Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Shri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram 8 Lyrics in Punjabi

Shri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram 8 Lyrics in Punjabi

87 Views

Sri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਰਹਸ੍ਯੋਕ੍ਤ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍
ਰਾਮੋ ਰਾਵਣਸਂਹਾਰਕਤਮਾਨੁਸ਼ਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਕੌਸਲ੍ਯਾਸੁਕਤਵ੍ਰਾਤਫਲਂ ਦਸ਼ਰਥਾਤ੍ਮਜਃ ॥ ੧ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜਸਰ੍ਵਲੋਕਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਃ
ਸਾਕੇਤਵਾਸਿਨੇਤ੍ਰਾਬ੍ਜਸਂਪ੍ਰੀਣਨਦਿਵਾਕਰਃ ॥ ੨ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਸ਼੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਤਾਟਕਾਧ੍ਵਾਨ੍ਤਭਾਸ੍ਕਰਃ ।
ਸੁਬਾਹੁਰਾਕ੍ਸ਼ਸਰਿਪੁਃ ਕੌਸ਼ਿਕਾਧ੍ਵਰਪਾਲਕਃ ॥ ੩ ॥

ਅਹਲ੍ਯਾਪਾਪਸਂਹਰ੍ਤਾ ਜਨਕੇਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਤਿਥਿਃ ।
ਪੁਰਾਰਿਚਾਪਦਲਨੋ ਵੀਰਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸਮਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੪ ॥

ਸੀਤਾਵਰਣਮਾਲ੍ਯਾਢ੍ਯੋ ਜਾਮਦਗ੍ਨ੍ਯਮਦਾਪਹਃ ।
ਵੈਦੇਹੀਕਤਸ਼ਙ੍ਗਾਰਃ ਪਿਤਪ੍ਰੀਤਿਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੫ ॥

ਤਾਤਾਜ੍ਞੋਤ੍ਸਸ਼੍ਟਹਸ੍ਤਸ੍ਥਰਾਜ੍ਯਸ੍ਸਤ੍ਯਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਰਵਃ ।
ਤਮਸਾਤੀਰਸਂਵਾਸੀ ਗੁਹਾਨੁਗ੍ਰਹਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੬ ॥

ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਸੇਵਿਤਪਦੋ ਭਰਦ੍ਵਾਜਪ੍ਰਿਯਾਤਿਥਿਃ ।
ਚਿਤ੍ਰਕੂਟਪ੍ਰਿਯਾਵਾਸਃ ਪਾਦੁਕਾਨ੍ਯਸ੍ਤਭੂਭਰਃ ॥ ੭ ॥ ਚਿਤ੍ਰਕੂਟਪ੍ਰਿਯਸ੍ਥਾਨਃ

ਅਨਸੂਯਾਙ੍ਗਰਾਗਾਙ੍ਕਸੀਤਾਸਾਹਿਤ੍ਯਸ਼ੋਭਿਤਃ ।
ਦਣ੍ਡਕਾਰਣ੍ਯਸਞ੍ਚਾਰੀ ਵਿਰਾਧਸ੍ਵਰ੍ਗਦਾਯਕਃ ॥ ੮ ॥

ਰਕ੍ਸ਼ਃਕਾਲਾਨ੍ਤਕਸ੍ਸਰ੍ਵਮੁਨਿਸਙ੍ਘਮੁਦਾਵਹਃ ।
ਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਤਾਸ੍ਸ਼ਰਵਧਃ ਸ਼ਰਭਭਙ੍ਗਗਤਿਪ੍ਰਦਃ ॥ ੯ ॥

ਅਗਸ੍ਤ੍ਯਾਰ੍ਪਿਤਬਾਣਾਸਖਡ੍ਗਤੂਣੀਰਮਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਪਞ੍ਚਵਟੀਵਾਸੋ ਗਧ੍ਰਰਾਜਸਹਾਯਵਾਨ੍ ॥ ੧੦ ॥

ਕਾਮਿਸ਼ੂਰ੍ਪਣਖਾਕਰ੍ਣਨਾਸਾਚ੍ਛੇਦਨਿਯਾਮਕਃ ।
ਖਰਾਦਿਰਾਕ੍ਸ਼ਸਵ੍ਰਾਤਖਣ੍ਡਨਾਵਿਤਸਜ੍ਜਨਃ ॥ ੧੧ ॥

ਸੀਤਾਸਂਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਕਾਯਾਭਾਜਿਤਵਿਦ੍ਯੁਦ੍ਯੁਤਾਮ੍ਬੁਦਃ ।
ਮਾਰੀਚਹਨ੍ਤਾ ਮਾਯਾਢ੍ਯੋ ਜਟਾਯੁਰ੍ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯਕਃ ॥ ੧੨ ॥

ਕਬਨ੍ਧਬਾਹੁਦਲਨਸ਼੍ਸ਼ਬਰੀਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤਾਤਿਥਿਃ ।
ਹਨੁਮਦ੍ਵਨ੍ਦਿਤਪਦਸ੍ਸੁਗ੍ਰੀਵਸੁਹਦਵ੍ਯਯਃ ॥ ੧੩ ॥

ਦੈਤ੍ਯਕਙ੍ਕਾਲਵਿਕ੍ਸ਼ੇਪੀ ਸਪ੍ਤਤਾਲਪ੍ਰਭੇਦਕਃ ।
ਏਕੇਸ਼ੁਹਤਵਾਲੀ ਚ ਤਾਰਾਸਂਸ੍ਤੁਤਸਦ੍ਗੁਣਃ ॥ ੧੪ ॥

ਕਪੀਨ੍ਦ੍ਰੀਕਤਸੁਗ੍ਰੀਵਸ੍ਸਰ੍ਵਵਾਨਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਵਾਯੁਸੂਨੁਸਮਾਨੀਤਸੀਤਾਸਨ੍ਦੇਸ਼ਨਨ੍ਦਿਤਃ ॥ ੧੫ ॥

ਜੈਤ੍ਰਯਾਤ੍ਰੋਤ੍ਸਵਃ ਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪੋ ਨਿਰਾਕਤਿਃ । ਜੈਤ੍ਰਯਾਤ੍ਰੋਦ੍ਯਤੋ
ਕਮ੍ਪਿਤਾਮ੍ਭੋਨਿਧਿਸ੍ਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਸ੍ਸੇਤੁਨਿਬਨ੍ਧਨਃ ॥ ੧੬ ॥

ਲਙ੍ਕਾਵਿਭੇਦਨਪਟੁਰ੍ਨਿਸ਼ਾਚਰਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਾਖ੍ਯਕੁਮ੍ਭੀਨ੍ਦ੍ਰਮਗਰਾਜਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ॥ ੧੭ ॥

ਮੇਘਨਾਦਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਸ੍ਤ੍ਰਬਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਦਸ਼ਗ੍ਰੀਵਾਨ੍ਧਤਾਮਿਸ੍ਰਪ੍ਰਮਾਪਣਪ੍ਰਭਾਕਰਃ ॥ ੧੮ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਦੇਵਤਾਸ੍ਤੁਤ੍ਯਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਭਮੁਖਮਣ੍ਡਲਃ ।
ਬਿਭੀਸ਼ਣਾਰ੍ਪਿਤਨਿਸ਼ਾਚਰਰਾਜ੍ਯੋ ਵਸ਼ਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੯ ॥

ਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਸ੍ਤੁਤਗੁਣਾਵਨਿਪੁਤ੍ਰੀਸਮਾਗਤਃ ।
ਪੁਸ਼੍ਪਕਸ੍ਥਾਨਸੁਭਗਃ ਪੁਣ੍ਯਵਤ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ॥ ੨੦ ॥

ਰਾਜ੍ਯਾਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤੋ ਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਰਾਜੀਵਸਦਸ਼ੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਲੋਕਤਾਪਪਰਿਹਨ੍ਤਾ ਚ ਧਰ੍ਮਸਂਸ੍ਥਾਪਨੋਦ੍ਯਤਃ ॥ ੨੧ ॥ ਲੋਕਤਾਪਾਪਹਰ੍ਤਾ
ਸ਼ਰਣ੍ਯਃ ਕੀਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ਨਿਤ੍ਯੋ ਵਦਾਨ੍ਯਃ ਕਰੁਣਾਰ੍ਣਵਃ ।
ਸਂਸਾਰਸਿਨ੍ਧੁਸਮ੍ਮਗ੍ਨਤਾਰਕਾਖ੍ਯਾਮਹੋਜ੍ਜਵਲਃ ॥ ੨੨ ॥ ਤਾਰਕਾਖ੍ਯਮਨੋਹਰਃ

ਮਧੁਰੋਮਧੁਰੋਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਮਧੁਰਾਨਾਯਕਾਗ੍ਰਜਃ ।
ਸ਼ਮ੍ਬੂਕਦਤ੍ਤਸ੍ਵਰ੍ਲੋਕਸ਼੍ਸ਼ਮ੍ਬਰਾਰਾਤਿਸੁਨ੍ਦਰਃ ॥ ੨੩ ॥

ਅਸ਼੍ਵਮੇਧਮਹਾਯਾਜੀ ਵਾਲ੍ਮੀਕਿਪ੍ਰੀਤਿਮਾਨ੍ਵਸ਼ੀ ।
ਸ੍ਵਯਂਰਾਮਾਯਣਸ਼੍ਰੋਤਾ ਪੁਤ੍ਰਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਪ੍ਰਮੋਦਿਤਃ ॥ ੨੪ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਸ੍ਤੁਤਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰ੍ਸ਼ਿਗਣਪੂਜਿਤਃ ।
ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਰਤੋ ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਧਰ੍ਮਨਿਯਾਮਕਃ ॥ ੨੫ ॥

ਰਕ੍ਸ਼ਾਪਰੋ ਰਾਜਵਂਸ਼ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਪਨਤਤ੍ਪਰਃ । ਰਕ੍ਸ਼ਾਵਹਃ
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਹਿਂਸਾਸਂਹਾਰੀ ਧਤਿਮਾਨ੍ਦੀਨਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੨੬ ॥

ਜ੍ਞਾਨੋਪਦੇਸ਼੍ਟਾ ਵੇਦਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯੋ ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਃ ।
ਵੈਕੁਣ੍ਠਵਾਸੀ ਪਾਯਾਨ੍ਨਸ਼੍ਚਰਾਚਰਵਿਮੁਕ੍ਤਿਦਃ ॥ ੨੭ ॥ ਵੈਕੁਣ੍ਠਲੋਕਸਂਵਾਸੀ

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਰਹਸ੍ਯੋਕ੍ਤਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤ੍ਤੋਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Also Read:

ri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *