Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Shyama Deva Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Shyama Devashtottara Shatanama Stotram Kannada Lyrics:

॥ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮದೇವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅನಾದ್ಯನ್ತೋ ಹ್ಯನನ್ತಶ್ರೀರಾಕಾಶಗ ಇಹಾಗಮಃ ।
ಈತಿತ್ರಾತಾ ಚೋಗ್ರದಂಡ ಊತಿಕೃದೃಣಶೋಧನಃ ॥ 1 ॥

ಏಕರಾಡೈತಿಹಾಸಿಕ್ಯಮೃಗ್ಯ ಓಷಧಿವೀರ್ಯದಃ ।
ಔಪನಿಷದೋಂಽಶುಮಾನ್ ಕೇಶಪ್ರಿಯಃ ಕಲ್ಯಾಣವೃತ್ತಿದಃ ॥ 2 ॥

ಕಲಿಕಾಲೇಽದ್ಭುತಾಚಿನ್ತ್ಯಶಕ್ತಿಶಾಲೀ ಕೃತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಖಾಟೂಗ್ರಾಮಕೃತಸ್ಥಾನಃ ಖಾಟೂಯಾತ್ರಾಜನಪ್ರಿಯಃ ॥ 3 ॥

ಗುಣಾಢ್ಯೋ ಗುಣಿಸಂರಕ್ಷೀ ಗ್ರಹಭೀತಿವಿನಾಶಕಃ ।
ಘಟನಾಪ್ರಿಯಶ್ಚನ್ದ್ರರಮ್ಯಃ ಛತ್ರಧಾರೀ ಜಯಪ್ರದಃ ॥ 4 ॥

ಝಟಿತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕಾರೀ ಚ ಟುಪ್ಕ್ರೋಧೀ ಠಾಕುರಪ್ರಭುಃ ।
ಡಾಕಿನೀತ್ರಾಸನಿರ್ಹಾರೀ ಢುಂಢಾರಿಕ್ಷೇತ್ರಮಧ್ಯಗಃ ॥ 5 ॥

ಣಕಾರೈವದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯಪದಸ್ತೇಜಸ್ತಪೋನಿಧಿಃ ।
ತಪನೀಯಾಭೂಷಣಾಢ್ಯೋ ಥೂತ್ಕಾರಾಪಹತಾಸುರಃ ॥ 6 ॥

ದೃಢವ್ರತೋ ದೃಢಪ್ರೇಮೀ ದಾತಾ ದಾನವಿಧಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಧೀರೋ ಧೀರಪ್ರಿಯೋ ಧೀಮಾನ್ ಧೀದಾತಾ ಧಾನ್ಯವರ್ಧನಃ ॥ 7 ॥

ಧಾತ್ರೀಪ್ರಿಯೋ ಧೈರ್ಯದಾತಾ ನ್ಯಾಯಕಾರೋ ನತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಪಾಮರಾಣಾಮಪಿ ತ್ರಾತಾ ಪಾಪಹಾರೀ ಪಶುಪ್ರದಃ ॥ 8 ॥

ಫಾಲ್ಗುನೇಽಫಲ್ಗುದಾತಾ ಚ ಬಹುಬಾಹುರ್ಭಯಾಪಹಃ ।
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೋ ಭಕ್ತಸಖೋ ಭಕ್ತಭಾವಪ್ರಪೋಷಕಃ ॥ 9 ॥

ಭಕ್ತಿದೋ ಭಕ್ತವಚಸಾಂ ಶ್ರೋತಾ ಚ ಭಜನಪ್ರಿಯಃ ।
ಮಿತಭಾಷೀ ಮೃಷಾದ್ವೇಷೀ ಯಜ್ಞಪ್ರೇಮೀ ಯಮಪ್ರಿಯಃ ॥ 10 ॥

ರಮ್ಯಮನ್ದಿರಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಲೀಲಯಾ ಬಹುರೂಪಧೃಕ್ ।
ವಿಶಾಲಭಾಲತಿಲಕಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ ॥ 11 ॥

ಷಟ್ಕರ್ಮವಿದ್ಯಃ ಸನ್ತಾನದಾತಾ ತು ಹವನಪ್ರಿಯಃ ।
ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮದೇವೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬಾಲಕೇಶಾರ್ಪಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 12 ॥

ದಾಮ್ಪತ್ಯಕ್ಷೇಮಕರ್ತಾ ಚ ಶುಭೋಷ್ಣೀಷೀ ಸದರ್ಥಕೃತ್ ।
ಉಶೀರವಾಸಿತಜಲಪ್ರಿಯಃ ಕೇತಕಿಗನ್ಧಭೂತ್ ॥ 13 ॥

ಕೌಸುಮ್ಭವರ್ಣವಸ್ತ್ರಾಢ್ಯಃ ಕೇಸರಾಲೇಪನಪ್ರಿಯಃ ।
ಅಆಯತಾಕ್ಷಃ ಸುದೀಪ್ತಾಕ್ಷಃ ಸುನಾಸಾ ವಿತತಶ್ರವಾಃ ॥ 14 ॥

ಶೃಂಗಾರಹೃದ್ಯೋ ಲೋಕೇಶೋ ವರ್ವರಾಕಾರಕೇಶವಾನ್ ।
ದರ್ಶನೀಯತಮಃ ಶ್ಯಾಮಃ ಸುಲಲಾಟಃ ಸುವಿಕ್ರಮಃ ॥ 15 ॥

ಕಿರೀಟೀ ಮಣಿರತ್ನಾಢ್ಯೋ ಮಕರಾಕೃತಿಕುಂಡಲೀ ।
ಶ್ವೇತಧ್ವಜಃ ಸ್ಮಿತಮುಖೋ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಂಕರಃ ॥ 16 ॥

ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪಾಲನಾರ್ಥಾಯ ನಾನಾವೇಷಧರೋಽನಘಃ ।
ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಾಣದಾತಾ ಸತ್ಯಸಖ್ಯಃ ಸದಾವಸುಃ ॥ 17 ॥

ದ್ವಾದಶೀತಿಥಿಸಂಸೇವ್ಯಃ ಸಾಜ್ಯಚೂರ್ಣೇಲಿಮಪ್ರಿಯಃ ।
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾಸ್ವಾದರಸಿಕೋ ಭೂತಿವರ್ಧನಃ ॥ 18 ॥

॥ ಫಲಶ್ರುತಿಃ ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾ ಪ್ರಭೋಃ ಶ್ಯಾಮಸ್ಯ ಸೇವ್ಯತಾಮ್ ।
ಕ್ಷೇಮಃ ಶಿವಂ ರೋಗದೋಷನಿವೃತ್ತಿರನುಭೂಯತಾಮ್ ॥ 19 ॥

ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮಕೃಪಯಾ ಹ್ಯೇತನ್ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಗೋಪಾಲಚನ್ದ್ರಮಿಶ್ರಸ್ತು ಲೋಕೇ ಪ್ರಾಚೀಕಶಚ್ಛುಭಮ್ ॥ 20 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮದೇವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

Also Read:

Shri Shyama Deva Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Shyama Deva Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top