Home / Ashtaka / Shri Shachinandana Vijaya Ashtakam Lyrics in Punjabi with Meaning

Shri Shachinandana Vijaya Ashtakam Lyrics in Punjabi with Meaning

Sri Shachinandana Vijaya Ashtakam in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਚੀਨਨ੍ਦਨਵਿਜਯਾਸ਼੍ਟਕਮ੍
ਗਦਾਧਰ ਯਦਾ ਪਰਃ ਸ ਕਿਲ ਕਸ਼੍ਚਨਾਲੋਕਿਤੋ
ਮਯਾ ਸ਼੍ਰਿਤਗਯਾਧ੍ਵਨਾ ਮਧੁਰਮੂਰ੍ਤਿਰੇਕਸ੍ਤਦਾ ।
ਨਵਾਮ੍ਬੁਦ ਇਵ ਬ੍ਰੁਵਨ੍ ਧਤਨਵਾਮ੍ਬੁਦੋ ਨੇਤ੍ਰਯੋ-
ਰ੍ਲੁਠਨ੍ ਭੁਵਿ ਨਿਰੁਦ੍ਧਵਾਗ੍ਵਿਜਯਤੇ ਸ਼ਚੀਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੧॥

ਅਲਕ੍ਸ਼ਿਤਚਰੀਂ ਹਰੀਤ੍ਯੁਦਿਤਮਾਤ੍ਰਤਃ ਕਿਂ ਦਸ਼ਾਂ
ਅਸਾਵਤਿਬੁਧਾਗ੍ਰਣੀਰਤੁਲਕਮ੍ਪਸਮ੍ਪਾਦਿਕਾਮ੍ ।
ਵ੍ਰਜਨ੍ਨਹਹ ਮੋਦਤੇ ਨ ਪੁਨਰਤ੍ਰ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇਸ਼੍ਵਿਤਿ
ਸ੍ਵਸ਼ਿਸ਼੍ਯਗਣਵੇਸ਼੍ਟਿਤੋ ਵਿਜਯਤੇ ਸ਼ਚੀਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੨॥

ਹਾ ਹਾ ਕਿਮਿਦਮੁਚ੍ਯਤੇ ਪਠ ਪਠਾਤ੍ਰ ਕਸ਼੍ਣਂ ਮੁਹੁ-
ਰ੍ਵਿਨਾ ਤਮਿਹ ਸਾਧੁਤਾਂ ਦਧਤਿ ਕਿਂ ਬੁਧਾ ਧਾਤਵਃ ।
ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧ ਇਹ ਵਰ੍ਣਸਙ੍ਘਟਿਤਸਮ੍ਯਗਾਮ੍ਨਾਯਕਃ
ਸ੍ਵਨਾਮ੍ਨਿ ਯਦਿਤਿ ਬ੍ਰੁਵਨ੍ਵਿਜਯਤੇ ਸ਼ਚੀਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੩॥

ਨਵਾਮ੍ਬੁਜਦਲੇ ਯਦੀਕ੍ਸ਼ਣਸਵਰ੍ਣਤਾਦੀਰ੍ਘਤੇ
ਸਦਾ ਸ੍ਵਹਦਿ ਭਾਵ੍ਯਤਾਂ ਸਪਦਿ ਸਾਧ੍ਯਤਾਂ ਤਤ੍ਪਦਮ੍ ।
ਸ ਪਾਠਯਤਿ ਵਿਸ੍ਮਿਤਾਨ੍ ਸ੍ਮਿਤਮੁਖਃ ਸ੍ਵਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਨਿਤਿ
ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਰਕਰਣਂ ਪ੍ਰਭੁਰ੍ਵਿਜਯਤੇ ਸ਼ਚੀਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੪॥

ਕ੍ਵ ਯਾਨਿ ਕਰਵਾਣਿ ਕਿਂ ਕ੍ਵ ਨੁ ਮਯਾ ਹਰਿਰ੍ਲਭ੍ਯਤਾਂ
ਤਮੁਦ੍ਦਿਸ਼ਤੁ ਕਃ ਸਖੇ ਕਥਯ ਕਃ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇਤ ਮਾਮ੍ ।
ਇਤਿ ਦ੍ਰਵਤਿ ਘੂਰ੍ਣਤੇ ਕਲਿਤਭਕ੍ਤਕਣ੍ਠਃ ਸ਼ੁਚਾ
ਸ ਮੂਰ੍ਚ੍ਛਯਤਿ ਮਾਤਰਂ ਵਿਜਯਤੇ ਸ਼ਚੀਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੫॥

ਸ੍ਮਰਾਰ੍ਬੁਦਦੁਰਾਪਯਾ ਤਨੁਰੁਚਿਚ੍ਛਟਾਚ੍ਛਾਯਯਾ
ਤਮਃ ਕਲਿਤਮਃਕਤਂ ਨਿਖਿਲਮੇਵ ਨਿਰ੍ਮੂਲਯਨ੍ ।
ਨਣਾਂ ਨਯਨਸੌਭਗਂ ਦਿਵਿਸ਼ਦਾਂ ਮੁਖੈਸ੍ਤਾਰਯਨ੍
ਲਸਨ੍ਨਧਿਧਰਃ ਪ੍ਰਭੁਰ੍ਵਿਜਯਤੇ ਸ਼ਚੀਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੬॥

ਅਯਂ ਕਨਕਭੂਧਰਃ ਪ੍ਰਣਯਰਤ੍ਨਮੁਚ੍ਚੈਃ ਕਿਰਨ੍
ਕਪਾਤੁਰਤਯਾ ਵ੍ਰਜਨ੍ਨਭਵਦਤ੍ਰ ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰਃ ।
ਯਦਕ੍ਸ਼ਿ ਪਥਸਞ੍ਚਰਤ੍ਸੁਰਧੁਨੀਪ੍ਰਵਾਹੈਰ੍ਨਿਜਂ
ਪਰਂ ਚ ਜਗਦਾਰ੍ਦ੍ਰਯਨ੍ਵਿਜਯਤੇ ਸ਼ਚੀਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੭॥

ਗਤੋऽਸ੍ਮਿ ਮਧੁਰਾਂ ਮਮ ਪ੍ਰਿਯਤਮਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਸਖੀ
ਗਤਾ ਨੁ ਬਤ ਕਿਂ ਦਸ਼ਾਂ ਵਦ ਕਥਂ ਨੁ ਵੇਦਾਨਿ ਤਾਮ੍ ।
ਇਤੀਵ ਸ ਨਿਜੇਚ੍ਛਯਾ ਵ੍ਰਜਪਤੇਃ ਸੁਤਃ ਪ੍ਰਾਪਿਤ-
ਸ੍ਤਦੀਯਰਸਚਰ੍ਵਣਾਂ ਵਿਜਯਤੇ ਸ਼ਚੀਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੮॥

ਇਦਂ ਪਠਤਿ ਯੋऽਸ਼੍ਟਕਂ ਗੁਣਨਿਧੇ ਸ਼ਚੀਨਨ੍ਦਨ
ਪ੍ਰਭੋ ਤਵ ਪਦਾਮ੍ਬੁਜੇ ਸ੍ਫੁਰਦਮਨ੍ਦਵਿਸ਼੍ਰਮ੍ਭਵਾਨ੍ ।
ਤਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਮਤਿਂ ਨਿਜਪ੍ਰਣਯਰੂਪਵਰ੍ਗਾਨੁਗਂ
ਵਿਧਾਯ ਨਿਜਧਾਮਨਿ ਦ੍ਰੁਤਮੁਰੀਕੁਰੁਸ਼੍ਵ ਸ੍ਵਯਮ੍ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਚਕ੍ਰਵਰ੍ਤਿਠਕ੍ਕੁਰਵਿਰਚਿਤਸ੍ਤਵਾਮਤਲਹਰ੍ਯਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਚੀਨਨ੍ਦਨਵਿਜਯਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Sri Shachinandana Vijaya Ashtakam Meaning:

One day, Gadadhara Pandita heard the following words: O Gadadhara! I saw the most extraordinary person on the road to Gaya. His form was very handsome, and He roared just like a thundercloud. His eyes rained tears as if they had become rain clouds, and He rolled about on the ground, His voice choked up in the ecstasy of love of God. All glories to that Lord, the son of Saci-devi. || 1 ||

Oh, what kind of extraordinary state has He attained? Although He is the leader of the scholars, He no longer delights in study. When He holds class, surrounded by his pupils, if He hears the sound "Hari", He begins to tremble. All glories to that Lord, the son of Saci-devi. || 2 ||

Once during class Lord Caitanya interrupted a pupil and asked, 'What are you saying? Instead of these verbs, you should constantly repeat the name of Krsna, the most famous of all worlds according to the Vedas. O students, without Krsna, what benefit can verbs give?' All glories to Lord Caitanya, the son of Saci-devi, who chants His own holy name in that way. || 3 ||

No matter what the particular topic of study was, He would smile and instruct His astonished grammar students in this way: 'O students, please place the two large eyes of Sri Krsna, which are as beautiful as two lotus petals, within your hearts, and please place His lotus feet within your hearts in the same way.' All glories to that Lord, the son of Saci-devi. || 4 ||

At other times, the Lord would say, 'O friend, where shall I go, and what shall I do to attain Lord Hari?' Who will show Him to Me? Please tell me who will help me in this way'. Speaking thus, the Lord ran here and there and rolled about on the ground. Their throats filled with grief, the stricken devotees called out to Him. In this way the Lord caused His mother Saci-devi, to faint. All glories to that Lord, the son of Saci-devi. || 5 ||

The reflection of the splendid beauty of the Lord is not attainable even by millions of Cupids, and with that splendor the Lord uproots the darkness of the ignorance of the age of Kali. Descending with the principal demigods, the Lord delighted the eyes of the residents of this earth planet. All glories to that effulgent Lord, the son of Saci-devi. || 6 ||

He is like a golden mountain that scatters jewels of pure love of God. Because of His great mercy He wandered on this earth planet. That Lord, known as Visvambhara, the maintainer of the universe, inundated His own universe with the currents of the Ganges river of tears of love of Godhead flowing from His eyes. All glories to that Lord, the son of Saci-devi. || 7 ||

Lord Krsna said to Uddhava: 'What is the condition of Srimati Radharani now that I have come to Mathura? Please tell me so that I may understand.' In order to fulfill His own desire, Lord Krsna, the son of the king of Vraja, has descended as Lord Caitanya to taste the mellows of His own devotional service. || 8 ||

9) O Lord, O son of Saci-devi, O ocean of transcendental qualities, please place in Your abode all who read these eight verses and are full of faith in Your lotus feet. Please accept those readers whose intelligence is pure and who follow in the footsteps of the great devotees headed by Srila Rupa Gosvami, who are full of great love for You. || 9 ||

Add Comment

Click here to post a comment