Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Surya Bhagwan Slokam

Surya is a Sanskrit word which means Sun. Surya Bhagwan is also knows as Adithya, Bhaskara, Divakara, Surya Narayanan, Shiva Surya and many more.

Sri Surya Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಸೂರ್ಯ ಬೀಜ ಮನ್ತ್ರ – ಓಂ ಹ್ರಾँ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೌಂ ಸಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥

ಅರುಣಾಯ ಶರಣ್ಯಾಯ ಕರುಣಾರಸಸಿನ್ಧವೇ ।
ಅಸಮಾನಬಲಾಯಾಽರ್ತರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 1 ॥

ಆದಿತ್ಯಾಯಾಽದಿಭೂತಾಯ ಅಖಿಲಾಗಮವೇದಿನೇ ।
ಅಚ್ಯುತಾಯಾಽಖಿಲಜ್ಞಾಯ ಅನನ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 2 ॥

ಇನಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ಇಜ್ಯಾಯೈನ್ದ್ರಾಯ ಭಾನವೇ ।
ಇನ್ದಿರಾಮನ್ದಿರಾಪ್ತಾಯ ವನ್ದನೀಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 3 ॥

ಈಶಾಯ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುವರ್ಚಸೇ ।
ವಸುಪ್ರದಾಯ ವಸವೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 4 ॥

ಉಜ್ಜ್ವಲಾಯೋಗ್ರರೂಪಾಯ ಊರ್ಧ್ವಗಾಯ ವಿವಸ್ವತೇ ।
ಉದ್ಯತ್ಕಿರಣಜಾಲಾಯ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 5 ॥

ಊರ್ಜಸ್ವಲಾಯ ವೀರಾಯ ನಿರ್ಜರಾಯ ಜಯಾಯ ಚ ।
ಊರುದ್ವಯಾಭಾವರೂಪಯುಕ್ತಸಾರಥಯೇ ನಮಃ ॥ 6 ॥

ಋಷಿವನ್ದ್ಯಾಯ ರುಗ್ಘನ್ತ್ರೇ ಋಕ್ಷಚಕ್ರಚರಾಯ ಚ ।
ಋಜುಸ್ವಭಾವಚಿತ್ತಾಯ ನಿತ್ಯಸ್ತುತ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 7 ॥

ಋಕಾರಮಾತೃಕಾವರ್ಣರೂಪಾಯೋಜ್ಜ್ವಲತೇಜಸೇ ।
ಋಕ್ಷಾಧಿನಾಥಮಿತ್ರಾಯ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 8 ॥

ಲುಪ್ತದನ್ತಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ಕಾನ್ತಿದಾಯ ಘನಾಯ ಚ ।
ಕನತ್ಕನಕಭೂಷಾಯ ಖದ್ಯೋತಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 9 ॥

ಲೂನಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಅಪವರ್ಗಪ್ರದಾಯಾಽರ್ತಶರಣ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಏಕಾಕಿನೇ ಭಗವತೇ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕಾರಿಣೇ ।
ಗುಣಾತ್ಮನೇ ಘೃಣಿಭೃತೇ ಬೃಹತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ॥ 11 ॥

ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಹರಿದಶ್ವಾಯ ಶೌರಯೇ ।
ದಶದಿಕ್ಸಮ್ಪ್ರಕಾಶಾಯ ಭಕ್ತವಶ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 12 ॥

ಓಜಸ್ಕರಾಯ ಜಯಿನೇ ಜಗದಾನನ್ದಹೇತವೇ ।
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾವ್ಯಾಧಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 13 ॥

ಓಉನ್ನತ್ಯಪದಸಂಚಾರರಥಸ್ಥಾಯಾತ್ಮರೂಪಿನೇ ।
ಕಮನೀಯಕರಾಯಾಽಬ್ಜವಲ್ಲಭಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 14 ॥

ಅನ್ತರ್ಬಹಿಃಪ್ರಕಾಶಾಯ ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಯಾಽತ್ಮರೂಪಿಣೇ ।
ಅಚ್ಯುತಾಯ ಸುರೇಷಾಯ ಪರಸ್ಮೈಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ॥ 15 ॥

ಅಹಸ್ಕರಾಯ ರವಯೇ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ।
ತರುಣಾಯ ವರೇಣ್ಯಾಯ ಗ್ರಹಾಣಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 16 ॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಾಸ್ಕರಾಯಾಽದಿಮಧ್ಯಾನ್ತರಹಿತಾಯ ಚ ।
ಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯ ಸಕಲಜಗತಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 17 ॥

ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಕವಯೇ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಚ ।
ನಮೋ ನಮಃ ಪರೇಶಾಯ ತೇಜೋರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 18 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸಮ್ಪತ್ಕರಾಯ ಚ ।
ಓಂ ಐಂ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯಾಽನುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 19 ॥

ಶ್ರೀಮತೇ ಶ್ರೇಯಸೇ ಭಕ್ತಕೋಟಿಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೇ ।
ನಿಖಿಲಾಗಮವೇದ್ಯಾಯ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಯೋ ಮಾನವಃ ಸನ್ತತಮರ್ಕಮರ್ಚಯನ್ಪಠೇತ್ಪ್ರಭಾತೇ ವಿಮಲೇನ ಚೇತಸಾ ।
ಇಮಾನ್ ನಾಮಾನಿ ಚ ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಮಾಯುರ್ಧನಂ ಧಾನ್ಯಮುಪೈತ್ತಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥21 ॥

ಇಮಂ ಸ್ತವಂ ದೇವವರಸ್ಯ ಕೀರ್ತಯೇಚ್ಛ್ರುಣೋತಿ ಯೋಽಯಂ ಸುಮನಾಃ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಸ ಮುಚ್ಯತೇ ಶೋಕದವಾಗ್ನಿಸಾಗರಾಲ್ಲಭೇತ ಸರ್ವಂ ಮನಸೋ ಯಥೇಪ್ಸಿತಮ್ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಥರ್ವಣರಹಸ್ಯೇ ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Surya Bhagwan Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top