Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Pitambara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Narasimha Slokas

Shri Pitambara Ashtottara Shata Nama Stotram Lyrics in Punjabi :

॥ ਸ਼੍ਰੀਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਭਗਵਾਨ ਉਵਾਚ ।
ਇਤੀਦਂ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨ੍ਸ੍ਤੇ ਗਦਿਤਂ ਮਯਾ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਂ ਸ਼ਣੁਸ਼੍ਵ ਗਦਿਤਂ ਮਮ ॥ ੧ ॥

ॐ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾ ਸ਼ੂਲਹਸ੍ਤਾ ਵਜ੍ਰਾ ਵਜ੍ਰਸ਼ਰੀਰਿਣੀ ।
ਤੁਸ਼੍ਟਿਪੁਸ਼੍ਟਿਕਰੀ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਦਿਨੀ ॥ ੨ ॥

ਸਰ੍ਵਾਲੋਕਨਨੇਤ੍ਰਾ ਚ ਸਰ੍ਵਰੋਗਹਰਾਪਿ ਚ ।
ਮਙ੍ਗਲਾ ਮਙ੍ਗਲਾਸ੍ਨਾਤਾ ਨਿਸ਼੍ਕਲਙ੍ਕਾ ਨਿਰਾਕੁਲਾ ॥ ੩ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵਿਸ਼੍ਵਮਾਤਾ ਲਲਿਤਾ ਲਲਿਤਾਕਤਿਃ ।
ਸਦਾਸ਼ਿਵੈਕਗ੍ਰਹਣੀ ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਚਣ੍ਡਵਿਕ੍ਰਮਾ ॥ ੪ ॥

ਸਰ੍ਵਦੇਵਮਯੀ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਸਰ੍ਵਾਗਮਨਿਰੂਪਿਤਾ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼ਵਿਸ਼੍ਣੁਨਮਿਤਾ ਸਰ੍ਵਕਲ੍ਯਾਣਕਾਰਿਣੀ ॥ ੫ ॥

ਯੋਗਮਾਰ੍ਗਪਰਾਯੋਗੀਯੌਗਿਧ੍ਯੇਯਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾ ।
ਯੋਗੇਨ੍ਦ੍ਰਾ ਯੋਗਿਨੀਪੂਜ੍ਯਾ ਯੋਗਸੂਰ੍ਯਾਙ੍ਗਨਨ੍ਦਿਨੀ ॥ ੬ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਦੇਵਤਾਵਨ੍ਦਸ੍ਤੂਯਮਾਨਾਤ੍ਮਵੈਭਵਾ ।
ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਿਦਾ ਭਯਹਰਾ ਭਕ੍ਤਦ੍ਵੇਸ਼ੀਕ੍ਸ਼ਯਙ੍ਕਰੀ ॥ ੭ ॥

ਭਵਪਾਸ਼ਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਭੇਰੁਣ੍ਡਾ ਭੈਰਵਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਬਲਭਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਕਾਰਾਹਾਲਾਮਦਰਸੋਧਤਾ ॥ ੮ ॥

ਪਞ੍ਚਭੂਤਸ਼ਰੀਰਸ੍ਥਾ ਪਞ੍ਚਕੋਸ਼ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਹਤ੍ ।
ਸਿਂਹਵਾਹਾ ਮਨੋਮੋਹਾ ਮੋਹਪਾਸ਼ਨਿਕਨ੍ਤਨੀ ॥ ੯ ॥

ਮਦਿਰਾ ਮਦਿਰੋਨ੍ਮਾਦਮੁਦ੍ਰਾ ਮੁਦ੍ਗਰਧਾਰਿਣੀ ।
ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਚ ਪਰਪ੍ਰਿਯਵਿਨਾਯਕਾ ॥ ੧੦ ॥

ਯਮਦੂਤੀ ਪਿਙ੍ਗਨੇਤ੍ਰਾ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਸ਼ਾਙ੍ਕਰੀ ਤਥਾ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ ਚਨ੍ਦਨਸ੍ਥਾ ਚਨ੍ਦਨਾਰਣ੍ਯਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੧ ॥

