Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Pitambara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu | Narasimha Slokas

Shri Pitambara Ashtottara Shata Nama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీపీతామ్బరాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ।
శ్రీభగవాన ఉవాచ ।
ఇతీదం నామసాహస్రం బ్రహ్మన్స్తే గదితం మయా ।
నామ్నామష్టోత్తరశతం శృణుష్వ గదితం మమ ॥ ౧ ॥

ఓం పీతామ్బరా శూలహస్తా వజ్రా వజ్రశరీరిణీ ।
తుష్టిపుష్టికరీ శాన్తిర్బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మవాదినీ ॥ ౨ ॥

సర్వాలోకననేత్రా చ సర్వరోగహరాపి చ ।
మఙ్గలా మఙ్గలాస్నాతా నిష్కలఙ్కా నిరాకులా ॥ ౩ ॥

విశ్వేశ్వరీ విశ్వమాతా లలితా లలితాకృతిః ।
సదాశివైకగ్రహణీ చణ్డికా చణ్డవిక్రమా ॥ ౪ ॥

సర్వదేవమయీ సాక్షాత్సర్వాగమనిరూపితా ।
బ్రహ్మేశవిష్ణునమితా సర్వకల్యాణకారిణీ ॥ ౫ ॥

యోగమార్గపరాయోగీయౌగిధ్యేయపదామ్బుజా ।
యోగేన్ద్రా యోగినీపూజ్యా యోగసూర్యాఙ్గనన్దినీ ॥ ౬ ॥

ఇన్ద్రాదిదేవతావృన్దస్తూయమానాత్మవైభవా ।
విశుద్ధిదా భయహరా భక్తద్వేషీక్షయఙ్కరీ ॥ ౭ ॥

భవపాశవినిర్ముక్తా భేరుణ్డా భైరవార్చితా ।
బలభద్రప్రియాకారాహాలామదరసోధృతా ॥ ౮ ॥

పఞ్చభూతశరీరస్థా పఞ్చకోశప్రపఞ్చహృత్ ।
సింహవాహా మనోమోహా మోహపాశనికృన్తనీ ॥ ౯ ॥

మదిరా మదిరోన్మాదముద్రా ముద్గరధారిణీ ।
సావిత్రీ ప్రసావిత్రీ చ పరప్రియవినాయకా ॥ ౧౦ ॥

యమదూతీ పిఙ్గనేత్రా వైష్ణవీ శాఙ్కరీ తథా ।
చన్ద్రప్రియా చన్దనస్థా చన్దనారణ్యవాసినీ ॥ ౧౧ ॥

వదనేన్దుప్రభాపూర పూర్ణబ్రహ్మాణ్డమణ్డలా ।
గాన్ధర్వీ యక్షశక్తిశ్చ కైరాతీ రాక్షసీ తథా ॥ ౧౨ ॥

పాపపర్వతదమ్భోలిర్భయధ్వాన్తప్రభాకరా ।
సృష్టిస్థిత్యుపసంహారకారిణి కనకప్రభా ॥ ౧౩ ॥

లోకానాం దేవతానాఞ్చ యోషితాం హితకారిణీ ।
బ్రహ్మానన్దైకరసికా మహావిద్యా బలోన్నతా ॥ ౧౪ ॥

మహాతేజోవతీ సూక్ష్మా మహేన్ద్రపరిపూజితా ।
పరాపరవతీ ప్రాణా త్రైలోక్యాకర్షకారిణీ ॥ ౧౫ ॥

కిరీటాఙ్గదకేయూరమాలా మఞ్జిరభూషితా ।
సువర్ణమాలాసఞ్జప్తాహరిద్రాస్రక్ నిషేవితా ॥ ౧౬ ॥

ఉగ్రవిఘ్నప్రశమనీ దారిద్ర్యద్రుమభఞ్జినీ ।
రాజచోరనృపవ్యాలభూతప్రేతభయాపహా ॥ ౧౭ ॥

స్తమ్భినీ పరసైన్యానాం మోహినీ పరయోషితామ్ ।
త్రాసినీ సర్వదుష్టానాం గ్రాసినీ దైత్యరాక్షసామ్ ॥ ౧౮ ॥

ఆకర్షిణీ నరేన్ద్రాణాం వశినీ పృథివీమృతామ్ ।
మారిణీ మదమత్తానాం ద్వేషిణీ ద్విషితాం బలాత్ ॥ ౧౯ ॥

క్షోభిణి శత్రుసఙ్ఘానాం రోధినీ శస్త్రపాణినామ్ ।
భ్రామిణీ గిరికూటానాం రాజ్ఞాం విజయ వర్ద్ధినీ ॥ ౨౦ ॥

హ్లీం కార బీజ సఞ్జాప్తా హ్లీం కార పరిభూషితా ।
బగలా బగలావక్త్రా ప్రణవాఙ్కుర మాతృకా ॥ ౨౧ ॥

ప్రత్యక్ష దేవతా దివ్యా కలౌ కల్పద్రుమోపమా ।
కీర్త్తకల్యాణ కాన్తీనాం కలానాం చ కులాలయా ॥ ౨౨ ॥

సర్వ మన్త్రైక నిలయా సర్వసామ్రాజ్య శాలినీ ।
చతుఃషష్ఠీ మహామన్త్ర ప్రతివర్ణ నిరూపితా ॥ ౨౩ ॥

స్మరణా దేవ సర్వేషాం దుఃఖపాశ నికృన్తినీ ।
మహాప్రలయ సఙ్ఘాత సఙ్కటద్రుమ భేదినీ ॥ ౨౪ ॥

ఇతితే కథితం బ్రహ్మన్నామసాహస్రముత్తమమ్ ।
అష్టోత్తరశతం చాపి నామ్నామన్తే నిరూపితమ్ ॥ ౨౫ ॥

కాశ్మీర కేరల ప్రోక్తం సమ్ప్రదాయానుసారతః ।
నామానిజగదమ్బాయాః పఠస్వకమలాసన ॥ ౨౬ ॥

తేనేమౌదానవౌవీరౌస్తబ్ధ శక్తి భవిష్యతః ।
నానయోర్విద్యతే బ్రహ్మనూభయం విద్యా ప్రభావతః ॥ ౨౭ ॥

ఈశ్వర ఉవాచ ।
ఇత్యుక్తః సతదాబ్రహ్మా పఠన్నామసహస్రకమ్ ।
స్తమ్భయామాస సహసా తయీః శక్తిపరాక్రమాత్ ॥ ౨౮ ॥

ఇతితే కథితం దేవి నామసాహస్రముత్తమమ్ ।
పరం బ్రహ్మాస్త్ర విద్యాయా భుక్తి ముక్తి ఫలప్రదమ్ ॥ ౨౯ ॥

యః పఠేత్పాఠయేద్వాపి శృణోతి శ్రావయేదిదమ్ ।
స సర్వసిద్ధి సమ్ప్రాప్య స్తమ్భయేదఖిలం జగత్ ॥ ౩౦ ॥

ఇతి మే విష్ణునా ప్రోక్తం మహాస్తమ్భకరం పరమ్ ।
ధనధాన్య గజాశ్వాది సాధకం రాజ్యదాయకమ్ ॥ ౩౧ ॥

ప్రాతఃకాలే చ మధ్యాహ్నే సన్ధ్యాకాలే చ పార్వతి ।
ఏకచిత్తః పఠేదేతత్సర్వసిద్ధిం చ విన్దతి ॥ ౩౨ ॥

పఠనాదేకవారస్య సర్వపాపక్షయో భవేత్ ।
వారద్వయస్య పఠనాద్గణేశ సదృశో భవేత్ ॥ ౩౩ ॥

త్రివారం పఠనాదస్య సర్వసిద్ధ్యతి నాన్యథా ।
స్తవస్యాస్య ప్రభావేణ జీవన్ముక్తో భవేన్నరః ॥ ౩౪ ॥

మోక్షార్థీ లభతే మోక్షం ధనార్థీ లభతే ధనమ్ ।
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం వశ్యార్థీ వశయేజ్జగత్ ॥ ౩౫ ॥

మహీపతిర్వత్సరస్య పాఠాచ్ఛత్రుక్షయో భవేత్ ।
పృథ్వీపతిర్వశస్తస్య వత్సరాత్స్మరసున్దరః ॥ ౩౬ ॥

య పఠేత్సర్వదా భక్త్యా శ్రీయుక్తో భవతి ప్రియే ।
గణాధ్యక్షః ప్రతినిధిః కవిః కావ్య ఇవాపరః ॥ ౩౭ ॥

గోపనీయం ప్రయత్నేన జననీజారవత్ప్రియే ।
శక్తియుక్తః పఠేన్నిత్యం పీతామ్బరధరః స్వయమ్ ॥ ౩౮ ॥

య ఇదం పఠతే నిత్యం శివేన సదృశో భవేత్ ।
ధర్మార్థకామమోక్షాణాం పతిర్భవతి మానవః ॥ ౩౯ ॥

సత్యం సత్యం మయా దేవి రహస్యం సమ్ప్రకాశితమ్ ।
స్తవస్యాస్య ప్రభావేన కిం న సిద్ధ్యతి భూతలే ॥ ౪౦ ॥

స్తమ్భితావాస్కరాః సర్వే స్తవరాజస్య కీర్త్తనాత్ ।
మధు కైటభ దైతేన్ద్రౌధ్వస్తశక్తి బభూవతుః ॥ ౪౧ ॥

ఇదం సహస్రనామాఖ్యం స్తోత్రం త్రైలోక్య పావనమ్ ।
ఏతత్పఠతి యో మన్త్రీ ఫలం తస్య వదామ్యహమ్ ॥ ౪౨ ॥

రాజానో వశ్యతాం యాన్తి యాన్తి పాపాని సంక్షయః ।
గిరయః సమతాం యాన్తి వహ్నిర్గచ్ఛతి శీతతామ్ ॥ ౪౩ ॥

ప్రచణ్డా సౌమ్యతాం యాన్తి శోషయాన్త్యేవ సిన్ధవః ।
ధనైః కోశా వివర్ధతే జనైశ్చ వివిధాలయాః ॥ ౪౪ ॥

మన్దిరాః స్కరగైః పూర్ణా హస్తిశాలాశ్చ హస్తిభిః ।
స్తమ్భయేద్విషతాం వాచం గతిం శస్త్రం పరాక్రమమ్ ॥ ౪౫ ॥

రవేరథం స్తమ్భయతి సఞ్చారం చ నభస్వతః ।
కిమన్యం బహునోక్తేన సర్వకార్యకృతి క్షయమ్ ॥ ౪౬ ॥

స్తవరాజమిదం జప్త్వా న మాతుర్గర్భగో భవేత్ ।
తేనేష్టాక్రతవః సర్వే దత్తాదానపరమ్పరాః ॥ ౪౭ ॥

వ్రతాని సర్వాణ్యాతానియేనాయం పఠ్యతే స్తవః ।
నిశీథకాలే ప్రజపేదేకాకీ స్థిర మానసః ॥ ౪౮ ॥

పీతామ్బరధరీ పీతాం పీతగన్ధానులేపనామ్ ।
సువర్ణరత్నఖచితాం దివ్య భూషణ భూషితామ్ ॥ ౪౯ ॥

సంస్థాప్య వామభాగేతు శక్తిం స్వామి పరాయణామ్ ।
తస్య సర్వార్థ సిద్ధిఃస్యాద్యద్యన్మనసి కల్పతే ॥ ౫౦ ॥

బ్రహ్మహత్యాది పాపాని నశ్యన్తేస్యజపాదపి ।
సహస్రనామ తన్త్రాణాం సారమాకృత పార్వతి ॥ ౫౧ ॥

మయా ప్రోక్తం రహస్యం తే కిమన్య శ్రోతుమర్హసి ॥ ౫౨ ॥

॥ ఇతి శ్రీఉత్కట శమ్బరే నాగేన్ద్రప్రయాణ తన్త్రే
షోడశ సాహస్రగ్రన్థే విష్ణు శఙ్కర సంవాదే
శ్రీపీతామ్బరా అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read:

Shri Pitambara Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top