Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Pitambara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya | Narasimha Slokas

Shri Pitambara Ashtottara Shata Nama Stotram Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀପୀତାମ୍ବରାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଶ୍ରୀଭଗଵାନ ଉଵାଚ ।
ଇତୀଦଂ ନାମସାହସ୍ରଂ ବ୍ରହ୍ମନ୍ସ୍ତେ ଗଦିତଂ ମୟା ।
ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ଶୃଣୁଷ୍ଵ ଗଦିତଂ ମମ ॥ ୧ ॥

ଓଂ ପୀତାମ୍ବରା ଶୂଲହସ୍ତା ଵଜ୍ରା ଵଜ୍ରଶରୀରିଣୀ ।
ତୁଷ୍ଟିପୁଷ୍ଟିକରୀ ଶାନ୍ତିର୍ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ବ୍ରହ୍ମଵାଦିନୀ ॥ ୨ ॥

ସର୍ଵାଲୋକନନେତ୍ରା ଚ ସର୍ଵରୋଗହରାପି ଚ ।
ମଙ୍ଗଲା ମଙ୍ଗଲାସ୍ନାତା ନିଷ୍କଲଙ୍କା ନିରାକୁଲା ॥ ୩ ॥

ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀ ଵିଶ୍ଵମାତା ଲଲିତା ଲଲିତାକୃତିଃ ।
ସଦାଶିଵୈକଗ୍ରହଣୀ ଚଣ୍ଡିକା ଚଣ୍ଡଵିକ୍ରମା ॥ ୪ ॥

ସର୍ଵଦେଵମୟୀ ସାକ୍ଷାତ୍ସର୍ଵାଗମନିରୂପିତା ।
ବ୍ରହ୍ମେଶଵିଷ୍ଣୁନମିତା ସର୍ଵକଲ୍ୟାଣକାରିଣୀ ॥ ୫ ॥

ୟୋଗମାର୍ଗପରାୟୋଗୀୟୌଗିଧ୍ୟେୟପଦାମ୍ବୁଜା ।
ୟୋଗେନ୍ଦ୍ରା ୟୋଗିନୀପୂଜ୍ୟା ୟୋଗସୂର୍ୟାଙ୍ଗନନ୍ଦିନୀ ॥ ୬ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରାଦିଦେଵତାଵୃନ୍ଦସ୍ତୂୟମାନାତ୍ମଵୈଭଵା ।
ଵିଶୁଦ୍ଧିଦା ଭୟହରା ଭକ୍ତଦ୍ଵେଷୀକ୍ଷୟଙ୍କରୀ ॥ ୭ ॥

ଭଵପାଶଵିନିର୍ମୁକ୍ତା ଭେରୁଣ୍ଡା ଭୈରଵାର୍ଚିତା ।
ବଲଭଦ୍ରପ୍ରିୟାକାରାହାଲାମଦରସୋଧୃତା ॥ ୮ ॥

ପଞ୍ଚଭୂତଶରୀରସ୍ଥା ପଞ୍ଚକୋଶପ୍ରପଞ୍ଚହୃତ୍ ।
ସିଂହଵାହା ମନୋମୋହା ମୋହପାଶନିକୃନ୍ତନୀ ॥ ୯ ॥

ମଦିରା ମଦିରୋନ୍ମାଦମୁଦ୍ରା ମୁଦ୍ଗରଧାରିଣୀ ।
ସାଵିତ୍ରୀ ପ୍ରସାଵିତ୍ରୀ ଚ ପରପ୍ରିୟଵିନାୟକା ॥ ୧୦ ॥

ୟମଦୂତୀ ପିଙ୍ଗନେତ୍ରା ଵୈଷ୍ଣଵୀ ଶାଙ୍କରୀ ତଥା ।
ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରିୟା ଚନ୍ଦନସ୍ଥା ଚନ୍ଦନାରଣ୍ୟଵାସିନୀ ॥ ୧୧ ॥

ଵଦନେନ୍ଦୁପ୍ରଭାପୂର ପୂର୍ଣବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡମଣ୍ଡଲା ।
ଗାନ୍ଧର୍ଵୀ ୟକ୍ଷଶକ୍ତିଶ୍ଚ କୈରାତୀ ରାକ୍ଷସୀ ତଥା ॥ ୧୨ ॥

ପାପପର୍ଵତଦମ୍ଭୋଲିର୍ଭୟଧ୍ଵାନ୍ତପ୍ରଭାକରା ।
ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତ୍ୟୁପସଂହାରକାରିଣି କନକପ୍ରଭା ॥ ୧୩ ॥

ଲୋକାନାଂ ଦେଵତାନାଞ୍ଚ ୟୋଷିତାଂ ହିତକାରିଣୀ ।
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦୈକରସିକା ମହାଵିଦ୍ୟା ବଲୋନ୍ନତା ॥ ୧୪ ॥

ମହାତେଜୋଵତୀ ସୂକ୍ଷ୍ମା ମହେନ୍ଦ୍ରପରିପୂଜିତା ।
ପରାପରଵତୀ ପ୍ରାଣା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟାକର୍ଷକାରିଣୀ ॥ ୧୫ ॥

କିରୀଟାଙ୍ଗଦକେୟୂରମାଲା ମଞ୍ଜିରଭୂଷିତା ।
ସୁଵର୍ଣମାଲାସଞ୍ଜପ୍ତାହରିଦ୍ରାସ୍ରକ୍ ନିଷେଵିତା ॥ ୧୬ ॥

ଉଗ୍ରଵିଘ୍ନପ୍ରଶମନୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଦ୍ରୁମଭଞ୍ଜିନୀ ।
ରାଜଚୋରନୃପଵ୍ୟାଲଭୂତପ୍ରେତଭୟାପହା ॥ ୧୭ ॥

ସ୍ତମ୍ଭିନୀ ପରସୈନ୍ୟାନାଂ ମୋହିନୀ ପରୟୋଷିତାମ୍ ।
ତ୍ରାସିନୀ ସର୍ଵଦୁଷ୍ଟାନାଂ ଗ୍ରାସିନୀ ଦୈତ୍ୟରାକ୍ଷସାମ୍ ॥ ୧୮ ॥

ଆକର୍ଷିଣୀ ନରେନ୍ଦ୍ରାଣାଂ ଵଶିନୀ ପୃଥିଵୀମୃତାମ୍ ।
ମାରିଣୀ ମଦମତ୍ତାନାଂ ଦ୍ଵେଷିଣୀ ଦ୍ଵିଷିତାଂ ବଲାତ୍ ॥ ୧୯ ॥

କ୍ଷୋଭିଣି ଶତ୍ରୁସଙ୍ଘାନାଂ ରୋଧିନୀ ଶସ୍ତ୍ରପାଣିନାମ୍ ।
ଭ୍ରାମିଣୀ ଗିରିକୂଟାନାଂ ରାଜ୍ଞାଂ ଵିଜୟ ଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ॥ ୨୦ ॥

ହ୍ଲୀଂ କାର ବୀଜ ସଞ୍ଜାପ୍ତା ହ୍ଲୀଂ କାର ପରିଭୂଷିତା ।
ବଗଲା ବଗଲାଵକ୍ତ୍ରା ପ୍ରଣଵାଙ୍କୁର ମାତୃକା ॥ ୨୧ ॥

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଵତା ଦିଵ୍ୟା କଲୌ କଲ୍ପଦ୍ରୁମୋପମା ।
କୀର୍ତ୍ତକଲ୍ୟାଣ କାନ୍ତୀନାଂ କଲାନାଂ ଚ କୁଲାଲୟା ॥ ୨୨ ॥

ସର୍ଵ ମନ୍ତ୍ରୈକ ନିଲୟା ସର୍ଵସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶାଲିନୀ ।
ଚତୁଃଷଷ୍ଠୀ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଵର୍ଣ ନିରୂପିତା ॥ ୨୩ ॥

ସ୍ମରଣା ଦେଵ ସର୍ଵେଷାଂ ଦୁଃଖପାଶ ନିକୃନ୍ତିନୀ ।
ମହାପ୍ରଲୟ ସଙ୍ଘାତ ସଙ୍କଟଦ୍ରୁମ ଭେଦିନୀ ॥ ୨୪ ॥

ଇତିତେ କଥିତଂ ବ୍ରହ୍ମନ୍ନାମସାହସ୍ରମୁତ୍ତମମ୍ ।
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ଚାପି ନାମ୍ନାମନ୍ତେ ନିରୂପିତମ୍ ॥ ୨୫ ॥

କାଶ୍ମୀର କେରଲ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟାନୁସାରତଃ ।
ନାମାନିଜଗଦମ୍ବାୟାଃ ପଠସ୍ଵକମଲାସନ ॥ ୨୬ ॥

ତେନେମୌଦାନଵୌଵୀରୌସ୍ତବ୍ଧ ଶକ୍ତି ଭଵିଷ୍ୟତଃ ।
ନାନୟୋର୍ଵିଦ୍ୟତେ ବ୍ରହ୍ମନୂଭୟଂ ଵିଦ୍ୟା ପ୍ରଭାଵତଃ ॥ ୨୭ ॥

ଈଶ୍ଵର ଉଵାଚ ।
ଇତ୍ୟୁକ୍ତଃ ସତଦାବ୍ରହ୍ମା ପଠନ୍ନାମସହସ୍ରକମ୍ ।
ସ୍ତମ୍ଭୟାମାସ ସହସା ତୟୀଃ ଶକ୍ତିପରାକ୍ରମାତ୍ ॥ ୨୮ ॥

ଇତିତେ କଥିତଂ ଦେଵି ନାମସାହସ୍ରମୁତ୍ତମମ୍ ।
ପରଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଵିଦ୍ୟାୟା ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଫଲପ୍ରଦମ୍ ॥ ୨୯ ॥

ୟଃ ପଠେତ୍ପାଠୟେଦ୍ଵାପି ଶୃଣୋତି ଶ୍ରାଵୟେଦିଦମ୍ ।
ସ ସର୍ଵସିଦ୍ଧି ସମ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭୟେଦଖିଲଂ ଜଗତ୍ ॥ ୩୦ ॥

ଇତି ମେ ଵିଷ୍ଣୁନା ପ୍ରୋକ୍ତଂ ମହାସ୍ତମ୍ଭକରଂ ପରମ୍ ।
ଧନଧାନ୍ୟ ଗଜାଶ୍ଵାଦି ସାଧକଂ ରାଜ୍ୟଦାୟକମ୍ ॥ ୩୧ ॥

ପ୍ରାତଃକାଲେ ଚ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଲେ ଚ ପାର୍ଵତି ।
ଏକଚିତ୍ତଃ ପଠେଦେତତ୍ସର୍ଵସିଦ୍ଧିଂ ଚ ଵିନ୍ଦତି ॥ ୩୨ ॥

ପଠନାଦେକଵାରସ୍ୟ ସର୍ଵପାପକ୍ଷୟୋ ଭଵେତ୍ ।
ଵାରଦ୍ଵୟସ୍ୟ ପଠନାଦ୍ଗଣେଶ ସଦୃଶୋ ଭଵେତ୍ ॥ ୩୩ ॥

ତ୍ରିଵାରଂ ପଠନାଦସ୍ୟ ସର୍ଵସିଦ୍ଧ୍ୟତି ନାନ୍ୟଥା ।
ସ୍ତଵସ୍ୟାସ୍ୟ ପ୍ରଭାଵେଣ ଜୀଵନ୍ମୁକ୍ତୋ ଭଵେନ୍ନରଃ ॥ ୩୪ ॥

ମୋକ୍ଷାର୍ଥୀ ଲଭତେ ମୋକ୍ଷଂ ଧନାର୍ଥୀ ଲଭତେ ଧନମ୍ ।
ଵିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଲଭତେ ଵିଦ୍ୟାଂ ଵଶ୍ୟାର୍ଥୀ ଵଶୟେଜ୍ଜଗତ୍ ॥ ୩୫ ॥

ମହୀପତିର୍ଵତ୍ସରସ୍ୟ ପାଠାଚ୍ଛତ୍ରୁକ୍ଷୟୋ ଭଵେତ୍ ।
ପୃଥ୍ଵୀପତିର୍ଵଶସ୍ତସ୍ୟ ଵତ୍ସରାତ୍ସ୍ମରସୁନ୍ଦରଃ ॥ ୩୬ ॥

ୟ ପଠେତ୍ସର୍ଵଦା ଭକ୍ତ୍ୟା ଶ୍ରୀୟୁକ୍ତୋ ଭଵତି ପ୍ରିୟେ ।
ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷଃ ପ୍ରତିନିଧିଃ କଵିଃ କାଵ୍ୟ ଇଵାପରଃ ॥ ୩୭ ॥

ଗୋପନୀୟଂ ପ୍ରୟତ୍ନେନ ଜନନୀଜାରଵତ୍ପ୍ରିୟେ ।
ଶକ୍ତିୟୁକ୍ତଃ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ପୀତାମ୍ବରଧରଃ ସ୍ଵୟମ୍ ॥ ୩୮ ॥

ୟ ଇଦଂ ପଠତେ ନିତ୍ୟଂ ଶିଵେନ ସଦୃଶୋ ଭଵେତ୍ ।
ଧର୍ମାର୍ଥକାମମୋକ୍ଷାଣାଂ ପତିର୍ଭଵତି ମାନଵଃ ॥ ୩୯ ॥

ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ମୟା ଦେଵି ରହସ୍ୟଂ ସମ୍ପ୍ରକାଶିତମ୍ ।
ସ୍ତଵସ୍ୟାସ୍ୟ ପ୍ରଭାଵେନ କିଂ ନ ସିଦ୍ଧ୍ୟତି ଭୂତଲେ ॥ ୪୦ ॥

ସ୍ତମ୍ଭିତାଵାସ୍କରାଃ ସର୍ଵେ ସ୍ତଵରାଜସ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନାତ୍ ।
ମଧୁ କୈଟଭ ଦୈତେନ୍ଦ୍ରୌଧ୍ଵସ୍ତଶକ୍ତି ବଭୂଵତୁଃ ॥ ୪୧ ॥

ଇଦଂ ସହସ୍ରନାମାଖ୍ୟଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ପାଵନମ୍ ।
ଏତତ୍ପଠତି ୟୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫଲଂ ତସ୍ୟ ଵଦାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୪୨ ॥

ରାଜାନୋ ଵଶ୍ୟତାଂ ୟାନ୍ତି ୟାନ୍ତି ପାପାନି ସଂକ୍ଷୟଃ ।
ଗିରୟଃ ସମତାଂ ୟାନ୍ତି ଵହ୍ନିର୍ଗଚ୍ଛତି ଶୀତତାମ୍ ॥ ୪୩ ॥

ପ୍ରଚଣ୍ଡା ସୌମ୍ୟତାଂ ୟାନ୍ତି ଶୋଷୟାନ୍ତ୍ୟେଵ ସିନ୍ଧଵଃ ।
ଧନୈଃ କୋଶା ଵିଵର୍ଧତେ ଜନୈଶ୍ଚ ଵିଵିଧାଲୟାଃ ॥ ୪୪ ॥

ମନ୍ଦିରାଃ ସ୍କରଗୈଃ ପୂର୍ଣା ହସ୍ତିଶାଲାଶ୍ଚ ହସ୍ତିଭିଃ ।
ସ୍ତମ୍ଭୟେଦ୍ଵିଷତାଂ ଵାଚଂ ଗତିଂ ଶସ୍ତ୍ରଂ ପରାକ୍ରମମ୍ ॥ ୪୫ ॥

ରଵେରଥଂ ସ୍ତମ୍ଭୟତି ସଞ୍ଚାରଂ ଚ ନଭସ୍ଵତଃ ।
କିମନ୍ୟଂ ବହୁନୋକ୍ତେନ ସର୍ଵକାର୍ୟକୃତି କ୍ଷୟମ୍ ॥ ୪୬ ॥

ସ୍ତଵରାଜମିଦଂ ଜପ୍ତ୍ଵା ନ ମାତୁର୍ଗର୍ଭଗୋ ଭଵେତ୍ ।
ତେନେଷ୍ଟାକ୍ରତଵଃ ସର୍ଵେ ଦତ୍ତାଦାନପରମ୍ପରାଃ ॥ ୪୭ ॥

ଵ୍ରତାନି ସର୍ଵାଣ୍ୟାତାନିୟେନାୟଂ ପଠ୍ୟତେ ସ୍ତଵଃ ।
ନିଶୀଥକାଲେ ପ୍ରଜପେଦେକାକୀ ସ୍ଥିର ମାନସଃ ॥ ୪୮ ॥

ପୀତାମ୍ବରଧରୀ ପୀତାଂ ପୀତଗନ୍ଧାନୁଲେପନାମ୍ ।
ସୁଵର୍ଣରତ୍ନଖଚିତାଂ ଦିଵ୍ୟ ଭୂଷଣ ଭୂଷିତାମ୍ ॥ ୪୯ ॥

ସଂସ୍ଥାପ୍ୟ ଵାମଭାଗେତୁ ଶକ୍ତିଂ ସ୍ଵାମି ପରାୟଣାମ୍ ।
ତସ୍ୟ ସର୍ଵାର୍ଥ ସିଦ୍ଧିଃସ୍ୟାଦ୍ୟଦ୍ୟନ୍ମନସି କଲ୍ପତେ ॥ ୫୦ ॥

ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାଦି ପାପାନି ନଶ୍ୟନ୍ତେସ୍ୟଜପାଦପି ।
ସହସ୍ରନାମ ତନ୍ତ୍ରାଣାଂ ସାରମାକୃତ ପାର୍ଵତି ॥ ୫୧ ॥

ମୟା ପ୍ରୋକ୍ତଂ ରହସ୍ୟଂ ତେ କିମନ୍ୟ ଶ୍ରୋତୁମର୍ହସି ॥ ୫୨ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀଉତ୍କଟ ଶମ୍ବରେ ନାଗେନ୍ଦ୍ରପ୍ରୟାଣ ତନ୍ତ୍ରେ
ଷୋଡଶ ସାହସ୍ରଗ୍ରନ୍ଥେ ଵିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ସଂଵାଦେ
ଶ୍ରୀପୀତାମ୍ବରା ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read:

Shri Pitambara Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top