Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Pitambara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil | Narasimha Slokas

Shri Pitambara Ashtottara Shata Nama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீபீதாம்ப³ராஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।
ஶ்ரீப⁴க³வாந உவாச ।
இதீத³ம் நாமஸாஹஸ்ரம் ப்³ரஹ்மந்ஸ்தே க³தி³தம் மயா ।
நாம்நாமஷ்டோத்தரஶதம் ஶ்ருʼணுஷ்வ க³தி³தம் மம ॥ 1 ॥

ௐ பீதாம்ப³ரா ஶூலஹஸ்தா வஜ்ரா வஜ்ரஶரீரிணீ ।
துஷ்டிபுஷ்டிகரீ ஶாந்திர்ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மவாதி³நீ ॥ 2 ॥

ஸர்வாலோகநநேத்ரா ச ஸர்வரோக³ஹராபி ச ।
மங்க³ளா மங்க³ளாஸ்நாதா நிஷ்கலங்கா நிராகுலா ॥ 3 ॥

விஶ்வேஶ்வரீ விஶ்வமாதா லலிதா லலிதாக்ருʼதி: ।
ஸதா³ஶிவைகக்³ரஹணீ சண்டி³கா சண்ட³விக்ரமா ॥ 4 ॥

ஸர்வதே³வமயீ ஸாக்ஷாத்ஸர்வாக³மநிரூபிதா ।
ப்³ரஹ்மேஶவிஷ்ணுநமிதா ஸர்வகல்யாணகாரிணீ ॥ 5 ॥

யோக³மார்க³பராயோகீ³யௌகி³த்⁴யேயபதா³ம்பு³ஜா ।
யோகே³ந்த்³ரா யோகி³நீபூஜ்யா யோக³ஸூர்யாங்க³நந்தி³நீ ॥ 6 ॥

இந்த்³ராதி³தே³வதாவ்ருʼந்த³ஸ்தூயமாநாத்மவைப⁴வா ।
விஶுத்³தி⁴தா³ ப⁴யஹரா ப⁴க்தத்³வேஷீக்ஷயங்கரீ ॥ 7 ॥

ப⁴வபாஶவிநிர்முக்தா பே⁴ருண்டா³ பை⁴ரவார்சிதா ।
ப³லப⁴த்³ரப்ரியாகாராஹாலாமத³ரஸோத்⁴ருʼதா ॥ 8 ॥

பஞ்சபூ⁴தஶரீரஸ்தா² பஞ்சகோஶப்ரபஞ்சஹ்ருʼத் ।
ஸிம்ஹவாஹா மநோமோஹா மோஹபாஶநிக்ருʼந்தநீ ॥ 9 ॥

மதி³ரா மதி³ரோந்மாத³முத்³ரா முத்³க³ரதா⁴ரிணீ ।
ஸாவித்ரீ ப்ரஸாவித்ரீ ச பரப்ரியவிநாயகா ॥ 10 ॥

யமதூ³தீ பிங்க³நேத்ரா வைஷ்ணவீ ஶாங்கரீ ததா² ।
சந்த்³ரப்ரியா சந்த³நஸ்தா² சந்த³நாரண்யவாஸிநீ ॥ 11 ॥

வத³நேந்து³ப்ரபா⁴பூர பூர்ணப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லா ।
கா³ந்த⁴ர்வீ யக்ஷஶக்திஶ்ச கைராதீ ராக்ஷஸீ ததா² ॥ 12 ॥

பாபபர்வதத³ம்போ⁴லிர்ப⁴யத்⁴வாந்தப்ரபா⁴கரா ।
ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²த்யுபஸம்ஹாரகாரிணி கநகப்ரபா⁴ ॥ 13 ॥

லோகாநாம் தே³வதாநாஞ்ச யோஷிதாம் ஹிதகாரிணீ ।
ப்³ரஹ்மாநந்தை³கரஸிகா மஹாவித்³யா ப³லோந்நதா ॥ 14 ॥

மஹாதேஜோவதீ ஸூக்ஷ்மா மஹேந்த்³ரபரிபூஜிதா ।
பராபரவதீ ப்ராணா த்ரைலோக்யாகர்ஷகாரிணீ ॥ 15 ॥

கிரீடாங்க³த³கேயூரமாலா மஞ்ஜிரபூ⁴ஷிதா ।
ஸுவர்ணமாலாஸஞ்ஜப்தாஹரித்³ராஸ்ரக் நிஷேவிதா ॥ 16 ॥

உக்³ரவிக்⁴நப்ரஶமநீ தா³ரித்³ர்யத்³ருமப⁴ஞ்ஜிநீ ।
ராஜசோரந்ருʼபவ்யாலபூ⁴தப்ரேதப⁴யாபஹா ॥ 17 ॥

ஸ்தம்பி⁴நீ பரஸைந்யாநாம் மோஹிநீ பரயோஷிதாம் ।
த்ராஸிநீ ஸர்வது³ஷ்டாநாம் க்³ராஸிநீ தை³த்யராக்ஷஸாம் ॥ 18 ॥

ஆகர்ஷிணீ நரேந்த்³ராணாம் வஶிநீ ப்ருʼதி²வீம்ருʼதாம் ।
மாரிணீ மத³மத்தாநாம் த்³வேஷிணீ த்³விஷிதாம் ப³லாத் ॥ 19 ॥

க்ஷோபி⁴ணி ஶத்ருஸங்கா⁴நாம் ரோதி⁴நீ ஶஸ்த்ரபாணிநாம் ।
ப்⁴ராமிணீ கி³ரிகூடாநாம் ராஜ்ஞாம் விஜய வர்த்³தி⁴நீ ॥ 20 ॥

ஹ்லீம் கார பீ³ஜ ஸஞ்ஜாப்தா ஹ்லீம் கார பரிபூ⁴ஷிதா ।
ப³க³லா ப³க³லாவக்த்ரா ப்ரணவாங்குர மாத்ருʼகா ॥ 21 ॥

ப்ரத்யக்ஷ தே³வதா தி³வ்யா கலௌ கல்பத்³ருமோபமா ।
கீர்த்தகல்யாண காந்தீநாம் கலாநாம் ச குலாலயா ॥ 22 ॥

ஸர்வ மந்த்ரைக நிலயா ஸர்வஸாம்ராஜ்ய ஶாலிநீ ।
சது:ஷஷ்டீ² மஹாமந்த்ர ப்ரதிவர்ண நிரூபிதா ॥ 23 ॥

ஸ்மரணா தே³வ ஸர்வேஷாம் து:³க²பாஶ நிக்ருʼந்திநீ ।
மஹாப்ரலய ஸங்கா⁴த ஸங்கடத்³ரும பே⁴தி³நீ ॥ 24 ॥

இதிதே கதி²தம் ப்³ரஹ்மந்நாமஸாஹஸ்ரமுத்தமம் ।
அஷ்டோத்தரஶதம் சாபி நாம்நாமந்தே நிரூபிதம் ॥ 25 ॥

காஶ்மீர கேரல ப்ரோக்தம் ஸம்ப்ரதா³யாநுஸாரத: ।
நாமாநிஜக³த³ம்பா³யா: பட²ஸ்வகமலாஸந ॥ 26 ॥

தேநேமௌதா³நவௌவீரௌஸ்தப்³த⁴ ஶக்தி ப⁴விஷ்யத: ।
நாநயோர்வித்³யதே ப்³ரஹ்மநூப⁴யம் வித்³யா ப்ரபா⁴வத: ॥ 27 ॥

ஈஶ்வர உவாச ।
இத்யுக்த: ஸததா³ப்³ரஹ்மா பட²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ।
ஸ்தம்ப⁴யாமாஸ ஸஹஸா தயீ: ஶக்திபராக்ரமாத் ॥ 28 ॥

இதிதே கதி²தம் தே³வி நாமஸாஹஸ்ரமுத்தமம் ।
பரம் ப்³ரஹ்மாஸ்த்ர வித்³யாயா பு⁴க்தி முக்தி ப²லப்ரத³ம் ॥ 29 ॥

ய: படே²த்பாட²யேத்³வாபி ஶ்ருʼணோதி ஶ்ராவயேதி³த³ம் ।
ஸ ஸர்வஸித்³தி⁴ ஸம்ப்ராப்ய ஸ்தம்ப⁴யேத³கி²லம் ஜக³த் ॥ 30 ॥

இதி மே விஷ்ணுநா ப்ரோக்தம் மஹாஸ்தம்ப⁴கரம் பரம் ।
த⁴நதா⁴ந்ய க³ஜாஶ்வாதி³ ஸாத⁴கம் ராஜ்யதா³யகம் ॥ 31 ॥

ப்ராத:காலே ச மத்⁴யாஹ்நே ஸந்த்⁴யாகாலே ச பார்வதி ।
ஏகசித்த: படே²தே³தத்ஸர்வஸித்³தி⁴ம் ச விந்த³தி ॥ 32 ॥

பட²நாதே³கவாரஸ்ய ஸர்வபாபக்ஷயோ ப⁴வேத் ।
வாரத்³வயஸ்ய பட²நாத்³க³ணேஶ ஸத்³ருʼஶோ ப⁴வேத் ॥ 33 ॥

த்ரிவாரம் பட²நாத³ஸ்ய ஸர்வஸித்³த்⁴யதி நாந்யதா² ।
ஸ்தவஸ்யாஸ்ய ப்ரபா⁴வேண ஜீவந்முக்தோ ப⁴வேந்நர: ॥ 34 ॥

மோக்ஷார்தீ² லப⁴தே மோக்ஷம் த⁴நார்தீ² லப⁴தே த⁴நம் ।
வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம் வஶ்யார்தீ² வஶயேஜ்ஜக³த் ॥ 35 ॥

மஹீபதிர்வத்ஸரஸ்ய பாடா²ச்ச²த்ருக்ஷயோ ப⁴வேத் ।
ப்ருʼத்²வீபதிர்வஶஸ்தஸ்ய வத்ஸராத்ஸ்மரஸுந்த³ர: ॥ 36 ॥

ய படே²த்ஸர்வதா³ ப⁴க்த்யா ஶ்ரீயுக்தோ ப⁴வதி ப்ரியே ।
க³ணாத்⁴யக்ஷ: ப்ரதிநிதி:⁴ கவி: காவ்ய இவாபர: ॥ 37 ॥

கோ³பநீயம் ப்ரயத்நேந ஜநநீஜாரவத்ப்ரியே ।
ஶக்தியுக்த: படே²ந்நித்யம் பீதாம்ப³ரத⁴ர: ஸ்வயம் ॥ 38 ॥

ய இத³ம் பட²தே நித்யம் ஶிவேந ஸத்³ருʼஶோ ப⁴வேத் ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாணாம் பதிர்ப⁴வதி மாநவ: ॥ 39 ॥

ஸத்யம் ஸத்யம் மயா தே³வி ரஹஸ்யம் ஸம்ப்ரகாஶிதம் ।
ஸ்தவஸ்யாஸ்ய ப்ரபா⁴வேந கிம் ந ஸித்³த்⁴யதி பூ⁴தலே ॥ 40 ॥

ஸ்தம்பி⁴தாவாஸ்கரா: ஸர்வே ஸ்தவராஜஸ்ய கீர்த்தநாத் ।
மது⁴ கைடப⁴ தை³தேந்த்³ரௌத்⁴வஸ்தஶக்தி ப³பூ⁴வது: ॥ 41 ॥

இத³ம் ஸஹஸ்ரநாமாக்²யம் ஸ்தோத்ரம் த்ரைலோக்ய பாவநம் ।
ஏதத்பட²தி யோ மந்த்ரீ ப²லம் தஸ்ய வதா³ம்யஹம் ॥ 42 ॥

ராஜாநோ வஶ்யதாம் யாந்தி யாந்தி பாபாநி ஸங்க்ஷய: ।
கி³ரய: ஸமதாம் யாந்தி வஹ்நிர்க³ச்ச²தி ஶீததாம் ॥ 43 ॥

ப்ரசண்டா³ ஸௌம்யதாம் யாந்தி ஶோஷயாந்த்யேவ ஸிந்த⁴வ: ।
த⁴நை: கோஶா விவர்த⁴தே ஜநைஶ்ச விவிதா⁴லயா: ॥ 44 ॥

மந்தி³ரா: ஸ்கரகை:³ பூர்ணா ஹஸ்திஶாலாஶ்ச ஹஸ்திபி:⁴ ।
ஸ்தம்ப⁴யேத்³விஷதாம் வாசம் க³திம் ஶஸ்த்ரம் பராக்ரமம் ॥ 45 ॥

ரவேரத²ம் ஸ்தம்ப⁴யதி ஸஞ்சாரம் ச நப⁴ஸ்வத: ।
கிமந்யம் ப³ஹுநோக்தேந ஸர்வகார்யக்ருʼதி க்ஷயம் ॥ 46 ॥

ஸ்தவராஜமித³ம் ஜப்த்வா ந மாதுர்க³ர்ப⁴கோ³ ப⁴வேத் ।
தேநேஷ்டாக்ரதவ: ஸர்வே த³த்தாதா³நபரம்பரா: ॥ 47 ॥

வ்ரதாநி ஸர்வாண்யாதாநியேநாயம் பட்²யதே ஸ்தவ: ।
நிஶீத²காலே ப்ரஜபேதே³காகீ ஸ்தி²ர மாநஸ: ॥ 48 ॥

பீதாம்ப³ரத⁴ரீ பீதாம் பீதக³ந்தா⁴நுலேபநாம் ।
ஸுவர்ணரத்நக²சிதாம் தி³வ்ய பூ⁴ஷண பூ⁴ஷிதாம் ॥ 49 ॥

ஸம்ஸ்தா²ப்ய வாமபா⁴கே³து ஶக்திம் ஸ்வாமி பராயணாம் ।
தஸ்ய ஸர்வார்த² ஸித்³தி:⁴ஸ்யாத்³யத்³யந்மநஸி கல்பதே ॥ 50 ॥

ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³ பாபாநி நஶ்யந்தேஸ்யஜபாத³பி ।
ஸஹஸ்ரநாம தந்த்ராணாம் ஸாரமாக்ருʼத பார்வதி ॥ 51 ॥

மயா ப்ரோக்தம் ரஹஸ்யம் தே கிமந்ய ஶ்ரோதுமர்ஹஸி ॥ 52 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஉத்கட ஶம்ப³ரே நாகே³ந்த்³ரப்ரயாண தந்த்ரே
ஷோட³ஶ ஸாஹஸ்ரக்³ரந்தே² விஷ்ணு ஶங்கர ஸம்வாதே³
ஶ்ரீபீதாம்ப³ரா அஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Shri Pitambara Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top