Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Shachinandana Vijaya Ashtakam Lyrics in Telugu with Meaning

Sri Shachinandana Vijaya Ashtakam in Telugu:

శ్రీశచీనన్దనవిజయాష్టకమ్
గదాధర యదా పరః స కిల కశ్చనాలోకితో
మయా శ్రితగయాధ్వనా మధురమూర్తిరేకస్తదా ।
నవామ్బుద ఇవ బ్రువన్ ధృతనవామ్బుదో నేత్రయో-
ర్లుఠన్ భువి నిరుద్ధవాగ్విజయతే శచీనన్దనః ॥ ౧॥

అలక్షితచరీం హరీత్యుదితమాత్రతః కిం దశాం
అసావతిబుధాగ్రణీరతులకమ్పసమ్పాదికామ్ ।
వ్రజన్నహహ మోదతే న పునరత్ర శాస్త్రేష్వితి
స్వశిష్యగణవేష్టితో విజయతే శచీనన్దనః ॥ ౨॥

హా హా కిమిదముచ్యతే పఠ పఠాత్ర కృష్ణం ముహు-
ర్వినా తమిహ సాధుతాం దధతి కిం బుధా ధాతవః ।
ప్రసిద్ధ ఇహ వర్ణసఙ్ఘటితసమ్యగామ్నాయకః
స్వనామ్ని యదితి బ్రువన్విజయతే శచీనన్దనః ॥ ౩॥

నవామ్బుజదలే యదీక్షణసవర్ణతాదీర్ఘతే
సదా స్వహృది భావ్యతాం సపది సాధ్యతాం తత్పదమ్ ।
స పాఠయతి విస్మితాన్ స్మితముఖః స్వశిష్యానితి
ప్రతిప్రకరణం ప్రభుర్విజయతే శచీనన్దనః ॥ ౪॥

క్వ యాని కరవాణి కిం క్వ ను మయా హరిర్లభ్యతాం
తముద్దిశతు కః సఖే కథయ కః ప్రపద్యేత మామ్ ।
ఇతి ద్రవతి ఘూర్ణతే కలితభక్తకణ్ఠః శుచా
స మూర్చ్ఛయతి మాతరం విజయతే శచీనన్దనః ॥ ౫॥

స్మరార్బుదదురాపయా తనురుచిచ్ఛటాచ్ఛాయయా
తమః కలితమఃకృతం నిఖిలమేవ నిర్మూలయన్ ।
నృణాం నయనసౌభగం దివిషదాం ముఖైస్తారయన్
లసన్నధిధరః ప్రభుర్విజయతే శచీనన్దనః ॥ ౬॥

అయం కనకభూధరః ప్రణయరత్నముచ్చైః కిరన్
కృపాతురతయా వ్రజన్నభవదత్ర విశ్వమ్భరః ।
యదక్షి పథసఞ్చరత్సురధునీప్రవాహైర్నిజం
పరం చ జగదార్ద్రయన్విజయతే శచీనన్దనః ॥ ౭॥

గతోఽస్మి మధురాం మమ ప్రియతమా విశాఖా సఖీ
గతా ను బత కిం దశాం వద కథం ను వేదాని తామ్ ।
ఇతీవ స నిజేచ్ఛయా వ్రజపతేః సుతః ప్రాపిత-
స్తదీయరసచర్వణాం విజయతే శచీనన్దనః ॥ ౮॥

ఇదం పఠతి యోఽష్టకం గుణనిధే శచీనన్దన
ప్రభో తవ పదామ్బుజే స్ఫురదమన్దవిశ్రమ్భవాన్ ।
తముజ్జ్వలమతిం నిజప్రణయరూపవర్గానుగం
విధాయ నిజధామని ద్రుతమురీకురుష్వ స్వయమ్ ॥ ౯॥

ఇతి శ్రీవిశ్వనాథచక్రవర్తిఠక్కురవిరచితస్తవామృతలహర్యాం
శ్రీశచీనన్దనవిజయాష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ।

Sri Shachinandana Vijaya Ashtakam Meaning:

One day, Gadadhara Pandita heard the following words: O Gadadhara! I saw the most extraordinary person on the road to Gaya. His form was very handsome, and He roared just like a thundercloud. His eyes rained tears as if they had become rain clouds, and He rolled about on the ground, His voice choked up in the ecstasy of love of God. All glories to that Lord, the son of Saci-Devi. || 1 ||

Oh, what kind of extraordinary state has He attained? Although He is the leader of the scholars, He no longer delights in the study. When He holds class, surrounded by his pupils, if He hears the sound “Hari”, He begins to tremble. All glories to that Lord, the son of Saci-Devi. || 2 ||

Once during class Lord Caitanya interrupted a pupil and asked, ‘What are you saying? Instead of these verbs, you should constantly repeat the name of Krsna, the most famous of all worlds according to the Vedas. O students, without Krsna, what benefit can verbs give?’ All glories to Lord Caitanya, the son of Saci-Devi, who chants His own holy name in that way. || 3 ||

No matter what the particular topic of study was, He would smile and instruct His astonished grammar students in this way: ‘O students, please place the two large eyes of Sri Krsna, which are as beautiful as two lotus petals, within your hearts, and please place His lotus feet within your hearts in the same way.’ All glories to that Lord, the son of Saci-Devi. || 4 ||

At other times, the Lord would say, ‘O friend, where shall I go, and what shall I do to attain Lord Hari?’ Who will show Him to Me? Please tell me who will help me in this way. Speaking thus, the Lord ran here and there and rolled about on the ground. Their throats filled with grief, the stricken devotees called out to Him. In this way, the Lord caused His mother Saci-Devi, to faint. All glories to that Lord, the son of Saci-Devi. || 5 ||

The reflection of the splendid beauty of the Lord is not attainable even by millions of Cupids, and with that splendor, the Lord uproots the darkness of the ignorance of the age of Kali. Descending with the principal demigods, the Lord delighted the eyes of the residents of this earth planet. All glories to that effulgent Lord, the son of Saci-Devi. || 6 ||

He is like a golden mountain that scatters jewels of pure love of God. Because of His great mercy, He wandered on this earth planet. That Lord, known as Visvambhara, the maintainer of the universe, inundated His own universe with the currents of the Ganges river of tears of love of Godhead flowing from His eyes. All glories to that Lord, the son of Saci-Devi. || 7 ||

Lord Krsna said to Uddhava: ‘What is the condition of Srimati Radharani now that I have come to Mathura? Please tell me so that I may understand.’ In order to fulfill His own desire, Lord Krsna, the son of the king of Vraja, has descended as Lord Caitanya to taste the mellows of His own devotional service. || 8 ||

9) O Lord, O son of Saci-Devi, O ocean of transcendental qualities, please place in Your abode all who read these eight verses and are full of faith in Your lotus feet. Please accept those readers whose intelligence is pure and who follow in the footsteps of the great devotees headed by Srila Rupa Gosvami, who is full of great love for You. || 9 ||

Also Read:

Shri Shachinandana Vijaya Ashtakam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | KannadaOriya | Telugu | Tamil

Shri Shachinandana Vijaya Ashtakam Lyrics in Telugu with Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top