Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Sharada Shatashlokistavah Lyrics in Tamil | Hindu Shataka

Sri Sharada Shatashlokistavah in Tamil:

ஶ்ரீஶாரதா³ஶதஶ்லோகீஸ்தவ:
கரோது பத³விந்யாஸாந்கமலாஸநகாமிநீ ।
ஜிஹ்வாக்³ரே மம காருண்யாஜ்ஜிதசந்த்³ராயுதப்ரபா⁴ ॥ 1 ॥

பாபேঽபி ஶாரதா³ம்ப³ த்வம் க்ருʼத்வா ப³ஹுக்ருʼபாம் மயி ।
க³ரீயஸீம் சாபி வாஞ்சா²ம் பூரயாஶு க்ருʼபாநிதே⁴ ॥ 2 ॥

ப³ஹுபி⁴ஸ்த்வத்³வத³நாம்பு³ஜமுல்லேகை:² ஸ்தோதுமார்யஜநஹ்ருʼத்³யை: ।
ப்ரதிபா⁴ம் ப்ரயச்ச² மஹ்யம் கருணாஜலதே⁴ பயோஜப⁴வஜாயே ॥ 3 ॥

சம்பகஸுமகோரகயுக்சகிதம்ருʼகீ³ப்ரேக்ஷணேந ஸம்யுக்தம் ।
ஶுககேகிநிநத³ஜுஷ்டம் வநமிவ தவ பா⁴தி வத³நாப்³ஜம் ॥ 4 ॥

நாஸிகாக்²யவரஶாக²யா யுதம் க²ஞ்ஜரீடக²க³யுக்³மபூ⁴ஷிதம் ।
பக்வபி³ம்ப³ப²லஸம்யுதம் ஶிவே பா⁴தி பூ⁴ருஹ இவாநநம் தவ ॥ 5 ॥

ப⁴க்தகேகிகுலதோஷணவ்ரதம் பத்³மஸம்ப⁴வஹ்ருʼத³ம்ப³ராஶ்ரிதம் ।
க³த்³யபத்³யமயவாரிஸந்த³த³ந்மேக⁴வத்தவ முக²ம் விபா⁴தி மே ॥ 6 ॥

நேத்ரோத்பலாலங்க்ருʼதமத்⁴யபா⁴க³ம் ப்⁴ரூவல்லிகாப³ம்ப⁴ரபங்க்திரம்யம் ।
பக்ஷ்மாலிஶைவாலயுதம் விபா⁴தி தவாஸ்யமேதத்ஸரஸீவ வாணி ॥ 7 ॥

ஸுசில்லிகாதோரணஶோப⁴மாநம் விஶாலபா²லாங்க³ணரம்யரம்யம் ।
உத்துங்க³மாணிக்யகிரீடஹர்ம்யம் விபா⁴தி வேஶ்மேவ தவாம்ப³ வக்த்ரம் ॥ 8 ॥

நயநஜ²ஷயுதோঽயம் த³ந்தமுக்தாப²லாட்⁴யோ
த³ஶநவஸநநாமஶ்ரீப்ரவாலப்ரபா⁴யுக் ।
ப்ரதிபத³மபி⁴வ்ருʼத்³தை:⁴ காந்திபூரை: ஸமேத:
ஶரதி⁴ரிவ விபா⁴தி த்வந்முக²ம் வாக்ஸவித்ரி ॥ 9 ॥

கலய கலிவிமோகம் காலகாலாநுஜாதே
கலய ஶுப⁴ஸம்ருʼத்³தி⁴ம் பூ⁴மிமத்⁴யேঽகி²லேঽஸ்மிந் ।
கலய ருசிஸம்ருʼத்³தி⁴ம் ஸ்வஸ்வத⁴ர்மே ஜநாநாம்
கலய ஸுக²ஸம்ருʼத்³தி⁴ம் ஸ்வஸ்வத⁴ர்மே ரதாநாம் ॥ 10 ॥

ஸ்பு²ர ஹ்ருத³யஸரோஜே ஶாரதே³ ஶுப்⁴ரவர்ணே
கலஶமம்ருʼதபூர்ணம் மாலிகாம் போ³த⁴முத்³ராம் ।
ஸரஸிஜநிப⁴ஹஸ்தைர்பி³ப்⁴ரதீ புஸ்தகம் ச
ப்ரணதஹ்ருʼத³யமச்ச²ம் குர்வதீ தூர்ணமேவ ॥ 11 ॥

பாலய மாம் கருணாப்³தே⁴ பரிவாரயுதம் த்விஹாபி ஶ்ருʼங்கா³த்³ரௌ ।
ஶாரத³ஶஶிநிப⁴வத³நே வரதே³ லகு⁴ ஶாரதே³ ஸத³யே ॥ 12 ॥

ஐந்த்³ரீமாஶாமைந்த³வீம் வா கலாமி-
த்யாதௌ³ பீ³ஜம் ஜாது மாதஸ்த்வதீ³யம் ।
வ்யாஜாத்³வா யோ வ்யாஹரேத்தஸ்ய வக்த்ரா-
த்³தி³வ்யா வாசோ நி:ஸரந்த்யப்ரயத்நாத் ॥ 13 ॥

ஶாரதே³ தவ பதா³ம்பு³ஜயுக்³மம் போ³த⁴புஷ்பரஸபூர்ணமஜஸ்ரம் ।
மாமகம் ஹ்ருʼத³யஸம்ஜ்ஞகமீஶே நைவ முஞ்சது ஸர: கருணாப்³தே⁴ ॥ 14 ॥

கதி²தாநி மதீ³ப்ஸிதாநி மாதர்முஹுரக்³ரே தவ ஶாரதா³ம்பி³கே த்வம் ।
ந ஹி பூரயஸே சிராயஸே கிம் மத³கௌ⁴கா⁴த்கிமு ஶக்த்யபா⁴வதோ வா ॥ 15 ॥

அத்³யைவ மத்ப்ரார்தி²தமம்ப³ த³த்³யா யதி³ த்வபாராம் கருணாம் விதா⁴ய ।
வேலாவிஹீநம் ஸுக²மாப்நுயாம் ஹி நைவாத்ர ஸந்தே³ஹலவோঽபி கஶ்சித் ॥ 16 ॥

கமநீயகவித்வதா³ம் ஜவாத்³ரமணீயாம்பு³ஜதுல்யபத்³யுதாம் ।
ஶமநீயப⁴யாபஹாரிணீம் ரமணீம் பத்³மப⁴வஸ்ய பா⁴வயே ॥ 17 ॥

காங்க்ஷே கமலஜகாமிநி கமநீயை: பத்³யநிகுரும்பை:³ ।
ஸ்தோதும் வாசாம் நிகரம் ஸ்வாயத்தம் கலய ஜக³த³ம்ப³ ॥ 18 ॥

காமம் மம பா²லதலே லிக²து லிபிம் து:³க²தா³ம் விதி:⁴ ஸததம் ।
நாஹம் பி³பே⁴மி மாதர்லும்பாமி த்வத்பதா³ப்³ஜரஜஸா தாம் ॥ 19 ॥

கிம் கல்பவ்ருʼக்ஷமுக்²யை: கிம் கரத்⁴ருʼதமேருணா ஶிவேநாபி ।
கிம் கமலயா ச ஹ்ருʼதி³ சேத்கிங்கரஸர்வேஷ்டதா³ வாணீ ॥ 20 ॥

துங்கா³தடநிகடசரம் ப்⁴ருʼங்கா³வலிக³ர்வஹரணசணசிகுரம் ।
ஶ்ரீஶாரதா³பி⁴தா⁴நம் பா⁴க்³யம் மம ஜயதி ஶ்ருʼங்க³ஶைலாக்³ரே ॥ 21 ॥

நிரணாயி மயா ஸமஸ்தஶாஸ்த்ரா-
ண்யபி வீக்ஷ்ய ப்ரணதார்திஹாரி லோகே ।
ப்ரவிஹாய தவாங்க்⁴ரிபங்கஜாதம்
ந பரம் வஸ்த்விதி வாணி நிஶ்சிதம் தத் ॥ 22 ॥

பத்³மாஸநாஸி க²லு பா⁴ரதி வாக³தீ⁴ஶே
பத்³மாஸநப்ரியதமே கரலக்³நபத்³மே ।
மத்கம் மநோঽம்பு³ஜமஹோ ஸ்வயமேவ மாத:
ஶ்ரீஶாரதா³ம்ப³ விஜஹாஸி கிமத்ர வாச்யம் ॥ 23 ॥

ஆநீய தி³வ்யகுஸுமாநி கிரந்தி லோகா
யே த்வத்பதா³ப்³ஜயுக³ளம் வசஸாம் ஸவித்ரி ।
தாந்ப்ராப்தராஜபத³வீம்ஸ்தரஸா கிரந்தி
பௌராங்க³நா: குஸுமலாஜசயேந நூநம் ॥ 24 ॥

ஆஜ்ஞாஸீத்³கௌ³ரவீ மே தவ க²லு கருணாவாரிதி:⁴ ஶாரதா³ம்பா³
ஸாஷ்டாங்க³ம் யோக³மாராது³பதி³ஶதி ப⁴வாநௌரஸ: ஸூநுரஸ்யா: ।
இத்யப்யத்³யாபி மாதர்ந ஹி க²லு கருணா ஜாயதே மய்யநாதே²
கிம் வா குர்யாம் வதா³ம்ப³ ப்ரணதப⁴யஹரே ஶாரதே³ சாபலோঽஹம் ॥ 25 ॥

நாஹம் நிக்³ருʼஹ்ய கரணாநி ஸரோஜஜாத-
ஜாயே த்வதீ³யபத³பங்கஜயோர்ஹி ஸேவாம் ।
ஶக்நோமி கர்துமலஸாஜ்ஞஶிகா²மணிர்ய-
த்தஸ்மாந்நிஸர்க³கருணாம் குரு மய்யநாதே² ॥ 26 ॥

வாணி ஸரஸ்வதி பா⁴ரதி வாக்³வாதி³நி வாரிஜாதஜநிஜாயே ।
காஶ்மீரபுரநிவாஸிநி காமிதப²லவ்ருʼந்த³தா³யிநி நமஸ்தே ॥ 27 ॥

ஶரணம் த்வச்சரணம் மே நாந்யத்³வாக்³தே³வி நிஶ்சிதம் த்வேதத் ।
தஸ்மாத்குரு கருணாம் மய்யநந்யஶரணே த்³ருதம் மாத: ॥ 28 ॥

ஶரத³ப்⁴ரஸத³ப்⁴ரவஸ்த்ரவீதா கரதூ³ரீக்ருʼதபங்கஜாபி⁴மாநா ।
சரணாம்பு³ஜலக்³நநாகிமௌலிர்வரதா³ ஸ்யாந்மம ஶாரதா³ த³யார்த்³ரா ॥ 29 ॥

ஸ்தா²பய நரகேஷு ஸதா³ப்யத² ஸுக²காஷ்டா²ஸு தி³வ்யலோகேஷு ।
ந ஹி தத்ர மே விசார: பரம் து சித்தம் தவாங்க்⁴ரிக³தமஸ்து ॥ 30 ॥

ஶ்ருʼங்கா³த்³ரிவாஸலோலே ப்⁴ருʼங்கா³ஹங்காரஹாரிகசபா⁴ரே ।
துங்கா³தீரவிஹாரே க³ங்கா³த⁴ரஸோத³ரி ப்ரஸீத³ மம ॥ 31 ॥

ருʼஷ்யஶ்ருʼங்க³ஜநிபூ⁴மிவிபூ⁴ஷே கஶ்யபாதி³முநிவந்தி³தபாதே³ ।
பஶ்யத³ங்க்⁴ரிமுக²பாலநலோலே வஶ்யபங்கஜப⁴வேঽவ ஸதா³ மாம் ॥ 32 ॥

கம்பு³ட³ம்ப³ரநிவர்தககண்டா²மம்பு³தி⁴ம் நிரவதி⁴ கருணயா: ।
அம்பு³த³ப்ரதிமகேஶஸமூஹாமம்பு³ஜோத்³ப⁴வஸகீ²ம் கலயேঽஹம் ॥ 33 ॥

ப⁴ர்மக³ர்வஹரஸம்ஹநநாபா⁴ம் ஶர்மதா³ம் பத³ஸரோஜநதேப்⁴ய: ।
கர்மப⁴க்திமுக²பத்³த⁴திக³ம்யாம் குர்மஹே மநஸி பத்³மஜஜாயாம் ॥ 34 ॥

ஶம்பு⁴ஸோத³ரி ஶஶாங்கநிபா⁴ஸ்யே மந்த³பு³த்³தி⁴விததேரபி ஶீக்⁴ரம் ।
வாக்ப்ரதா³யிநி க்ருʼபாம்ருʼதராஶே ஶ்ருʼங்க³ஶைலவரவாஸவிலோலே ॥ 35 ॥

துஷ்டிமேஹி வசஸாம் ஜநநி த்வம் மத்க்ருʼதேந விதி⁴நாঽவிதி⁴நா வா ।
ஐஞ்ஜபேந பரிபூரய வாஞ்சா²ம் மாமகீம் ச மஹதீமபி ஶீக்⁴ரம் ॥ 36 ॥

தவௌரஸம் ஸூநுமஹோ த்வதீ³யப⁴க்தாக்³ரக³ண்யா மம தே³ஶிகேந்த்³ரா: ।
ப்ராஹுர்யதோঽதோ மயி ஶாரதா³ம்ப³ பாப்யக்³ரக³ண்யேঽபி த³யா விதே⁴யா ॥ 37 ॥

தவௌரஸம் மாம் ஸுதமாஹுரார்யாஸ்த்வத்பாத³ப⁴க்தாக்³ரஸரா யதோঽத: ।
ஸோட்⁴வா மதீ³யாந்ஸகலாபராதா⁴ந்புரோ ப⁴வாம்பா³ஶு கி³ராம் ஸவித்ரி ॥ 38 ॥

ப⁴க்தேஷ்டபாதோ²நிதி⁴பூர்ணசந்த்³ர: கவித்வமாகந்த³வஸந்தகால: ।
ஜாட்³யாந்த⁴காரவ்ரஜபத்³மப³ந்து⁴ரம்ப³ ப்ரணாமஸ்தவ பாத³பத்³மே ॥ 39 ॥

முகா²ம்பு³ஜம் பா⁴து ஜக³ஜ்ஜநந்யா ஹ்ருʼத³ம்பு³ஜே மே ஜிதசந்த்³ரபி³ம்ப³ம் ।
ரதா³ம்ப³ராத:⁴க்ருʼதபக்வபி³ம்ப³ம் மஹாக⁴வித்⁴வம்ஸநசஞ்ச்வஜஸ்ரம் ॥ 40 ॥

யாநேந ஹம்ஸம் வத³நேந சந்த்³ரம் ஶ்ரோணீப⁴ராச்சை²லபதிம் ச காமம் ।
காஞ்சித்³த⁴ஸந்தீம் கலயே ஹ்ருʼத³ப்³ஜே சந்த்³ரார்த⁴ராஜத்³வரகேஶபாஶாம் ॥ 41 ॥

விஸ்ம்ருʼத்ய தே³ஹாதி³கமம்ப³ ஸம்யக்ஸமுச்சரம்ஸ்தாவகமந்த்ரராஜம் ।
துங்கா³நதீ³புண்யதடே கதா³ஹம் ஸுஸைகதே ஸ்வைரக³திர்ப⁴வாமி ॥ 42 ॥

ஶ்ரீஶாதி³ஸம்ஸேவிதபாத³பத்³மே ஶ்ரீபோ³த⁴தா³நவ்ரதப³த்³த⁴தீ³க்ஷே ।
ஶ்ரீகண்ட²ஸோத³ர்யமிதாநுகம்பே ஶ்ரீஶாரதா³ம்பா³ஶு க்ருʼபாம் குருஷ்வ ॥ 43 ॥

ஹ்ருʼத்³யாநி பத்³யாநி விநி:ஸரந்தி த்வத³ங்க்⁴ரிஸம்பூஜகவக்த்ரபத்³மாத் ।
விநா ப்ரயத்நம் தரஸா ந சித்ரம் த்வமம்ப³ யஸ்மாத்³வசஸாம் ஸவித்ரீ ॥ 44 ॥

க³மாக³மவிவர்ஜிதைரஸுபி⁴ரந்தரங்கே³ঽநிஶம்
க³ஜாஸ்யகு³ஹநந்தி³பி:⁴ ஸுரவரைர்முதா³ சிந்திதே ।
க³ஜாஜிநத⁴ராநுஜே க³லிதத்ருʼஷ்ணலோகேக்ஷிதே
க³திம் மம ஶுபா⁴ம் மதிம் ஸபதி³ தே³ஹி வாகீ³ஶ்வரி ॥ 45 ॥

ஜலோத்³ப⁴வஜபா⁴மிநி ப்ரணதஸௌக்²யபூ⁴மப்ரதே³
ஜட³த்வவிநிவாரணவ்ரதநிஷக்தசேதோঽம்பு³ஜே ।
ஜக³த்த்ரயநிவாஸிபி:⁴ ஸததஸேவ்யபாதா³ம்பு³ஜே
ஜக³ஜ்ஜநநி ஶாரதே³ ஜநய ஸௌக்²யமத்யத்³பு⁴தம் ॥ 46 ॥

மதே³ப⁴க³மநேঽவநே நதததேரநேகை: ஸுகை²-
ரநாரதமஜாமிதம் ப்ரவணஹ்ருʼத்ஸரோஜேঽம்பி³கே ।
குதோ மயி க்ருʼபா ந தே ப்ரஸரதி ப்ரஸந்நே வத³
ப்ரபஞ்சஜநநப்ரபு⁴ப்ரணயிநி ப்ரபத்³யேঽத்³ய கம் ॥ 47 ॥

கதா³ வா ஶ்ருங்கா³த்³ரௌ விமலதரதுங்கா³பரிஸரே
வஸந்மாதர்வாசாம் ஶிரஸி நித³தா⁴நோঽஞ்ஜலிபுடம் ।
கி³ராம் தே³வி ப்³ராஹ்மி ப்ரணதவரதே³ பா⁴ரதி ஜவா-
த்ப்ரஸீதே³தி க்ரோஶந்நிமிஷமிவ நேஷ்யாமி தி³வஸாந் ॥ 48 ॥

ஜக³ந்நாத²ம் க³ங்கா³ விவித⁴வ்ருʼஜிநோகை:⁴ பரிவ்ருʼதம்
யதா²ঽரக்ஷத்பூர்வம் ஸகலமபி ஹத்வாঽঽஶு து³ரிதம் ।
புநஶ்சாந்தே த³த்த்வா கரஸரஸிஜம் பூர்ணக்ருʼபயா
ஜநை: ஸத்³பி:⁴ ப்ராப்யாம் பரமபத³வீம் ப்ராபிதவதீ ॥ 49 ॥

ததா² ஶாந்தம் பாபம் ஸகலமபி க்ருʼத்வா மம ஜவா-
த்³த்⁴ருʼத³ம்போ⁴ஜே லக்³நம் குரு தவ பதா³ம்போ⁴ருஹயுக³ம் ।
கராம்போ⁴ஜே பஶ்சாத்பரமக்ருʼபயா தே³வி வசஸாம்
ப்ரத³த்த்வாঽঽலம்ப³ம் மாம் க³மய பத³வீம் நிர்மலதராம் ॥ 50 ॥

த³வீயாம்ஸம் த்வேநம் பரமக்ருʼபயா தே³ஶிகமுகா²-
த்ஸமாநீயாம்ப³ த்வம் தவ பத³பயோஜாதநிகடம் ।
அவித்வாঽঽபீயந்தம் ஸமயமது⁴நா தே³வி ப⁴ஜஸே
யதௌ³தா³ஸ்யம் தர்ஹி த்ரிஜக³தி மமாந்யாம் வத³ க³திம் ॥ 51 ॥

காமம் ஸந்து ஸுரா நிரந்தரநிஜத்⁴யாநார்சநாகாரிணோ
லோகாந்ஸ்வேப்ஸிதஸர்வஸௌக்²யஸஹிதாந்கர்தும் ஜக³த்யாம் கில ।
பூஜாத்⁴யாநஜபாதி³க³ந்த⁴ரஹிதாம்ஸ்த்ராதும் புநஸ்த்வாம் விநா
நாந்யத்³தை³வதமஸ்திபத்³மஜமந:பத்³மார்ப⁴கார்கப்ரபே⁴ ॥ 52 ॥

காருண்யம் மயி தே⁴ஹி மாதரநிஶம் பத்³மோத்³ப⁴வப்ரேயஸி
ப்ராரப்³த⁴ம் மம து³ஷ்டமாஶு ஶமய ப்ரஜ்ஞாம் ஶுபா⁴ம் யச்ச² மே ।
கர்தும் காவ்யசயம் ரஸௌக⁴ப⁴ரிதம் ஶக்திம் த்³ருʼடா⁴ம் ப⁴க்திம-
ப்யம்ஹ:ஸஞ்சயவாரிணீம் தவ பதா³ம்போ⁴ஜே க்ருʼபாம்போ⁴நிதே⁴ ॥ 53 ॥

குர்யாமத்³ய கிமம்ப³ ப⁴க்திரஹித: பூஜாம் ஜபம் தர்பணம்
கிம் வைராக்³யவிவேகக³ந்த⁴ரஹித: குர்யாம் விசாரம் ஶ்ருதே: ।
கிம் யோக³ம் ப்ரகரோமி சஞ்சலமநா: ஶ்ருʼங்கா³த்³ரிவாஸப்ரியே
த்வத்பாத³ப்ரணதிம் விஹாய ந க³திர்மேঽந்யா கி³ராம் தே³வதே ॥ 54 ॥

ஜஹ்யாந்நைவ கதா³பி தாவகபத³ம் மாதர்மநோ மாமகம்
மாந்த்³யத்⁴வாந்தநிவாரணோத்³யததி³நேஶாக²ர்வக³ர்வாவலி ।
கௌ³ரீநாத²ரமாத⁴வாப்³ஜப⁴வநை: ஸம்பா⁴வ்யமாநம் முதா³
வாக்சாதுர்யவிதா⁴நலப்³த⁴ஸுயஶ:ஸம்பூரிதாஶாமுக²ம் ॥ 55 ॥

துங்கா³தீரவிஹாரஸக்தஹ்ருʼத³யே ஶ்ருʼங்கா³ரஜந்மாவநே
க³ங்கா³தா⁴ரிமுகா²மரேந்த்³ரவிநுதேঽநங்கா³ஹிதாபத்³த⁴ரே ।
ஸங்கா³தீதமநோவிஹாரரஸிகே க³ங்கா³தரங்கா³யிதா
ப்⁴ருʼங்கா³ஹங்க்ருʼதிபே⁴த³த³க்ஷசிகுரே துங்கா³கி³ரோ தே³ஹி மே ॥ 56 ॥

த்வத்பாதா³ம்பு³ஜபூஜநாப்தஹ்ருʼத³யாம்போ⁴ஜாதஶுத்³தி⁴ர்ஜந:
ஸ்வர்க³ம் ரௌரவமேவ வேத்தி கமலாநாதா²ஸ்பத³ம் து:³க²த³ம் ।
காராகா³ரமவைதி சந்த்³ரநக³ரம் வாக்³தே³வி கிம் வர்ணநை-
ர்த்³ருʼஶ்யம் ஸர்வமுதீ³க்ஷதே ஸ ஹி புநா ரஜ்ஜூரகா³த்³யை: ஸமம் ॥ 57 ॥

த்வத்பாதா³ம்பு³ருஹம் விஹாய ஶரணம் நாஸ்த்யேவ மேঽந்யத்³த்⁴ருவம்
வாசாம் தே³வி க்ருʼபாபயோஜலநிதே⁴ குத்ராபி வா ஸ்தா²பய ।
அப்யூர்த்⁴வம் த்⁴ருவமண்ட³லாத³த² ப²ணீந்த்³ராத³ப்யத⁴ஸ்தத்ர மே
த்வந்ந்யஸ்தைஹிகபாரலௌகிகப⁴ரஸ்த்வாஸே ந காபி வ்யதா² ॥ 58 ॥

த்வத்பாதா³ம்பு³ருஹம் ஹ்ருʼதா³க்²யஸரஸிஸ்யாத்³ரூட⁴மூலம் யதா³
வக்த்ராப்³ஜே த்வமிவாம்ப³ பத்³மநிலயா திஷ்டே²த்³க்³ருʼஹே நிஶ்சலா ।
கீர்திர்யாஸ்யதி தி³க்தடாநபி ந்ருʼபை: ஸம்பூஜ்யதா ஸ்யாத்ததா³
வாதே³ ஸர்வநயேஷ்வபி ப்ரதிப⁴டாந்தூ³ரீகரோத்யேவ ஹி ॥ 59 ॥

மாதஸ்த்வத்பத³வைப⁴வம் நிக³தி³தும் ப்ராரப்⁴ய நாகே³ஶ்வரா-
ஸ்வப்நாசார்யகவீந்து³ஶேக²ரதி³நேஶாத்³யா: ப்ரப⁴க்³நா முஹு: ।
க்வாஹம் தத்கத²நே ஜடே³ஷ்வசரம: காருண்யபாதோ²நிதே⁴
வாசாம் தே³வி ஸுதஸ்ய ஸாஹஸமித³ம் க்ஷந்தவ்யமேவாம்ப³யா ॥ 60 ॥

மாத: ஶ்ருʼங்க³புரீநிவாஸரஸிகே மாதங்க³கும்ப⁴ஸ்தநி
ப்ராணாயாமமுகை²ர்விநாபி மநஸ: ஸ்தை²ர்யம் த்³ருதம் தே³ஹி மே ।
யேநாஹம் ஸுக²மந்யது³ர்லப⁴மஹோராத்ரம் ப⁴ஜாம்யந்வஹம்
ப்ராப்ஸ்யாம்யாத்மபரைகபோ³த⁴மசலம் நி:ஸம்ஶயம் ஶாரதே³ ॥ 61 ॥

வேதா³ப்⁴யாஸஜடோ³ঽபி யத்கரஸரோஜாதக்³ரஹாத்பத்³மபூ⁴-
ஶ்சித்ரம் விஶ்வமித³ம் தநோதி விவித⁴ம் வீதக்ரியம் ஸக்ரியம் ।
தாம் துங்கா³தடவாஸஸக்தஹ்ருʼத³யாம் ஶ்ரீசக்ரராஜாலயாம்
ஶ்ரீமச்ச²ங்கரதே³ஶிகேந்த்³ரவிநுதாம் ஶ்ரீஶாரதா³ம்பா³ம் ப⁴ஜே ॥ 62 ॥

வைராக்³யம் த்³ருʼட⁴மம்ப³ தே³ஹி விஷயேஷ்வாத்³யந்தது:³க²ப்ரதே³-
ஷ்வாம்நாயாந்தவிசாரணே ஸ்திரதராம் சாஸ்தா²ம் க்ருʼபாவாரிதே⁴ ।
ப்ரத்யக்³ப்³ரஹ்மணி சித்தஸம்ஸ்தி²திவிதி⁴ம் ஸம்போ³த⁴யாஶ்வேவ மாம்
த்வம் ப்³ரூஷே ஸகலம் மமேதி கு³ரவ: ப்ராஹுர்யத: ஶாரதே³ ॥ 63 ॥

கமலாஸநவரகாமிநி கரத்⁴ருʼதசிந்முத்³ரிகே க்ருʼபாம்போ⁴தே⁴ ।
கரகலிதாமலகாப⁴ம் தத்த்வம் மாம் போ³த⁴யது ஜக³த³ம்ப³ ॥ 64 ॥

கரவித்⁴ருʼதகீரடி³ம்பா⁴ம் ஶரத³ப்⁴ரஸத⁴ர்மவஸ்த்ரஸம்வீதாம் ।
வரதா³நநிரதபாணிம் ஸுரதா³ம் ப்ரணமாமி ஶாரதா³ம் ஸத³யாம் ॥ 65 ॥

காமாக்ஷீவிபுலாக்ஷீமீநாக்ஷீத்யாதி³நாமபி⁴ர்மாத: ।
காஞ்சீகாஶீமது⁴ராபுரேஷு பா⁴ஸி த்வமேவ வாக்³ஜநநி ॥ 66 ॥

சந்த்³ரார்த⁴ஶேக²ராபரரூபஶ்ரீஶங்கரார்யகரபூஜ்யே ।
சந்த்³ரார்த⁴க்ருʼதவதம்ஸே சந்த³நதி³க்³தே⁴ நமாமி வாணி பதே³ ॥ 67 ॥

ஜய ஜய சிந்முத்³ரகரே ஜய ஜய ஶ்ருʼங்கா³த்³ரிவிஹரணவ்யக்³ரே ।
ஜய ஜய பத்³மஜஜாயே ஜய ஜய ஜக³த³ம்ப³ ஶாரதே³ ஸத³யே ॥ 68 ॥

து³ர்வஸநத³த்தஶாபப்ரதிபாலநலக்ஷ்யத: ஸமஸ்தாநாம் ।
ரக்ஷார்த²மவநிமத்⁴யே க்ருʼதசிரவாஸாம் நமாமி வாக்³தே³வீம் ॥ 69 ॥

நவநவகவநஸமர்த²ம் படுதரவாக்³தூ⁴தவாஸவாசார்யம் ।
வநஜாஸநவரமாநிநி வரதே³ குரு ஶீக்⁴ரமங்க்⁴ரிநதம் ॥ 70 ॥

ப⁴க³வத்பத³மண்ட³நயோர்வாத³மஹே ஸகலலோகசித்ரகரே ।
அங்கீ³க்ருʼதமாத்⁴யஸ்த்²யாம் ஜக³த³ம்பா³ம் நௌமி ஶாரதா³ம் ஸத³யாம் ॥ 71 ॥

ஸேவாபூஜாநமநவித⁴ய: ஸந்து தூ³ரே நிதாந்தம்
காதா³சித்கா ஸ்ம்ருʼதிரபி பதா³ம்போ⁴ஜயுக்³மஸ்ய தேঽம்ப³ ।
மூகம் ரங்கம் கலயதி ஸுராசார்யமிந்த்³ரம் ச வாசா
லக்ஷ்ம்யா லோகோ ந ச கலயதே தாம் கலே: கிம் ஹி தௌ:³ஸ்த்²யம் ॥ 72 ॥

ஆஶாவஸ்த்ர: ஸதா³த்மந்யவிரதஹ்ருʼத³யஸ்த்யக்தஸர்வாநுராக:³
காயே சக்ஷுர்முகே²ஷ்வப்யநுதி³தமமத: க்வாபி கஸ்மிம்ஶ்ச காலே ।
ஶைலாக்³ரேঽரண்யகோணே க்வசித³பி புலிநே க்வாபி ரேவாதடே வா
க³ங்கா³தீரேঽத² துங்கா³தடபு⁴வி ச கதா³ ஸ்வைரசாரீ ப⁴வேயம் ॥ 73 ॥

கல்பந்தாம் காம்யஸித்³‍த்⁴யை கலிமலஹதயே சாக்ஷயைஶ்வர்யஸித்³த்⁴யை
காருண்யாபாரபூரா: கமலப⁴வமநோமோத³தா³நவ்ரதாட்⁴யா:
காத்யாயந்யப்³தி⁴கந்யாமுக²ஸுரரமணீகாங்க்ஷ்யமாணா: கவித்வ-
ப்ராக்³பா⁴ராம்போ⁴தி⁴ராகாஹிமகரகிரணா: ஶாரதா³ம்பா³கடாக்ஷா: ॥ 74 ॥

கல்பாதௌ³ தந்மஹிம்நா கதிபயதி³வஸேஷ்வேவ லுப்தேஷு மார்கே³-
ஷ்வாம்நாயப்ரோதி³தேஷு ப்ரவரஸுரக³ணை: ப்ரார்தி²த: பார்வதீஶ: ।
ஆம்நாயாத்⁴வப்ரவ்ருʼத்³‍த்⁴யை யதிவரவபுஷாக³த்ய யாம் ஶ்ருʼங்க³ஶைலே
ஸம்ஸ்தா²ப்யார்சாம் ப்ரசக்ரே நிவஸது வத³நே ஶாரதா³ ஸாத³ரம் ஸா ॥ 75 ॥

திஷ்டா²ம்யத்ரைவ மாதஸ்தவ பத³யுக³ளம் வீக்ஷமாண: ப்ரமோதா³-
ந்நாஹம் த்யக்த்வா தவாங்க்⁴ரிம் ஸகலஸுக²கரம் க்வாபி க³ச்சா²மி நூநம் ।
சா²யாம் மத்காம் வித⁴த்ஸ்வ ப்ரவசநநமநத்⁴யாநபூஜாஸு ஶக்தாம்
ஶுத்³தா⁴மேகாம் த்ரிலோகீஜநநபடுவிதி⁴ப்ராணகாந்தே நமஸ்தே ॥ 76 ॥

த்வத்³பீ³ஜே வர்தமாநே வத³நஸரஸிஜே து³ர்லப⁴ம் கிம் நராணாம்
த⁴ர்மோ வாঽர்த²ஶ்ச காமோঽப்யத² ச ஸகலஸந்த்யாக³ஸாத்⁴யஶ்ச மோக்ஷ: ।
காம்யம் வா ஸார்வபௌ⁴ம்யம் கமலஜத³யிதேঽஹேதுகாருண்யபூர்ணே
ஶ்ருʼங்கா³த்³ர்யாவாஸலோலே ப⁴வதி ஸுரவராராத்⁴யபாதா³ரவிந்தே³ ॥ 77 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா த்வத்பாத³பங்கேருஹநமநவிதா⁴வுத்³யதாந்ப⁴க்தலோகா-
ந்தூ³ரம் க³ச்ச²ந்தி ரோகா³ ஹரிமிவ ஹரிணா வீக்ஷ்ய யத்³வத்ஸுதூ³ரம் ।
கால: குத்ராபி லீநோ ப⁴வதி தி³நகரே ப்ரோத்³யமாநே தமோவ-
த்ஸௌக்²யம் சாயுர்யதா²ப்³ஜம் விகஸதி வசஸாம் தே³வி ஶ்ருʼங்கா³த்³ரிவாஸே ॥ 78 ॥

நாஹம் த்வத்பாத³பூஜாமிஹ கு³ருசரணாராத⁴நம் சாப்யகார்ஷம்
நாஶ்ரௌஷம் தத்த்வஶாஸ்த்ரம் ந ச க²லு மநஸ: ஸ்தை²ர்யலேஶோঽபி கஶ்சித் ।
நோ வைராக்³யம் விவேகோ ந ச மம ஸுத்³ருʼடா⁴ மோக்ஷகாங்க்ஷாঽபி நூநம்
மாத: காவா க³திர்மே ஸரஸிஜப⁴வநப்ராணகாந்தே ந ஜாநே ॥ 79 ॥

நௌமி த்வாம் ஶைவவர்யா: ஶிவ இதி க³ணநாதா²ர்சகா விக்⁴நஹர்தே-
த்யார்யேத்யம்பா³ங்க்⁴ரிஸக்தா ஹரிப⁴ஜநரதா விஷ்ணுரித்யாமநந்தி ।
யாம் தாம் ஸர்வஸ்வரூபாம் ஸகலமுநிமந:பத்³மஸஞ்சாரஶீலாம்
ஶ்ருʼங்கா³த்³ர்யாவாஸலோலாம் கமலஜமஹிஷீம் ஶாரதா³ம் பாரதா³பா⁴ம் ॥ 80 ॥

ய: கஶ்சித்³பு³த்³தி⁴ஹீநோঽப்யவிதி³தநமநத்⁴யாநபூஜாவிதா⁴ந:
குர்யாத்³யத்³யம்ப³ ஸேவாம் தவ பத³ஸரஸீஜாதஸேவாரதஸ்ய ।
சித்ரம் தஸ்யாஸ்யமத்⁴யாத்ப்ரஸரதி கவிதா வாஹிநீவாமராணாம்
ஸாலங்காரா ஸுவர்ணா ஸரஸபத³யுதா யத்நலேஶம் விநைவ ॥ 81 ॥

யாசந்தே நம்ரலோகா விவித⁴கு³ருருஜாக்ராந்ததே³ஹா: பிஶாசை-
ராவிஷ்டாங்கா³ஶ்ச தத்தஜ்ஜநிதப³ஹுதரக்லேஶநாஶாய ஶீக்⁴ரம் ।
கிம் குர்யாம் மந்த்ரயந்த்ரப்ரமுக²விதி⁴பரிஜ்ஞாநஶூந்யஶ்சிகித்ஸாம்
கர்தும் ந த்வத்பதா³ப்³ஜஸ்மரணலவம்ருʼதே வாணி ஜாநேঽத்ர கிஞ்சித் ॥ 82 ॥

ராக³த்³வேஷாதி³தோ³ஷை: ஸததவிரஹிதை: ஶாந்திதா³ந்த்யாதி³யுக்தை-
ராசார்யாங்க்⁴ர்யப்³ஜஸேவாகரணபடுதரைர்லப்⁴யபாதா³ரவிந்தா³ ।
முத்³ராஸ்ரக்கும்ப⁴வித்³யா: கரஸலிலருஹை: ஸந்த³தா⁴நா புரஸ்தா-
தா³ஸ்தாம் வாக்³தே³வதா ந: கலிக்ருʼதவிவிதா⁴பத்திவித்⁴வம்ஸநாய ॥ 83 ॥

வாரய பாபகத³ம்ப³ம் தாரய ஸம்ஸாரஸாக³ரம் தரஸா ।
ஶோத⁴ய சித்தஸரோஜம் போ³த⁴ய பரதத்த்வமாஶு மாமம்ப³ ॥ 84 ॥

ஸச்சித்³ரூபாத்மநிஷ்ட:² ப்ரக³லிதஸகலாக்ஷாதி³வ்ருʼத்தி: ஶயாநோ
பு⁴ஞ்ஜாந: ஸத்யஸௌக்²யம் ததி³தரஸுக²த: ப்ராப்தநீராக³பா⁴வ: ।
பாஷாணே வாத² தல்பே வநபு⁴வி ஸத³நே பார்தி²வஸ்யாঽஶ்மஹேம்நோ-
ர்நார்யாம் ம்ருʼத்யௌ ச துல்ய: ஸததஸுகி²மநா: ஸ்யாம் கதா³ ஶாரதா³ம்ப³ ॥ 85 ॥

கிம் பாட²யேயம் லகு⁴சந்த்³ரிகாம் வா கிம் வா த்யஜேயம் ஸகலப்ரபஞ்சம் ।
ஸ்வப்நேঽத்³ய மே ப்³ரூஹி கிமத்ர கார்யம் டோ³லாயிதம் மாமகமம்ப³ சேத: ॥ 86 ॥

த்யாகே³ வாঽத்⁴யாபநே வா மம க²லு ந கி³ராம் தே³வி காப்யஸ்தி ஶக்தி-
ஸ்த்வம் வை ஸர்வத்ர ஹேதுர்யத³ஸி நிரவதி⁴ர்வாரிராஶி: க்ருʼபாயா: ।
தஸ்மாத்ஸ்வப்நேঽத்³ய கார்யம் மம க²லு நிகி²லம் போ³த⁴யைவம் குருஷ்வே-
த்யஜ்ஞாநாம் போ³த⁴நார்த²ம் த்வமிஹ ப³ஹுவிதா⁴ அம்ப³ மூர்தீர்பி³ப⁴ர்ஷி ॥ 87 ॥

விதர விதி⁴ப்ரேயஸி மே விமலதி⁴யம் வாஞ்சி²தம் ச தரஸைவ ।
விஷ்ணுமுகா²மரவந்த்³யே விது⁴பி³ம்ப³ஸமாநவத³நகஞ்ஜாதே ॥ 88 ॥

ஶாரத³நீரத³ஸந்நிப⁴வஸநே வநஜாஸநாந்தரங்க³சரே ।
வரடாவல்லப⁴யாநே வரதே³ வாக்³தே³வி ஶாரதே³ பாஹி ॥ 89 ॥

ஸப்தத³ஶக⁴ஸ்ரமவிரதமீஶேந ஸமஸ்தவித்³யாநாம் ।
விரசிதவாதா³ம் குதுகாத்ஸாமோத³ம் நௌமி வாக்³ஜநநீம் ॥ 90 ॥

ஸுரவரநிஷேவ்யபாதே³ ஸுக²லவாதூ⁴தகேகிகுலநிநதே³
ஸுரவநவிஹாரப³லதே³ ஸுரவரதே³ பாஹி ஶாரதே³ ஸுரதே³ ॥ 91 ॥

குந்த³ரத³நேঽம்ப³ வாணி முகுந்த³ரவீந்த்³வாதி³தே³வவர்யேட்³யே ।
குந்த³ரக்ருʼபாவஶாந்முகுந்த³வராத்³யாம்ஶ்ச மே நிதீ⁴ந்தே³ஹி ॥ 92 ॥

ஸ்பு²ரஶரதி³ந்து³ப்ரதிப⁴டவத³நே வாக்³தே³வி மாமகே மநஸி ।
வரதா³நநிரதபாணே ஸரஸிஜநயநே ஸரோஜஜாதஸகி² ॥ 93 ॥

அஸ்தி²ரப⁴க்தேர்மம தே³வி கி³ராம் ஶீக்⁴ரம் த³த்த்வா காஞ்சித்ஸித்³தி⁴ம் ।
குரு ஸுத்³ருʼடா⁴ம் மம தவ பாதா³ப்³ஜே ப⁴க்திம் ஶ்ருʼங்க³கி³ரீந்த்³ரநிவாஸே ॥ 94 ॥

ஸஹமாநஸோத³ரி ஸஹ ப்ரண்தக்ருʼதா மாநஹீநமந்துததீ: ।
ஸஹமாநஸோத³ரீத்வம் த்யஜ வா யுக்தம் யத³த்ர குரு வாணி ॥ 95 ॥

வலபி⁴ந்முக²நிர்ஜரவரஸேவ்யே கலவசநந்யக்க்ருʼதபிகராவே ।
ஜலஜப்ரதிப⁴டபத³யுக³ரம்யே கலய ப்ரவரம் க்ருʼதிநாமேநம் ॥ 96 ॥

கரவிலஸத்³வரபுஸ்தகமாலே ஶரத³ப்³ஜாஹங்க்ருʼதிஹரசேலே ।
அரணீஸுமநிப⁴குங்குமபா²லே ஶரணம் மம ப⁴வ த்⁴ருʼதஶுகபா³லே ॥ 97 ॥ var அரணீஸுதநிப⁴
கலயாஸக்திம் கமலஜத³யிதே துலநாஶூந்யாமீம்மநுவர்யே ।
வலயாஞ்சிதகரஸரஸீஜாதே லலநாபி:⁴ ஸுரவிததே: பூஜ்யே ॥ 98 ॥

ஶ்ருʼங்க³க்ஷ்மாப்⁴ருʼத்கூடவிஹாரே துங்கா³தடபூ⁴க்ருʼதஸஞ்சாரே ।
வாசாம் தே³வி ப்ரார்தி²தமர்த²ம் ஶீக்⁴ரம் தே³ஹி ப்ரணதாயாஸ்மை ॥ 99 ॥

நாஹம் ஸோடு⁴ம் காலவிலம்ப³ம் ஶக்நோம்யம்ப³ ப்ரணதப்ரவணே ।
ஈப்ஸிதமர்த²ம் தே³ஹி ததா³ஶு த்³ருஹிணஸ்வாந்தாம்பு³ஜபா³லக்⁴ருʼணே ॥ 100 ॥

இதி ஶ்ருʼங்கே³ரி ஶ்ரீஜக³த்³கு³ரு ஶ்ரீஸச்சிதா³நந்த³ஶிவாபி⁴நவந்ருʼஸிம்ஹ-
பா⁴ரதீஸ்வாமிபி:⁴ விரசித: ஶ்ரீஶாரதா³ஶதஶ்லோகீஸ்தவ: ஸம்பூர்ண: ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top