Ashtaka

Shri Shachinandana Vijaya Ashtakam Lyrics in Kannada with Meaning

Sri Shachinandana Vijaya Ashtakam in Kannada:

ಶ್ರೀಶಚೀನನ್ದನವಿಜಯಾಷ್ಟಕಮ್
ಗದಾಧರ ಯದಾ ಪರಃ ಸ ಕಿಲ ಕಶ್ಚನಾಲೋಕಿತೋ
ಮಯಾ ಶ್ರಿತಗಯಾಧ್ವನಾ ಮಧುರಮೂರ್ತಿರೇಕಸ್ತದಾ ।
ನವಾಮ್ಬುದ ಇವ ಬ್ರುವನ್ ಧೃತನವಾಮ್ಬುದೋ ನೇತ್ರಯೋ-
ರ್ಲುಠನ್ ಭುವಿ ನಿರುದ್ಧವಾಗ್ವಿಜಯತೇ ಶಚೀನನ್ದನಃ ॥ 1॥

ಅಲಕ್ಷಿತಚರೀಂ ಹರೀತ್ಯುದಿತಮಾತ್ರತಃ ಕಿಂ ದಶಾಂ
ಅಸಾವತಿಬುಧಾಗ್ರಣೀರತುಲಕಮ್ಪಸಮ್ಪಾದಿಕಾಮ್ ।
ವ್ರಜನ್ನಹಹ ಮೋದತೇ ನ ಪುನರತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷ್ವಿತಿ
ಸ್ವಶಿಷ್ಯಗಣವೇಷ್ಟಿತೋ ವಿಜಯತೇ ಶಚೀನನ್ದನಃ ॥ 2॥

ಹಾ ಹಾ ಕಿಮಿದಮುಚ್ಯತೇ ಪಠ ಪಠಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣಂ ಮುಹು-
ರ್ವಿನಾ ತಮಿಹ ಸಾಧುತಾಂ ದಧತಿ ಕಿಂ ಬುಧಾ ಧಾತವಃ ।
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಹ ವರ್ಣಸಂಘಟಿತಸಮ್ಯಗಾಮ್ನಾಯಕಃ
ಸ್ವನಾಮ್ನಿ ಯದಿತಿ ಬ್ರುವನ್ವಿಜಯತೇ ಶಚೀನನ್ದನಃ ॥ 3॥

ನವಾಮ್ಬುಜದಲೇ ಯದೀಕ್ಷಣಸವರ್ಣತಾದೀರ್ಘತೇ
ಸದಾ ಸ್ವಹೃದಿ ಭಾವ್ಯತಾಂ ಸಪದಿ ಸಾಧ್ಯತಾಂ ತತ್ಪದಮ್ ।
ಸ ಪಾಠಯತಿ ವಿಸ್ಮಿತಾನ್ ಸ್ಮಿತಮುಖಃ ಸ್ವಶಿಷ್ಯಾನಿತಿ
ಪ್ರತಿಪ್ರಕರಣಂ ಪ್ರಭುರ್ವಿಜಯತೇ ಶಚೀನನ್ದನಃ ॥ 4॥

ಕ್ವ ಯಾನಿ ಕರವಾಣಿ ಕಿಂ ಕ್ವ ನು ಮಯಾ ಹರಿರ್ಲಭ್ಯತಾಂ
ತಮುದ್ದಿಶತು ಕಃ ಸಖೇ ಕಥಯ ಕಃ ಪ್ರಪದ್ಯೇತ ಮಾಮ್ ।
ಇತಿ ದ್ರವತಿ ಘೂರ್ಣತೇ ಕಲಿತಭಕ್ತಕಂಠಃ ಶುಚಾ
ಸ ಮೂರ್ಚ್ಛಯತಿ ಮಾತರಂ ವಿಜಯತೇ ಶಚೀನನ್ದನಃ ॥ 5॥

ಸ್ಮರಾರ್ಬುದದುರಾಪಯಾ ತನುರುಚಿಚ್ಛಟಾಚ್ಛಾಯಯಾ
ತಮಃ ಕಲಿತಮಃಕೃತಂ ನಿಖಿಲಮೇವ ನಿರ್ಮೂಲಯನ್ ।
ನೃಣಾಂ ನಯನಸೌಭಗಂ ದಿವಿಷದಾಂ ಮುಖೈಸ್ತಾರಯನ್
ಲಸನ್ನಧಿಧರಃ ಪ್ರಭುರ್ವಿಜಯತೇ ಶಚೀನನ್ದನಃ ॥ 6॥

ಅಯಂ ಕನಕಭೂಧರಃ ಪ್ರಣಯರತ್ನಮುಚ್ಚೈಃ ಕಿರನ್
ಕೃಪಾತುರತಯಾ ವ್ರಜನ್ನಭವದತ್ರ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಃ ।
ಯದಕ್ಷಿ ಪಥಸಂಚರತ್ಸುರಧುನೀಪ್ರವಾಹೈರ್ನಿಜಂ
ಪರಂ ಚ ಜಗದಾರ್ದ್ರಯನ್ವಿಜಯತೇ ಶಚೀನನ್ದನಃ ॥ 7॥

