Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Vilapakusumanjalih Lyrics in Telugu and Meaning | Hindu Shataka

Sri Vilapa Kusumanjali Lyrics in Telugu:

శ్రీవిలాపకుసుమాఞ్జలిః
త్వం రూపమఞ్జరి సఖి ప్రథితా పురేఽస్మి-
న్పుంసః పరస్య వదనం న హి పశ్యసీతి ।
బిమ్బాధరే క్షతమనాగతభర్తృకాయా
యత్తే వ్యధాయి కిము తచ్ఛుకపుఙ్గవేన ॥ ౧ ॥ (వసన్త)
స్థలకమలిని యుక్తం గర్వితా కాననేఽస్మి-
న్ప్రణయసి వరహాస్యం పుష్పగుచ్ఛచ్ఛలేన ।
అపి నిఖిలలతాస్తాః సౌరభాక్తాః స ముఞ్చ-
న్మృగయతి తవ మార్గం కృష్ణభృఙ్గో యదద్య ॥ ౨ ॥ (మాలినీ)
వ్రజేన్ద్రవసతిస్థలే వివిధవల్లవీసఙ్కులే
త్వమేవ రతిమఞ్జరి ప్రచురపుణ్యపుఞ్జోదయా ।
విలాసభరవిస్మృతప్రణయిమేఖలామార్గణే
యదద్య నిజనాథయా వ్రజతి నాథితా కన్దరమ్ ॥ ౩ ॥ (పృథ్వీ)
ప్రభురపి యదునన్దనో చ ఏష
ప్రియయదునన్దన ఉన్నతప్రభావః ।
స్వయమతులకృపామృతాభిషేకం
మమ కృతవాంస్తమహం గురుం ప్రపద్యే ॥ ౪ ॥ (పుష్పితాగ్రా)
యో మాం దుస్తరగేహనిర్జలమహాకూపాదపారక్లమా-
త్సద్యః సాన్ద్రదయామ్బుధిః ప్రకృతితః స్వైరీ కృపారజ్జుభిః ।
ఉద్ధృత్యాత్మసరోజనిన్దిచరణప్రాన్తం ప్రపాద్య స్వయం
శ్రీదామోదరసాచ్చకార తమహం చైతన్యచన్ద్రం భజే ॥ ౫ ॥ (శార్దూల)
వైరాగ్యయుగ్భక్తిరసప్రయత్నై-
రపాయయన్మామనభీప్సుమన్ధమ్ ।
కృపామ్బుధిర్యః పరదుఃఖదుఃఖీ
సనాతనం తం ప్రభుమాశ్రయామి ॥ ౬ ॥ (ఉపజాతి)
అత్యుత్కటేన నితరాం విరహానలేన
దన్దహ్యమానహృదయా కిల కాపి దాసీ ।
హా స్వామిని క్షణమిహ ప్రణయేన గాఢం
ఆక్రన్దనేన విధురా విలపామి పద్యైః ॥ ౭ ॥ (వసన్త)
దేవి దుఃఖకులసాగరోదరే
దూయమానమతిదుర్గతం జనమ్ ।
త్వం కృపాప్రబలనౌకయాద్భుతం
ప్రాపయ స్వపదపఙ్కజాలయమ్ ॥ ౮ ॥ (రథోద్ధతా)
త్వదలోకనకాలాహిదంశైరేవ మృతం జనమ్ ।
త్వత్పాదాబ్జమిలల్లాక్షాభేషజైర్దేవి జీవయ ॥ ౯ ॥ (అనుష్టుభ్)
దేవి తే చరణపద్మదాసికాం
విప్రయోగభరదావపావకైః ।
దహ్యమానతరకాయవల్లరీం
జీవయ క్షణనిరీక్షణామృతైః ॥ ౧౦ ॥ (రథోద్ధతా)
స్వప్నేఽపి కిం సుముఖి తే చరణామ్బుజాత
రాజత్పరాగపటవాసవిభూషణేన ।
శోభాం పరామతితరామహహోత్తమాఙ్గం
బిభ్రద్భవిష్యతి కదా మమ సార్థనామా ॥ ౧౧ ॥ (వసన్త)
అమృతాబ్ధిరసప్రాయైస్తవ నూపురసిఞ్జితైః ।
హా కదా మమ కల్యాణి వాధిర్యమపనేష్యతే ॥ ౧౨ ॥ (అనుష్టుభ్)
శశకభృదభిసారే నేత్రభృఙ్గాఞ్చలాభ్యాం
దిశి విదిశి భయేనోద్ఘుర్ణితాభ్యాం వనాని ।
కువలయదలకోషాణ్యేవ కౢప్తాని యాభ్యాం
కిము కిల కలనీయో దేవి తాభ్యాం జనోఽయమ్ ॥ ౧౩ ॥ (మాలినీ)
యదవధి మమ కాచిన్మఞ్జరీ రూపపూర్వా
వ్రజభువి బత నేత్రద్వన్ద్వదీప్తిం చకార ।
తదవధి తవ వృన్దారణ్యరాజ్ఞి ప్రకామం
చరణకమలలాక్షాసన్దిదృక్షా మమాభూత్ ॥ ౧౪ ॥ (మాలినీ)
యదా తవ సరోవరం సరసభృఙ్గసఙ్ఘోల్లస-
న్సరోరుహకులోజ్జ్వలం మధురవారిసమ్పూరితమ్ ।
స్ఫుటత్సరసిజాక్షి హే నయనయుగ్మసాక్షాద్బభౌ
తదైవ మమ లాలసాజని తవైవ దాస్యే రసే ॥ ౧౫ ॥ (పృథ్వీ)
పాదాబ్జయోస్తవ వినా వరదాస్యమేవ
నాన్యత్కదాపి సమయే కిల దేవి యాచే ।
సఖ్యాయ తే మమ నమోఽస్తు నమోఽస్తు నిత్యం
దాస్యాస్య తే మమ రసోఽస్తు రసోఽస్తు సత్యమ్ ॥ ౧౬ ॥ (వసన్త)
అతిసులలితలాక్షాశ్లిష్టసౌభాగ్యముద్రా
తతిభిరధికతుష్ట్యా చిహ్నితీకృత్య బాహూ ।
నఖదలితహరిద్రాగర్వగౌరి ప్రియాం మే
చరణకమలసేవాం హా కదా దాస్యసి త్వమ్ ॥ ౧౭ ॥ (మాలినీ)
ప్రణాలీం కీలాలైర్బహుభిరభి సఙ్క్షాల్య మధురై-
ర్ముదా సమ్మార్జ్య స్వైర్వివృతకచవృన్దైః ప్రియతయా ।
కదా బాహ్యాగారం వరపరిమలైర్ధూపనివహై-
ర్విధాస్యే తే దేవి ప్రతిదినమహో వాసితమహమ్ ॥ ౧౮ ॥ (శిఖరిణీ)
ప్రాతః సుధాంశుమిలితాం మృదమత్ర యత్నా-
దాహృత్య వాసితపయశ్చ గృహాన్తరే చ ।
పాదామ్బుజే బత కదా జలధారయా తే
ప్రక్షాల్య భావిని కచైరిహ మార్జయామి ॥ ౧౯ ॥ (వసన్త)
ప్రక్షాల్య పాదకమలం కృతదాన్తకాష్ఠాం
స్నానార్థమన్యసదనే భవతీం నివిష్టామ్ ।
అభ్యజ్య గన్ధితతరైరిహ తైలపూరైః
ప్రోద్వర్తయిష్యతి కదా కిము కిఙ్కరీయమ్ ॥ ౨౦ ॥ (వసన్త)
అయి విమలజలానాం గన్ధకర్పూరపుష్పై-
ర్జితవిధుముఖపద్మే వాసితానాం ఘటోఘైః ।
ప్రణయలలితసఖ్యా దీయమానైః పురస్తా-
త్తవ వరమభిషేకం హా కదాహం కరిష్యే ॥ ౨౧ ॥ (మాలినీ)
పానీయం చీనవస్త్రైః శశిముఖి శనకై రమ్యమృద్వఙ్గయష్టే-
ర్యత్నాదుత్సార్య మోదాద్దిశి దిశి విచలన్నేత్రమీనాఞ్చలాయాః ।
శ్రోణౌ రక్తం దుకూలం తదపరమతులం చారునీలం శిరోఽగ్రా-
త్సర్వాఙ్గేషు ప్రమోదాత్పులకితవపుషా కిం మయా తే ప్రయోజ్యమ్ ॥ ౨౨ ॥ (స్రగ్ధరా)
ప్రక్షాల్య పాదకమలం తదనుక్రమేణ
గోష్ఠేన్ద్రసూనుదయితే తవ కేశపాశమ్ ।
హా నర్మదాగ్రథితసున్దరసూక్ష్మమాల్యై-
ర్వేణీం కరిష్యతి కదా ప్రణయైర్జనోఽయమ్ ॥ ౨౩ ॥ (వసన్త)
సుభగమృగమదేనాఖణ్డశుభ్రాంశువత్తే
తిలకమిహ లలాటే దేవి మోదాద్విధాయ ।
మసృణఘుసృణచర్చామర్పయిత్వా చ గాత్రే
స్తనయుగమపి గన్ధైశ్చిత్రితం కిం కరిష్యే ॥ ౨౪ ॥ (మాలినీ)
సిన్దూరరేఖా సీమన్తే దేవి రత్నశలాకయా ।
మయా యా కల్పితా కిం తే సాలకాఞ్ఛోభయిష్యతి ॥ ౨౫ ॥ (అనుష్టుభ్)
హన్త దేవి తిలకస్య సమన్తా-
ద్బిన్దవోఽరుణసుగన్ధిరసేన ।
కృష్ణమాదనమహౌషధిముఖ్యా
ధీరహస్తమిహ కిం పరికల్ప్యాః ॥ ౨౬ ॥ (స్వాగతా)
గోష్ఠేన్ద్రపుత్రమదచిత్తకరీన్ద్రరాజ
బన్ధాయ పుష్పధనుషః కిల బద్ధరజ్జ్వోః ।
కిం కర్ణయోస్తవ వరోరు వరావతంస
యుగ్మేన భూషణమహం సుఖితా కరిష్యే ॥ ౨౭ ॥ (వసన్త)
యా తే కఞ్చులిరత్ర సున్దరి మయా వక్షోజయోరర్పితా
శ్యామాచ్ఛాదనకామ్యయా కిల న సాసత్యేతి విజ్ఞాయతామ్ ।
కిన్తు స్వామిని కృష్ణ ఏవ సహసా తత్తామవాప్య స్వయం
ప్రాణేభ్యోఽప్యధికం స్వకం నిధియుగం సఙ్గోపయత్యేవ హి ॥ ౨౮ ॥ (శార్దూల)
నానామణిప్రకరగుమ్ఫితచారుపుష్టా
ముక్తాస్రజస్తవ సువక్షసి హేమగౌరి ।
శ్రాన్త్యాభృతాలసముకున్దసుతూలికాయాం
కిం కల్పయిష్యతితరాం తవ దాసికేయమ్ ॥ ౨౯ ॥ (వసన్త)
మణిచయఖచితాభిర్నీలచూడావలీభి-
ర్హరిదయితకలావిద్ద్వన్ద్వమిన్దీవరాక్షి ।
అపి బత తవ దివ్యైరఙ్గులీరఙ్గులీయైః
క్వచిదపి కిల కాలే భూషయిష్యామి కిం ను ॥ ౩౦ ॥ (మాలినీ)
పాదామ్భోజే మణిమయతులాకోటియుగ్మేన యత్నా-
దభ్యర్చే తద్దలకులమపి ప్రేష్టపాదాఙ్గులీయైః ।
కాఞ్చీదామ్నా కటితటమిదం ప్రేమపీఠం సునేత్రే
కంసారాతేరతులమచిరాదర్చయిష్యామి కిం తే ॥ ౩౧ ॥ (మన్దాక్రాన్తా)
లలితతరమృణాలీకల్పబాహుద్వయం తే
మురజయిమతిహంసీధైర్యవిధ్వంసదక్షమ్ ।
మణికులరచితాభ్యామఙ్గదాభ్యాం పురస్తా-
త్ప్రమదభరవినమ్రా కల్పయిష్యామి కిం వా ॥ ౩౨ ॥ (మాలినీ)
రాసోత్సవే య ఇహ గోకులచన్ద్రబాహు
స్పర్శేన సౌభగభరం నితరామవాప ।
గ్రైవేయకేణ కిం తం తవ కణ్ఠదేశం
సమ్పూజయిష్యతి పునః సుభగే జనోఽయమ్ ॥ ౩౩ ॥ (వసన్త)
దత్తః ప్రలమ్బరిపుణోద్భటశఙ్ఖచూడ
నాశాత్ప్రతోషి హృదయం మధుమఙ్గలస్య ।
హస్తేన యః సుముఖి కౌస్తుభమిత్రమేతం
కిం తే స్యమన్తకమణిం తరలం కరిష్యే ॥ ౩౪ ॥ (వసన్త)
ప్రాన్తద్వయే పరివిరాజితగుచ్ఛయుగ్మ
విభ్రాజితేన నవకాఞ్చనడోరకేణ ।
క్షీణం త్రుటత్యథ కృశోదరి చేదితీవ
బధ్నామి భోస్తవ కదాతిభయేన మధ్యమ్ ॥ ౩౫ ॥ (వసన్త)
కనకగుణితముచ్చైర్మౌక్తికం మత్కరాత్తే
తిలకకుసుమవిజేత్రీ నాసికా సా సువృత్తమ్ ।
మధుమథనమహాలిక్షోభకం హేమగౌరి
ప్రకటతరమరన్దప్రాయమాదాస్యతే కిమ్ ॥ ౩౬ ॥ (మాలినీ)
అఙ్గదేన తవ వామదోఃస్థలే
స్వర్ణగౌరి నవరత్నమాలికామ్ ।
పట్టగుచ్ఛపరిశోభితామిమాం
ఆజ్ఞయా పరిణయామి తే కదా ॥ ౩౭ ॥ (రథోద్ధతా)
కర్ణయోరుపరి చక్రశలాకే
చఞ్చలాక్షి నిహితే మయకా తే ।
క్షోభకం నిఖిలగోపవధూనాం
చక్రవద్భ్రమయతాం మురశత్రుమ్ ॥ ౩౮ ॥

కదా తే మృగశావాక్షి
చిబుకే మృగనాభినా ।
బిన్దుముల్లాసయిష్యామి
ముకున్దామోదమన్దిరే ॥ ౩౯ ॥ (అనుష్టుభ్)
దశనాంస్తే కదా రక్త
రేఖాభిర్భూషయామ్యహమ్ ।
దేవి ముక్తాఫలానీహ
పద్మరాగగుణైరిహ ॥ ౪౦ ॥ (అనుష్టుభ్)
ఉత్ఖాదిరేణ నవచన్ద్రవిరాజితేన
రాగేణ తే వరసుధాధరబిమ్బయుగ్మే ।
గాఙ్గేయగాత్రి మయకా పరిరఞ్జితేఽస్మి-
న్దంశం విధాస్యతి హఠాత్కిము కృష్ణకీరః ॥ ౪౧ ॥ (వసన్తతిలక)
యత్ప్రాన్తదేశలవలేశవిఘూర్ణితేన
బద్ధః క్షణాద్భవతి కృష్ణకరీన్ద్ర ఉచ్చైః ।
తత్ఖఞ్జరీటజయినేత్రయుగం కదాయం
సమ్పూజయిష్యతి జనస్తవ కజ్జలేన ॥ ౪౨ ॥ (వసన్త)
యస్యాఙ్కరఞ్జితశిరాస్తవ మానభఙ్గే
గోష్ఠేన్ద్రసూనురధికాం సుషమాముపైతి ।
లాక్షారసం స చ కదా పదయోరధస్తే
న్యస్తో మయాప్యతితరాం ఛవిమాప్స్యతీహ ॥ ౪౩ ॥ (వసన్త)
కలావతి నతాంసయోః ప్రచురకామపుఞ్జోజ్జ్వల-
త్కలానిధిమురద్విషః ప్రకటరాససమ్భావయోః ।
భ్రమద్భ్రమరఝఙ్కృతైర్మధురమల్లిమాలాం ముదా
కదా తవ తయోః సమర్పయతి దేవి దాసీజనః ॥ ౪౪ ॥

సూర్యాయ సూర్యమణినిర్మితవేదిమధ్యే
ముగ్ధాఙ్గి భావత ఇహాలికులైర్వృతాయాః ।
అర్ఘం సమర్పయితుముత్కధియస్తవారా-
త్సజ్జాని కిం సుముఖి దాస్యతి దాసికేయమ్ ॥ ౪౫ ॥

వ్రజపురపతిరాజ్ఞ్యా ఆజ్ఞయా మిష్ఠమన్నం
బహువిధమతియత్నాత్స్వేన పక్వం వరోరు ।
సపది నిజసఖీనాం మద్విధానాం చ హస్తై-
ర్మధుమథననిమిత్తం కిం త్వయా సన్నిధాస్యమ్ ॥ ౪౬ ॥

నీతాన్నమద్విధలలాటతటే లలాటం
ప్రీత్యా ప్రదాయ ముదితా వ్రజరాజరాజ్ఞీ ।
ప్రేమ్ణా ప్రసూరివ భవత్కుశలస్య పృచ్ఛాం
భవ్యే విధాస్యతి కదా మయి తావకత్వాత్ ॥ ౪౭ ॥

కృష్ణవక్త్రామ్బుజోచ్ఛిష్టం
ప్రసాదం పరమాదరాత్ ।
దత్తం ధనిష్ఠయా దేవి
కిమానేష్యామి తేఽగ్రతః ॥ ౪౮ ॥ (అనుష్టుభ్)
నానావిధైరమృతసారరసాయనైస్తైః
కృష్ణప్రసాదమిలితైరిహ భోజ్యపేయైః ।
హా కుఙ్కుమాఙ్గి లలితాదిసఖీవృతా త్వం
యత్నాన్మయా కిముత్తరాముపభోజనీయా ॥ ౪౯ ॥ (వసన్త)
పానాయ వారి మధురం నవపాటలాది
కర్పూరవాసితతరం తరలాక్షి దత్త్వా ।
కాలే కదా తవ మయాచమనీయదన్త
కాష్ఠాదికం ప్రణయతః పరమర్పణీయమ్ ॥ ౫౦ ॥ (వసన్త)
(యుగ్మకమ్)
భోజనస్య సమయే తవ యత్నా-
త్దేవి ధూపనివహాన్వరగన్ధాన్।
బీజనాద్యమపి తత్క్షణయోగ్యం
హా కదా ప్రణయతః ప్రణయామి ॥ ౫౧ ॥ (స్వాగతా)
కర్పూరపూరపరిపూరితనాగవల్లీ
పర్ణాదిపూగపరికల్పితవీటికాం తే ।
వక్త్రామ్బుజే మధురగాత్రి ముదా కదాహం
ప్రోత్ఫుల్లరోమనికరైః పరమర్పయామి ॥ ౫౨ ॥ (వసన్త)
ఆరాత్రికేణ భవతీం కిము దేవి దేవీం
నిర్మఞ్ఛయిష్యతితరాం లలితా ప్రమోదాత్ ।
అన్యాలయశ్చ నవమఙ్గలగానపుష్పైః
ప్రాణార్బుదైరపి కచైరపి దాసికేయమ్ ॥ ౫౩ ॥

ఆలీకులేన లలితాప్రముఖేన సార్ధం
ఆతన్వతీ త్వమిహ నిర్భరమర్మగోష్ఠీమ్ ।
మత్పాణికల్పితమనోహరకేలితల్పం
ఆభూషయిష్యసి కదా స్వపనేన దేవి ॥ ౫౪ ॥

సంవాహయిష్యతి పదౌ తవ కిఙ్కరీయం
హా రూపమఞ్జరిరసౌ చ కరామ్బుజే ద్వే ।
యస్మిన్మనోజ్ఞహృదయే సదయేఽనయోః కిం
శ్రీమాన్భవిష్యతితరాం శుభవాసరః సః ॥ ౫౫ ॥

తవోద్గీర్ణం భోజ్యం సుముఖి కిల కల్లోలసలిలం
తథా పాదామ్భోజామృతమిహ మయా భక్తిలతయా ।
అయి ప్రేమ్ణా సార్ధం ప్రణయిజనవర్గైర్బహువిధై-
రహో లబ్ధవ్యం కిం ప్రచురతరభోగ్యోదయబలైః ॥ ౫౬ ॥

భోజనావసరే దేవి
స్నేహేన స్వముఖామ్బుజాత్ ।
మహ్యం త్వద్గతచిత్తాయై
కిం సుధాస్త్వం ప్రదాస్యసి ॥ ౫౭ ॥ (అనుష్టుభ్)
అపి బత రసవత్యాః సిద్ధయే మాధవస్య
వ్రజపతిపురముద్యద్రోమరోమా వ్రజన్తీ ।
స్ఖలితగతిరుదఞ్చత్స్వాన్తసౌఖ్యేన కిం మే
క్వచిదపి నయనాభ్యాం లప్స్యసే స్వామిని త్వమ్ ॥ ౫౮ ॥ (మాలినీ)
పార్శ్వద్వయే లలితయాథ విశాఖయా చ
త్వాం సర్వతః పరిజనైశ్చ పరైః పరీతామ్ ।
పశ్చాన్మయా విభృతభఙ్గురమధ్యభాగాం
కిం రూపమఞ్జరిరియం పథి నేష్యతీహ ॥ ౫౯ ॥

హమ్బారవైరిహ గవామపి బల్లవానాం
కోలాహలైర్వివిధవన్దికలావతాం తైః ।
సమ్భ్రాజతే ప్రియతయా వ్రజరాజసూనో-
ర్గోవర్ధనాదపి గురుర్వ్రజవన్దితాద్యః ॥ ౬౦ ॥

ప్రాప్తాం నిజప్రణయినీప్రకరైః పరీతాం
నన్దీశ్వరం వ్రజమహేన్ద్రమహాలయం తమ్ ।
దూరే నిరీక్ష్య ముదితా త్వరితం ధనిష్ఠా
త్వామానయిష్యతి కదా ప్రణయైర్మమాగ్రే ॥ ౬౧ ॥

(యుగ్మకమ్)
ప్రక్షాల్య పాదకమలే కుశలే ప్రవిష్టా
నత్వా వ్రజేశమహిషీప్రభృతీర్గురూస్తాః ।
హా కుర్వతీ రసవతీం రసభాక్కదా త్వం
సమ్మజ్జయిష్యసితరాం సుఖసాగరే మామ్ ॥ ౬౨ ॥

మాధవాయ నతవక్త్రమాదృతా
భోజ్యపేయరససఞ్చయం క్రమాత్ ।
తన్వతీ త్వమిహ రోహిణీకరే
దేవి ఫుల్లవదనం కదేక్ష్యసే ॥ ౬౩ ॥

భోజనే గురుసభాసు కథఞ్చి-
న్మాధవేన నతదృష్టి ముదోత్కమ్ ।
వీక్ష్యమాణమిహ తే ముఖపద్మం
మోదయిష్యసి కదా మధురే మామ్ ॥ ౬౪ ॥

అయి విపినమటన్తం సౌరభేయీకులానాం
వ్రజనృపతికుమారం రక్షణే దీక్షితం తమ్ ।
వికలమతిజనన్యా లాల్యమానం కదా త్వం
స్మితమధురకపోలం వీక్ష్యసే వీక్ష్యమాణా ॥ ౬౫ ॥

గోష్ఠేశయాథ కుతుకాచ్ఛపథాదిపూర్వం
సుస్నిగ్ధయా సుముఖి మాతృపరార్ధతోఽపి ।
హా హ్రీమతి ప్రియగణైః సహ భోజ్యమానాం
కిం త్వాం నిరీక్ష్య హృదయే ముదమద్య లప్స్యే ॥ ౬౬ ॥

ఆలిఙ్గనేన శిరసః పరిచుమ్బనేన
స్నేహావలోకనభరేణ చ ఖఞ్జనాక్షి ।
గోష్ఠేశయా నవవధూమివ లాల్యమానాం
త్వాం ప్రేక్ష్య కిం హృది మహోత్సవమాతనిష్యే ॥ ౬౭ ॥

హా రూపమఞ్జరి సఖి ప్రణయేన దేవీం
త్వద్బాహుదత్తభుజవల్లరిమాయతాక్షీమ్ ।
పశ్చాదహం కలితకామతరఙ్గరఙ్గాం
నేష్యామి కిం హరివిభూషితకేలికుఞ్జమ్ ॥ ౬౮ ॥

సాకం త్వయా సఖి నికుఞ్జగృహే సరస్యాః
స్వస్యాస్తటే కుసుమభావితభూషణేన ।
శృఙ్గారితం విదధతీ ప్రియమీశ్వరీ సా
హా హా భవిష్యతి మదీక్షణగోచరః కిమ్ ॥ ౬౯ ॥

శ్రుత్వా విచక్షణముఖాద్వ్రజరాజసూనోః
శస్తాభిసారసమయం సుభగేఽత్ర హృష్టా ।
సూక్ష్మామ్బరైః కుసుమసంస్కృతకర్ణపూర
హారాదిభిశ్చ భవతీం కిమలఙ్కరిష్యే ॥ ౭౦ ॥

నానాపుష్పైః క్వణితమధుపైర్దేవి సమ్భావితాభి-
ర్మాలాభిస్తద్ఘుసృణవిలసత్కామచిత్రాలిభిశ్చ ।
రాజద్ద్వారే సపది మదనానన్దదాభిఖ్యగేహే
మల్లీజాలైః శశిముఖి కదా తల్పమాకల్పయిష్యే ॥ ౭౧ ॥

శ్రీరూపమఞ్జరికరార్చితపాదపద్మ
గోష్ఠేన్ద్రనన్దనభుజార్పితమస్తకాయాః ।
హా మోదతః కనకగౌరి పదారవిన్ద
సంవాహనాని శనకైస్తవ కిం కరిష్యే ॥ ౭౨ ॥

గోవర్ధనాద్రినికటే ముకుటేన నర్మ
లీలావిదగ్ధశిరసాం మధుసూదనేన ।
దానచ్ఛలేన భవతీమవరుధ్యమానాం
ద్రక్ష్యామి కిం భ్రూకుటిదర్పితనేత్రయుగ్మామ్ ॥ ౭౩ ॥

తవ తనువరగన్ధాసఙ్గివాతేన చన్ద్రా
వలికరకృతమల్లీకేలితల్పాచ్ఛలేన ।
మధురముఖి ముకున్దం కుణ్డతీరే మిలన్తం
మధుపమివ కదాహం వీక్ష్య దర్పం కరిష్యే ॥ ౭౪ ॥

సమన్తాదున్మత్తభ్రమరకులఝఙ్కారనికరై-
ర్లసత్పద్మస్తోమైరపి విహగరావైరపి పరమ్ ।
సఖీవృన్దైః స్వీయైః సరసి మధురే ప్రాణపతినా
కదా ద్రక్ష్యామస్తే శశిముఖి నవం కేలినివహమ్ ॥ ౭౫ ॥

సరోవరలసత్తటే మధుపగుఞ్జికుఞ్జాన్తరే
స్ఫుటత్కుసుమసఙ్కులే వివిధపుష్పసఙ్ఘైర్ముదా ।
అరిష్టజయినా కదా తవ వరోరు భూషావిధి-
ర్విధాస్యత ఇహ ప్రియం మమ సుఖాబ్ధిమాతన్వతా ॥ ౭౬ ॥

స్ఫీతస్వాన్తం కయాచిత్సరభసమచిరేణార్ప్యమాణైర్దరోద్య-
న్నానాపుష్పోరుగుఞ్జాఫలనికరలసత్కేకిపిఞ్ఛప్రపఞ్చైః ।
సోత్కమ్పం రచ్యమానః కృతరుచిహరిణోత్ఫుల్లమఙ్గం వహన్త్యాః
స్వామిన్యాః కేశపాశః కిము మమ నయనానన్దముచ్చైర్విధాతా ॥ ౭౭ ॥

మాధవం మదనకేలివిభ్రమే
మత్తయా సరసిజేన భవత్యా ।
తాడితం సుముఖి వీక్ష్య కిన్త్వియం
గూఢహాస్యవదనా భవిష్యతి ॥ ౭౮ ॥

సులలితనిజబాహ్వాశ్లిష్టగోష్ఠేన్ద్రసూనోః
సువలితతరబాహ్వాశ్లేషదీవ్యన్నతాంసా ।
మధురమదనగానం తన్వతీ తేన సార్ధం
సుభగముఖి ముదం మే హా కదా దాస్యసి త్వమ్ ॥ ౭౯ ॥

జిత్వా పాశకఖేలాయాం ఆచ్ఛిద్య మురలీం హరేః ।
క్షిప్తాం మయి త్వయా దేవి గోపయిష్యామి తాం కదా ॥ ౮౦ ॥

అపి సుముఖి కదాహం మాలతీకేలితల్పే
మధురమధురగోష్ఠీం విభ్రతీం వల్లభేన ।
మనసిజసుఖదేఽస్మిన్మన్దిరే స్మేరగణ్డాం
సపులకతనురేషా త్వాం కదా బీజయామి ॥ ౮౧ ॥

ఆయాతోద్యత్కమలవదనే హన్త లీలాభిసారా-
ద్గత్యాటోపైః శ్రమవిలులితం దేవి పాదాబ్జయుగ్మమ్ ।
స్నేహాత్సంవాహయితుమపి హ్రీపుఞ్జమూర్తేఽప్యలజ్జం
నామగ్రాహం నిజజనమిమం హా కదా నోత్స్యసి త్వమ్ ॥ ౮౨ ॥

హా నప్త్రి రాధే తవ సూర్యభక్తేః
కాలః సముత్పన్న ఇతః కుతోఽసి ।
ఇతీవ రోషాన్ముఖరా లపన్తీ
సుధేవ కిం మాం సుఖయిష్యతీహ ॥ ౮౩ ॥

దేవి భాషితపీయూషం స్మితకర్పూరవాసితమ్ ।
శ్రోత్రాభ్యాం నయనాభ్యాం తే కిం ను సేవిష్యతే మయా ॥ ౮౪ ॥

కుసుమచయనఖేలాం కుర్వతీ త్వం పరీతా
రసకుటిలసఖీభిః ప్రాణనాథేన సార్ధమ్ ।
కపటకలహకేల్యా క్వాపి రోషేణ భిన్నా
మమ ముదమతిబేలం ధాస్యసే సువ్రతే కిమ్ ॥ ౮౫ ॥

నానావిధైః పృథులకాకుభరైరసహ్యైః
సంప్రార్థితః ప్రియతయా బత మాధవేన ।
త్వన్మానభఙ్గవిధయే సదయే జనోఽయం
వ్యగ్రః పతిష్యతి కదా లలితాపదాన్తే ॥ ౮౬ ॥

ప్రీత్యా మఙ్గలగీతనృత్యవిలసద్వీణాదివాద్యోత్సవైః
శుద్ధానాం పయసాం ఘటైర్బహువిధైః సంవాసితానాం భృశమ్ ।
వృన్దారణ్యమహాధిపత్యవిధయే యః పౌర్ణమాస్యా స్వయం
ధీరే సంవిహితః స కిం తవ మహాసేకో మయా ద్రక్ష్యతే ॥ ౮౭ ॥

భ్రాత్రా గోయుతమత్ర మఞ్జువదనే స్నేహేన దత్త్వాలయం
శ్రీదామ్నా కృపణాం ప్రతోష్య జటిలాం రక్షాఖ్యరాకాక్షణే ।
నీతాయాః సుఖశోకరోదనభరైస్తే సన్ద్రవన్త్యాః పరం
వాత్సల్యాజ్జనకౌ విధాస్యత ఇతః కిం లాలనాం మేఽగ్రతః ॥ ౮౮ ॥

లజ్జయాలిపురతః పరతో మాం
గహ్వరం గిరిపతేర్బత నీత్వా ।
దివ్యగానమపి తత్స్వరభేదం
శిక్ష్యయిష్యసి కదా సదయే త్వమ్ ॥ ౮౯ ॥

యాచితా లలితయా కిల దేవ్యా
లజ్జయా నతముఖీం గణతో మామ్ ।
దేవి దివ్యరసకావ్యకదమ్బం
పాఠయిష్యసి కదా ప్రణయేన ॥ ౯౦ ॥

నిజకుణ్డతటికుఞ్జే గుఞ్జద్భ్రమరసఙ్కులే ।
దేవి త్వం కచ్ఛపిశిక్షాం కదా మాం కారయిష్యసి ॥ ౯౧ ॥

విహారైస్త్రుటితం హారం గుమ్ఫితుం దయితం కదా ।
సఖీనాం లజ్జయా దేవి సంజ్ఞయా మాం నిదేక్ష్యసి ॥ ౯౨ ॥

స్వముఖాన్మన్ముఖే దేవి కదా తామ్బూలచర్వితమ్ ।
స్నేహాత్సర్వదిశే వీక్ష్య సమయే త్వం ప్రదాస్యసి ॥ ౯౩ ॥

నివిడమదనయుద్ధే ప్రాణనాథేన సార్ధం
దయితమధురకాఞ్చీ యా మదాద్విస్మృతాసీత్ ।
శశిముఖి సమయే తాం హన్త సమ్భాల్య భఙ్గ్యా
త్వరితమిహ తదర్థం కిం త్వయాహం ప్రహేయా ॥ ౯౪ ॥

కేనాపి దోషలవమాత్రలవేన దేవి
సన్తాడ్యమాన ఇహ ధీరమతే త్వయోచ్చైః ।
రోషేణ తల్లలితయా కిల నీయమానః
సన్ద్రక్ష్యతే కిము మనాక్సదరం జనోఽయమ్ ॥ ౯౫ ॥

తవైవాస్మి తవైవాస్మి న జీవామి త్వయా వినా ।
ఇతి విజ్ఞాయ దేవి త్వం నయ మాం చరణాన్తికే ॥ ౯౬ ॥

స్వకుణ్డం తవ లోలాక్షి సప్రియాయాః సదాస్పదమ్ ।
అత్రైవ మమ సంవాస ఇహైవ మమ సంస్థితిః ॥ ౯౭ ॥

హే శ్రీసరోవర సదా త్వయి సా మదీశా
ప్రేష్ఠేన సార్ధమిహ ఖేలతి కామరఙ్గైః ।
త్వం చేత్ప్రియాత్ప్రియమతీవ తయోరితీమాం
హా దర్శయాద్య కృపయా మమ జీవితం తామ్ ॥ ౯౮ ॥

క్షణమపి తవ సఙ్గం న త్యజేదేవ దేవీ
త్వమసి సమవయస్త్వాన్నర్మభూమిర్యదస్యాః ।
ఇతి సుముఖి విశాఖే దర్శయిత్వా మదీశాం
మమ విరహహతాయాః ప్రాణరక్షాం కురుష్వ ॥ ౯౯ ॥

హా నాథ గోకులసుధాకర సుప్రసన్న
వక్త్రారవిన్ద మధురస్మిత హే కృపార్ద్ర ।
యత్ర త్వయా విహరతే ప్రణయైః ప్రియారా-
త్తత్రైవ మామపి నయ ప్రియసేవనాయ ॥ ౧౦౦ ॥

లక్ష్మీర్యదఙ్ఘ్రికమలస్య నఖాఞ్చలస్య
సౌన్దర్యబిన్దుమపి నార్హతి లబ్ధుమీశే ।
సా త్వం విధాస్యసి న చేన్మమ నేత్రదానం
కిం జీవితేన మమ దుఃఖదవాగ్నిదేన ॥ ౧౦౧ ॥

ఆశాభరైరమృతసిన్ధుమయైః కథఞ్చి-
త్కాలో మయాతిగమితః కిల సామ్ప్రతం హి ।
త్వం చేత్కృపాం మయి విధాస్యసి నైవ కిం మే
ప్రాణైర్వ్రజేన చ వరోరు బకారిణాపి ॥ ౧౦౨ ॥

త్వం చేత్కృపామయి కృపాం మయి దుఃఖితాయాం
నైవాతనోరతితరాం కిమిహ ప్రలాపైః ।
త్వత్కుణ్డమధ్యమపి తద్బహుకాలమేవ
సంసేవ్యమానమపి కిం ను కరిష్యతీహ ॥ ౧౦౩ ॥

అయి ప్రణయశాలిని ప్రణయపుష్టదాస్యాప్తయే
ప్రకామమతిరోదనైః ప్రచురదుఃఖదగ్ధాత్మనా ।
విలాపకుసుమాఞ్జలిర్హృది నిధాయ పాదామ్బుజే
మయా బత సమర్పితస్తవ తనోతు తుష్టిం మనాక్ ॥ ౧౦౪ ॥

ఇతి శ్రీరఘునాథదాసగోస్వామివిరచితస్తవావల్యాం
శ్రీశ్రీవిలాపకుసుమాఞ్జలిః సమ్పూర్ణా ।

Sri Vilapa Kusumanjali Meaning:

1) O friend Rupa Manjari, although you are a famous and important person in this town, still you cannot see the face of the Supreme Personality of Godhead standing before you. Your husband is not here, and yet there is a mark on the bimba fruits of your lips as if someone has bitten them. Did a great parrot bite them?

2) O lotus tree, on the pretext of this bunch of new blossoms you are now broadly smiling in this forest. You have every right to be proud. After all, the black Krishna bee has left all the fragrant flower vines and He is now searching for the pathway to you.

3) O Rati manjari, in the king of Vraja’s city, where many gopis live, you are the most pious of all. That is why you are now going to a cave, requested by your queen to search for the favorite belt She forgot in the midst of many pastimes.

4) Let me surrender to my spiritual master, Yadunandana Acarya. A powerful and dear devotee of the Supreme Lord, Yadunandana, he sprinkled the nectar of his mercy on me.

5) I worship Lord Caitanya Candra, the supremely independent ocean of great mercy, who with His ropes of mercy quickly lifted me from the endlessly troublesome great dry well of household life, from which escape is very difficult, who gave me the shelter of His lotus feet, which rebuke the lotuses, and who gave me to Svarupa Damodar Goswami.

6) I was unwilling to drink the nectar of devotional service possessed of renunciation, but Sanatana Goswami, out of his causeless mercy, made me drink, even though I was otherwise unable to do so. Therefore he is an ocean of mercy. He is very much compassionate on fallen souls like me, and thus it is my duty to offer my respectful obeisances unto his lotus feet.

7) O queen, a certain maidservant, overwhelmed with love and her heart burning in the great fire of separation, laments in the following verses.

8) O queen, please rescue this unfortunate person, drowning in an ocean of pain. Place him on the strong boat of your mercy and carry him to the wonderful realm of Your lotus feet.

9) O queen, with the medicine of the red lac from Your lotus feet, please bring back to life this person now dead from the bites of the black snake of not seeing You.

10) O queen, with the nectar of a moment’s glance please restore the life of this gopi maidservant of Your lotus feet, who now burns in the great forest fire of separation from You.

11) O beautiful faced one, when, even in a dream, will I, by decorating my head with the splendid perfumed powder of Your lotus feet, attain the goal of my life?

12) O beautiful one, when will the sound of your ankle bells, sprinkling drops from an ocean of nectar, cure my deafness?

13) O queen, with the two bumblebees of the corners of Your eyes, which in the moonlit rendezvous anxiously wander over each direction as if the forest were a jungle of blue lotuses, will You glance upon this person?

14) O queen of Vrndavan, since Rupa manjari filled my eyes with light in the land of Vraja, I have yearned to see the red lac decorating Your lotus feet.

15) O queen whose eyes are as beautiful as two blossoming lotus flowers, when Your lake, filled with sweet water and splendid with many blossoming lotus flowers and buzzing bees, appeared before my eyes I at once began to yearn for the nectar of direct service to You.

16) O queen, I shall never ask You for anything other than direct service to your lotus feet. I offer my respectful obeisances to Your friendship. I offer my respectful obeisances to Your friendship again and again. May I find Your service as sweet as nectar. May I find Your service as sweet as nectar.

17) O queen whose fair complexion scratches with its nails the pride of yellow turmeric, when, happily marking my arms with auspicious markings embraced by charming red lac, will You give me the dear service of Your lotus feet.

18) O queen, when with great love and happiness will I daily rinse the drains of Your house with pure water, dry them with my own hair, and then scent Your garden pavilion with an abundance of sweetly fragrant incense?

19) When, at Your house early in the morning, will I carefully wash Your two lotus feet with camphor-scented water and then dry them with my hair?

20) When will this maidservant brush Your teeth with a twig, wash Your lotus feet, and, when You have entered another room, massage You with scented oil?

21) O queen whose lotus face defeats the moon, when, with jars of water scented with flowers and camphor and brought by one of Your charming and affectionate friends, will I carefully bathe You?

22) O moon-faced one, will I with a silken towel slowly and carefully dry the water from Your beautiful, delicate limbs, and the two fishes of Your eyes happily and restlessly swim from one direction to another, will I be allowed, the hairs on my body standing up in bliss, to cover Your hips with a matchless red silk cloth, and all Your limbs, from Your head down, with a beautiful blue sari?

23) O beloved of the prince of Vraja, when, after washing Your lotus feet, will this person, with the many beautiful small garlands artistically fashioned by Narmada devi, lovingly braid Your hair?

24) O queen, when will I happily place on Your forehead beautiful musk tilaka as splendid as the full moon, on Your limbs glistening kunkuma, and on Your breasts wonderful pictures in fragrant colors?

25) O queen, will I, drawing a line of red sindura with a jeweled salaka, decorate the part in Your hair?

26) O queen, with a steady hand will I artistically decorate You with the aromatic red tilaka dots that are the most powerful aphrodisiac to madden Lord Krishna?

27) O beautiful one, will I happily decorate with beautiful earrings Your ears, which are the god of love’s two ropes for binding the regal mad elephant of the prince of Vraja’s heart?

28) O beautiful queen, although I carefully placed this garment over Your breasts to cover them from Krishna’s gaze, He has not understood my intention. Tightly embracing You, He has Himself become the garment covering the two treasures dearer than His own life.

29) O golden-complexioned one, will this maidservant place lovely necklaces of pearls and jewels on Your beautiful breasts, Lord Mukunda’s pillows when He is sleepy and fatigued?

30) O lotus-eyed one, at some time will I adorn Your fingers with glittering rings and Your two graceful arms, which are so dear to Lord Hari, with blue armlets studded with jewels?

31) O beautiful-eyed one, will I soon worship Your two lotus feet with jeweled anklets and the petals of Your lotus feet with toe-rings? With a splendid belt will I soon worship Your hips, the sacred pilgrimage place of Lord Krishna?

32) Bowed down with intense bliss, with two jeweled armlets will I decorate Your two graceful lotus arms, which expertly destroy the peacefulness of the swan of Lord Krishna’s heart?

33) O beautiful one, will this person some day worship with a valuable necklace Your neck, which attained all good fortune when it was touched by the arm of Lord Gokulacandra in the festival of the rasa dance?

34) O beautiful-faced one, will I make the Syamantaka jewel, which after the death of proud Sankhacuda, was given by Balarama to cheerful-hearted Madhumangala, which Madhumangala with his own hand gave to You, and which since has become the friend of the Kaustubha jewel, the central jewel of Your necklace?

35) O slender-waisted one, when, fearing that Your very slender waist might break, will I very carefully tie it with a new golden belt splendid with flower-cluster tassels at each end?

36) O golden one, when will Your nose, which defeats the sesame flower, receive from my hand a beautiful golden honey-pearl that agitates the great bumblebee of Lord Krishna?

37) O golden one, when, by Your order, will I place on Your left arm a silken band tied with jewels and flowers?

38) O restless-eyed one, the rings I place in Your ears made Lord Krishna, who agitates all the gopis, aimlessly wander in a circle.

39) O fawn-eyed one, when will I place a dot of splendid musk on Your chin, the temple of Mukunda’s happiness?

40) O queen, when will I decorate Your pearl-like teeth with ruby-like red lines?

41) O girl with the golden lips, will the Krishna-parrot bite the nectar bimba fruits of Your lips, splendid with red khadira and camphor, placed by Me?

42) When will this person worship with black kajjala Your two eyes, which defeat the khanjana birds, and which, with the slightest movement from their corners, in a moment tightly bind the regal elephant of Lord Krishna?

43) His head reddened by the marks of Your feet as He tries to soothe Your jealous anger Lord Krishna has become extremely handsome. When, decorated with nectar red lac by me, will Your feet become very splendid?

44) O graceful artist, O queen, when will this maidservant happily place a sweet jasmine-garland filled with humming bees on Your gracefully sloping shoulders, touched in the rasa dance by Lord Krishna, who has become a moon shining with amorous passion?

45) O girl with charming limbs, O girl with a beautiful face, will this maidservant nearby hand You the articles of worship when, surrounded by Your friends, You are eager at heart to devotedly worship the sun-god on an alter of suryamani jewels?

46) O girl with beautiful thighs, employing the hands of Your friends, such as myself, will You place before Lord Krishna the many delicious foods You very carefully cooked by the order of the queen of Vraja?

47) O beautiful one, when, lovingly touching her forehead to the forehead of they, like me, who had brought the feast, will the jubilant queen of Vraja, like a loving mother, ask me, because I am Your maidservant, about Your welfare?

48) O queen, will I place before You the prasadam remnants tasted by the lotus mouth of Lord Krishna and respectfully brought by Danistha-gopi.

49) O girl whose limbs are anointed with kunkuma, when will I carefully feed You, Lalita, and Your other friends many kinds of ambrosia foods and nectar drinks mixed with the remnants of what was directly tasted by Lord Krishna?

50) O restless-eyed one, when will I lovingly give You sweet drinking-water scented with fresh patala flowers and camphor, water to rinse Your mouth, a toothbrush twig, and other things?

51) O queen, when, with great love, will I carefully light an abundance of aromatic incense, fan You, and perform other suitable services as You take Your meal?

52) O sweet-limbed girl, when, the hairs of my body standing upright in ecstasy, will I place a betel leaf filled with betel nuts and camphor into the lotus flower of Your mouth?

53) O queen, O beloved of Lord Krishna, will Lalita worship you with an arati lamp as Your other friends worship You with auspicious new songs and flowers and this maidservant, thinking You millions of times more dear than her own life’s breath, worships You with a camara whisk?

54) O queen, when, eloquently joking with Lalita and Your other friends, will You decorate with a nap the charming pastime-bed I made with my own hands?

55)O merciful one, O girl with the beautiful heart, will the beautiful and auspicious time come when this maidservant massages Your feet and Rupa manjari massages Your two lotus hands?

56) O girl with the beautiful face, on the strength of some good fortune will I, as a vine of devotion here, in a secret place with Your affectionate friends, attain the remnants You had spit out and the waves of nectar water that washed Your lotus feet?

57) O queen, during Your meal will You take some nectar from Your own lotus mouth and lovingly give it to me, whose heart has gone to You?

58) O queen, will my two eyes someday attain You as, stumbling because of the happiness rising in Your heart, and the hairs of Your body standing erect, You walk to the town of Vraja’s king in order to prepare a nectar feast for Lord Madhava?

59) Will Rupa manjari lead You on the path with Lalita and Visakha at Your two sides, Your friends all around, and me holding Your delicate waist from behind?

60 – 61) When will Danistha, seeing it in the distance, affectionately lead You, in my presence, to Nandisvara, the great abode of the king of Vraja, which is filled with affectionate gopi friends, which is even more important than the Govardhana Hill worshipped by Vraja, which is very dear to the prince of Vraja, and which is filled with the tumultuous sounds of the eloquent gopas and the lowing of the surabhi cows?

62) O sweet one, O talented one, when, washing Your auspicious lotus feet, entering the kitchen, bowing down before the queen of Vraja and the other elder gopis, and cooking a nectar feast, will You plunge me into an ocean of bliss?

63) O queen, when will You be seen, Your head bowed and Your face blossoming with happiness as You place the ambrosia foods and nectar drinks for Lord Madhava in the hand of Rohini devi?

64) O sweet girl, when will Your lotus face, its passionate sidelong glances seen by Lord Madhava during the feast in the company of His elders, fill me with happiness?

65) When will You be seen as You gaze at the prince of Vraja, His cheeks sweet with a smile, as He wanders in the forest fulfilling His vow to protect the surabhi cows, or as He is embraced by His mother, her heart overwhelmed?

66) O girl bashful at heart, O girl with the beautiful face, seeing You happily taking Your meal, according to Your promise, with your dear friends and with the queen of Vraja, who is more affectionate than millions and trillions of mothers, will I at once attain bliss in my heart?

67) O girl whose eyes are restless as khanjana birds, seeing You with an embrace, with kissing Your head, and with many loving glances, loved by the queen of Vraja as if You were her own daughter, will I celebrate a great festival of transcendental bliss in my heart?

68) O friend Rupa manjari, will I, following behind, lead our queen, now a dancing arena for waves of amorous passion, Her large eyes wide open, and your arm affectionately placed about the vine of Her waist, to the pastime forest grove decorated by the presence of Lord Hari?

69) O friend, within my sight will Queen Radha with You decorate Her beloved with flower ornaments in a forest cottage by the shore of Her lake?

70) O beautiful one, hearing from the parrot Vicaksana of Your rendezvous with the prince of Vraja, will I happily decorate You with elegant garments, flower earrings, and necklaces?

71) O queen, when will I decorate the splendid doorway with garlands of many flowers filled with buzzing bees and with many splendid pictures of Kama drawn in kunkuma? O moon-faced girl, when will I decorate the bed in the cottage named Madananandada with networks of flowers?

72) O girl as fair as gold, will I happily and gently massage Your lotus feet as You rest Your head against the arm of the prince of Vraja, His lotus feet worshipped by Rupa manjari’s hands?

73) Will I see You, Your eyebrows knitted and Your eyes burning with pride as Lord Madhusudana, the crown on the heads of expert jesters, stops You near Govardhana Hill on the pretext of collecting a toll?

74) O sweet-faced girl, when, seeing Lord Mukunda because of the breeze carrying the fragrance of Your slender form on some pretext leave the pastime-bed Candravali with her own hand decorated with jasmine flowers, and, like a black bee, meet You at the lake shore, will I shine with pride?

75) O sweet, moon-faced girl, when will we see the new pastimes You enjoy with the Lord of Your life and with Your friends at Your sweet lake filled everywhere with the humming of intoxicated bees, the cooing of birds, and hosts of splendid, blossoming lotuses?

76) O girl with the beautiful thighs, when will Lord Krishna, who floods me with an ocean of bliss, happily decorate You with many kinds of flowers on the splendid lake shore crowded with blossoming flowers and forests full of humming bees?

77) As Her limbs blossom with happiness, will my queen’s hair, decorated by jubilant, trembling Lord Hari with many types of slightly blossomed flowers, many large gunjas, and many splendid peacock feathers, all hastily brought by a certain happy girl, bring bliss to my eyes?

78) O girl with the beautiful face, seeing Lord Madhava struck with a lotus flower by intoxicated You in a flurry of amorous pastimes, will I try to hide the smile on my face?

79) When, O girl with the beautiful face, as You sing sweet love songs with the prince of Vraja, Your splendid graceful shoulder embraced by His long arms and He embraced by Your beautiful arms, will You give me transcendental bliss?

80) O queen, when will I hide the flute that You won from Lord Hari in the dice game, broke, and tossed to me?

81) O girl with the beautiful face, when, the hairs of my body standing up in ecstasy, will I fan You as You lay on a pastime bed of jasmine flowers in the temple of bliss of amorous love, smiling and conversing very sweetly with Your beloved?

82) O queen, O girl whose face is a blossoming lotus flower, O personification of shyness, when, Your two lotus feet exhausted by walking from the rendezvous, will You affectionately call this shameless person by name and engage her in massaging them?

83) “O granddaughter Radha, the time for You to worship the sun god has come! Where are You.” Will Mukhara devi, appearing like the personification of nectar as she angrily speaks in this way, delight me?

84) O queen with my eyes and ears will I serve the nectar of Your words scented with the camphor of Your smile?

85) O pious one, when, picking flowers with Your sweet and crooked friends, You pretend to quarrel with the Lord of Your life and You angrily leave Him, will You fill me with boundless happiness?

86) O merciful one, sweetly begged by Madhava with many unbearable appeals, will this agitated person fall down before Lalita’s feet to break Your jealous anger?

87) O wise and solemn one, will Your coronation as the queen of Vrndavan forest, jubilantly performed by Paurnamasi with a great festival of auspicious singing, dancing and the music of vinas and other instruments, and with many pitchers of pure, scented water, be seen by me?

88) O girl with the beautiful face, when on the full moon day of the month of Sravana Your brother Sridama pleases the miser Jatila by giving her ten thousand cows and then takes You home for a visit, will, as You melt with weeping from both happiness and sorrow, Your parents lovingly embrace You in my presence?

89) O merciful one, when, because I feel shy before Your friends, will You take me to a cave in the king of mountains and there tutor me in the art of melodious singing?

90) O queen, when, requested by Lalita devi, will You affectionately ask me, my head bowed with shyness in the assembly, to recite many splendid and sweet poems?

91) O queen, when, on the shore of Your lake, in a grove filled with humming bees, will You teach me to play the kacchapi lute?

92) O queen, when, because Your friends are too shy to act, will You hint that I should restring the favourite necklace, broken in Your pastimes?

93) O queen, when, after looking in all directions, will You take the chewed betel nuts from Your mouth and affectionately place them in mine?

94) O girl with the moon face, with clever hints will You send me to quickly get the favorite charming sash forgotten in the amorous passionate battle with the Lord of Your life?

95) O grave and sober one, after angrily punishing this person for a very slight fault, will You again glance on her with a little mercy when Lalita brings her before You?

96) I am Yours! I am Yours! I cannot live without You! O queen, please understand this and bring me to Your feet.

97) O restless-eyed girl, Your lake is the eternal home of You and Your beloved. My residence is there. There I stay.

98) O beautiful lake, my queen eternally enjoys amorous pastimes with Her beloved on your shore. If you are most dear to Them, then, please mercifully show me now the girl who is my life and soul.

99) My queen will not leave your company for even a moment. Because You are both the same age you are the realm of Her playful joking pastimes. O girl with the beautiful face, O Visakha, please show me my queen and save the life of me, on the verge of death because I am separated from Her.

100) O Lord, O nectar moon of Gokula, O Lord whose cheerful face is a lotus flower, O sweetly-smiling one, O Lord melting with compassion, so I may serve You both with love please lead me to the place where Your beloved enjoys loving pastimes with You.

101) My queen, even a drop of the beauty of the tip of whose lotus toenail the goddess of fortune is not able to attain, if You do not give charity to my eyes, then what is the use of my life, ablaze with a great forest-fire of sufferings?

102) For me somehow the present moment is flooded by a nectar ocean of many hopes. If You do not give me Your mercy, then of what use to me are this life, the land of Vraja, and Sri Krishna, the enemy of Baka?

103) O merciful one, if You will not give Your great mercy to suffering me, then what is the use of all these words? What will my long service to Your lake accomplish?

104) O affectionate one, I pray that this Vilapa-kusumanjali (Handful of Flowers in the Form of a Lament), which, with much weeping to attain Your loving service, and with a heart burning with pain, I take from my chest and place at Your lotus feet, may give You a little pleasure.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top