Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Pitambara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam | Narasimha Slokas

Shri Pitambara Ashtottara Shata Nama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീപീതാംബരാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
ശ്രീഭഗവാന ഉവാച ।
ഇതീദം നാമസാഹസ്രം ബ്രഹ്മന്‍സ്തേ ഗദിതം മയാ ।
നാംനാമഷ്ടോത്തരശതം ശൃണുഷ്വ ഗദിതം മമ ॥ 1 ॥

ഓം പീതാംബരാ ശൂലഹസ്താ വജ്രാ വജ്രശരീരിണീ ।
തുഷ്ടിപുഷ്ടികരീ ശാന്തിര്‍ബ്രഹ്മാണീ ബ്രഹ്മവാദിനീ ॥ 2 ॥

സര്‍വാലോകനനേത്രാ ച സര്‍വരോഗഹരാപി ച ।
മങ്ഗലാ മങ്ഗലാസ്നാതാ നിഷ്കലങ്കാ നിരാകുലാ ॥ 3 ॥

വിശ്വേശ്വരീ വിശ്വമാതാ ലലിതാ ലലിതാകൃതിഃ ।
സദാശിവൈകഗ്രഹണീ ചണ്ഡികാ ചണ്ഡവിക്രമാ ॥ 4 ॥

സര്‍വദേവമയീ സാക്ഷാത്സര്‍വാഗമനിരൂപിതാ ।
ബ്രഹ്മേശവിഷ്ണുനമിതാ സര്‍വകല്യാണകാരിണീ ॥ 5 ॥

യോഗമാര്‍ഗപരായോഗീയൌഗിധ്യേയപദാംബുജാ ।
യോഗേന്ദ്രാ യോഗിനീപൂജ്യാ യോഗസൂര്യാങ്ഗനന്ദിനീ ॥ 6 ॥

ഇന്ദ്രാദിദേവതാവൃന്ദസ്തൂയമാനാത്മവൈഭവാ ।
വിശുദ്ധിദാ ഭയഹരാ ഭക്തദ്വേഷീക്ഷയങ്കരീ ॥ 7 ॥

ഭവപാശവിനിര്‍മുക്താ ഭേരുണ്ഡാ ഭൈരവാര്‍ചിതാ ।
ബലഭദ്രപ്രിയാകാരാഹാലാമദരസോധൃതാ ॥ 8 ॥

പഞ്ചഭൂതശരീരസ്ഥാ പഞ്ചകോശപ്രപഞ്ചഹൃത് ।
സിംഹവാഹാ മനോമോഹാ മോഹപാശനികൃന്തനീ ॥ 9 ॥

മദിരാ മദിരോന്‍മാദമുദ്രാ മുദ്ഗരധാരിണീ ।
സാവിത്രീ പ്രസാവിത്രീ ച പരപ്രിയവിനായകാ ॥ 10 ॥

യമദൂതീ പിങ്ഗനേത്രാ വൈഷ്ണവീ ശാങ്കരീ തഥാ ।
ചന്ദ്രപ്രിയാ ചന്ദനസ്ഥാ ചന്ദനാരണ്യവാസിനീ ॥ 11 ॥

വദനേന്ദുപ്രഭാപൂര പൂര്‍ണബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലാ ।
ഗാന്ധര്‍വീ യക്ഷശക്തിശ്ച കൈരാതീ രാക്ഷസീ തഥാ ॥ 12 ॥

പാപപര്‍വതദംഭോലിര്‍ഭയധ്വാന്തപ്രഭാകരാ ।
സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യുപസംഹാരകാരിണി കനകപ്രഭാ ॥ 13 ॥

ലോകാനാം ദേവതാനാഞ്ച യോഷിതാം ഹിതകാരിണീ ।
ബ്രഹ്മാനന്ദൈകരസികാ മഹാവിദ്യാ ബലോന്നതാ ॥ 14 ॥

മഹാതേജോവതീ സൂക്ഷ്മാ മഹേന്ദ്രപരിപൂജിതാ ।
പരാപരവതീ പ്രാണാ ത്രൈലോക്യാകര്‍ഷകാരിണീ ॥ 15 ॥

കിരീടാങ്ഗദകേയൂരമാലാ മഞ്ജിരഭൂഷിതാ ।
സുവര്‍ണമാലാസഞ്ജപ്താഹരിദ്രാസ്രക് നിഷേവിതാ ॥ 16 ॥

ഉഗ്രവിഘ്നപ്രശമനീ ദാരിദ്ര്യദ്രുമഭഞ്ജിനീ ।
രാജചോരനൃപവ്യാലഭൂതപ്രേതഭയാപഹാ ॥ 17 ॥

സ്തംഭിനീ പരസൈന്യാനാം മോഹിനീ പരയോഷിതാം ।
ത്രാസിനീ സര്‍വദുഷ്ടാനാം ഗ്രാസിനീ ദൈത്യരാക്ഷസാം ॥ 18 ॥

ആകര്‍ഷിണീ നരേന്ദ്രാണാം വശിനീ പൃഥിവീമൃതാം ।
മാരിണീ മദമത്താനാം ദ്വേഷിണീ ദ്വിഷിതാം ബലാത് ॥ 19 ॥

ക്ഷോഭിണി ശത്രുസങ്ഘാനാം രോധിനീ ശസ്ത്രപാണിനാം ।
ഭ്രാമിണീ ഗിരികൂടാനാം രാജ്ഞാം വിജയ വര്‍ദ്ധിനീ ॥ 20 ॥

ഹ്ലീം കാര ബീജ സഞ്ജാപ്താ ഹ്ലീം കാര പരിഭൂഷിതാ ।
ബഗലാ ബഗലാവക്ത്രാ പ്രണവാങ്കുര മാതൃകാ ॥ 21 ॥

പ്രത്യക്ഷ ദേവതാ ദിവ്യാ കലൌ കല്‍പദ്രുമോപമാ ।
കീര്‍ത്തകല്യാണ കാന്തീനാം കലാനാം ച കുലാലയാ ॥ 22 ॥

സര്‍വ മന്ത്രൈക നിലയാ സര്‍വസാംരാജ്യ ശാലിനീ ।
ചതുഃഷഷ്ഠീ മഹാമന്ത്ര പ്രതിവര്‍ണ നിരൂപിതാ ॥ 23 ॥

സ്മരണാ ദേവ സര്‍വേഷാം ദുഃഖപാശ നികൃന്തിനീ ।
മഹാപ്രലയ സങ്ഘാത സങ്കടദ്രുമ ഭേദിനീ ॥ 24 ॥

ഇതിതേ കഥിതം ബ്രഹ്മന്നാമസാഹസ്രമുത്തമം ।
അഷ്ടോത്തരശതം ചാപി നാംനാമന്തേ നിരൂപിതം ॥ 25 ॥

കാശ്മീര കേരല പ്രോക്തം സമ്പ്രദായാനുസാരതഃ ।
നാമാനിജഗദംബായാഃ പഠസ്വകമലാസന ॥ 26 ॥

തേനേമൌദാനവൌവീരൌസ്തബ്ധ ശക്തി ഭവിഷ്യതഃ ।
നാനയോര്‍വിദ്യതേ ബ്രഹ്മനൂഭയം വിദ്യാ പ്രഭാവതഃ ॥ 27 ॥

ഈശ്വര ഉവാച ।
ഇത്യുക്തഃ സതദാബ്രഹ്മാ പഠന്നാമസഹസ്രകം ।
സ്തംഭയാമാസ സഹസാ തയീഃ ശക്തിപരാക്രമാത് ॥ 28 ॥

ഇതിതേ കഥിതം ദേവി നാമസാഹസ്രമുത്തമം ।
പരം ബ്രഹ്മാസ്ത്ര വിദ്യായാ ഭുക്തി മുക്തി ഫലപ്രദം ॥ 29 ॥

യഃ പഠേത്പാഠയേദ്വാപി ശൃണോതി ശ്രാവയേദിദം ।
സ സര്‍വസിദ്ധി സമ്പ്രാപ്യ സ്തംഭയേദഖിലം ജഗത് ॥ 30 ॥

ഇതി മേ വിഷ്ണുനാ പ്രോക്തം മഹാസ്തംഭകരം പരം ।
ധനധാന്യ ഗജാശ്വാദി സാധകം രാജ്യദായകം ॥ 31 ॥

പ്രാതഃകാലേ ച മധ്യാഹ്നേ സന്ധ്യാകാലേ ച പാര്‍വതി ।
ഏകചിത്തഃ പഠേദേതത്സര്‍വസിദ്ധിം ച വിന്ദതി ॥ 32 ॥

പഠനാദേകവാരസ്യ സര്‍വപാപക്ഷയോ ഭവേത് ।
വാരദ്വയസ്യ പഠനാദ്ഗണേശ സദൃശോ ഭവേത് ॥ 33 ॥

ത്രിവാരം പഠനാദസ്യ സര്‍വസിദ്ധ്യതി നാന്യഥാ ।
സ്തവസ്യാസ്യ പ്രഭാവേണ ജീവന്‍മുക്തോ ഭവേന്നരഃ ॥ 34 ॥

മോക്ഷാര്‍ഥീ ലഭതേ മോക്ഷം ധനാര്‍ഥീ ലഭതേ ധനം ।
വിദ്യാര്‍ഥീ ലഭതേ വിദ്യാം വശ്യാര്‍ഥീ വശയേജ്ജഗത് ॥ 35 ॥

മഹീപതിര്‍വത്സരസ്യ പാഠാച്ഛത്രുക്ഷയോ ഭവേത് ।
പൃഥ്വീപതിര്‍വശസ്തസ്യ വത്സരാത്സ്മരസുന്ദരഃ ॥ 36 ॥

യ പഠേത്സര്‍വദാ ഭക്ത്യാ ശ്രീയുക്തോ ഭവതി പ്രിയേ ।
ഗണാധ്യക്ഷഃ പ്രതിനിധിഃ കവിഃ കാവ്യ ഇവാപരഃ ॥ 37 ॥

ഗോപനീയം പ്രയത്നേന ജനനീജാരവത്പ്രിയേ ।
ശക്തിയുക്തഃ പഠേന്നിത്യം പീതാംബരധരഃ സ്വയം ॥ 38 ॥

യ ഇദം പഠതേ നിത്യം ശിവേന സദൃശോ ഭവേത് ।
ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷാണാം പതിര്‍ഭവതി മാനവഃ ॥ 39 ॥

സത്യം സത്യം മയാ ദേവി രഹസ്യം സമ്പ്രകാശിതം ।
സ്തവസ്യാസ്യ പ്രഭാവേന കിം ന സിദ്ധ്യതി ഭൂതലേ ॥ 40 ॥

സ്തംഭിതാവാസ്കരാഃ സര്‍വേ സ്തവരാജസ്യ കീര്‍ത്തനാത് ।
മധു കൈടഭ ദൈതേന്ദ്രൌധ്വസ്തശക്തി ബഭൂവതുഃ ॥ 41 ॥

ഇദം സഹസ്രനാമാഖ്യം സ്തോത്രം ത്രൈലോക്യ പാവനം ।
ഏതത്പഠതി യോ മന്ത്രീ ഫലം തസ്യ വദാംയഹം ॥ 42 ॥

രാജാനോ വശ്യതാം യാന്തി യാന്തി പാപാനി സംക്ഷയഃ ।
ഗിരയഃ സമതാം യാന്തി വഹ്നിര്‍ഗച്ഛതി ശീതതാം ॥ 43 ॥

പ്രചണ്ഡാ സൌംയതാം യാന്തി ശോഷയാന്ത്യേവ സിന്ധവഃ ।
ധനൈഃ കോശാ വിവര്‍ധതേ ജനൈശ്ച വിവിധാലയാഃ ॥ 44 ॥

മന്ദിരാഃ സ്കരഗൈഃ പൂര്‍ണാ ഹസ്തിശാലാശ്ച ഹസ്തിഭിഃ ।
സ്തംഭയേദ്വിഷതാം വാചം ഗതിം ശസ്ത്രം പരാക്രമം ॥ 45 ॥

രവേരഥം സ്തംഭയതി സഞ്ചാരം ച നഭസ്വതഃ ।
കിമന്യം ബഹുനോക്തേന സര്‍വകാര്യകൃതി ക്ഷയം ॥ 46 ॥

സ്തവരാജമിദം ജപ്ത്വാ ന മാതുര്‍ഗര്‍ഭഗോ ഭവേത് ।
തേനേഷ്ടാക്രതവഃ സര്‍വേ ദത്താദാനപരമ്പരാഃ ॥ 47 ॥

വ്രതാനി സര്‍വാണ്യാതാനിയേനായം പഠ്യതേ സ്തവഃ ।
നിശീഥകാലേ പ്രജപേദേകാകീ സ്ഥിര മാനസഃ ॥ 48 ॥

പീതാംബരധരീ പീതാം പീതഗന്ധാനുലേപനാം ।
സുവര്‍ണരത്നഖചിതാം ദിവ്യ ഭൂഷണ ഭൂഷിതാം ॥ 49 ॥

സംസ്ഥാപ്യ വാമഭാഗേതു ശക്തിം സ്വാമി പരായണാം ।
തസ്യ സര്‍വാര്‍ഥ സിദ്ധിഃസ്യാദ്യദ്യന്‍മനസി കല്‍പതേ ॥ 50 ॥

ബ്രഹ്മഹത്യാദി പാപാനി നശ്യന്തേസ്യജപാദപി ।
സഹസ്രനാമ തന്ത്രാണാം സാരമാകൃത പാര്‍വതി ॥ 51 ॥

മയാ പ്രോക്തം രഹസ്യം തേ കിമന്യ ശ്രോതുമര്‍ഹസി ॥ 52 ॥

॥ ഇതി ശ്രീഉത്കട ശംബരേ നാഗേന്ദ്രപ്രയാണ തന്ത്രേ
ഷോഡശ സാഹസ്രഗ്രന്ഥേ വിഷ്ണു ശങ്കര സംവാദേ
ശ്രീപീതാംബരാ അഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read:

Shri Pitambara Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top