ਵਦਨੇਨ੍ਦੁਪ੍ਰਭਾਪੂਰ ਪੂਰ੍ਣਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲਾ ।
ਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵੀ ਯਕ੍ਸ਼ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਕੈਰਾਤੀ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸੀ ਤਥਾ ॥ ੧੨ ॥

ਪਾਪਪਰ੍ਵਤਦਮ੍ਭੋਲਿਰ੍ਭਯਧ੍ਵਾਨ੍ਤਪ੍ਰਭਾਕਰਾ ।
ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤ੍ਯੁਪਸਂਹਾਰਕਾਰਿਣਿ ਕਨਕਪ੍ਰਭਾ ॥ ੧੩ ॥

ਲੋਕਾਨਾਂ ਦੇਵਤਾਨਾਞ੍ਚ ਯੋਸ਼ਿਤਾਂ ਹਿਤਕਾਰਿਣੀ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦੈਕਰਸਿਕਾ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਬਲੋਨ੍ਨਤਾ ॥ ੧੪ ॥

ਮਹਾਤੇਜੋਵਤੀ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਪਰਿਪੂਜਿਤਾ ।
ਪਰਾਪਰਵਤੀ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਾਕਰ੍ਸ਼ਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੫ ॥

ਕਿਰੀਟਾਙ੍ਗਦਕੇਯੂਰਮਾਲਾ ਮਞ੍ਜਿਰਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਸੁਵਰ੍ਣਮਾਲਾਸਞ੍ਜਪ੍ਤਾਹਰਿਦ੍ਰਾਸ੍ਰਕ੍ ਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ ॥ ੧੬ ॥

ਉਗ੍ਰਵਿਘ੍ਨਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਦ੍ਰੁਮਭਞ੍ਜਿਨੀ ।
ਰਾਜਚੋਰਨਪਵ੍ਯਾਲਭੂਤਪ੍ਰੇਤਭਯਾਪਹਾ ॥ ੧੭ ॥

ਸ੍ਤਮ੍ਭਿਨੀ ਪਰਸੈਨ੍ਯਾਨਾਂ ਮੋਹਿਨੀ ਪਰਯੋਸ਼ਿਤਾਮ੍ ।
ਤ੍ਰਾਸਿਨੀ ਸਰ੍ਵਦੁਸ਼੍ਟਾਨਾਂ ਗ੍ਰਾਸਿਨੀ ਦੈਤ੍ਯਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਮ੍ ॥ ੧੮ ॥

ਆਕਰ੍ਸ਼ਿਣੀ ਨਰੇਨ੍ਦ੍ਰਾਣਾਂ ਵਸ਼ਿਨੀ ਪਥਿਵੀਮਤਾਮ੍ ।
ਮਾਰਿਣੀ ਮਦਮਤ੍ਤਾਨਾਂ ਦ੍ਵੇਸ਼ਿਣੀ ਦ੍ਵਿਸ਼ਿਤਾਂ ਬਲਾਤ੍ ॥ ੧੯ ॥

ਕ੍ਸ਼ੋਭਿਣਿ ਸ਼ਤ੍ਰੁਸਙ੍ਘਾਨਾਂ ਰੋਧਿਨੀ ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਪਾਣਿਨਾਮ੍ ।
ਭ੍ਰਾਮਿਣੀ ਗਿਰਿਕੂਟਾਨਾਂ ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਵਿਜਯ ਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ॥ ੨੦ ॥

ਹ੍ਲੀਂ ਕਾਰ ਬੀਜ ਸਞ੍ਜਾਪ੍ਤਾ ਹ੍ਲੀਂ ਕਾਰ ਪਰਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਬਗਲਾ ਬਗਲਾਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰਣਵਾਙ੍ਕੁਰ ਮਾਤਕਾ ॥ ੨੧ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ ਦੇਵਤਾ ਦਿਵ੍ਯਾ ਕਲੌ ਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮੋਪਮਾ ।
ਕੀਰ੍ਤ੍ਤਕਲ੍ਯਾਣ ਕਾਨ੍ਤੀਨਾਂ ਕਲਾਨਾਂ ਚ ਕੁਲਾਲਯਾ ॥ ੨੨ ॥

ਸਰ੍ਵ ਮਨ੍ਤ੍ਰੈਕ ਨਿਲਯਾ ਸਰ੍ਵਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ।
ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਠੀ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਤਿਵਰ੍ਣ ਨਿਰੂਪਿਤਾ ॥ ੨੩ ॥

ਸ੍ਮਰਣਾ ਦੇਵ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਦੁਃਖਪਾਸ਼ ਨਿਕਨ੍ਤਿਨੀ ।
ਮਹਾਪ੍ਰਲਯ ਸਙ੍ਘਾਤ ਸਙ੍ਕਟਦ੍ਰੁਮ ਭੇਦਿਨੀ ॥ ੨੪ ॥

ਇਤਿਤੇ ਕਥਿਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨ੍ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਂ ਚਾਪਿ ਨਾਮ੍ਨਾਮਨ੍ਤੇ ਨਿਰੂਪਿਤਮ੍ ॥ ੨੫ ॥

ਕਾਸ਼੍ਮੀਰ ਕੇਰਲ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਸਮ੍ਪ੍ਰਦਾਯਾਨੁਸਾਰਤਃ ।
ਨਾਮਾਨਿਜਗਦਮ੍ਬਾਯਾਃ ਪਠਸ੍ਵਕਮਲਾਸਨ ॥ ੨੬ ॥

ਤੇਨੇਮੌਦਾਨਵੌਵੀਰੌਸ੍ਤਬ੍ਧ ਸ਼ਕ੍ਤਿ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਃ ।
ਨਾਨਯੋਰ੍ਵਿਦ੍ਯਤੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨੂਭਯਂ ਵਿਦ੍ਯਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤਃ ॥ ੨੭ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰ ਉਵਾਚ ।
ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤਃ ਸਤਦਾਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਪਠਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਸ੍ਤਮ੍ਭਯਾਮਾਸ ਸਹਸਾ ਤਯੀਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਪਰਾਕ੍ਰਮਾਤ੍ ॥ ੨੮ ॥

ਇਤਿਤੇ ਕਥਿਤਂ ਦੇਵਿ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਤ੍ਰ ਵਿਦ੍ਯਾਯਾ ਭੁਕ੍ਤਿ ਮੁਕ੍ਤਿ ਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੨੯ ॥

ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਪਾਠਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਸ਼ਣੋਤਿ ਸ਼੍ਰਾਵਯੇਦਿਦਮ੍ ।
ਸ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸ੍ਤਮ੍ਭਯੇਦਖਿਲਂ ਜਗਤ੍ ॥ ੩੦ ॥

ਇਤਿ ਮੇ ਵਿਸ਼੍ਣੁਨਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਮਹਾਸ੍ਤਮ੍ਭਕਰਂ ਪਰਮ੍ ।
ਧਨਧਾਨ੍ਯ ਗਜਾਸ਼੍ਵਾਦਿ ਸਾਧਕਂ ਰਾਜ੍ਯਦਾਯਕਮ੍ ॥ ੩੧ ॥

ਪ੍ਰਾਤਃਕਾਲੇ ਚ ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨੇ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਕਾਲੇ ਚ ਪਾਰ੍ਵਤਿ ।
ਏਕਚਿਤ੍ਤਃ ਪਠੇਦੇਤਤ੍ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਂ ਚ ਵਿਨ੍ਦਤਿ ॥ ੩੨ ॥

ਪਠਨਾਦੇਕਵਾਰਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਪਾਪਕ੍ਸ਼ਯੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਵਾਰਦ੍ਵਯਸ੍ਯ ਪਠਨਾਦ੍ਗਣੇਸ਼ ਸਦਸ਼ੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੩੩ ॥

ਤ੍ਰਿਵਾਰਂ ਪਠਨਾਦਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧ੍ਯਤਿ ਨਾਨ੍ਯਥਾ ।
ਸ੍ਤਵਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਾਵੇਣ ਜੀਵਨ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਭਵੇਨ੍ਨਰਃ ॥ ੩੪ ॥

ਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਮੋਕ੍ਸ਼ਂ ਧਨਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਧਨਮ੍ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਵਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਵਸ਼ਯੇਜ੍ਜਗਤ੍ ॥ ੩੫ ॥

ਮਹੀਪਤਿਰ੍ਵਤ੍ਸਰਸ੍ਯ ਪਾਠਾਚ੍ਛਤ੍ਰੁਕ੍ਸ਼ਯੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਪਥ੍ਵੀਪਤਿਰ੍ਵਸ਼ਸ੍ਤਸ੍ਯ ਵਤ੍ਸਰਾਤ੍ਸ੍ਮਰਸੁਨ੍ਦਰਃ ॥ ੩੬ ॥

ਯ ਪਠੇਤ੍ਸਰ੍ਵਦਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੀਯੁਕ੍ਤੋ ਭਵਤਿ ਪ੍ਰਿਯੇ ।
ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਃ ਕਵਿਃ ਕਾਵ੍ਯ ਇਵਾਪਰਃ ॥ ੩੭ ॥

ਗੋਪਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਜਨਨੀਜਾਰਵਤ੍ਪ੍ਰਿਯੇ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਯੁਕ੍ਤਃ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਧਰਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ ॥ ੩੮ ॥

ਯ ਇਦਂ ਪਠਤੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼ਿਵੇਨ ਸਦਸ਼ੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਾਣਾਂ ਪਤਿਰ੍ਭਵਤਿ ਮਾਨਵਃ ॥ ੩੯ ॥

ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਮਯਾ ਦੇਵਿ ਰਹਸ੍ਯਂ ਸਮ੍ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਮ੍ ।
ਸ੍ਤਵਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਾਵੇਨ ਕਿਂ ਨ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਤਿ ਭੂਤਲੇ ॥ ੪੦ ॥

ਸ੍ਤਮ੍ਭਿਤਾਵਾਸ੍ਕਰਾਃ ਸਰ੍ਵੇ ਸ੍ਤਵਰਾਜਸ੍ਯ ਕੀਰ੍ਤ੍ਤਨਾਤ੍ ।
ਮਧੁ ਕੈਟਭ ਦੈਤੇਨ੍ਦ੍ਰੌਧ੍ਵਸ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਿ ਬਭੂਵਤੁਃ ॥ ੪੧ ॥

ਇਦਂ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਖ੍ਯਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯ ਪਾਵਨਮ੍ ।
ਏਤਤ੍ਪਠਤਿ ਯੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਫਲਂ ਤਸ੍ਯ ਵਦਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੪੨ ॥

ਰਾਜਾਨੋ ਵਸ਼੍ਯਤਾਂ ਯਾਨ੍ਤਿ ਯਾਨ੍ਤਿ ਪਾਪਾਨਿ ਸਂਕ੍ਸ਼ਯਃ ।
ਗਿਰਯਃ ਸਮਤਾਂ ਯਾਨ੍ਤਿ ਵਹ੍ਨਿਰ੍ਗਚ੍ਛਤਿ ਸ਼ੀਤਤਾਮ੍ ॥ ੪੩ ॥

ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾ ਸੌਮ੍ਯਤਾਂ ਯਾਨ੍ਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਯਾਨ੍ਤ੍ਯੇਵ ਸਿਨ੍ਧਵਃ ।
ਧਨੈਃ ਕੋਸ਼ਾ ਵਿਵਰ੍ਧਤੇ ਜਨੈਸ਼੍ਚ ਵਿਵਿਧਾਲਯਾਃ ॥ ੪੪ ॥

ਮਨ੍ਦਿਰਾਃ ਸ੍ਕਰਗੈਃ ਪੂਰ੍ਣਾ ਹਸ੍ਤਿਸ਼ਾਲਾਸ਼੍ਚ ਹਸ੍ਤਿਭਿਃ ।
ਸ੍ਤਮ੍ਭਯੇਦ੍ਵਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਚਂ ਗਤਿਂ ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਂ ਪਰਾਕ੍ਰਮਮ੍ ॥ ੪੫ ॥

ਰਵੇਰਥਂ ਸ੍ਤਮ੍ਭਯਤਿ ਸਞ੍ਚਾਰਂ ਚ ਨਭਸ੍ਵਤਃ ।
ਕਿਮਨ੍ਯਂ ਬਹੁਨੋਕ੍ਤੇਨ ਸਰ੍ਵਕਾਰ੍ਯਕਤਿ ਕ੍ਸ਼ਯਮ੍ ॥ ੪੬ ॥

ਸ੍ਤਵਰਾਜਮਿਦਂ ਜਪ੍ਤ੍ਵਾ ਨ ਮਾਤੁਰ੍ਗਰ੍ਭਗੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਤੇਨੇਸ਼੍ਟਾਕ੍ਰਤਵਃ ਸਰ੍ਵੇ ਦਤ੍ਤਾਦਾਨਪਰਮ੍ਪਰਾਃ ॥ ੪੭ ॥

ਵ੍ਰਤਾਨਿ ਸਰ੍ਵਾਣ੍ਯਾਤਾਨਿਯੇਨਾਯਂ ਪਠ੍ਯਤੇ ਸ੍ਤਵਃ ।
ਨਿਸ਼ੀਥਕਾਲੇ ਪ੍ਰਜਪੇਦੇਕਾਕੀ ਸ੍ਥਿਰ ਮਾਨਸਃ ॥ ੪੮ ॥

ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਧਰੀ ਪੀਤਾਂ ਪੀਤਗਨ੍ਧਾਨੁਲੇਪਨਾਮ੍ ।
ਸੁਵਰ੍ਣਰਤ੍ਨਖਚਿਤਾਂ ਦਿਵ੍ਯ ਭੂਸ਼ਣ ਭੂਸ਼ਿਤਾਮ੍ ॥ ੪੯ ॥

ਸਂਸ੍ਥਾਪ੍ਯ ਵਾਮਭਾਗੇਤੁ ਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਸ੍ਵਾਮਿ ਪਰਾਯਣਾਮ੍ ।
ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥ ਸਿਦ੍ਧਿਃਸ੍ਯਾਦ੍ਯਦ੍ਯਨ੍ਮਨਸਿ ਕਲ੍ਪਤੇ ॥ ੫੦ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਹਤ੍ਯਾਦਿ ਪਾਪਾਨਿ ਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤੇਸ੍ਯਜਪਾਦਪਿ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਤਨ੍ਤ੍ਰਾਣਾਂ ਸਾਰਮਾਕਤ ਪਾਰ੍ਵਤਿ ॥ ੫੧ ॥

ਮਯਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਰਹਸ੍ਯਂ ਤੇ ਕਿਮਨ੍ਯ ਸ਼੍ਰੋਤੁਮਰ੍ਹਸਿ ॥ ੫੨ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਉਤ੍ਕਟ ਸ਼ਮ੍ਬਰੇ ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਯਾਣ ਤਨ੍ਤ੍ਰੇ
ਸ਼ੋਡਸ਼ ਸਾਹਸ੍ਰਗ੍ਰਨ੍ਥੇ ਵਿਸ਼੍ਣੁ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸਂਵਾਦੇ
ਸ਼੍ਰੀਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read:

Shri Pitambara Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top