ಗತೋಽಸ್ಮಿ ಮಧುರಾಂ ಮಮ ಪ್ರಿಯತಮಾ ವಿಶಾಖಾ ಸಖೀ
ಗತಾ ನು ಬತ ಕಿಂ ದಶಾಂ ವದ ಕಥಂ ನು ವೇದಾನಿ ತಾಮ್ ।
ಇತೀವ ಸ ನಿಜೇಚ್ಛಯಾ ವ್ರಜಪತೇಃ ಸುತಃ ಪ್ರಾಪಿತ-
ಸ್ತದೀಯರಸಚರ್ವಣಾಂ ವಿಜಯತೇ ಶಚೀನನ್ದನಃ ॥ 8॥

ಇದಂ ಪಠತಿ ಯೋಽಷ್ಟಕಂ ಗುಣನಿಧೇ ಶಚೀನನ್ದನ
ಪ್ರಭೋ ತವ ಪದಾಮ್ಬುಜೇ ಸ್ಫುರದಮನ್ದವಿಶ್ರಮ್ಭವಾನ್ ।
ತಮುಜ್ಜ್ವಲಮತಿಂ ನಿಜಪ್ರಣಯರೂಪವರ್ಗಾನುಗಂ
ವಿಧಾಯ ನಿಜಧಾಮನಿ ದ್ರುತಮುರೀಕುರುಷ್ವ ಸ್ವಯಮ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಚಕ್ರವರ್ತಿಠಕ್ಕುರವಿರಚಿತಸ್ತವಾಮೃತಲಹರ್ಯಾಂ
ಶ್ರೀಶಚೀನನ್ದನವಿಜಯಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Sri Shachinandana Vijaya Ashtakam Meaning:

One day, Gadadhara Pandita heard the following words: O Gadadhara! I saw the most extraordinary person on the road to Gaya. His form was very handsome, and He roared just like a thundercloud. His eyes rained tears as if they had become rain clouds, and He rolled about on the ground, His voice choked up in the ecstasy of love of God. All glories to that Lord, the son of Saci-Devi. || 1 ||

Oh, what kind of extraordinary state has He attained? Although He is the leader of the scholars, He no longer delights in the study. When He holds class, surrounded by his pupils, if He hears the sound “Hari”, He begins to tremble. All glories to that Lord, the son of Saci-Devi. || 2 ||

Once during class Lord Caitanya interrupted a pupil and asked, ‘What are you saying? Instead of these verbs, you should constantly repeat the name of Krsna, the most famous of all worlds according to the Vedas. O students, without Krsna, what benefit can verbs give?’ All glories to Lord Caitanya, the son of Saci-Devi, who chants His own holy name in that way. || 3 ||

No matter what the particular topic of study was, He would smile and instruct His astonished grammar students in this way: ‘O students, please place the two large eyes of Sri Krsna, which are as beautiful as two lotus petals, within your hearts, and please place His lotus feet within your hearts in the same way.’ All glories to that Lord, the son of Saci-Devi. || 4 ||

At other times, the Lord would say, ‘O friend, where shall I go, and what shall I do to attain Lord Hari?’ Who will show Him to Me? Please tell me who will help me in this way. Speaking thus, the Lord ran here and there and rolled about on the ground. Their throats filled with grief, the stricken devotees called out to Him. In this way, the Lord caused His mother Saci-Devi, to faint. All glories to that Lord, the son of Saci-Devi. || 5 ||

The reflection of the splendid beauty of the Lord is not attainable even by millions of Cupids, and with that splendor, the Lord uproots the darkness of the ignorance of the age of Kali. Descending with the principal demigods, the Lord delighted the eyes of the residents of this earth planet. All glories to that effulgent Lord, the son of Saci-Devi. || 6 ||

He is like a golden mountain that scatters jewels of pure love of God. Because of His great mercy, He wandered on this earth planet. That Lord, known as Visvambhara, the maintainer of the universe, inundated His own universe with the currents of the Ganges river of tears of love of Godhead flowing from His eyes. All glories to that Lord, the son of Saci-Devi. || 7 ||

Lord Krsna said to Uddhava: ‘What is the condition of Srimati Radharani now that I have come to Mathura? Please tell me so that I may understand.’ In order to fulfill His own desire, Lord Krsna, the son of the king of Vraja, has descended as Lord Caitanya to taste the mellows of His own devotional service. || 8 ||

9) O Lord, O son of Saci-Devi, O ocean of transcendental qualities, please place in Your abode all who read these eight verses and are full of faith in Your lotus feet. Please accept those readers whose intelligence is pure and who follow in the footsteps of the great devotees headed by Srila Rupa Gosvami, who is full of great love for You. || 9 ||

Also Read:

Shri Shachinandana Vijaya Ashtakam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment