Home / Vishnu Stotram,Ashtottara Shatanama / Shri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Sri Vishnu Slokam

Shri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Sri Vishnu Slokam

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਰਙ੍ਗਨਾਥਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਰਙ੍ਗਨਾਥਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ,ਵੇਦਵ੍ਯਾਸੋ
ਭਗਵਾਨਸ਼ਿਃ, ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ, ਭਗਵਾਨ੍ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਦੇਵਤਾ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਙ੍ਗਸ਼ਾਯੀਤਿ ਬੀਜਮ੍, ਸ਼੍ਰੀਕਾਨ੍ਤ ਇਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਦ ਇਤਿ ਕੀਲਕਮ੍,
ਮਮ ਸਮਸ੍ਤਪਾਪਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।
ਧੌਮ੍ਯ ਉਵਾਚ -
ਸ਼੍ਰੀਰਙ੍ਗਸ਼ਾਯੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਨ੍ਤਃ ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਦਃ ਸ਼੍ਰਿਤਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਅਨਨ੍ਤੋ ਮਾਧਵੋ ਜੇਤਾ ਜਗਨ੍ਨਾਥੋ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ ॥ ੧ ॥

ਸੁਰਵਰ੍ਯਃ ਸੁਰਾਰਾਧ੍ਯਃ ਸੁਰਰਾਜਾਨੁਜਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਹਰਿਰ੍ਹਤਾਰਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰਵ੍ਯਯਃ ॥ ੨ ॥

ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਤਿਭਞ੍ਜਨੋ ਵਾਗ੍ਮੀ ਵੀਰੋ ਵਿਖ੍ਯਾਤਕੀਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ ।
ਭਾਸ੍ਕਰਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞੋ ਦੈਤ੍ਯਸ਼ਾਸ੍ਤਾऽਮਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੩ ॥

ਨਾਰਾਯਣੋ ਨਰਹਰਿਰ੍ਨੀਰਜਾਕ੍ਸ਼ੋ ਨਰਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਕਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਙ੍ਗੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪੂਜਿਤਃ ॥ ੪ ॥

ਕਸ਼੍ਣਃ ਕਤਜ੍ਞੋ ਗੋਵਿਨ੍ਦੋ ਹਸ਼ੀਕੇਸ਼ੋऽਘਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਜਿਤਾਰਾਤਿਃ ਸਜ੍ਜਨਪ੍ਰਿਯ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੫ ॥

ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਯ੍ਯਰ੍ਥਸ੍ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਕਾਕੁਤ੍ਸ੍ਥਃ ਕਮਲਾਕਾਨ੍ਤਃ ਕਾਲਿਯੋਰਗਮਰ੍ਦਨਃ ॥ ੬ ॥

ਕਾਲਾਮ੍ਬੁਦਸ਼੍ਯਾਮਲਾਙ੍ਗਃ ਕੇਸ਼ਵਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਕੇਸ਼ਿਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨਃ ਕਾਨ੍ਤੋ ਨਨ੍ਦਸੂਨੁਰਰਿਨ੍ਦਮਃ ॥ ੭ ॥

ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਵਲ੍ਲਭਃ ਸ਼ੌਰਿਰ੍ਬਲਭਦ੍ਰੋ ਬਲਾਨੁਜਃ ।
ਦਾਮੋਦਰੋ ਹਸ਼ੀਕੇਸ਼ੋ ਵਾਮਨੋ ਮਧੁਸੂਦਨਃ ॥ ੮ ॥

ਪੂਤਃ ਪੁਣ੍ਯਜਨਧ੍ਵਂਸੀ ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਲੋਕਸ਼ਿਖਾਮਣਿਃ ।
ਆਦਿਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਦਯਾਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਮੂਰ੍ਤਿਰਮੂਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ ॥ ੯ ॥

ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਰਂ ਧਾਮ ਪਾਵਨਃ ਪਵਨੋ ਵਿਭੁਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਛਨ੍ਦੋਮਯੋ ਰਾਮਃ ਸਂਸਾਰਾਮ੍ਬੁਧਿਤਾਰਕਃ ॥ ੧੦ ॥

ਆਦਿਤੇਯੋऽਚ੍ਯੁਤੋ ਭਾਨੁਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਸ਼ਿਵ ਊਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੋ ਮਹਾਯੋਗੀ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਹਤ੍ਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੧ ॥

ਦੁਰ੍ਜਨਧ੍ਵਂਸਕੋऽਸ਼ੇਸ਼ਸਜ੍ਜਨੋਪਾਸ੍ਤਸਤ੍ਫਲਮ੍ ।
ਪਕ੍ਸ਼ੀਨ੍ਦ੍ਰਵਾਹਨੋऽਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯਃ ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਬ੍ਧਿਸ਼ਯਨੋ ਵਿਧੁਃ ॥ ੧੨ ॥

ਜਨਾਰ੍ਦਨੋ ਜਗਦ੍ਧੇਤੁਰ੍ਜਿਤਮਨ੍ਮਥਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਚਕ੍ਰਪਾਣਿਃ ਸ਼ਙ੍ਖਧਾਰੀ ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗੀ ਖਡ੍ਗੀ ਗਦਾਧਰਃ ॥ ੧੩ ॥

ਏਵਂ ਵਿਸ਼੍ਣੋਃ ਸ਼ਤਂ ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਮਿਹੇਰਿਤਮ੍ ।
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਾਣਾਮੁਤ੍ਤਮਂ ਗੁਹ੍ਯਂ ਨਾਮਰਤ੍ਨਸ੍ਤਵਾਭਿਧਮ੍ ॥ ੧੪ ॥

ਸਰ੍ਵਥਾ ਸਰ੍ਵਰੋਗਘ੍ਨਂ ਚਿਨ੍ਤਿਤਾਰ੍ਥਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ।
ਤ੍ਵਂ ਤੁ ਸ਼ੀਘ੍ਰਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਚ੍ਛ ਰਙ੍ਗਸ੍ਥਲਂ ਸ਼ੁਭਮ੍ ॥ ੧੫ ॥

ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਤੁਲਾਰ੍ਕੇ ਕਾਵੇਰ੍ਯਾਂ ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਸ਼੍ਰਵਣਂ ਕੁਰੁ ।
ਗਵਾਸ਼੍ਵਵਸ੍ਤ੍ਰਧਾਨ੍ਯਾਨ੍ਨਭੂਮਿਕਨ੍ਯਾਪ੍ਰਦੋ ਭਵ ॥ ੧੬ ॥

ਦ੍ਵਾਦਸ਼੍ਯਾਂ ਪਾਯਸਾਨ੍ਨੇਨ ਸਹਸ੍ਰਂ ਦਸ਼ ਭੋਜਯ ।
ਨਾਮਰਤ੍ਨਸ੍ਤਵਾਖ੍ਯੇਨ ਵਿਸ਼੍ਣੋਰਸ਼੍ਟਸ਼ਤੇਨ ਚ ।
ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰੀਰਙ੍ਗਨਾਥਂ ਤ੍ਵਮਭੀਸ਼੍ਟਫਲਮਾਪ੍ਨੁਹਿ ॥ ੧੭ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰਙ੍ਗਨਾਥਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Also Read:

Shri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts