Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Shachinandana Vijaya Ashtakam Lyrics in Tamil with Meaning

Sri Shachinandana Vijaya Ashtakam in Tamil:

ஶ்ரீஶசீநந்த³நவிஜயாஷ்டகம்
க³தா³த⁴ர யதா³ பர: ஸ கில கஶ்சநாலோகிதோ
மயா ஶ்ரிதக³யாத்⁴வநா மது⁴ரமூர்திரேகஸ்ததா³ ।
நவாம்பு³த³ இவ ப்³ருவந் த்⁴ருʼதநவாம்பு³தோ³ நேத்ரயோ-
ர்லுட²ந் பு⁴வி நிருத்³த⁴வாக்³விஜயதே ஶசீநந்த³ந: ॥ 1॥

அலக்ஷிதசரீம் ஹரீத்யுதி³தமாத்ரத: கிம் த³ஶாம்
அஸாவதிபு³தா⁴க்³ரணீரதுலகம்பஸம்பாதி³காம் ।
வ்ரஜந்நஹஹ மோத³தே ந புநரத்ர ஶாஸ்த்ரேஷ்விதி
ஸ்வஶிஷ்யக³ணவேஷ்டிதோ விஜயதே ஶசீநந்த³ந: ॥ 2॥

ஹா ஹா கிமித³முச்யதே பட² படா²த்ர க்ருʼஷ்ணம் முஹு-
ர்விநா தமிஹ ஸாது⁴தாம் த³த⁴தி கிம் பு³தா⁴ தா⁴தவ: ।
ப்ரஸித்³த⁴ இஹ வர்ணஸங்க⁴டிதஸம்யகா³ம்நாயக:
ஸ்வநாம்நி யதி³தி ப்³ருவந்விஜயதே ஶசீநந்த³ந: ॥ 3॥

நவாம்பு³ஜத³லே யதீ³க்ஷணஸவர்ணதாதீ³ர்க⁴தே
ஸதா³ ஸ்வஹ்ருʼதி³ பா⁴வ்யதாம் ஸபதி³ ஸாத்⁴யதாம் தத்பத³ம் ।
ஸ பாட²யதி விஸ்மிதாந் ஸ்மிதமுக:² ஸ்வஶிஷ்யாநிதி
ப்ரதிப்ரகரணம் ப்ரபு⁴ர்விஜயதே ஶசீநந்த³ந: ॥ 4॥

க்வ யாநி கரவாணி கிம் க்வ நு மயா ஹரிர்லப்⁴யதாம்
தமுத்³தி³ஶது க: ஸகே² கத²ய க: ப்ரபத்³யேத மாம் ।
இதி த்³ரவதி கூ⁴ர்ணதே கலிதப⁴க்தகண்ட:² ஶுசா
ஸ மூர்ச்ச²யதி மாதரம் விஜயதே ஶசீநந்த³ந: ॥ 5॥

ஸ்மரார்பு³த³து³ராபயா தநுருசிச்ச²டாச்சா²யயா
தம: கலிதம:க்ருʼதம் நிகி²லமேவ நிர்மூலயந் ।
ந்ருʼணாம் நயநஸௌப⁴க³ம் தி³விஷதா³ம் முகை²ஸ்தாரயந்
லஸந்நதி⁴த⁴ர: ப்ரபு⁴ர்விஜயதே ஶசீநந்த³ந: ॥ 6॥

அயம் கநகபூ⁴த⁴ர: ப்ரணயரத்நமுச்சை: கிரந்
க்ருʼபாதுரதயா வ்ரஜந்நப⁴வத³த்ர விஶ்வம்ப⁴ர: ।
யத³க்ஷி பத²ஸஞ்சரத்ஸுரது⁴நீப்ரவாஹைர்நிஜம்
பரம் ச ஜக³தா³ர்த்³ரயந்விஜயதே ஶசீநந்த³ந: ॥ 7॥

க³தோঽஸ்மி மது⁴ராம் மம ப்ரியதமா விஶாகா² ஸகீ²
க³தா நு ப³த கிம் த³ஶாம் வத³ கத²ம் நு வேதா³நி தாம் ।
இதீவ ஸ நிஜேச்ச²யா வ்ரஜபதே: ஸுத: ப்ராபித-
ஸ்ததீ³யரஸசர்வணாம் விஜயதே ஶசீநந்த³ந: ॥ 8॥

இத³ம் பட²தி யோঽஷ்டகம் கு³ணநிதே⁴ ஶசீநந்த³ந
ப்ரபோ⁴ தவ பதா³ம்பு³ஜே ஸ்பு²ரத³மந்த³விஶ்ரம்ப⁴வாந் ।
தமுஜ்ஜ்வலமதிம் நிஜப்ரணயரூபவர்கா³நுக³ம்
விதா⁴ய நிஜதா⁴மநி த்³ருதமுரீகுருஷ்வ ஸ்வயம் ॥ 9॥

இதி ஶ்ரீவிஶ்வநாத²சக்ரவர்திட²க்குரவிரசிதஸ்தவாம்ருʼதலஹர்யாம்
ஶ்ரீஶசீநந்த³நவிஜயாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ।

Sri Shachinandana Vijaya Ashtakam Meaning:

One day, Gadadhara Pandita heard the following words: O Gadadhara! I saw the most extraordinary person on the road to Gaya. His form was very handsome, and He roared just like a thundercloud. His eyes rained tears as if they had become rain clouds, and He rolled about on the ground, His voice choked up in the ecstasy of love of God. All glories to that Lord, the son of Saci-Devi. || 1 ||

Oh, what kind of extraordinary state has He attained? Although He is the leader of the scholars, He no longer delights in the study. When He holds class, surrounded by his pupils, if He hears the sound “Hari”, He begins to tremble. All glories to that Lord, the son of Saci-Devi. || 2 ||

Once during class Lord Caitanya interrupted a pupil and asked, ‘What are you saying? Instead of these verbs, you should constantly repeat the name of Krsna, the most famous of all worlds according to the Vedas. O students, without Krsna, what benefit can verbs give?’ All glories to Lord Caitanya, the son of Saci-Devi, who chants His own holy name in that way. || 3 ||

No matter what the particular topic of study was, He would smile and instruct His astonished grammar students in this way: ‘O students, please place the two large eyes of Sri Krsna, which are as beautiful as two lotus petals, within your hearts, and please place His lotus feet within your hearts in the same way.’ All glories to that Lord, the son of Saci-Devi. || 4 ||

At other times, the Lord would say, ‘O friend, where shall I go, and what shall I do to attain Lord Hari?’ Who will show Him to Me? Please tell me who will help me in this way. Speaking thus, the Lord ran here and there and rolled about on the ground. Their throats filled with grief, the stricken devotees called out to Him. In this way, the Lord caused His mother Saci-Devi, to faint. All glories to that Lord, the son of Saci-Devi. || 5 ||

The reflection of the splendid beauty of the Lord is not attainable even by millions of Cupids, and with that splendor, the Lord uproots the darkness of the ignorance of the age of Kali. Descending with the principal demigods, the Lord delighted the eyes of the residents of this earth planet. All glories to that effulgent Lord, the son of Saci-Devi. || 6 ||

He is like a golden mountain that scatters jewels of pure love of God. Because of His great mercy, He wandered on this earth planet. That Lord, known as Visvambhara, the maintainer of the universe, inundated His own universe with the currents of the Ganges river of tears of love of Godhead flowing from His eyes. All glories to that Lord, the son of Saci-Devi. || 7 ||

Lord Krsna said to Uddhava: ‘What is the condition of Srimati Radharani now that I have come to Mathura? Please tell me so that I may understand.’ In order to fulfill His own desire, Lord Krsna, the son of the king of Vraja, has descended as Lord Caitanya to taste the mellows of His own devotional service. || 8 ||

9) O Lord, O son of Saci-Devi, O ocean of transcendental qualities, please place in Your abode all who read these eight verses and are full of faith in Your lotus feet. Please accept those readers whose intelligence is pure and who follow in the footsteps of the great devotees headed by Srila Rupa Gosvami, who is full of great love for You. || 9 ||

Also Read:

Shri Shachinandana Vijaya Ashtakam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | KannadaOriya | Telugu | Tamil

Shri Shachinandana Vijaya Ashtakam Lyrics in Tamil with Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top