Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Shyama Deva Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Sri Shyama Devashtottara Shatanama Stotram English Lyrics:

॥ srisyamadevastottarasatanamastotram ॥

anadyanto hyanantasrirakasaga ihagamah ।
ititrata cogradanda utikrdrnasodhanah ॥ 1 ॥

ekaradaitihasikyamrgya osadhiviryadah ।
aupanisadom’suman kesapriyah kalyanavrttidah ॥ 2 ॥

kalikale’dbhutacintyasaktisali krtipriyah ।
khatugramakrtasthanah khatuyatrajanapriyah ॥ 3 ॥

gunadhyo gunisamraksi grahabhitivinasakah ।
ghatanapriyascandraramyah chatradhari jayapradah ॥ 4 ॥

jhatityascaryakari ca tupkrodhi thakuraprabhuh ।
dakinitrasanirhari dhundhariksetramadhyagah ॥ 5 ॥

nakaraivadurlaksyapadastejastaponidhih ।
tapaniyabhusanadhyo thutkarapahatasurah ॥ 6 ॥

drdhavrato drdhapremi data danavidhipriyah ।
dhiro dhirapriyo dhiman dhidata dhanyavardhanah ॥ 7 ॥

dhatripriyo dhairyadata nyayakaro natipriyah ।
pamaranamapi trata papahari pasupradah ॥ 8 ॥

phalgune’phalgudata ca bahubahurbhayapahah ।
bhaktapriyo bhaktasakho bhaktabhavapraposakah ॥ 9 ॥

bhaktido bhaktavacasam srota ca bhajanapriyah ।
mitabhasi mrsadvesi yajnapremi yamapriyah ॥ 10 ॥

ramyamandiramadhyastho lilaya bahurupadhrk ।
visalabhalatilakah saranagatavatsalah ॥ 11 ॥

satkarmavidyah santanadata tu havanapriyah ।
srisyamadevo brahmanyo balakesarpanapriyah ॥ 12 ॥

dampatyaksemakarta ca subhosnisi sadarthakrt ।
usiravasitajalapriyah ketakigandhabhut ॥ 13 ॥

kausumbhavarnavastradhyah kesaralepanapriyah ।
aayataksah sudiptaksah sunasa vitatasravah ॥ 14 ॥

srngarahrdyo lokeso varvarakarakesavan ।
darsaniyatamah syamah sulalatah suvikramah ॥ 15 ॥

kiriti maniratnadhyo makarakrtikundali ।
svetadhvajah smitamukho bhaktanamabhayankarah ॥ 16 ॥

bhaktanam palanarthaya nanavesadharo’naghah ।
satyapriyah pranadata satyasakhyah sadavasuh ॥ 17 ॥

dvadasitithisamsevyah sajyacurnelimapriyah ।
srimadbhagavatasvadarasiko bhutivardhanah ॥ 18 ॥

॥ phalasrutih ॥

astottarasatam namna prabhoh syamasya sevyatam ।
ksemah sivam rogadosanivrttiranubhuyatam ॥ 19 ॥

srisyamakrpaya hyetannamnamastottaram satam ।
gopalacandramisrastu loke pracikasacchubham ॥ 20 ॥

॥ iti srisyamadevastottarasatanamastotram ॥

Also Read:

Shri Shyama Deva Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Shyama Deva Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top