Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Shri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram 8 Lyrics in Telugu

Shri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram 8 Lyrics in Telugu

97 Views

Sri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram Lyrics in Telugu:

శ్రీరామరహస్యోక్త శ్రీరామాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్
రామో రావణసంహారకృతమానుషవిగ్రహః ।
కౌసల్యాసుకృతవ్రాతఫలం దశరథాత్మజః ॥ ౧ ॥

లక్ష్మణార్చితపాదాబ్జసర్వలోకప్రియఙ్కరః
సాకేతవాసినేత్రాబ్జసంప్రీణనదివాకరః ॥ ౨ ॥

విశ్వామిత్రప్రియశ్శాన్తః తాటకాధ్వాన్తభాస్కరః ।
సుబాహురాక్షసరిపుః కౌశికాధ్వరపాలకః ॥ ౩ ॥

అహల్యాపాపసంహర్తా జనకేన్ద్రప్రియాతిథిః ।
పురారిచాపదలనో వీరలక్ష్మీసమాశ్రయః ॥ ౪ ॥

సీతావరణమాల్యాఢ్యో జామదగ్న్యమదాపహః ।
వైదేహీకృతశృఙ్గారః పితృప్రీతివివర్ధనః ॥ ౫ ॥

తాతాజ్ఞోత్సృష్టహస్తస్థరాజ్యస్సత్యప్రతిశ్రవః ।
తమసాతీరసంవాసీ గుహానుగ్రహతత్పరః ॥ ౬ ॥

సుమన్త్రసేవితపదో భరద్వాజప్రియాతిథిః ।
చిత్రకూటప్రియావాసః పాదుకాన్యస్తభూభరః ॥ ౭ ॥ చిత్రకూటప్రియస్థానః

అనసూయాఙ్గరాగాఙ్కసీతాసాహిత్యశోభితః ।
దణ్డకారణ్యసఞ్చారీ విరాధస్వర్గదాయకః ॥ ౮ ॥

రక్షఃకాలాన్తకస్సర్వమునిసఙ్ఘముదావహః ।
ప్రతిజ్ఞాతాస్శరవధః శరభభఙ్గగతిప్రదః ॥ ౯ ॥

అగస్త్యార్పితబాణాసఖడ్గతూణీరమణ్డితః ।
ప్రాప్తపఞ్చవటీవాసో గృధ్రరాజసహాయవాన్ ॥ ౧౦ ॥

కామిశూర్పణఖాకర్ణనాసాచ్ఛేదనియామకః ।
ఖరాదిరాక్షసవ్రాతఖణ్డనావితసజ్జనః ॥ ౧౧ ॥

సీతాసంశ్లిష్టకాయాభాజితవిద్యుద్యుతామ్బుదః ।
మారీచహన్తా మాయాఢ్యో జటాయుర్మోక్షదాయకః ॥ ౧౨ ॥

కబన్ధబాహుదలనశ్శబరీప్రార్థితాతిథిః ।
హనుమద్వన్దితపదస్సుగ్రీవసుహృదవ్యయః ॥ ౧౩ ॥

దైత్యకఙ్కాలవిక్షేపీ సప్తతాలప్రభేదకః ।
ఏకేషుహతవాలీ చ తారాసంస్తుతసద్గుణః ॥ ౧౪ ॥

కపీన్ద్రీకృతసుగ్రీవస్సర్వవానరపూజితః ।
వాయుసూనుసమానీతసీతాసన్దేశనన్దితః ॥ ౧౫ ॥

జైత్రయాత్రోత్సవః జిష్ణుర్విష్ణురూపో నిరాకృతిః । జైత్రయాత్రోద్యతో
కమ్పితామ్భోనిధిస్సమ్పత్ప్రదస్సేతునిబన్ధనః ॥ ౧౬ ॥

లఙ్కావిభేదనపటుర్నిశాచరవినాశకః ।
కుమ్భకర్ణాఖ్యకుమ్భీన్ద్రమృగరాజపరాక్రమః ॥ ౧౭ ॥

మేఘనాదవధోద్యుక్తలక్ష్మణాస్త్రబలప్రదః ।
దశగ్రీవాన్ధతామిస్రప్రమాపణప్రభాకరః ॥ ౧౮ ॥

ఇన్ద్రాదిదేవతాస్తుత్యశ్చన్ద్రాభముఖమణ్డలః ।
బిభీషణార్పితనిశాచరరాజ్యో వృషప్రియః ॥ ౧౯ ॥

వైశ్వానరస్తుతగుణావనిపుత్రీసమాగతః ।
పుష్పకస్థానసుభగః పుణ్యవత్ప్రాప్యదర్శనః ॥ ౨౦ ॥

రాజ్యాభిషిక్తో రాజేన్ద్రో రాజీవసదృశేక్షణః ।
లోకతాపపరిహన్తా చ ధర్మసంస్థాపనోద్యతః ॥ ౨౧ ॥ లోకతాపాపహర్తా
శరణ్యః కీర్తిమాన్నిత్యో వదాన్యః కరుణార్ణవః ।
సంసారసిన్ధుసమ్మగ్నతారకాఖ్యామహోజ్జవలః ॥ ౨౨ ॥ తారకాఖ్యమనోహరః

మధురోమధురోక్తిశ్చ మధురానాయకాగ్రజః ।
శమ్బూకదత్తస్వర్లోకశ్శమ్బరారాతిసున్దరః ॥ ౨౩ ॥

అశ్వమేధమహాయాజీ వాల్మీకిప్రీతిమాన్వశీ ।
స్వయంరామాయణశ్రోతా పుత్రప్రాప్తిప్రమోదితః ॥ ౨౪ ॥

బ్రహ్మాదిస్తుతమాహాత్మ్యో బ్రహ్మర్షిగణపూజితః ।
వర్ణాశ్రమరతో వర్ణాశ్రమధర్మనియామకః ॥ ౨౫ ॥

రక్షాపరో రాజవంశప్రతిష్ఠాపనతత్పరః । రక్షావహః
గన్ధర్వహింసాసంహారీ ధృతిమాన్దీనవత్సలః ॥ ౨౬ ॥

జ్ఞానోపదేష్టా వేదాన్తవేద్యో భక్తప్రియఙ్కరః ।
వైకుణ్ఠవాసీ పాయాన్నశ్చరాచరవిముక్తిదః ॥ ౨౭ ॥ వైకుణ్ఠలోకసంవాసీ

ఇతి శ్రీరామరహస్యోక్తం శ్రీరామాష్టోత్తరశతనామస్త్తోరం సమ్పూర్ణమ్ ।

Also Read:

Sri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *