ટોત્તરશતં શૃણુષ્વ ગદિતં મમ ॥ ૧ ॥

ૐ પીતામ્બરા શૂલહસ્તા વજ્રા વજ્રશરીરિણી ।
તુષ્ટિપુષ્ટિકરી શાન્તિર્બ્રહ્માણી બ્રહ્મવાદિની ॥ ૨ ॥

સર્વાલોકનનેત્રા ચ સર્વરોગહરાપિ ચ ।
મઙ્ગલા મઙ્ગલાસ્નાતા નિષ્કલઙ્કા નિરાકુલા ॥ ૩ ॥

વિશ્વેશ્વરી વિશ્વમાતા લલિતા લલિતાકૃતિઃ ।
સદાશિવૈકગ્રહણી ચણ્ડિકા ચણ્ડવિક્રમા ॥ ૪ ॥

સર્વદેવમયી સાક્ષાત્સર્વાગમનિરૂપિતા ।
બ્રહ્મેશવિષ્ણુનમિતા સર્વકલ્યાણકારિણી ॥ ૫ ॥

યોગમાર્ગપરાયોગીયૌગિધ્યેયપદામ્બુજા ।
યોગેન્દ્રા યોગિનીપૂજ્યા યોગસૂર્યાઙ્ગનન્દિની ॥ ૬ ॥

ઇન્દ્રાદિદેવતાવૃન્દસ્તૂયમાનાત્મવૈભવા ।
વિશુદ્ધિદા ભયહરા ભક્તદ્વેષીક્ષયઙ્કરી ॥ ૭ ॥

ભવપાશવિનિર્મુક્તા ભેરુણ્ડા ભૈરવાર્ચિતા ।
બલભદ્રપ્રિયાકારાહાલામદરસોધૃતા ॥ ૮ ॥

પઞ્ચભૂતશરીરસ્થા પઞ્ચકોશપ્રપઞ્ચહૃત્ ।
સિંહવાહા મનોમોહા મોહપાશનિકૃન્તની ॥ ૯ ॥

મદિરા મદિરોન્માદમુદ્રા મુદ્ગરધારિણી ।
સાવિત્રી પ્રસાવિત્રી ચ પરપ્રિયવિનાયકા ॥ ૧૦ ॥

યમદૂતી પિઙ્ગનેત્રા વૈષ્ણવી શાઙ્કરી તથા ।
ચન્દ્રપ્રિયા ચન્દનસ્થા ચન્દનારણ્યવાસિની ॥ ૧૧ ॥

વદનેન્દુપ્રભાપૂર પૂર્ણબ્રહ્માણ્ડમણ્ડલા ।
ગાન્ધર્વી યક્ષશક્તિશ્ચ કૈરાતી રાક્ષસી તથા ॥ ૧૨ ॥

પાપપર્વતદમ્ભોલિર્ભયધ્વાન્તપ્રભાકરા ।
સૃષ્ટિસ્થિત્યુપસંહારકારિણિ કનકપ્રભા ॥ ૧૩ ॥

લોકાનાં દેવતાનાઞ્ચ યોષિતાં હિતકારિણી ।
બ્રહ્માનન્દૈકરસિકા મહાવિદ્યા બલોન્નતા ॥ ૧૪ ॥

મહાતેજોવતી સૂક્ષ્મા મહેન્દ્રપરિપૂજિતા ।
પરાપરવતી પ્રાણા ત્રૈલોક્યાકર્ષકારિણી ॥ ૧૫ ॥

કિરીટાઙ્ગદકેયૂરમાલા મઞ્જિરભૂષિતા ।
સુવર્ણમાલાસઞ્જપ્તાહરિદ્રાસ્રક્ નિષેવિતા ॥ ૧૬ ॥

ઉગ્રવિઘ્નપ્રશમની દારિદ્ર્યદ્રુમભઞ્જિની ।
રાજચોરનૃપવ્યાલભૂતપ્રેતભયાપહા ॥ ૧૭ ॥

સ્તમ્ભિની પરસૈન્યાનાં મોહિની પરયોષિતામ્ ।
ત્રાસિની સર્વદુષ્ટાનાં ગ્રાસિની દૈત્યરાક્ષસામ્ ॥ ૧૮ ॥

આકર્ષિણી નરેન્દ્રાણાં વશિની પૃથિવીમૃતામ્ ।
મારિણી મદમત્તાનાં દ્વેષિણી દ્વિષિતાં બલાત્ ॥ ૧૯ ॥

ક્ષોભિણિ શત્રુસઙ્ઘાનાં રોધિની શસ્ત્રપાણિનામ્ ।
ભ્રામિણી ગિરિકૂટાનાં રાજ્ઞાં વિજય વર્દ્ધિની ॥ ૨૦ ॥

હ્લીં કાર બીજ સઞ્જાપ્તા હ્લીં કાર પરિભૂષિતા ।
બગલા બગલાવક્ત્રા પ્રણવાઙ્કુર માતૃકા ॥ ૨૧ ॥

પ્રત્યક્ષ દેવતા દિવ્યા કલૌ કલ્પદ્રુમોપમા ।
કીર્ત્તકલ્યાણ કાન્તીનાં કલાનાં ચ કુલાલયા ॥ ૨૨ ॥

સર્વ મન્ત્રૈક નિલયા સર્વસામ્રાજ્ય શાલિની ।
ચતુઃષષ્ઠી મહામન્ત્ર પ્રતિવર્ણ નિરૂપિતા ॥ ૨૩ ॥

સ્મરણા દેવ સર્વેષાં દુઃખપાશ નિકૃન્તિની ।
મહાપ્રલય સઙ્ઘાત સઙ્કટદ્રુમ ભેદિની ॥ ૨૪ ॥

ઇતિતે કથિતં બ્રહ્મન્નામસાહસ્રમુત્તમમ્ ।
અષ્ટોત્તરશતં ચાપિ નામ્નામન્તે નિરૂપિતમ્ ॥ ૨૫ ॥

કાશ્મીર કેરલ પ્રોક્તં સમ્પ્રદાયાનુસારતઃ ।
નામાનિજગદમ્બાયાઃ પઠસ્વકમલાસન ॥ ૨૬ ॥

તેનેમૌદાનવૌવીરૌસ્તબ્ધ શક્તિ ભવિષ્યતઃ ।
નાનયોર્વિદ્યતે બ્રહ્મનૂભયં વિદ્યા પ્રભાવતઃ ॥ ૨૭ ॥

ઈશ્વર ઉવાચ ।
ઇત્યુક્તઃ સતદાબ્રહ્મા પઠન્નામસહસ્રકમ્ ।
સ્તમ્ભયામાસ સહસા તયીઃ શક્તિપરાક્રમાત્ ॥ ૨૮ ॥

ઇતિતે કથિતં દેવિ નામસાહસ્રમુત્તમમ્ ।
પરં બ્રહ્માસ્ત્ર વિદ્યાયા ભુક્તિ મુક્તિ ફલપ્રદમ્ ॥ ૨૯ ॥

યઃ પઠેત્પાઠયેદ્વાપિ શૃણોતિ શ્રાવયેદિદમ્ ।
સ સર્વસિદ્ધિ સમ્પ્રાપ્ય સ્તમ્ભયેદખિલં જગત્ ॥ ૩૦ ॥

ઇતિ મે વિષ્ણુના પ્રોક્તં મહાસ્તમ્ભકરં પરમ્ ।
ધનધાન્ય ગજાશ્વાદિ સાધકં રાજ્યદાયકમ્ ॥ ૩૧ ॥

પ્રાતઃકાલે ચ મધ્યાહ્ને સન્ધ્યાકાલે ચ પાર્વતિ ।
એકચિત્તઃ પઠેદેતત્સર્વસિદ્ધિં ચ વિન્દતિ ॥ ૩૨ ॥

પઠનાદેકવારસ્ય સર્વપાપક્ષયો ભવેત્ ।
વારદ્વયસ્ય પઠનાદ્ગણેશ સદૃશો ભવેત્ ॥ ૩૩ ॥

ત્રિવારં પઠનાદસ્ય સર્વસિદ્ધ્યતિ નાન્યથા ।
સ્તવસ્યાસ્ય પ્રભાવેણ જીવન્મુક્તો ભવેન્નરઃ ॥ ૩૪ ॥

મોક્ષાર્થી લભતે મોક્ષં ધનાર્થી લભતે ધનમ્ ।
વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યાં વશ્યાર્થી વશયેજ્જગત્ ॥ ૩૫ ॥

મહીપતિર્વત્સરસ્ય પાઠાચ્છત્રુક્ષયો ભવેત્ ।
પૃથ્વીપતિર્વશસ્તસ્ય વત્સરાત્સ્મરસુન્દરઃ ॥ ૩૬ ॥

ય પઠેત્સર્વદા ભક્ત્યા શ્રીયુક્તો ભવતિ પ્રિયે ।
ગણાધ્યક્ષઃ પ્રતિનિધિઃ કવિઃ કાવ્ય ઇવાપરઃ ॥ ૩૭ ॥

ગોપનીયં પ્રયત્નેન જનનીજારવત્પ્રિયે ।
શક્તિયુક્તઃ પઠેન્નિત્યં પીતામ્બરધરઃ સ્વયમ્ ॥ ૩૮ ॥

ય ઇદં પઠતે નિત્યં શિવેન સદૃશો ભવેત્ ।
ધર્માર્થકામમોક્ષાણાં પતિર્ભવતિ માનવઃ ॥ ૩૯ ॥

સત્યં સત્યં મયા દેવિ રહસ્યં સમ્પ્રકાશિતમ્ ।
સ્તવસ્યાસ્ય પ્રભાવેન કિં ન સિદ્ધ્યતિ ભૂતલે ॥ ૪૦ ॥

સ્તમ્ભિતાવાસ્કરાઃ સર્વે સ્તવરાજસ્ય કીર્ત્તનાત્ ।
મધુ કૈટભ દૈતેન્દ્રૌધ્વસ્તશક્તિ બભૂવતુઃ ॥ ૪૧ ॥

ઇદં સહસ્રનામાખ્યં સ્તોત્રં ત્રૈલોક્ય પાવનમ્ ।
એતત્પઠતિ યો મન્ત્રી ફલં તસ્ય વદામ્યહમ્ ॥ ૪૨ ॥

રાજાનો વશ્યતાં યાન્તિ યાન્તિ પાપાનિ સંક્ષયઃ ।
ગિરયઃ સમતાં યાન્તિ વહ્નિર્ગચ્છતિ શીતતામ્ ॥ ૪૩ ॥

પ્રચણ્ડા સૌમ્યતાં યાન્તિ શોષયાન્ત્યેવ સિન્ધવઃ ।
ધનૈઃ કોશા વિવર્ધતે જનૈશ્ચ વિવિધાલયાઃ ॥ ૪૪ ॥

મન્દિરાઃ સ્કરગૈઃ પૂર્ણા હસ્તિશાલાશ્ચ હસ્તિભિઃ ।
સ્તમ્ભયેદ્વિષતાં વાચં ગતિં શસ્ત્રં પરાક્રમમ્ ॥ ૪૫ ॥

રવેરથં સ્તમ્ભયતિ સઞ્ચારં ચ નભસ્વતઃ ।
કિમન્યં બહુનોક્તેન સર્વકાર્યકૃતિ ક્ષયમ્ ॥ ૪૬ ॥

સ્તવરાજમિદં જપ્ત્વા ન માતુર્ગર્ભગો ભવેત્ ।
તેનેષ્ટાક્રતવઃ સર્વે દત્તાદાનપરમ્પરાઃ ॥ ૪૭ ॥

વ્રતાનિ સર્વાણ્યાતાનિયેનાયં પઠ્યતે સ્તવઃ ।
નિશીથકાલે પ્રજપેદેકાકી સ્થિર માનસઃ ॥ ૪૮ ॥

પીતામ્બરધરી પીતાં પીતગન્ધાનુલેપનામ્ ।
સુવર્ણરત્નખચિતાં દિવ્ય ભૂષણ ભૂષિતામ્ ॥ ૪૯ ॥

સંસ્થાપ્ય વામભાગેતુ શક્તિં સ્વામિ પરાયણામ્ ।
તસ્ય સર્વાર્થ સિદ્ધિઃસ્યાદ્યદ્યન્મનસિ કલ્પતે ॥ ૫૦ ॥

બ્રહ્મહત્યાદિ પાપાનિ નશ્યન્તેસ્યજપાદપિ ।
સહસ્રનામ તન્ત્રાણાં સારમાકૃત પાર્વતિ ॥ ૫૧ ॥

મયા પ્રોક્તં રહસ્યં તે કિમન્ય શ્રોતુમર્હસિ ॥ ૫૨ ॥

॥ ઇતિ શ્રીઉત્કટ શમ્બરે નાગેન્દ્રપ્રયાણ તન્ત્રે
ષોડશ સાહસ્રગ્રન્થે વિષ્ણુ શઙ્કર સંવાદે
શ્રીપીતામ્બરા અષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Shri Pitambara Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top