Home / Ashtottara Shatanama / Shri Shodashi Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Durga Slokam

Shri Shodashi Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Durga Slokam

Shri Shodashishatanama Stotram Punjabi Lyrics:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋਡਸ਼ੀਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਭਗੁਰੁਵਾਚ -
ਚਤੁਰ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰ ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਵਦ ਮਯਿ ਪ੍ਰਭੋ ।
ਯਸ੍ਯਾਨੁਸ਼੍ਠਾਨਮਾਤ੍ਰੇਣ ਨਰੋ ਭਕ੍ਤਿਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਵਾਚ -
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ੍ਨਾਮਾਕਸ਼੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਮ੍ ।
ਗੁਹ੍ਯਾਦ੍ਗੁਹ੍ਯਤਰਂ ਗੁਹ੍ਯਂ ਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯਾਃ ਪਰਿਕੀਰ੍ਤਿਤਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋਡਸ਼੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰਸ਼ਿਃ
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋਡਸ਼ੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਸਿਦ੍ਧਯੇ
ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ॐ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸ਼ੋਡਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਾ ਤ੍ਰਿਤਯਾ ਤ੍ਰਯੀ ।
ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਸੁਮੁਖੀ ਸੇਵ੍ਯਾ ਸਾਮਵੇਦਪਰਾਯਣਾ ॥ ੩ ॥

ਸ਼ਾਰਦਾ ਸ਼ਬ੍ਦਨਿਲਯਾ ਸਾਗਰਾ ਸਰਿਦਮ੍ਬਰਾ ।
ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਤਨੁਸ੍ਸਾਧ੍ਵੀ ਸ਼ਿਵਧ੍ਯਾਨਪਰਾਯਣਾ ॥ ੪ ॥

ਸ੍ਵਾਮਿਨੀ ਸ਼ਮ੍ਭੁਵਨਿਤਾ ਸ਼ਾਮ੍ਭਵੀ ਚ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ।
ਸਮੁਦ੍ਰਮਥਿਨੀ ਸ਼ੀਘ੍ਰਗਾਮਿਨੀ ਸ਼ੀਘ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ॥ ੫ ॥

ਸਾਧੁਸੇਵ੍ਯਾ ਸਾਧੁਗਮ੍ਯਾ ਸਾਧੁਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਮਾਨਸਾ ।
ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਧਾਰਿਣੀ ਖਰ੍ਵਾ ਖਡ੍ਗਖਰ੍ਪਰਧਾਰਿਣੀ ॥ ੬ ॥

ਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਗਭਾਵਰਹਿਤਾ ਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਗਪਰਿਚਾਰਿਕਾ ।
ਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਗਾ ਚ ਸ਼ਡਙ੍ਗਾ ਚ ਸ਼ੋਢਾ ਸ਼ੋਡਸ਼ਵਾਰ੍ਸ਼ਿਕੀ ॥ ੭ ॥

ਕ੍ਰਤੁਰੂਪਾ ਕ੍ਰਤੁਮਯੀ ऋਭੁਕ੍ਸ਼ਕ੍ਰਤੁਮਣ੍ਡਿਤਾ ।
ਕਵਰ੍ਗਾਦਿ ਪਵਰ੍ਗਾਨ੍ਤਾ ਅਨ੍ਤਸ੍ਥਾਨਨ੍ਤਰੂਪਿਣੀ ॥ ੮ ॥

ਅਕਾਰਾਕਾਰਰਹਿਤਾ ਕਾਲਮਤ੍ਯੁਜਰਾਪਹਾ ।
ਤਨ੍ਵੀ ਤਤ੍ਤ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਤਾਰਾ ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਸ਼ਾ ਜ੍ਞਾਨਰੂਪਿਣੀ ॥ ੯ ॥

ਕਾਲੀ ਕਰਾਲੀ ਕਾਮੇਸ਼ੀ ਛਾਯਾ ਸਂਜ੍ਞਾਪ੍ਯਰੁਨ੍ਧਤੀ ।
ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾ ਮਹਾਵੇਗਾ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹਾ ਮਹੋਦਰੀ ॥ ੧੦ ॥

ਮੇਘਾ ਬਲਾਕਾ ਵਿਮਲਾ ਵਿਮਲਜ੍ਞਾਨਦਾਯਿਨੀ ।
ਗੌਰੀ ਵਸੁਨ੍ਧਰਾ ਗੋਪ੍ਤ੍ਰੀ ਗਵਾਮ੍ਪਤਿਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ ॥ ੧੧ ॥

ਭਗਾਙ੍ਗਾ ਭਗਰੂਪਾ ਚ ਭਕ੍ਤਿਭਾਵਪਰਾਯਣਾ ।
ਛਿਨ੍ਨਮਸ੍ਤਾ ਮਹਾਧੂਮਾ ਤਥਾ ਧੂਮ੍ਰਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੧੨ ॥

ਧਰ੍ਮਕਰ੍ਮਾਦਿ ਰਹਿਤਾ ਧਰ੍ਮਕਰ੍ਮਪਰਾਯਣਾ ।
ਸੀਤਾ ਮਾਤਙ੍ਗਿਨੀ ਮੇਧਾ ਮਧੁਦੈਤ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੩ ॥

ਭੈਰਵੀ ਭੁਵਨਾ ਮਾਤਾऽਭਯਦਾ ਭਵਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਭਾਵੁਕਾ ਬਗਲਾ ਕਤ੍ਯਾ ਬਾਲਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੪ ॥

ਰੋਹਿਣੀ ਰੇਵਤੀ ਰਮ੍ਯਾ ਰਮ੍ਭਾ ਰਾਵਣਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਸ਼ਤਯਜ੍ਞਮਯੀ ਸਤ੍ਤ੍ਵਾ ਸ਼ਤਕ੍ਰਤੁਵਰਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੫ ॥

ਸ਼ਤਚਨ੍ਦ੍ਰਾਨਨਾ ਦੇਵੀ ਸਹਸ੍ਰਾਦਿਤ੍ਯਸਨ੍ਨਿਭਾ ।
ਸੋਮਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਨਯਨਾ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਾਵਤਾ ॥ ੧੬ ॥

ਅਰ੍ਧੇਨ੍ਦੁਧਾਰਿਣੀ ਮਤ੍ਤਾ ਮਦਿਰਾ ਮਦਿਰੇਕ੍ਸ਼ਣਾ ।
ਇਤਿ ਤੇ ਕਥਿਤਂ ਗੋਪ੍ਯਂ ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਮ੍ ॥ ੧੭ ॥

ਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯਾਃ ਸਰ੍ਵਦਂ ਸੇਵ੍ਯਂ ਮਹਾਪਾਤਕਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਗੋਪਨੀਯਂ ਗੋਪਨੀਯਂ ਗੋਪਨੀਯਂ ਕਲੌ ਯੁਗੇ ॥ ੧੮ ॥

ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਪਾਠਸ੍ਯ ਫਲਂ ਯਦ੍ਵੈ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਮ੍ ।
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਕੋਟਿਗੁਣਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਸ੍ਤਵਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਨਾਤ੍ ॥ ੧੯ ॥

ਪਠੇਤ੍ਸਦਾ ਭਕ੍ਤਿਯੁਤੋ ਨਰੋ ਯੋ ਨਿਸ਼ੀਥਕਾਲੇऽਪ੍ਯਰੁਣੋਦਯੇ ਵਾ ।
ਪ੍ਰਦੋਸ਼ਕਾਲੇ ਨਵਮੀਦਿਨੇऽਥਵਾ ਲਭੇਤ ਭੋਗਾਨ੍ਪਰਮਾਦ੍ਭੁਤਾਨ੍ਪ੍ਰਿਯਾਨ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਇਤਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਯਾਮਲੇ ਪੂਰ੍ਵਖਣ੍ਡੇ ਸ਼ੋਡਸ਼੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ॥

Also Read:

Shri Shodashi Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment