Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram 8 Lyrics in English

Sri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram Lyrics in English:

sriramarahasyokta sriramastottarasatanamastotram
ramo ravanasamharakrtamanusavigrahah ।
kausalyasukrtavrataphalam dasarathatmajah ॥ 1 ॥

laksmanarcitapadabjasarvalokapriyankarah
saketavasinetrabjasamprinanadivakarah ॥ 2 ॥

visvamitrapriyassantah tatakadhvantabhaskarah ।
subahuraksasaripuh kausikadhvarapalakah ॥ 3 ॥

ahalyapapasamharta janakendrapriyatithih ।
puraricapadalano viralaksmisamasrayah ॥ 4 ॥

sitavaranamalyadhyo jamadagnyamadapahah ।
vaidehikrtasrngarah pitrpritivivardhanah ॥ 5 ॥

tatajnotsrstahastastharajyassatyapratisravah ।
tamasatirasamvasi guhanugrahatatparah ॥ 6 ॥

sumantrasevitapado bharadvajapriyatithih ।
citrakutapriyavasah padukanyastabhubharah ॥ 7 ॥ citrakutapriyasthanah

anasuyangaragankasitasahityasobhitah ।
dandakaranyasancari viradhasvargadayakah ॥ 8 ॥

raksahkalantakassarvamunisanghamudavahah ।
pratijnatassaravadhah sarabhabhangagatipradah ॥ 9 ॥

agastyarpitabanasakhadgatuniramanditah ।
praptapancavativaso grdhrarajasahayavan ॥ 10 ॥

kamisurpanakhakarnanasacchedaniyamakah ।
kharadiraksasavratakhandanavitasajjanah ॥ 11 ॥

sitasamslistakayabhajitavidyudyutambudah ।
maricahanta mayadhyo jatayurmoksadayakah ॥ 12 ॥

kabandhabahudalanassabariprarthitatithih ।
hanumadvanditapadassugrivasuhrdavyayah ॥ 13 ॥

daityakankalaviksepi saptatalaprabhedakah ।
ekesuhatavali ca tarasamstutasadgunah ॥ 14 ॥

kapindrikrtasugrivassarvavanarapujitah ।
vayusunusamanitasitasandesananditah ॥ 15 ॥

jaitrayatrotsavah jisnurvisnurupo nirakrtih । jaitrayatrodyato
kampitambhonidhissampatpradassetunibandhanah ॥ 16 ॥

lankavibhedanapaturnisacaravinasakah ।
kumbhakarnakhyakumbhindramrgarajaparakramah ॥ 17 ॥

meghanadavadhodyuktalaksmanastrabalapradah ।
dasagrivandhatamisrapramapanaprabhakarah ॥ 18 ॥

indradidevatastutyascandrabhamukhamandalah ।
bibhisanarpitanisacararajyo vrsapriyah ॥ 19 ॥

vaisvanarastutagunavaniputrisamagatah ।
puspakasthanasubhagah punyavatprapyadarsanah ॥ 20 ॥

rajyabhisikto rajendro rajivasadrseksanah ।
lokatapaparihanta ca dharmasamsthapanodyatah ॥ 21 ॥ lokatapapaharta
saranyah kirtimannityo vadanyah karunarnavah ।
samsarasindhusammagnatarakakhyamahojjavalah ॥ 22 ॥ tarakakhyamanoharah

madhuromadhuroktisca madhuranayakagrajah ।
sambukadattasvarlokassambararatisundarah ॥ 23 ॥

asvamedhamahayaji valmikipritimanvasi ।
svayamramayanasrota putrapraptipramoditah ॥ 24 ॥

brahmadistutamahatmyo brahmarsiganapujitah ।
varnasramarato varnasramadharmaniyamakah ॥ 25 ॥

raksaparo rajavamsapratisthapanatatparah । raksavahah
gandharvahimsasamhari dhrtimandinavatsalah ॥ 26 ॥

jnanopadesta vedantavedyo bhaktapriyankarah ।
vaikunthavasi payannascaracaravimuktidah ॥ 27 ॥ vaikunthalokasamvasi

iti sriramarahasyoktam sriramastottarasatanamasttoram sampurnam ।

Also Read:

Sri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram 8 Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top