Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Sharada Shatashlokistavah Lyrics in Telugu | Hindu Shataka

Sri Sharada Shatashlokistavah in Telugu:

శ్రీశారదాశతశ్లోకీస్తవః
కరోతు పదవిన్యాసాన్కమలాసనకామినీ ।
జిహ్వాగ్రే మమ కారుణ్యాజ్జితచన్ద్రాయుతప్రభా ॥ ౧ ॥

పాపేఽపి శారదామ్బ త్వం కృత్వా బహుకృపాం మయి ।
గరీయసీం చాపి వాఞ్ఛాం పూరయాశు కృపానిధే ॥ ౨ ॥

బహుభిస్త్వద్వదనామ్బుజముల్లేఖైః స్తోతుమార్యజనహృద్యైః ।
ప్రతిభాం ప్రయచ్ఛ మహ్యం కరుణాజలధే పయోజభవజాయే ॥ ౩ ॥

చమ్పకసుమకోరకయుక్చకితమృగీప్రేక్షణేన సంయుక్తమ్ ।
శుకకేకినినదజుష్టం వనమివ తవ భాతి వదనాబ్జమ్ ॥ ౪ ॥

నాసికాఖ్యవరశాఖయా యుతం ఖఞ్జరీటఖగయుగ్మభూషితమ్ ।
పక్వబిమ్బఫలసంయుతం శివే భాతి భూరుహ ఇవాననం తవ ॥ ౫ ॥

భక్తకేకికులతోషణవ్రతం పద్మసమ్భవహృదమ్బరాశ్రితమ్ ।
గద్యపద్యమయవారిసన్దదన్మేఘవత్తవ ముఖం విభాతి మే ॥ ౬ ॥

నేత్రోత్పలాలఙ్కృతమధ్యభాగం భ్రూవల్లికాబమ్భరపఙ్క్తిరమ్యమ్ ।
పక్ష్మాలిశైవాలయుతం విభాతి తవాస్యమేతత్సరసీవ వాణి ॥ ౭ ॥

సుచిల్లికాతోరణశోభమానం విశాలఫాలాఙ్గణరమ్యరమ్యమ్ ।
ఉత్తుఙ్గమాణిక్యకిరీటహర్మ్యం విభాతి వేశ్మేవ తవామ్బ వక్త్రమ్ ॥ ౮ ॥

నయనఝషయుతోఽయం దన్తముక్తాఫలాఢ్యో
దశనవసననామశ్రీప్రవాలప్రభాయుక్ ।
ప్రతిపదమభివృద్ధైః కాన్తిపూరైః సమేతః
శరధిరివ విభాతి త్వన్ముఖం వాక్సవిత్రి ॥ ౯ ॥

కలయ కలివిమోకం కాలకాలానుజాతే
కలయ శుభసమృద్ధిం భూమిమధ్యేఽఖిలేఽస్మిన్ ।
కలయ రుచిసమృద్ధిం స్వస్వధర్మే జనానాం
కలయ సుఖసమృద్ధిం స్వస్వధర్మే రతానామ్ ॥ ౧౦ ॥

స్ఫుర హ్రుదయసరోజే శారదే శుభ్రవర్ణే
కలశమమృతపూర్ణం మాలికాం బోధముద్రామ్ ।
సరసిజనిభహస్తైర్బిభ్రతీ పుస్తకం చ
ప్రణతహృదయమచ్ఛం కుర్వతీ తూర్ణమేవ ॥ ౧౧ ॥

పాలయ మాం కరుణాబ్ధే పరివారయుతం త్విహాపి శృఙ్గాద్రౌ ।
శారదశశినిభవదనే వరదే లఘు శారదే సదయే ॥ ౧౨ ॥

ఐన్ద్రీమాశామైన్దవీం వా కలామి-
త్యాదౌ బీజం జాతు మాతస్త్వదీయమ్ ।
వ్యాజాద్వా యో వ్యాహరేత్తస్య వక్త్రా-
ద్దివ్యా వాచో నిఃసరన్త్యప్రయత్నాత్ ॥ ౧౩ ॥

శారదే తవ పదామ్బుజయుగ్మం బోధపుష్పరసపూర్ణమజస్రమ్ ।
మామకం హృదయసంజ్ఞకమీశే నైవ ముఞ్చతు సరః కరుణాబ్ధే ॥ ౧౪ ॥

కథితాని మదీప్సితాని మాతర్ముహురగ్రే తవ శారదామ్బికే త్వమ్ ।
న హి పూరయసే చిరాయసే కిం మదఘౌఘాత్కిము శక్త్యభావతో వా ॥ ౧౫ ॥

అద్యైవ మత్ప్రార్థితమమ్బ దద్యా యది త్వపారాం కరుణాం విధాయ ।
వేలావిహీనం సుఖమాప్నుయాం హి నైవాత్ర సన్దేహలవోఽపి కశ్చిత్ ॥ ౧౬ ॥

కమనీయకవిత్వదాం జవాద్రమణీయామ్బుజతుల్యపద్యుతామ్ ।
శమనీయభయాపహారిణీం రమణీం పద్మభవస్య భావయే ॥ ౧౭ ॥

కాఙ్క్షే కమలజకామిని కమనీయైః పద్యనికురుమ్బైః ।
స్తోతుం వాచాం నికరం స్వాయత్తం కలయ జగదమ్బ ॥ ౧౮ ॥

కామం మమ ఫాలతలే లిఖతు లిపిం దుఃఖదాం విధిః సతతమ్ ।
నాహం బిభేమి మాతర్లుమ్పామి త్వత్పదాబ్జరజసా తామ్ ॥ ౧౯ ॥

కిం కల్పవృక్షముఖ్యైః కిం కరధృతమేరుణా శివేనాపి ।
కిం కమలయా చ హృది చేత్కిఙ్కరసర్వేష్టదా వాణీ ॥ ౨౦ ॥

తుఙ్గాతటనికటచరం భృఙ్గావలిగర్వహరణచణచికురమ్ ।
శ్రీశారదాభిధానం భాగ్యం మమ జయతి శృఙ్గశైలాగ్రే ॥ ౨౧ ॥

నిరణాయి మయా సమస్తశాస్త్రా-
ణ్యపి వీక్ష్య ప్రణతార్తిహారి లోకే ।
ప్రవిహాయ తవాఙ్ఘ్రిపఙ్కజాతం
న పరం వస్త్వితి వాణి నిశ్చితం తత్ ॥ ౨౨ ॥

పద్మాసనాసి ఖలు భారతి వాగధీశే
పద్మాసనప్రియతమే కరలగ్నపద్మే ।
మత్కం మనోఽమ్బుజమహో స్వయమేవ మాతః
శ్రీశారదామ్బ విజహాసి కిమత్ర వాచ్యమ్ ॥ ౨౩ ॥

ఆనీయ దివ్యకుసుమాని కిరన్తి లోకా
యే త్వత్పదాబ్జయుగలం వచసాం సవిత్రి ।
తాన్ప్రాప్తరాజపదవీంస్తరసా కిరన్తి
పౌరాఙ్గనాః కుసుమలాజచయేన నూనమ్ ॥ ౨౪ ॥

ఆజ్ఞాసీద్గౌరవీ మే తవ ఖలు కరుణావారిధిః శారదామ్బా
సాష్టాఙ్గం యోగమారాదుపదిశతి భవానౌరసః సూనురస్యాః ।
ఇత్యప్యద్యాపి మాతర్న హి ఖలు కరుణా జాయతే మయ్యనాథే
కిం వా కుర్యాం వదామ్బ ప్రణతభయహరే శారదే చాపలోఽహమ్ ॥ ౨౫ ॥

నాహం నిగృహ్య కరణాని సరోజజాత-
జాయే త్వదీయపదపఙ్కజయోర్హి సేవామ్ ।
శక్నోమి కర్తుమలసాజ్ఞశిఖామణిర్య-
త్తస్మాన్నిసర్గకరుణాం కురు మయ్యనాథే ॥ ౨౬ ॥

వాణి సరస్వతి భారతి వాగ్వాదిని వారిజాతజనిజాయే ।
కాశ్మీరపురనివాసిని కామితఫలవృన్దదాయిని నమస్తే ॥ ౨౭ ॥

శరణం త్వచ్చరణం మే నాన్యద్వాగ్దేవి నిశ్చితం త్వేతత్ ।
తస్మాత్కురు కరుణాం మయ్యనన్యశరణే ద్రుతం మాతః ॥ ౨౮ ॥

శరదభ్రసదభ్రవస్త్రవీతా కరదూరీకృతపఙ్కజాభిమానా ।
చరణామ్బుజలగ్ననాకిమౌలిర్వరదా స్యాన్మమ శారదా దయార్ద్రా ॥ ౨౯ ॥

స్థాపయ నరకేషు సదాప్యథ సుఖకాష్ఠాసు దివ్యలోకేషు ।
న హి తత్ర మే విచారః పరం తు చిత్తం తవాఙ్ఘ్రిగతమస్తు ॥ ౩౦ ॥

శృఙ్గాద్రివాసలోలే భృఙ్గాహఙ్కారహారికచభారే ।
తుఙ్గాతీరవిహారే గఙ్గాధరసోదరి ప్రసీద మమ ॥ ౩౧ ॥

ఋష్యశృఙ్గజనిభూమివిభూషే కశ్యపాదిమునివన్దితపాదే ।
పశ్యదఙ్ఘ్రిముఖపాలనలోలే వశ్యపఙ్కజభవేఽవ సదా మామ్ ॥ ౩౨ ॥

కమ్బుడమ్బరనివర్తకకణ్ఠామమ్బుధిం నిరవధి కరుణయాః ।
అమ్బుదప్రతిమకేశసమూహామమ్బుజోద్భవసఖీం కలయేఽహమ్ ॥ ౩౩ ॥

భర్మగర్వహరసంహననాభాం శర్మదాం పదసరోజనతేభ్యః ।
కర్మభక్తిముఖపద్ధతిగమ్యాం కుర్మహే మనసి పద్మజజాయామ్ ॥ ౩౪ ॥

శమ్భుసోదరి శశాఙ్కనిభాస్యే మన్దబుద్ధివితతేరపి శీఘ్రమ్ ।
వాక్ప్రదాయిని కృపామృతరాశే శృఙ్గశైలవరవాసవిలోలే ॥ ౩౫ ॥

తుష్టిమేహి వచసాం జనని త్వం మత్కృతేన విధినాఽవిధినా వా ।
ఐఞ్జపేన పరిపూరయ వాఞ్ఛాం మామకీం చ మహతీమపి శీఘ్రమ్ ॥ ౩౬ ॥

తవౌరసం సూనుమహో త్వదీయభక్తాగ్రగణ్యా మమ దేశికేన్ద్రాః ।
ప్రాహుర్యతోఽతో మయి శారదామ్బ పాప్యగ్రగణ్యేఽపి దయా విధేయా ॥ ౩౭ ॥

తవౌరసం మాం సుతమాహురార్యాస్త్వత్పాదభక్తాగ్రసరా యతోఽతః ।
సోఢ్వా మదీయాన్సకలాపరాధాన్పురో భవామ్బాశు గిరాం సవిత్రి ॥ ౩౮ ॥

భక్తేష్టపాథోనిధిపూర్ణచన్ద్రః కవిత్వమాకన్దవసన్తకాలః ।
జాడ్యాన్ధకారవ్రజపద్మబన్ధురమ్బ ప్రణామస్తవ పాదపద్మే ॥ ౩౯ ॥

ముఖామ్బుజం భాతు జగజ్జనన్యా హృదమ్బుజే మే జితచన్ద్రబిమ్బమ్ ।
రదామ్బరాధఃకృతపక్వబిమ్బం మహాఘవిధ్వంసనచఞ్చ్వజస్రమ్ ॥ ౪౦ ॥

యానేన హంసం వదనేన చన్ద్రం శ్రోణీభరాచ్ఛైలపతిం చ కామమ్ ।
కాఞ్చిద్ధసన్తీం కలయే హృదబ్జే చన్ద్రార్ధరాజద్వరకేశపాశామ్ ॥ ౪౧ ॥

విస్మృత్య దేహాదికమమ్బ సమ్యక్సముచ్చరంస్తావకమన్త్రరాజమ్ ।
తుఙ్గానదీపుణ్యతటే కదాహం సుసైకతే స్వైరగతిర్భవామి ॥ ౪౨ ॥

శ్రీశాదిసంసేవితపాదపద్మే శ్రీబోధదానవ్రతబద్ధదీక్షే ।
శ్రీకణ్ఠసోదర్యమితానుకమ్పే శ్రీశారదామ్బాశు కృపాం కురుష్వ ॥ ౪౩ ॥

హృద్యాని పద్యాని వినిఃసరన్తి త్వదఙ్ఘ్రిసమ్పూజకవక్త్రపద్మాత్ ।
వినా ప్రయత్నం తరసా న చిత్రం త్వమమ్బ యస్మాద్వచసాం సవిత్రీ ॥ ౪౪ ॥

గమాగమవివర్జితైరసుభిరన్తరఙ్గేఽనిశం
గజాస్యగుహనన్దిభిః సురవరైర్ముదా చిన్తితే ।
గజాజినధరానుజే గలితతృష్ణలోకేక్షితే
గతిం మమ శుభాం మతిం సపది దేహి వాగీశ్వరి ॥ ౪౫ ॥

జలోద్భవజభామిని ప్రణతసౌఖ్యభూమప్రదే
జడత్వవినివారణవ్రతనిషక్తచేతోఽమ్బుజే ।
జగత్త్రయనివాసిభిః సతతసేవ్యపాదామ్బుజే
జగజ్జనని శారదే జనయ సౌఖ్యమత్యద్భుతమ్ ॥ ౪౬ ॥

మదేభగమనేఽవనే నతతతేరనేకైః సుఖై-
రనారతమజామితం ప్రవణహృత్సరోజేఽమ్బికే ।
కుతో మయి కృపా న తే ప్రసరతి ప్రసన్నే వద
ప్రపఞ్చజననప్రభుప్రణయిని ప్రపద్యేఽద్య కమ్ ॥ ౪౭ ॥

కదా వా శ్రుఙ్గాద్రౌ విమలతరతుఙ్గాపరిసరే
వసన్మాతర్వాచాం శిరసి నిదధానోఽఞ్జలిపుటమ్ ।
గిరాం దేవి బ్రాహ్మి ప్రణతవరదే భారతి జవా-
త్ప్రసీదేతి క్రోశన్నిమిషమివ నేష్యామి దివసాన్ ॥ ౪౮ ॥

జగన్నాథం గఙ్గా వివిధవృజినోఘైః పరివృతం
యథాఽరక్షత్పూర్వం సకలమపి హత్వాఽఽశు దురితమ్ ।
పునశ్చాన్తే దత్త్వా కరసరసిజం పూర్ణకృపయా
జనైః సద్భిః ప్రాప్యాం పరమపదవీం ప్రాపితవతీ ॥ ౪౯ ॥

తథా శాన్తం పాపం సకలమపి కృత్వా మమ జవా-
ద్ధృదమ్భోజే లగ్నం కురు తవ పదామ్భోరుహయుగమ్ ।
కరామ్భోజే పశ్చాత్పరమకృపయా దేవి వచసాం
ప్రదత్త్వాఽఽలమ్బం మాం గమయ పదవీం నిర్మలతరామ్ ॥ ౫౦ ॥

దవీయాంసం త్వేనం పరమకృపయా దేశికముఖా-
త్సమానీయామ్బ త్వం తవ పదపయోజాతనికటమ్ ।
అవిత్వాఽఽపీయన్తం సమయమధునా దేవి భజసే
యదౌదాస్యం తర్హి త్రిజగతి మమాన్యాం వద గతిమ్ ॥ ౫౧ ॥

కామం సన్తు సురా నిరన్తరనిజధ్యానార్చనాకారిణో
లోకాన్స్వేప్సితసర్వసౌఖ్యసహితాన్కర్తుం జగత్యాం కిల ।
పూజాధ్యానజపాదిగన్ధరహితాంస్త్రాతుం పునస్త్వాం వినా
నాన్యద్దైవతమస్తిపద్మజమనఃపద్మార్భకార్కప్రభే ॥ ౫౨ ॥

కారుణ్యం మయి ధేహి మాతరనిశం పద్మోద్భవప్రేయసి
ప్రారబ్ధం మమ దుష్టమాశు శమయ ప్రజ్ఞాం శుభాం యచ్ఛ మే ।
కర్తుం కావ్యచయం రసౌఘభరితం శక్తిం దృఢాం భక్తిమ-
ప్యంహఃసఞ్చయవారిణీం తవ పదామ్భోజే కృపామ్భోనిధే ॥ ౫౩ ॥

కుర్యామద్య కిమమ్బ భక్తిరహితః పూజాం జపం తర్పణం
కిం వైరాగ్యవివేకగన్ధరహితః కుర్యాం విచారం శ్రుతేః ।
కిం యోగం ప్రకరోమి చఞ్చలమనాః శృఙ్గాద్రివాసప్రియే
త్వత్పాదప్రణతిం విహాయ న గతిర్మేఽన్యా గిరాం దేవతే ॥ ౫౪ ॥

జహ్యాన్నైవ కదాపి తావకపదం మాతర్మనో మామకం
మాన్ద్యధ్వాన్తనివారణోద్యతదినేశాఖర్వగర్వావలి ।
గౌరీనాథరమాధవాబ్జభవనైః సమ్భావ్యమానం ముదా
వాక్చాతుర్యవిధానలబ్ధసుయశఃసమ్పూరితాశాముఖమ్ ॥ ౫౫ ॥

తుఙ్గాతీరవిహారసక్తహృదయే శృఙ్గారజన్మావనే
గఙ్గాధారిముఖామరేన్ద్రవినుతేఽనఙ్గాహితాపద్ధరే ।
సఙ్గాతీతమనోవిహారరసికే గఙ్గాతరఙ్గాయితా
భృఙ్గాహఙ్కృతిభేదదక్షచికురే తుఙ్గాగిరో దేహి మే ॥ ౫౬ ॥

త్వత్పాదామ్బుజపూజనాప్తహృదయామ్భోజాతశుద్ధిర్జనః
స్వర్గం రౌరవమేవ వేత్తి కమలానాథాస్పదం దుఃఖదమ్ ।
కారాగారమవైతి చన్ద్రనగరం వాగ్దేవి కిం వర్ణనై-
ర్దృశ్యం సర్వముదీక్షతే స హి పునా రజ్జూరగాద్యైః సమమ్ ॥ ౫౭ ॥

త్వత్పాదామ్బురుహం విహాయ శరణం నాస్త్యేవ మేఽన్యద్ధ్రువం
వాచాం దేవి కృపాపయోజలనిధే కుత్రాపి వా స్థాపయ ।
అప్యూర్ధ్వం ధ్రువమణ్డలాదథ ఫణీన్ద్రాదప్యధస్తత్ర మే
త్వన్న్యస్తైహికపారలౌకికభరస్త్వాసే న కాపి వ్యథా ॥ ౫౮ ॥

త్వత్పాదామ్బురుహం హృదాఖ్యసరసిస్యాద్రూఢమూలం యదా
వక్త్రాబ్జే త్వమివామ్బ పద్మనిలయా తిష్ఠేద్గృహే నిశ్చలా ।
కీర్తిర్యాస్యతి దిక్తటానపి నృపైః సమ్పూజ్యతా స్యాత్తదా
వాదే సర్వనయేష్వపి ప్రతిభటాన్దూరీకరోత్యేవ హి ॥ ౫౯ ॥

మాతస్త్వత్పదవైభవం నిగదితుం ప్రారభ్య నాగేశ్వరా-
స్వప్నాచార్యకవీన్దుశేఖరదినేశాద్యాః ప్రభగ్నా ముహుః ।
క్వాహం తత్కథనే జడేష్వచరమః కారుణ్యపాథోనిధే
వాచాం దేవి సుతస్య సాహసమిదం క్షన్తవ్యమేవామ్బయా ॥ ౬౦ ॥

మాతః శృఙ్గపురీనివాసరసికే మాతఙ్గకుమ్భస్తని
ప్రాణాయామముఖైర్వినాపి మనసః స్థైర్యం ద్రుతం దేహి మే ।
యేనాహం సుఖమన్యదుర్లభమహోరాత్రం భజామ్యన్వహం
ప్రాప్స్యామ్యాత్మపరైకబోధమచలం నిఃసంశయం శారదే ॥ ౬౧ ॥

వేదాభ్యాసజడోఽపి యత్కరసరోజాతగ్రహాత్పద్మభూ-
శ్చిత్రం విశ్వమిదం తనోతి వివిధం వీతక్రియం సక్రియమ్ ।
తాం తుఙ్గాతటవాససక్తహృదయాం శ్రీచక్రరాజాలయాం
శ్రీమచ్ఛఙ్కరదేశికేన్ద్రవినుతాం శ్రీశారదామ్బాం భజే ॥ ౬౨ ॥

వైరాగ్యం దృఢమమ్బ దేహి విషయేష్వాద్యన్తదుఃఖప్రదే-
ష్వామ్నాయాన్తవిచారణే స్తిరతరాం చాస్థాం కృపావారిధే ।
ప్రత్యగ్బ్రహ్మణి చిత్తసంస్థితివిధిం సమ్బోధయాశ్వేవ మాం
త్వం బ్రూషే సకలం మమేతి గురవః ప్రాహుర్యతః శారదే ॥ ౬౩ ॥

కమలాసనవరకామిని కరధృతచిన్ముద్రికే కృపామ్భోధే ।
కరకలితామలకాభం తత్త్వం మాం బోధయతు జగదమ్బ ॥ ౬౪ ॥

కరవిధృతకీరడిమ్భాం శరదభ్రసధర్మవస్త్రసంవీతామ్ ।
వరదాననిరతపాణిం సురదాం ప్రణమామి శారదాం సదయామ్ ॥ ౬౫ ॥

కామాక్షీవిపులాక్షీమీనాక్షీత్యాదినామభిర్మాతః ।
కాఞ్చీకాశీమధురాపురేషు భాసి త్వమేవ వాగ్జనని ॥ ౬౬ ॥

చన్ద్రార్ధశేఖరాపరరూపశ్రీశఙ్కరార్యకరపూజ్యే ।
చన్ద్రార్ధకృతవతంసే చన్దనదిగ్ధే నమామి వాణి పదే ॥ ౬౭ ॥

జయ జయ చిన్ముద్రకరే జయ జయ శృఙ్గాద్రివిహరణవ్యగ్రే ।
జయ జయ పద్మజజాయే జయ జయ జగదమ్బ శారదే సదయే ॥ ౬౮ ॥

దుర్వసనదత్తశాపప్రతిపాలనలక్ష్యతః సమస్తానామ్ ।
రక్షార్థమవనిమధ్యే కృతచిరవాసాం నమామి వాగ్దేవీమ్ ॥ ౬౯ ॥

నవనవకవనసమర్థం పటుతరవాగ్ధూతవాసవాచార్యమ్ ।
వనజాసనవరమానిని వరదే కురు శీఘ్రమఙ్ఘ్రినతమ్ ॥ ౭౦ ॥

భగవత్పదమణ్డనయోర్వాదమహే సకలలోకచిత్రకరే ।
అఙ్గీకృతమాధ్యస్థ్యాం జగదమ్బాం నౌమి శారదాం సదయామ్ ॥ ౭౧ ॥

సేవాపూజానమనవిధయః సన్తు దూరే నితాన్తం
కాదాచిత్కా స్మృతిరపి పదామ్భోజయుగ్మస్య తేఽమ్బ ।
మూకం రఙ్కం కలయతి సురాచార్యమిన్ద్రం చ వాచా
లక్ష్మ్యా లోకో న చ కలయతే తాం కలేః కిం హి దౌఃస్థ్యమ్ ॥ ౭౨ ॥

ఆశావస్త్రః సదాత్మన్యవిరతహృదయస్త్యక్తసర్వానురాగః
కాయే చక్షుర్ముఖేష్వప్యనుదితమమతః క్వాపి కస్మింశ్చ కాలే ।
శైలాగ్రేఽరణ్యకోణే క్వచిదపి పులినే క్వాపి రేవాతటే వా
గఙ్గాతీరేఽథ తుఙ్గాతటభువి చ కదా స్వైరచారీ భవేయమ్ ॥ ౭౩ ॥

కల్పన్తాం కామ్యసిద్‍ధ్యై కలిమలహతయే చాక్షయైశ్వర్యసిద్ధ్యై
కారుణ్యాపారపూరాః కమలభవమనోమోదదానవ్రతాఢ్యాః
కాత్యాయన్యబ్ధికన్యాముఖసురరమణీకాఙ్క్ష్యమాణాః కవిత్వ-
ప్రాగ్భారామ్భోధిరాకాహిమకరకిరణాః శారదామ్బాకటాక్షాః ॥ ౭౪ ॥

కల్పాదౌ తన్మహిమ్నా కతిపయదివసేష్వేవ లుప్తేషు మార్గే-
ష్వామ్నాయప్రోదితేషు ప్రవరసురగణైః ప్రార్థితః పార్వతీశః ।
ఆమ్నాయాధ్వప్రవృద్‍ధ్యై యతివరవపుషాగత్య యాం శృఙ్గశైలే
సంస్థాప్యార్చాం ప్రచక్రే నివసతు వదనే శారదా సాదరం సా ॥ ౭౫ ॥

తిష్ఠామ్యత్రైవ మాతస్తవ పదయుగలం వీక్షమాణః ప్రమోదా-
న్నాహం త్యక్త్వా తవాఙ్ఘ్రిం సకలసుఖకరం క్వాపి గచ్ఛామి నూనమ్ ।
ఛాయాం మత్కాం విధత్స్వ ప్రవచననమనధ్యానపూజాసు శక్తాం
శుద్ధామేకాం త్రిలోకీజననపటువిధిప్రాణకాన్తే నమస్తే ॥ ౭౬ ॥

త్వద్బీజే వర్తమానే వదనసరసిజే దుర్లభం కిం నరాణాం
ధర్మో వాఽర్థశ్చ కామోఽప్యథ చ సకలసన్త్యాగసాధ్యశ్చ మోక్షః ।
కామ్యం వా సార్వభౌమ్యం కమలజదయితేఽహేతుకారుణ్యపూర్ణే
శృఙ్గాద్ర్యావాసలోలే భవతి సురవరారాధ్యపాదారవిన్దే ॥ ౭౭ ॥

దృష్ట్వా త్వత్పాదపఙ్కేరుహనమనవిధావుద్యతాన్భక్తలోకా-
న్దూరం గచ్ఛన్తి రోగా హరిమివ హరిణా వీక్ష్య యద్వత్సుదూరమ్ ।
కాలః కుత్రాపి లీనో భవతి దినకరే ప్రోద్యమానే తమోవ-
త్సౌఖ్యం చాయుర్యథాబ్జం వికసతి వచసాం దేవి శృఙ్గాద్రివాసే ॥ ౭౮ ॥

నాహం త్వత్పాదపూజామిహ గురుచరణారాధనం చాప్యకార్షం
నాశ్రౌషం తత్త్వశాస్త్రం న చ ఖలు మనసః స్థైర్యలేశోఽపి కశ్చిత్ ।
నో వైరాగ్యం వివేకో న చ మమ సుదృఢా మోక్షకాఙ్క్షాఽపి నూనం
మాతః కావా గతిర్మే సరసిజభవనప్రాణకాన్తే న జానే ॥ ౭౯ ॥

నౌమి త్వాం శైవవర్యాః శివ ఇతి గణనాథార్చకా విఘ్నహర్తే-
త్యార్యేత్యమ్బాఙ్ఘ్రిసక్తా హరిభజనరతా విష్ణురిత్యామనన్తి ।
యాం తాం సర్వస్వరూపాం సకలమునిమనఃపద్మసఞ్చారశీలాం
శృఙ్గాద్ర్యావాసలోలాం కమలజమహిషీం శారదాం పారదాభామ్ ॥ ౮౦ ॥

యః కశ్చిద్బుద్ధిహీనోఽప్యవిదితనమనధ్యానపూజావిధానః
కుర్యాద్యద్యమ్బ సేవాం తవ పదసరసీజాతసేవారతస్య ।
చిత్రం తస్యాస్యమధ్యాత్ప్రసరతి కవితా వాహినీవామరాణాం
సాలఙ్కారా సువర్ణా సరసపదయుతా యత్నలేశం వినైవ ॥ ౮౧ ॥

యాచన్తే నమ్రలోకా వివిధగురురుజాక్రాన్తదేహాః పిశాచై-
రావిష్టాఙ్గాశ్చ తత్తజ్జనితబహుతరక్లేశనాశాయ శీఘ్రమ్ ।
కిం కుర్యాం మన్త్రయన్త్రప్రముఖవిధిపరిజ్ఞానశూన్యశ్చికిత్సాం
కర్తుం న త్వత్పదాబ్జస్మరణలవమృతే వాణి జానేఽత్ర కిఞ్చిత్ ॥ ౮౨ ॥

రాగద్వేషాదిదోషైః సతతవిరహితైః శాన్తిదాన్త్యాదియుక్తై-
రాచార్యాఙ్ఘ్ర్యబ్జసేవాకరణపటుతరైర్లభ్యపాదారవిన్దా ।
ముద్రాస్రక్కుమ్భవిద్యాః కరసలిలరుహైః సన్దధానా పురస్తా-
దాస్తాం వాగ్దేవతా నః కలికృతవివిధాపత్తివిధ్వంసనాయ ॥ ౮౩ ॥

వారయ పాపకదమ్బం తారయ సంసారసాగరం తరసా ।
శోధయ చిత్తసరోజం బోధయ పరతత్త్వమాశు మామమ్బ ॥ ౮౪ ॥

సచ్చిద్రూపాత్మనిష్ఠః ప్రగలితసకలాక్షాదివృత్తిః శయానో
భుఞ్జానః సత్యసౌఖ్యం తదితరసుఖతః ప్రాప్తనీరాగభావః ।
పాషాణే వాథ తల్పే వనభువి సదనే పార్థివస్యాఽశ్మహేమ్నో-
ర్నార్యాం మృత్యౌ చ తుల్యః సతతసుఖిమనాః స్యాం కదా శారదామ్బ ॥ ౮౫ ॥

కిం పాఠయేయం లఘుచన్ద్రికాం వా కిం వా త్యజేయం సకలప్రపఞ్చమ్ ।
స్వప్నేఽద్య మే బ్రూహి కిమత్ర కార్యం డోలాయితం మామకమమ్బ చేతః ॥ ౮౬ ॥

త్యాగే వాఽధ్యాపనే వా మమ ఖలు న గిరాం దేవి కాప్యస్తి శక్తి-
స్త్వం వై సర్వత్ర హేతుర్యదసి నిరవధిర్వారిరాశిః కృపాయాః ।
తస్మాత్స్వప్నేఽద్య కార్యం మమ ఖలు నిఖిలం బోధయైవం కురుష్వే-
త్యజ్ఞానాం బోధనార్థం త్వమిహ బహువిధా అమ్బ మూర్తీర్బిభర్షి ॥ ౮౭ ॥

వితర విధిప్రేయసి మే విమలధియం వాఞ్ఛితం చ తరసైవ ।
విష్ణుముఖామరవన్ద్యే విధుబిమ్బసమానవదనకఞ్జాతే ॥ ౮౮ ॥

శారదనీరదసన్నిభవసనే వనజాసనాన్తరఙ్గచరే ।
వరటావల్లభయానే వరదే వాగ్దేవి శారదే పాహి ॥ ౮౯ ॥

సప్తదశఘస్రమవిరతమీశేన సమస్తవిద్యానామ్ ।
విరచితవాదాం కుతుకాత్సామోదం నౌమి వాగ్జననీమ్ ॥ ౯౦ ॥

సురవరనిషేవ్యపాదే సుఖలవాధూతకేకికులనినదే
సురవనవిహారబలదే సురవరదే పాహి శారదే సురదే ॥ ౯౧ ॥

కున్దరదనేఽమ్బ వాణి ముకున్దరవీన్ద్వాదిదేవవర్యేడ్యే ।
కున్దరకృపావశాన్ముకున్దవరాద్యాంశ్చ మే నిధీన్దేహి ॥ ౯౨ ॥

స్ఫురశరదిన్దుప్రతిభటవదనే వాగ్దేవి మామకే మనసి ।
వరదాననిరతపాణే సరసిజనయనే సరోజజాతసఖి ॥ ౯౩ ॥

అస్థిరభక్తేర్మమ దేవి గిరాం శీఘ్రం దత్త్వా కాఞ్చిత్సిద్ధిమ్ ।
కురు సుదృఢాం మమ తవ పాదాబ్జే భక్తిం శృఙ్గగిరీన్ద్రనివాసే ॥ ౯౪ ॥

సహమానసోదరి సహ ప్రణ్తకృతా మానహీనమన్తుతతీః ।
సహమానసోదరీత్వం త్యజ వా యుక్తం యదత్ర కురు వాణి ॥ ౯౫ ॥

వలభిన్ముఖనిర్జరవరసేవ్యే కలవచనన్యక్కృతపికరావే ।
జలజప్రతిభటపదయుగరమ్యే కలయ ప్రవరం కృతినామేనమ్ ॥ ౯౬ ॥

కరవిలసద్వరపుస్తకమాలే శరదబ్జాహఙ్కృతిహరచేలే ।
అరణీసుమనిభకుఙ్కుమఫాలే శరణం మమ భవ ధృతశుకబాలే ॥ ౯౭ ॥ var అరణీసుతనిభ
కలయాసక్తిం కమలజదయితే తులనాశూన్యామీమ్మనువర్యే ।
వలయాఞ్చితకరసరసీజాతే లలనాభిః సురవితతేః పూజ్యే ॥ ౯౮ ॥

శృఙ్గక్ష్మాభృత్కూటవిహారే తుఙ్గాతటభూకృతసఞ్చారే ।
వాచాం దేవి ప్రార్థితమర్థం శీఘ్రం దేహి ప్రణతాయాస్మై ॥ ౯౯ ॥

నాహం సోఢుం కాలవిలమ్బం శక్నోమ్యమ్బ ప్రణతప్రవణే ।
ఈప్సితమర్థం దేహి తదాశు ద్రుహిణస్వాన్తామ్బుజబాలఘృణే ॥ ౧౦౦ ॥

ఇతి శృఙ్గేరి శ్రీజగద్గురు శ్రీసచ్చిదానన్దశివాభినవనృసింహ-
భారతీస్వామిభిః విరచితః శ్రీశారదాశతశ్లోకీస్తవః సమ్పూర్ణః ।

Shri Sharada Shatashlokistavah Lyrics in Telugu | Hindu Shataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top