Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Surya Bhagwan Slokam

Surya is a Sanskrit word which means Sun. Surya Bhagwan is also knows as Adithya, Bhaskara, Divakara, Surya Narayanan, Shiva Surya and many more.

Sri Surya Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸੂਰ੍ਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸੂਰ੍ਯ ਬੀਜ ਮਨ੍ਤ੍ਰ – ॐ ਹ੍ਰਾਁ ਹ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੌਂ ਸਃ ਸੂਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ॥

ਅਰੁਣਾਯ ਸ਼ਰਣ੍ਯਾਯ ਕਰੁਣਾਰਸਸਿਨ੍ਧਵੇ ।
ਅਸਮਾਨਬਲਾਯਾऽਰ੍ਤਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧ ॥

ਆਦਿਤ੍ਯਾਯਾऽਦਿਭੂਤਾਯ ਅਖਿਲਾਗਮਵੇਦਿਨੇ ।
ਅਚ੍ਯੁਤਾਯਾऽਖਿਲਜ੍ਞਾਯ ਅਨਨ੍ਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੨ ॥

ਇਨਾਯ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾਯ ਇਜ੍ਯਾਯੈਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਭਾਨਵੇ ।
ਇਨ੍ਦਿਰਾਮਨ੍ਦਿਰਾਪ੍ਤਾਯ ਵਨ੍ਦਨੀਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੩ ॥

ਈਸ਼ਾਯ ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਯ ਸੁਸ਼ੀਲਾਯ ਸੁਵਰ੍ਚਸੇ ।
ਵਸੁਪ੍ਰਦਾਯ ਵਸਵੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੪ ॥

ਉਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯੋਗ੍ਰਰੂਪਾਯ ਊਰ੍ਧ੍ਵਗਾਯ ਵਿਵਸ੍ਵਤੇ ।
ਉਦ੍ਯਤ੍ਕਿਰਣਜਾਲਾਯ ਹਸ਼ੀਕੇਸ਼ਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੫ ॥

ਊਰ੍ਜਸ੍ਵਲਾਯ ਵੀਰਾਯ ਨਿਰ੍ਜਰਾਯ ਜਯਾਯ ਚ ।
ਊਰੁਦ੍ਵਯਾਭਾਵਰੂਪਯੁਕ੍ਤਸਾਰਥਯੇ ਨਮਃ ॥ ੬ ॥

ऋਸ਼ਿਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਰੁਗ੍ਘਨ੍ਤ੍ਰੇ ऋਕ੍ਸ਼ਚਕ੍ਰਚਰਾਯ ਚ ।
ऋਜੁਸ੍ਵਭਾਵਚਿਤ੍ਤਾਯ ਨਿਤ੍ਯਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੭ ॥

ऋਕਾਰਮਾਤਕਾਵਰ੍ਣਰੂਪਾਯੋਜ੍ਜ੍ਵਲਤੇਜਸੇ ।
ऋਕ੍ਸ਼ਾਧਿਨਾਥਮਿਤ੍ਰਾਯ ਪੁਸ਼੍ਕਰਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੮ ॥

ਲੁਪ੍ਤਦਨ੍ਤਾਯ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਕਾਨ੍ਤਿਦਾਯ ਘਨਾਯ ਚ ।
ਕਨਤ੍ਕਨਕਭੂਸ਼ਾਯ ਖਦ੍ਯੋਤਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੯ ॥

ਲੂਨਿਤਾਖਿਲਦੈਤ੍ਯਾਯ ਸਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ।
ਅਪਵਰ੍ਗਪ੍ਰਦਾਯਾऽਰ੍ਤਸ਼ਰਣ੍ਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੦ ॥

ਏਕਾਕਿਨੇ ਭਗਵਤੇ ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤ੍ਯਨ੍ਤਕਾਰਿਣੇ ।
ਗੁਣਾਤ੍ਮਨੇ ਘਣਿਭਤੇ ਬਹਤੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ॥ ੧੧ ॥

ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਾਯ ਸ਼ਰ੍ਵਾਯ ਹਰਿਦਸ਼੍ਵਾਯ ਸ਼ੌਰਯੇ ।
ਦਸ਼ਦਿਕ੍ਸਮ੍ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯ ਭਕ੍ਤਵਸ਼੍ਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੨ ॥

ਓਜਸ੍ਕਰਾਯ ਜਯਿਨੇ ਜਗਦਾਨਨ੍ਦਹੇਤਵੇ ।
ਜਨ੍ਮਮਤ੍ਯੁਜਰਾਵ੍ਯਾਧਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੩ ॥

ਓਉਨ੍ਨਤ੍ਯਪਦਸਞ੍ਚਾਰਰਥਸ੍ਥਾਯਾਤ੍ਮਰੂਪਿਨੇ ।
ਕਮਨੀਯਕਰਾਯਾऽਬ੍ਜਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੪ ॥

ਅਨ੍ਤਰ੍ਬਹਿਃਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯ ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾਯਾऽਤ੍ਮਰੂਪਿਣੇ ।
ਅਚ੍ਯੁਤਾਯ ਸੁਰੇਸ਼ਾਯ ਪਰਸ੍ਮੈਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ॥ ੧੫ ॥

ਅਹਸ੍ਕਰਾਯ ਰਵਯੇ ਹਰਯੇ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਤਰੁਣਾਯ ਵਰੇਣ੍ਯਾਯ ਗ੍ਰਹਾਣਾਮ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੧੬ ॥

ॐ ਨਮੋ ਭਾਸ੍ਕਰਾਯਾऽਦਿਮਧ੍ਯਾਨ੍ਤਰਹਿਤਾਯ ਚ ।
ਸੌਖ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯ ਸਕਲਜਗਤਾਮ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੧੭ ॥

ਨਮਃ ਸੂਰ੍ਯਾਯ ਕਵਯੇ ਨਮੋ ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਚ ।
ਨਮੋ ਨਮਃ ਪਰੇਸ਼ਾਯ ਤੇਜੋਰੂਪਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੮ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਾਯ ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਸਮ੍ਪਤ੍ਕਰਾਯ ਚ ।
ॐ ਐਂ ਇਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਦਾਯਾऽਨੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਸ਼੍ਰੇਯਸੇ ਭਕ੍ਤਕੋਟਿਸੌਖ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਿਨੇ ।
ਨਿਖਿਲਾਗਮਵੇਦ੍ਯਾਯ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ਯੋ ਮਾਨਵਃ ਸਨ੍ਤਤਮਰ੍ਕਮਰ੍ਚਯਨ੍ਪਠੇਤ੍ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਵਿਮਲੇਨ ਚੇਤਸਾ ।
ਇਮਾਨ੍ ਨਾਮਾਨਿ ਚ ਤਸ੍ਯ ਪੁਣ੍ਯਮਾਯੁਰ੍ਧਨਂ ਧਾਨ੍ਯਮੁਪੈਤ੍ਤਿ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ॥੨੧ ॥

ਇਮਂ ਸ੍ਤਵਂ ਦੇਵਵਰਸ੍ਯ ਕੀਰ੍ਤਯੇਚ੍ਛ੍ਰੁਣੋਤਿ ਯੋऽਯਂ ਸੁਮਨਾਃ ਸਮਾਹਿਤਃ ।
ਸ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਸ਼ੋਕਦਵਾਗ੍ਨਿਸਾਗਰਾਲ੍ਲਭੇਤ ਸਰ੍ਵਂ ਮਨਸੋ ਯਥੇਪ੍ਸਿਤਮ੍ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦਥਰ੍ਵਣਰਹਸ੍ਯੇ ਸੂਰ੍ਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Also Read:

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Surya Bhagwan Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top