Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram 8 Lyrics in Kannada

Sri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀರಾಮರಹಸ್ಯೋಕ್ತ ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ರಾಮೋ ರಾವಣಸಂಹಾರಕೃತಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಃ ।
ಕೌಸಲ್ಯಾಸುಕೃತವ್ರಾತಫಲಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಃ ॥ 1 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮಣಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಂಕರಃ
ಸಾಕೇತವಾಸಿನೇತ್ರಾಬ್ಜಸಂಪ್ರೀಣನದಿವಾಕರಃ ॥ 2 ॥

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಶ್ಶಾನ್ತಃ ತಾಟಕಾಧ್ವಾನ್ತಭಾಸ್ಕರಃ ।
ಸುಬಾಹುರಾಕ್ಷಸರಿಪುಃ ಕೌಶಿಕಾಧ್ವರಪಾಲಕಃ ॥ 3 ॥

ಅಹಲ್ಯಾಪಾಪಸಂಹರ್ತಾ ಜನಕೇನ್ದ್ರಪ್ರಿಯಾತಿಥಿಃ ।
ಪುರಾರಿಚಾಪದಲನೋ ವೀರಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮಾಶ್ರಯಃ ॥ 4 ॥

ಸೀತಾವರಣಮಾಲ್ಯಾಢ್ಯೋ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಮದಾಪಹಃ ।
ವೈದೇಹೀಕೃತಶೃಂಗಾರಃ ಪಿತೃಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧನಃ ॥ 5 ॥

ತಾತಾಜ್ಞೋತ್ಸೃಷ್ಟಹಸ್ತಸ್ಥರಾಜ್ಯಸ್ಸತ್ಯಪ್ರತಿಶ್ರವಃ ।
ತಮಸಾತೀರಸಂವಾಸೀ ಗುಹಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರಃ ॥ 6 ॥

ಸುಮನ್ತ್ರಸೇವಿತಪದೋ ಭರದ್ವಾಜಪ್ರಿಯಾತಿಥಿಃ ।
ಚಿತ್ರಕೂಟಪ್ರಿಯಾವಾಸಃ ಪಾದುಕಾನ್ಯಸ್ತಭೂಭರಃ ॥ 7 ॥ ಚಿತ್ರಕೂಟಪ್ರಿಯಸ್ಥಾನಃ

ಅನಸೂಯಾಂಗರಾಗಾಂಕಸೀತಾಸಾಹಿತ್ಯಶೋಭಿತಃ ।
ದಂಡಕಾರಣ್ಯಸಂಚಾರೀ ವಿರಾಧಸ್ವರ್ಗದಾಯಕಃ ॥ 8 ॥

ರಕ್ಷಃಕಾಲಾನ್ತಕಸ್ಸರ್ವಮುನಿಸಂಘಮುದಾವಹಃ ।
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಾಸ್ಶರವಧಃ ಶರಭಭಂಗಗತಿಪ್ರದಃ ॥ 9 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯಾರ್ಪಿತಬಾಣಾಸಖಡ್ಗತೂಣೀರಮಂಡಿತಃ ।
ಪ್ರಾಪ್ತಪಂಚವಟೀವಾಸೋ ಗೃಧ್ರರಾಜಸಹಾಯವಾನ್ ॥ 10 ॥

ಕಾಮಿಶೂರ್ಪಣಖಾಕರ್ಣನಾಸಾಚ್ಛೇದನಿಯಾಮಕಃ ।
ಖರಾದಿರಾಕ್ಷಸವ್ರಾತಖಂಡನಾವಿತಸಜ್ಜನಃ ॥ 11 ॥

ಸೀತಾಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟಕಾಯಾಭಾಜಿತವಿದ್ಯುದ್ಯುತಾಮ್ಬುದಃ ।
ಮಾರೀಚಹನ್ತಾ ಮಾಯಾಢ್ಯೋ ಜಟಾಯುರ್ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಃ ॥ 12 ॥

ಕಬನ್ಧಬಾಹುದಲನಶ್ಶಬರೀಪ್ರಾರ್ಥಿತಾತಿಥಿಃ ।
ಹನುಮದ್ವನ್ದಿತಪದಸ್ಸುಗ್ರೀವಸುಹೃದವ್ಯಯಃ ॥ 13 ॥

ದೈತ್ಯಕಂಕಾಲವಿಕ್ಷೇಪೀ ಸಪ್ತತಾಲಪ್ರಭೇದಕಃ ।
ಏಕೇಷುಹತವಾಲೀ ಚ ತಾರಾಸಂಸ್ತುತಸದ್ಗುಣಃ ॥ 14 ॥

ಕಪೀನ್ದ್ರೀಕೃತಸುಗ್ರೀವಸ್ಸರ್ವವಾನರಪೂಜಿತಃ ।
ವಾಯುಸೂನುಸಮಾನೀತಸೀತಾಸನ್ದೇಶನನ್ದಿತಃ ॥ 15 ॥

ಜೈತ್ರಯಾತ್ರೋತ್ಸವಃ ಜಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುರೂಪೋ ನಿರಾಕೃತಿಃ । ಜೈತ್ರಯಾತ್ರೋದ್ಯತೋ
ಕಮ್ಪಿತಾಮ್ಭೋನಿಧಿಸ್ಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಸ್ಸೇತುನಿಬನ್ಧನಃ ॥ 16 ॥

ಲಂಕಾವಿಭೇದನಪಟುರ್ನಿಶಾಚರವಿನಾಶಕಃ ।
ಕುಮ್ಭಕರ್ಣಾಖ್ಯಕುಮ್ಭೀನ್ದ್ರಮೃಗರಾಜಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 17 ॥

ಮೇಘನಾದವಧೋದ್ಯುಕ್ತಲಕ್ಷ್ಮಣಾಸ್ತ್ರಬಲಪ್ರದಃ ।
ದಶಗ್ರೀವಾನ್ಧತಾಮಿಸ್ರಪ್ರಮಾಪಣಪ್ರಭಾಕರಃ ॥ 18 ॥

ಇನ್ದ್ರಾದಿದೇವತಾಸ್ತುತ್ಯಶ್ಚನ್ದ್ರಾಭಮುಖಮಂಡಲಃ ।
ಬಿಭೀಷಣಾರ್ಪಿತನಿಶಾಚರರಾಜ್ಯೋ ವೃಷಪ್ರಿಯಃ ॥ 19 ॥

ವೈಶ್ವಾನರಸ್ತುತಗುಣಾವನಿಪುತ್ರೀಸಮಾಗತಃ ।
ಪುಷ್ಪಕಸ್ಥಾನಸುಭಗಃ ಪುಣ್ಯವತ್ಪ್ರಾಪ್ಯದರ್ಶನಃ ॥ 20 ॥

ರಾಜ್ಯಾಭಿಷಿಕ್ತೋ ರಾಜೇನ್ದ್ರೋ ರಾಜೀವಸದೃಶೇಕ್ಷಣಃ ।
ಲೋಕತಾಪಪರಿಹನ್ತಾ ಚ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನೋದ್ಯತಃ ॥ 21 ॥ ಲೋಕತಾಪಾಪಹರ್ತಾ
ಶರಣ್ಯಃ ಕೀರ್ತಿಮಾನ್ನಿತ್ಯೋ ವದಾನ್ಯಃ ಕರುಣಾರ್ಣವಃ ।
ಸಂಸಾರಸಿನ್ಧುಸಮ್ಮಗ್ನತಾರಕಾಖ್ಯಾಮಹೋಜ್ಜವಲಃ ॥ 22 ॥ ತಾರಕಾಖ್ಯಮನೋಹರಃ

ಮಧುರೋಮಧುರೋಕ್ತಿಶ್ಚ ಮಧುರಾನಾಯಕಾಗ್ರಜಃ ।
ಶಮ್ಬೂಕದತ್ತಸ್ವರ್ಲೋಕಶ್ಶಮ್ಬರಾರಾತಿಸುನ್ದರಃ ॥ 23 ॥

ಅಶ್ವಮೇಧಮಹಾಯಾಜೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿಪ್ರೀತಿಮಾನ್ವಶೀ ।
ಸ್ವಯಂರಾಮಾಯಣಶ್ರೋತಾ ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಪ್ರಮೋದಿತಃ ॥ 24 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸ್ತುತಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಣಪೂಜಿತಃ ।
ವರ್ಣಾಶ್ರಮರತೋ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮನಿಯಾಮಕಃ ॥ 25 ॥

ರಕ್ಷಾಪರೋ ರಾಜವಂಶಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನತತ್ಪರಃ । ರಕ್ಷಾವಹಃ
ಗನ್ಧರ್ವಹಿಂಸಾಸಂಹಾರೀ ಧೃತಿಮಾನ್ದೀನವತ್ಸಲಃ ॥ 26 ॥

ಜ್ಞಾನೋಪದೇಷ್ಟಾ ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯೋ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಂಕರಃ ।
ವೈಕುಂಠವಾಸೀ ಪಾಯಾನ್ನಶ್ಚರಾಚರವಿಮುಕ್ತಿದಃ ॥ 27 ॥ ವೈಕುಂಠಲೋಕಸಂವಾಸೀ

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮರಹಸ್ಯೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತ್ತೋರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

ri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top