Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vilapakusumanjalih Lyrics in Tamil and Meaning | Hindu Shataka

Sri Vilapa Kusumanjali Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீவிலாபகுஸுமாஞ்ஜலி:
த்வம் ரூபமஞ்ஜரி ஸகி² ப்ரதி²தா புரேঽஸ்மி-
ந்பும்ஸ: பரஸ்ய வத³நம் ந ஹி பஶ்யஸீதி ।
பி³ம்பா³த⁴ரே க்ஷதமநாக³தப⁴ர்த்ருʼகாயா
யத்தே வ்யதா⁴யி கிமு தச்சு²கபுங்க³வேந ॥ 1 ॥ (வஸந்த)
ஸ்த²லகமலிநி யுக்தம் க³ர்விதா காநநேঽஸ்மி-
ந்ப்ரணயஸி வரஹாஸ்யம் புஷ்பகு³ச்ச²ச்ச²லேந ।
அபி நிகி²லலதாஸ்தா: ஸௌரபா⁴க்தா: ஸ முஞ்ச-
ந்ம்ருʼக³யதி தவ மார்க³ம் க்ருʼஷ்ணப்⁴ருʼங்கோ³ யத³த்³ய ॥ 2 ॥ (மாலிநீ)
வ்ரஜேந்த்³ரவஸதிஸ்த²லே விவித⁴வள்லவீஸங்குலே
த்வமேவ ரதிமஞ்ஜரி ப்ரசுரபுண்யபுஞ்ஜோத³யா ।
விலாஸப⁴ரவிஸ்ம்ருʼதப்ரணயிமேக²லாமார்க³ணே
யத³த்³ய நிஜநாத²யா வ்ரஜதி நாதி²தா கந்த³ரம் ॥ 3 ॥ (ப்ருʼத்²வீ)
ப்ரபு⁴ரபி யது³நந்த³நோ ச ஏஷ
ப்ரியயது³நந்த³ந உந்நதப்ரபா⁴வ: ।
ஸ்வயமதுலக்ருʼபாம்ருʼதாபி⁴ஷேகம்
மம க்ருʼதவாம்ஸ்தமஹம் கு³ரும் ப்ரபத்³யே ॥ 4 ॥ (புஷ்பிதாக்³ரா)
யோ மாம் து³ஸ்தரகே³ஹநிர்ஜலமஹாகூபாத³பாரக்லமா-
த்ஸத்³ய: ஸாந்த்³ரத³யாம்பு³தி:⁴ ப்ரக்ருʼதித: ஸ்வைரீ க்ருʼபாரஜ்ஜுபி:⁴ ।
உத்³த்⁴ருʼத்யாத்மஸரோஜநிந்தி³சரணப்ராந்தம் ப்ரபாத்³ய ஸ்வயம்
ஶ்ரீதா³மோத³ரஸாச்சகார தமஹம் சைதந்யசந்த்³ரம் ப⁴ஜே ॥ 5 ॥ (ஶார்தூ³ல)
வைராக்³யயுக்³ப⁴க்திரஸப்ரயத்நை-
ரபாயயந்மாமநபீ⁴ப்ஸுமந்த⁴ம் ।
க்ருʼபாம்பு³தி⁴ர்ய: பரது:³க²து:³கீ²
ஸநாதநம் தம் ப்ரபு⁴மாஶ்ரயாமி ॥ 6 ॥ (உபஜாதி)
அத்யுத்கடேந நிதராம் விரஹாநலேந
த³ந்த³ஹ்யமாநஹ்ருʼத³யா கில காபி தா³ஸீ ।
ஹா ஸ்வாமிநி க்ஷணமிஹ ப்ரணயேந கா³ட⁴ம்
ஆக்ரந்த³நேந விது⁴ரா விலபாமி பத்³யை: ॥ 7 ॥ (வஸந்த)
தே³வி து:³க²குலஸாக³ரோத³ரே
தூ³யமாநமதிது³ர்க³தம் ஜநம் ।
த்வம் க்ருʼபாப்ரப³லநௌகயாத்³பு⁴தம்
ப்ராபய ஸ்வபத³பங்கஜாலயம் ॥ 8 ॥ (ரதோ²த்³த⁴தா)
த்வத³லோகநகாலாஹித³ம்ஶைரேவ ம்ருʼதம் ஜநம் ।
த்வத்பாதா³ப்³ஜமிலல்லாக்ஷாபே⁴ஷஜைர்தே³வி ஜீவய ॥ 9 ॥ (அநுஷ்டுப்⁴)
தே³வி தே சரணபத்³மதா³ஸிகாம்
விப்ரயோக³ப⁴ரதா³வபாவகை: ।
த³ஹ்யமாநதரகாயவல்லரீம்
ஜீவய க்ஷணநிரீக்ஷணாம்ருʼதை: ॥ 10 ॥ (ரதோ²த்³த⁴தா)
ஸ்வப்நேঽபி கிம் ஸுமுகி² தே சரணாம்பு³ஜாத
ராஜத்பராக³படவாஸவிபூ⁴ஷணேந ।
ஶோபா⁴ம் பராமதிதராமஹஹோத்தமாங்க³ம்
பி³ப்⁴ரத்³ப⁴விஷ்யதி கதா³ மம ஸார்த²நாமா ॥ 11 ॥ (வஸந்த)
அம்ருʼதாப்³தி⁴ரஸப்ராயைஸ்தவ நூபுரஸிஞ்ஜிதை: ।
ஹா கதா³ மம கல்யாணி வாதி⁴ர்யமபநேஷ்யதே ॥ 12 ॥ (அநுஷ்டுப்⁴)
ஶஶகப்⁴ருʼத³பி⁴ஸாரே நேத்ரப்⁴ருʼங்கா³ஞ்சலாப்⁴யாம்
தி³ஶி விதி³ஶி ப⁴யேநோத்³கு⁴ர்ணிதாப்⁴யாம் வநாநி ।
குவலயத³லகோஷாண்யேவ க்லுʼப்தாநி யாப்⁴யாம்
கிமு கில கலநீயோ தே³வி தாப்⁴யாம் ஜநோঽயம் ॥ 13 ॥ (மாலிநீ)
யத³வதி⁴ மம காசிந்மஞ்ஜரீ ரூபபூர்வா
வ்ரஜபு⁴வி ப³த நேத்ரத்³வந்த்³வதீ³ப்திம் சகார ।
தத³வதி⁴ தவ வ்ருʼந்தா³ரண்யராஜ்ஞி ப்ரகாமம்
சரணகமலலாக்ஷாஸந்தி³த்³ருʼக்ஷா மமாபூ⁴த் ॥ 14 ॥ (மாலிநீ)
யதா³ தவ ஸரோவரம் ஸரஸப்⁴ருʼங்க³ஸங்கோ⁴ல்லஸ-
ந்ஸரோருஹகுலோஜ்ஜ்வலம் மது⁴ரவாரிஸம்பூரிதம் ।
ஸ்பு²டத்ஸரஸிஜாக்ஷி ஹே நயநயுக்³மஸாக்ஷாத்³ப³பௌ⁴
ததை³வ மம லாலஸாஜநி தவைவ தா³ஸ்யே ரஸே ॥ 15 ॥ (ப்ருʼத்²வீ)
பாதா³ப்³ஜயோஸ்தவ விநா வரதா³ஸ்யமேவ
நாந்யத்கதா³பி ஸமயே கில தே³வி யாசே ।
ஸக்²யாய தே மம நமோঽஸ்து நமோঽஸ்து நித்யம்
தா³ஸ்யாஸ்ய தே மம ரஸோঽஸ்து ரஸோঽஸ்து ஸத்யம் ॥ 16 ॥ (வஸந்த)
அதிஸுலலிதலாக்ஷாஶ்லிஷ்டஸௌபா⁴க்³யமுத்³ரா
ததிபி⁴ரதி⁴கதுஷ்ட்யா சிஹ்நிதீக்ருʼத்ய பா³ஹூ ।
நக²த³லிதஹரித்³ராக³ர்வகௌ³ரி ப்ரியாம் மே
சரணகமலஸேவாம் ஹா கதா³ தா³ஸ்யஸி த்வம் ॥ 17 ॥ (மாலிநீ)
ப்ரணாலீம் கீலாலைர்ப³ஹுபி⁴ரபி⁴ ஸங்க்ஷால்ய மது⁴ரை-
ர்முதா³ ஸம்மார்ஜ்ய ஸ்வைர்விவ்ருʼதகசவ்ருʼந்தை:³ ப்ரியதயா ।
கதா³ பா³ஹ்யாகா³ரம் வரபரிமலைர்தூ⁴பநிவஹை-
ர்விதா⁴ஸ்யே தே தே³வி ப்ரதிதி³நமஹோ வாஸிதமஹம் ॥ 18 ॥ (ஶிக²ரிணீ)
ப்ராத: ஸுதா⁴ம்ஶுமிலிதாம் ம்ருʼத³மத்ர யத்நா-
தா³ஹ்ருʼத்ய வாஸிதபயஶ்ச க்³ருʼஹாந்தரே ச ।
பாதா³ம்பு³ஜே ப³த கதா³ ஜலதா⁴ரயா தே
ப்ரக்ஷால்ய பா⁴விநி கசைரிஹ மார்ஜயாமி ॥ 19 ॥ (வஸந்த)
ப்ரக்ஷால்ய பாத³கமலம் க்ருʼததா³ந்தகாஷ்டா²ம்
ஸ்நாநார்த²மந்யஸத³நே ப⁴வதீம் நிவிஷ்டாம் ।
அப்⁴யஜ்ய க³ந்தி⁴ததரைரிஹ தைலபூரை:
ப்ரோத்³வர்தயிஷ்யதி கதா³ கிமு கிங்கரீயம் ॥ 20 ॥ (வஸந்த)
அயி விமலஜலாநாம் க³ந்த⁴கர்பூரபுஷ்பை-
ர்ஜிதவிது⁴முக²பத்³மே வாஸிதாநாம் க⁴டோகை:⁴ ।
ப்ரணயலலிதஸக்²யா தீ³யமாநை: புரஸ்தா-
த்தவ வரமபி⁴ஷேகம் ஹா கதா³ஹம் கரிஷ்யே ॥ 21 ॥ (மாலிநீ)
பாநீயம் சீநவஸ்த்ரை: ஶஶிமுகி² ஶநகை ரம்யம்ருʼத்³வங்க³யஷ்டே-
ர்யத்நாது³த்ஸார்ய மோதா³த்³தி³ஶி தி³ஶி விசலந்நேத்ரமீநாஞ்சலாயா: ।
ஶ்ரோணௌ ரக்தம் து³கூலம் தத³பரமதுலம் சாருநீலம் ஶிரோঽக்³ரா-
த்ஸர்வாங்கே³ஷு ப்ரமோதா³த்புலகிதவபுஷா கிம் மயா தே ப்ரயோஜ்யம் ॥ 22 ॥ (ஸ்ரக்³த⁴ரா)
ப்ரக்ஷால்ய பாத³கமலம் தத³நுக்ரமேண
கோ³ஷ்டே²ந்த்³ரஸூநுத³யிதே தவ கேஶபாஶம் ।
ஹா நர்மதா³க்³ரதி²தஸுந்த³ரஸூக்ஷ்மமால்யை-
ர்வேணீம் கரிஷ்யதி கதா³ ப்ரணயைர்ஜநோঽயம் ॥ 23 ॥ (வஸந்த)
ஸுப⁴க³ம்ருʼக³மதே³நாக²ண்ட³ஶுப்⁴ராம்ஶுவத்தே
திலகமிஹ லலாடே தே³வி மோதா³த்³விதா⁴ய ।
மஸ்ருʼணகு⁴ஸ்ருʼணசர்சாமர்பயித்வா ச கா³த்ரே
ஸ்தநயுக³மபி க³ந்தை⁴ஶ்சித்ரிதம் கிம் கரிஷ்யே ॥ 24 ॥ (மாலிநீ)
ஸிந்தூ³ரரேகா² ஸீமந்தே தே³வி ரத்நஶலாகயா ।
மயா யா கல்பிதா கிம் தே ஸாலகாஞ்சோ²ப⁴யிஷ்யதி ॥ 25 ॥ (அநுஷ்டுப்⁴)
ஹந்த தே³வி திலகஸ்ய ஸமந்தா-
த்³பி³ந்த³வோঽருணஸுக³ந்தி⁴ரஸேந ।
க்ருʼஷ்ணமாத³நமஹௌஷதி⁴முக்²யா
தீ⁴ரஹஸ்தமிஹ கிம் பரிகல்ப்யா: ॥ 26 ॥ (ஸ்வாக³தா)
கோ³ஷ்டே²ந்த்³ரபுத்ரமத³சித்தகரீந்த்³ரராஜ
ப³ந்தா⁴ய புஷ்பத⁴நுஷ: கில ப³த்³த⁴ரஜ்ஜ்வோ: ।
கிம் கர்ணயோஸ்தவ வரோரு வராவதம்ஸ
யுக்³மேந பூ⁴ஷணமஹம் ஸுகி²தா கரிஷ்யே ॥ 27 ॥ (வஸந்த)
யா தே கஞ்சுலிரத்ர ஸுந்த³ரி மயா வக்ஷோஜயோரர்பிதா
ஶ்யாமாச்சா²த³நகாம்யயா கில ந ஸாஸத்யேதி விஜ்ஞாயதாம் ।
கிந்து ஸ்வாமிநி க்ருʼஷ்ண ஏவ ஸஹஸா தத்தாமவாப்ய ஸ்வயம்
ப்ராணேப்⁴யோঽப்யதி⁴கம் ஸ்வகம் நிதி⁴யுக³ம் ஸங்கோ³பயத்யேவ ஹி ॥ 28 ॥ (ஶார்தூ³ல)
நாநாமணிப்ரகரகு³ம்பி²தசாருபுஷ்டா
முக்தாஸ்ரஜஸ்தவ ஸுவக்ஷஸி ஹேமகௌ³ரி ।
ஶ்ராந்த்யாப்⁴ருʼதாலஸமுகுந்த³ஸுதூலிகாயாம்
கிம் கல்பயிஷ்யதிதராம் தவ தா³ஸிகேயம் ॥ 29 ॥ (வஸந்த)
மணிசயக²சிதாபி⁴ர்நீலசூடா³வலீபி⁴-
ர்ஹரித³யிதகலாவித்³த்³வந்த்³வமிந்தீ³வராக்ஷி ।
அபி ப³த தவ தி³வ்யைரங்கு³லீரங்கு³லீயை:
க்வசித³பி கில காலே பூ⁴ஷயிஷ்யாமி கிம் நு ॥ 30 ॥ (மாலிநீ)
பாதா³ம்போ⁴ஜே மணிமயதுலாகோடியுக்³மேந யத்நா-
த³ப்⁴யர்சே தத்³த³லகுலமபி ப்ரேஷ்டபாதா³ங்கு³லீயை: ।
காஞ்சீதா³ம்நா கடிதடமித³ம் ப்ரேமபீட²ம் ஸுநேத்ரே
கம்ஸாராதேரதுலமசிராத³ர்சயிஷ்யாமி கிம் தே ॥ 31 ॥ (மந்தா³க்ராந்தா)
லலிததரம்ருʼணாலீகல்பபா³ஹுத்³வயம் தே
முரஜயிமதிஹம்ஸீதை⁴ர்யவித்⁴வம்ஸத³க்ஷம் ।
மணிகுலரசிதாப்⁴யாமங்க³தா³ப்⁴யாம் புரஸ்தா-
த்ப்ரமத³ப⁴ரவிநம்ரா கல்பயிஷ்யாமி கிம் வா ॥ 32 ॥ (மாலிநீ)
ராஸோத்ஸவே ய இஹ கோ³குலசந்த்³ரபா³ஹு
ஸ்பர்ஶேந ஸௌப⁴க³ப⁴ரம் நிதராமவாப ।
க்³ரைவேயகேண கிம் தம் தவ கண்ட²தே³ஶம்
ஸம்பூஜயிஷ்யதி புந: ஸுப⁴கே³ ஜநோঽயம் ॥ 33 ॥ (வஸந்த)
த³த்த: ப்ரலம்ப³ரிபுணோத்³ப⁴டஶங்க²சூட³
நாஶாத்ப்ரதோஷி ஹ்ருʼத³யம் மது⁴மங்க³ளஸ்ய ।
ஹஸ்தேந ய: ஸுமுகி² கௌஸ்துப⁴மித்ரமேதம்
கிம் தே ஸ்யமந்தகமணிம் தரலம் கரிஷ்யே ॥ 34 ॥ (வஸந்த)
ப்ராந்தத்³வயே பரிவிராஜிதகு³ச்ச²யுக்³ம
விப்⁴ராஜிதேந நவகாஞ்சநடோ³ரகேண ।
க்ஷீணம் த்ருடத்யத² க்ருʼஶோத³ரி சேதி³தீவ
ப³த்⁴நாமி போ⁴ஸ்தவ கதா³திப⁴யேந மத்⁴யம் ॥ 35 ॥ (வஸந்த)
கநககு³ணிதமுச்சைர்மௌக்திகம் மத்கராத்தே
திலககுஸுமவிஜேத்ரீ நாஸிகா ஸா ஸுவ்ருʼத்தம் ।
மது⁴மத²நமஹாலிக்ஷோப⁴கம் ஹேமகௌ³ரி
ப்ரகடதரமரந்த³ப்ராயமாதா³ஸ்யதே கிம் ॥ 36 ॥ (மாலிநீ)
அங்க³தே³ந தவ வாமதோ:³ஸ்த²லே
ஸ்வர்ணகௌ³ரி நவரத்நமாலிகாம் ।
பட்டகு³ச்ச²பரிஶோபி⁴தாமிமாம்
ஆஜ்ஞயா பரிணயாமி தே கதா³ ॥ 37 ॥ (ரதோ²த்³த⁴தா)
கர்ணயோருபரி சக்ரஶலாகே
சஞ்சலாக்ஷி நிஹிதே மயகா தே ।
க்ஷோப⁴கம் நிகி²லகோ³பவதூ⁴நாம்
சக்ரவத்³ப்⁴ரமயதாம் முரஶத்ரும் ॥ 38 ॥

கதா³ தே ம்ருʼக³ஶாவாக்ஷி
சிபு³கே ம்ருʼக³நாபி⁴நா ।
பி³ந்து³முல்லாஸயிஷ்யாமி
முகுந்தா³மோத³மந்தி³ரே ॥ 39 ॥ (அநுஷ்டுப்⁴)
த³ஶநாம்ஸ்தே கதா³ ரக்த
ரேகா²பி⁴ர்பூ⁴ஷயாம்யஹம் ।
தே³வி முக்தாப²லாநீஹ
பத்³மராக³கு³ணைரிஹ ॥ 40 ॥ (அநுஷ்டுப்⁴)
உத்கா²தி³ரேண நவசந்த்³ரவிராஜிதேந
ராகே³ண தே வரஸுதா⁴த⁴ரபி³ம்ப³யுக்³மே ।
கா³ங்கே³யகா³த்ரி மயகா பரிரஞ்ஜிதேঽஸ்மி-
ந்த³ம்ஶம் விதா⁴ஸ்யதி ஹடா²த்கிமு க்ருʼஷ்ணகீர: ॥ 41 ॥ (வஸந்ததிலக)
யத்ப்ராந்ததே³ஶலவலேஶவிகூ⁴ர்ணிதேந
ப³த்³த:⁴ க்ஷணாத்³ப⁴வதி க்ருʼஷ்ணகரீந்த்³ர உச்சை: ।
தத்க²ஞ்ஜரீடஜயிநேத்ரயுக³ம் கதா³யம்
ஸம்பூஜயிஷ்யதி ஜநஸ்தவ கஜ்ஜலேந ॥ 42 ॥ (வஸந்த)
யஸ்யாங்கரஞ்ஜிதஶிராஸ்தவ மாநப⁴ங்கே³
கோ³ஷ்டே²ந்த்³ரஸூநுரதி⁴காம் ஸுஷமாமுபைதி ।
லாக்ஷாரஸம் ஸ ச கதா³ பத³யோரத⁴ஸ்தே
ந்யஸ்தோ மயாப்யதிதராம் ச²விமாப்ஸ்யதீஹ ॥ 43 ॥ (வஸந்த)
கலாவதி நதாம்ஸயோ: ப்ரசுரகாமபுஞ்ஜோஜ்ஜ்வல-
த்கலாநிதி⁴முரத்³விஷ: ப்ரகடராஸஸம்பா⁴வயோ: ।
ப்⁴ரமத்³ப்⁴ரமரஜ²ங்க்ருʼதைர்மது⁴ரமல்லிமாலாம் முதா³
கதா³ தவ தயோ: ஸமர்பயதி தே³வி தா³ஸீஜந: ॥ 44 ॥

ஸூர்யாய ஸூர்யமணிநிர்மிதவேதி³மத்⁴யே
முக்³தா⁴ங்கி³ பா⁴வத இஹாலிகுலைர்வ்ருʼதாயா: ।
அர்க⁴ம் ஸமர்பயிதுமுத்கதி⁴யஸ்தவாரா-
த்ஸஜ்ஜாநி கிம் ஸுமுகி² தா³ஸ்யதி தா³ஸிகேயம் ॥ 45 ॥

வ்ரஜபுரபதிராஜ்ஞ்யா ஆஜ்ஞயா மிஷ்ட²மந்நம்
ப³ஹுவித⁴மதியத்நாத்ஸ்வேந பக்வம் வரோரு ।
ஸபதி³ நிஜஸகீ²நாம் மத்³விதா⁴நாம் ச ஹஸ்தை-
ர்மது⁴மத²நநிமித்தம் கிம் த்வயா ஸந்நிதா⁴ஸ்யம் ॥ 46 ॥

நீதாந்நமத்³வித⁴லலாடதடே லலாடம்
ப்ரீத்யா ப்ரதா³ய முதி³தா வ்ரஜராஜராஜ்ஞீ ।
ப்ரேம்ணா ப்ரஸூரிவ ப⁴வத்குஶலஸ்ய ப்ருʼச்சா²ம்
ப⁴வ்யே விதா⁴ஸ்யதி கதா³ மயி தாவகத்வாத் ॥ 47 ॥

க்ருʼஷ்ணவக்த்ராம்பு³ஜோச்சி²ஷ்டம்
ப்ரஸாத³ம் பரமாத³ராத் ।
த³த்தம் த⁴நிஷ்ட²யா தே³வி
கிமாநேஷ்யாமி தேঽக்³ரத: ॥ 48 ॥ (அநுஷ்டுப்⁴)
நாநாவிதை⁴ரம்ருʼதஸாரரஸாயநைஸ்தை:
க்ருʼஷ்ணப்ரஸாத³மிலிதைரிஹ போ⁴ஜ்யபேயை: ।
ஹா குங்குமாங்கி³ லலிதாதி³ஸகீ²வ்ருʼதா த்வம்
யத்நாந்மயா கிமுத்தராமுபபோ⁴ஜநீயா ॥ 49 ॥ (வஸந்த)
பாநாய வாரி மது⁴ரம் நவபாடலாதி³
கர்பூரவாஸிததரம் தரலாக்ஷி த³த்த்வா ।
காலே கதா³ தவ மயாசமநீயத³ந்த
காஷ்டா²தி³கம் ப்ரணயத: பரமர்பணீயம் ॥ 50 ॥ (வஸந்த)
(யுக்³மகம்)
போ⁴ஜநஸ்ய ஸமயே தவ யத்நா-
த்தே³வி தூ⁴பநிவஹாந்வரக³ந்தா⁴ந்।
பீ³ஜநாத்³யமபி தத்க்ஷணயோக்³யம்
ஹா கதா³ ப்ரணயத: ப்ரணயாமி ॥ 51 ॥ (ஸ்வாக³தா)
கர்பூரபூரபரிபூரிதநாக³வல்லீ
பர்ணாதி³பூக³பரிகல்பிதவீடிகாம் தே ।
வக்த்ராம்பு³ஜே மது⁴ரகா³த்ரி முதா³ கதா³ஹம்
ப்ரோத்பு²ல்லரோமநிகரை: பரமர்பயாமி ॥ 52 ॥ (வஸந்த)
ஆராத்ரிகேண ப⁴வதீம் கிமு தே³வி தே³வீம்
நிர்மஞ்ச²யிஷ்யதிதராம் லலிதா ப்ரமோதா³த் ।
அந்யாலயஶ்ச நவமங்க³ளகா³நபுஷ்பை:
ப்ராணார்பு³தை³ரபி கசைரபி தா³ஸிகேயம் ॥ 53 ॥

ஆலீகுலேந லலிதாப்ரமுகே²ந ஸார்த⁴ம்
ஆதந்வதீ த்வமிஹ நிர்ப⁴ரமர்மகோ³ஷ்டீ²ம் ।
மத்பாணிகல்பிதமநோஹரகேலிதல்பம்
ஆபூ⁴ஷயிஷ்யஸி கதா³ ஸ்வபநேந தே³வி ॥ 54 ॥

ஸம்வாஹயிஷ்யதி பதௌ³ தவ கிங்கரீயம்
ஹா ரூபமஞ்ஜரிரஸௌ ச கராம்பு³ஜே த்³வே ।
யஸ்மிந்மநோஜ்ஞஹ்ருʼத³யே ஸத³யேঽநயோ: கிம்
ஶ்ரீமாந்ப⁴விஷ்யதிதராம் ஶுப⁴வாஸர: ஸ: ॥ 55 ॥

தவோத்³கீ³ர்ணம் போ⁴ஜ்யம் ஸுமுகி² கில கல்லோலஸலிலம்
ததா² பாதா³ம்போ⁴ஜாம்ருʼதமிஹ மயா ப⁴க்திலதயா ।
அயி ப்ரேம்ணா ஸார்த⁴ம் ப்ரணயிஜநவர்கை³ர்ப³ஹுவிதை⁴-
ரஹோ லப்³த⁴வ்யம் கிம் ப்ரசுரதரபோ⁴க்³யோத³யப³லை: ॥ 56 ॥

போ⁴ஜநாவஸரே தே³வி
ஸ்நேஹேந ஸ்வமுகா²ம்பு³ஜாத் ।
மஹ்யம் த்வத்³க³தசித்தாயை
கிம் ஸுதா⁴ஸ்த்வம் ப்ரதா³ஸ்யஸி ॥ 57 ॥ (அநுஷ்டுப்⁴)
அபி ப³த ரஸவத்யா: ஸித்³த⁴யே மாத⁴வஸ்ய
வ்ரஜபதிபுரமுத்³யத்³ரோமரோமா வ்ரஜந்தீ ।
ஸ்க²லிதக³திருத³ஞ்சத்ஸ்வாந்தஸௌக்²யேந கிம் மே
க்வசித³பி நயநாப்⁴யாம் லப்ஸ்யஸே ஸ்வாமிநி த்வம் ॥ 58 ॥ (மாலிநீ)
பார்ஶ்வத்³வயே லலிதயாத² விஶாக²யா ச
த்வாம் ஸர்வத: பரிஜநைஶ்ச பரை: பரீதாம் ।
பஶ்சாந்மயா விப்⁴ருʼதப⁴ங்கு³ரமத்⁴யபா⁴கா³ம்
கிம் ரூபமஞ்ஜரிரியம் பதி² நேஷ்யதீஹ ॥ 59 ॥

ஹம்பா³ரவைரிஹ க³வாமபி ப³ல்லவாநாம்
கோலாஹலைர்விவித⁴வந்தி³கலாவதாம் தை: ।
ஸம்ப்⁴ராஜதே ப்ரியதயா வ்ரஜராஜஸூநோ-
ர்கோ³வர்த⁴நாத³பி கு³ருர்வ்ரஜவந்தி³தாத்³ய: ॥ 60 ॥

ப்ராப்தாம் நிஜப்ரணயிநீப்ரகரை: பரீதாம்
நந்தீ³ஶ்வரம் வ்ரஜமஹேந்த்³ரமஹாலயம் தம் ।
தூ³ரே நிரீக்ஷ்ய முதி³தா த்வரிதம் த⁴நிஷ்டா²
த்வாமாநயிஷ்யதி கதா³ ப்ரணயைர்மமாக்³ரே ॥ 61 ॥

(யுக்³மகம்)
ப்ரக்ஷால்ய பாத³கமலே குஶலே ப்ரவிஷ்டா
நத்வா வ்ரஜேஶமஹிஷீப்ரப்⁴ருʼதீர்கு³ரூஸ்தா: ।
ஹா குர்வதீ ரஸவதீம் ரஸபா⁴க்கதா³ த்வம்
ஸம்மஜ்ஜயிஷ்யஸிதராம் ஸுக²ஸாக³ரே மாம் ॥ 62 ॥

மாத⁴வாய நதவக்த்ரமாத்³ருʼதா
போ⁴ஜ்யபேயரஸஸஞ்சயம் க்ரமாத் ।
தந்வதீ த்வமிஹ ரோஹிணீகரே
தே³வி பு²ல்லவத³நம் கதே³க்ஷ்யஸே ॥ 63 ॥

போ⁴ஜநே கு³ருஸபா⁴ஸு கத²ஞ்சி-
ந்மாத⁴வேந நதத்³ருʼஷ்டி முதோ³த்கம் ।
வீக்ஷ்யமாணமிஹ தே முக²பத்³மம்
மோத³யிஷ்யஸி கதா³ மது⁴ரே மாம் ॥ 64 ॥

அயி விபிநமடந்தம் ஸௌரபே⁴யீகுலாநாம்
வ்ரஜந்ருʼபதிகுமாரம் ரக்ஷணே தீ³க்ஷிதம் தம் ।
விகலமதிஜநந்யா லால்யமாநம் கதா³ த்வம்
ஸ்மிதமது⁴ரகபோலம் வீக்ஷ்யஸே வீக்ஷ்யமாணா ॥ 65 ॥

கோ³ஷ்டே²ஶயாத² குதுகாச்ச²பதா²தி³பூர்வம்
ஸுஸ்நிக்³த⁴யா ஸுமுகி² மாத்ருʼபரார்த⁴தோঽபி ।
ஹா ஹ்ரீமதி ப்ரியக³ணை: ஸஹ போ⁴ஜ்யமாநாம்
கிம் த்வாம் நிரீக்ஷ்ய ஹ்ருʼத³யே முத³மத்³ய லப்ஸ்யே ॥ 66 ॥

ஆலிங்க³நேந ஶிரஸ: பரிசும்ப³நேந
ஸ்நேஹாவலோகநப⁴ரேண ச க²ஞ்ஜநாக்ஷி ।
கோ³ஷ்டே²ஶயா நவவதூ⁴மிவ லால்யமாநாம்
த்வாம் ப்ரேக்ஷ்ய கிம் ஹ்ருʼதி³ மஹோத்ஸவமாதநிஷ்யே ॥ 67 ॥

ஹா ரூபமஞ்ஜரி ஸகி² ப்ரணயேந தே³வீம்
த்வத்³பா³ஹுத³த்தபு⁴ஜவல்லரிமாயதாக்ஷீம் ।
பஶ்சாத³ஹம் கலிதகாமதரங்க³ரங்கா³ம்
நேஷ்யாமி கிம் ஹரிவிபூ⁴ஷிதகேலிகுஞ்ஜம் ॥ 68 ॥

ஸாகம் த்வயா ஸகி² நிகுஞ்ஜக்³ருʼஹே ஸரஸ்யா:
ஸ்வஸ்யாஸ்தடே குஸுமபா⁴விதபூ⁴ஷணேந ।
ஶ்ருʼங்கா³ரிதம் வித³த⁴தீ ப்ரியமீஶ்வரீ ஸா
ஹா ஹா ப⁴விஷ்யதி மதீ³க்ஷணகோ³சர: கிம் ॥ 69 ॥

ஶ்ருத்வா விசக்ஷணமுகா²த்³வ்ரஜராஜஸூநோ:
ஶஸ்தாபி⁴ஸாரஸமயம் ஸுப⁴கே³ঽத்ர ஹ்ருʼஷ்டா ।
ஸூக்ஷ்மாம்ப³ரை: குஸுமஸம்ஸ்க்ருʼதகர்ணபூர
ஹாராதி³பி⁴ஶ்ச ப⁴வதீம் கிமலங்கரிஷ்யே ॥ 70 ॥

நாநாபுஷ்பை: க்வணிதமது⁴பைர்தே³வி ஸம்பா⁴விதாபி⁴-
ர்மாலாபி⁴ஸ்தத்³கு⁴ஸ்ருʼணவிலஸத்காமசித்ராலிபி⁴ஶ்ச ।
ராஜத்³த்³வாரே ஸபதி³ மத³நாநந்த³தா³பி⁴க்²யகே³ஹே
மல்லீஜாலை: ஶஶிமுகி² கதா³ தல்பமாகல்பயிஷ்யே ॥ 71 ॥

ஶ்ரீரூபமஞ்ஜரிகரார்சிதபாத³பத்³ம
கோ³ஷ்டே²ந்த்³ரநந்த³நபு⁴ஜார்பிதமஸ்தகாயா: ।
ஹா மோத³த: கநககௌ³ரி பதா³ரவிந்த³
ஸம்வாஹநாநி ஶநகைஸ்தவ கிம் கரிஷ்யே ॥ 72 ॥

கோ³வர்த⁴நாத்³ரிநிகடே முகுடேந நர்ம
லீலாவித³க்³த⁴ஶிரஸாம் மது⁴ஸூத³நேந ।
தா³நச்ச²லேந ப⁴வதீமவருத்⁴யமாநாம்
த்³ரக்ஷ்யாமி கிம் ப்⁴ரூகுடித³ர்பிதநேத்ரயுக்³மாம் ॥ 73 ॥

தவ தநுவரக³ந்தா⁴ஸங்கி³வாதேந சந்த்³ரா
வலிகரக்ருʼதமல்லீகேலிதல்பாச்ச²லேந ।
மது⁴ரமுகி² முகுந்த³ம் குண்ட³தீரே மிலந்தம்
மது⁴பமிவ கதா³ஹம் வீக்ஷ்ய த³ர்பம் கரிஷ்யே ॥ 74 ॥

ஸமந்தாது³ந்மத்தப்⁴ரமரகுலஜ²ங்காரநிகரை-
ர்லஸத்பத்³மஸ்தோமைரபி விஹக³ராவைரபி பரம் ।
ஸகீ²வ்ருʼந்தை:³ ஸ்வீயை: ஸரஸி மது⁴ரே ப்ராணபதிநா
கதா³ த்³ரக்ஷ்யாமஸ்தே ஶஶிமுகி² நவம் கேலிநிவஹம் ॥ 75 ॥

ஸரோவரலஸத்தடே மது⁴பகு³ஞ்ஜிகுஞ்ஜாந்தரே
ஸ்பு²டத்குஸுமஸங்குலே விவித⁴புஷ்பஸங்கை⁴ர்முதா³ ।
அரிஷ்டஜயிநா கதா³ தவ வரோரு பூ⁴ஷாவிதி⁴-
ர்விதா⁴ஸ்யத இஹ ப்ரியம் மம ஸுகா²ப்³தி⁴மாதந்வதா ॥ 76 ॥

ஸ்பீ²தஸ்வாந்தம் கயாசித்ஸரப⁴ஸமசிரேணார்ப்யமாணைர்த³ரோத்³ய-
ந்நாநாபுஷ்போருகு³ஞ்ஜாப²லநிகரலஸத்கேகிபிஞ்ச²ப்ரபஞ்சை: ।
ஸோத்கம்பம் ரச்யமாந: க்ருʼதருசிஹரிணோத்பு²ல்லமங்க³ம் வஹந்த்யா:
ஸ்வாமிந்யா: கேஶபாஶ: கிமு மம நயநாநந்த³முச்சைர்விதா⁴தா ॥ 77 ॥

மாத⁴வம் மத³நகேலிவிப்⁴ரமே
மத்தயா ஸரஸிஜேந ப⁴வத்யா ।
தாடி³தம் ஸுமுகி² வீக்ஷ்ய கிந்த்வியம்
கூ³ட⁴ஹாஸ்யவத³நா ப⁴விஷ்யதி ॥ 78 ॥

ஸுலலிதநிஜபா³ஹ்வாஶ்லிஷ்டகோ³ஷ்டே²ந்த்³ரஸூநோ:
ஸுவலிததரபா³ஹ்வாஶ்லேஷதீ³வ்யந்நதாம்ஸா ।
மது⁴ரமத³நகா³நம் தந்வதீ தேந ஸார்த⁴ம்
ஸுப⁴க³முகி² முத³ம் மே ஹா கதா³ தா³ஸ்யஸி த்வம் ॥ 79 ॥

ஜித்வா பாஶககே²லாயாம் ஆச்சி²த்³ய முரலீம் ஹரே: ।
க்ஷிப்தாம் மயி த்வயா தே³வி கோ³பயிஷ்யாமி தாம் கதா³ ॥ 80 ॥

அபி ஸுமுகி² கதா³ஹம் மாலதீகேலிதல்பே
மது⁴ரமது⁴ரகோ³ஷ்டீ²ம் விப்⁴ரதீம் வல்லபே⁴ந ।
மநஸிஜஸுக²தே³ঽஸ்மிந்மந்தி³ரே ஸ்மேரக³ண்டா³ம்
ஸபுலகதநுரேஷா த்வாம் கதா³ பீ³ஜயாமி ॥ 81 ॥

ஆயாதோத்³யத்கமலவத³நே ஹந்த லீலாபி⁴ஸாரா-
த்³க³த்யாடோபை: ஶ்ரமவிலுலிதம் தே³வி பாதா³ப்³ஜயுக்³மம் ।
ஸ்நேஹாத்ஸம்வாஹயிதுமபி ஹ்ரீபுஞ்ஜமூர்தேঽப்யலஜ்ஜம்
நாமக்³ராஹம் நிஜஜநமிமம் ஹா கதா³ நோத்ஸ்யஸி த்வம் ॥ 82 ॥

ஹா நப்த்ரி ராதே⁴ தவ ஸூர்யப⁴க்தே:
கால: ஸமுத்பந்ந இத: குதோঽஸி ।
இதீவ ரோஷாந்முக²ரா லபந்தீ
ஸுதே⁴வ கிம் மாம் ஸுக²யிஷ்யதீஹ ॥ 83 ॥

தே³வி பா⁴ஷிதபீயூஷம் ஸ்மிதகர்பூரவாஸிதம் ।
ஶ்ரோத்ராப்⁴யாம் நயநாப்⁴யாம் தே கிம் நு ஸேவிஷ்யதே மயா ॥ 84 ॥

குஸுமசயநகே²லாம் குர்வதீ த்வம் பரீதா
ரஸகுடிலஸகீ²பி:⁴ ப்ராணநாதே²ந ஸார்த⁴ம் ।
கபடகலஹகேல்யா க்வாபி ரோஷேண பி⁴ந்நா
மம முத³மதிபே³லம் தா⁴ஸ்யஸே ஸுவ்ரதே கிம் ॥ 85 ॥

நாநாவிதை:⁴ ப்ருʼது²லகாகுப⁴ரைரஸஹ்யை:
ஸம்ப்ரார்தி²த: ப்ரியதயா ப³த மாத⁴வேந ।
த்வந்மாநப⁴ங்க³வித⁴யே ஸத³யே ஜநோঽயம்
வ்யக்³ர: பதிஷ்யதி கதா³ லலிதாபதா³ந்தே ॥ 86 ॥

ப்ரீத்யா மங்க³ளகீ³தந்ருʼத்யவிலஸத்³வீணாதி³வாத்³யோத்ஸவை:
ஶுத்³தா⁴நாம் பயஸாம் க⁴டைர்ப³ஹுவிதை:⁴ ஸம்வாஸிதாநாம் ப்⁴ருʼஶம் ।
வ்ருʼந்தா³ரண்யமஹாதி⁴பத்யவித⁴யே ய: பௌர்ணமாஸ்யா ஸ்வயம்
தீ⁴ரே ஸம்விஹித: ஸ கிம் தவ மஹாஸேகோ மயா த்³ரக்ஷ்யதே ॥ 87 ॥

ப்⁴ராத்ரா கோ³யுதமத்ர மஞ்ஜுவத³நே ஸ்நேஹேந த³த்த்வாலயம்
ஶ்ரீதா³ம்நா க்ருʼபணாம் ப்ரதோஷ்ய ஜடிலாம் ரக்ஷாக்²யராகாக்ஷணே ।
நீதாயா: ஸுக²ஶோகரோத³நப⁴ரைஸ்தே ஸந்த்³ரவந்த்யா: பரம்
வாத்ஸல்யாஜ்ஜநகௌ விதா⁴ஸ்யத இத: கிம் லாலநாம் மேঽக்³ரத: ॥ 88 ॥

லஜ்ஜயாலிபுரத: பரதோ மாம்
க³ஹ்வரம் கி³ரிபதேர்ப³த நீத்வா ।
தி³வ்யகா³நமபி தத்ஸ்வரபே⁴த³ம்
ஶிக்ஷ்யயிஷ்யஸி கதா³ ஸத³யே த்வம் ॥ 89 ॥

யாசிதா லலிதயா கில தே³வ்யா
லஜ்ஜயா நதமுகீ²ம் க³ணதோ மாம் ।
தே³வி தி³வ்யரஸகாவ்யகத³ம்ப³ம்
பாட²யிஷ்யஸி கதா³ ப்ரணயேந ॥ 90 ॥

நிஜகுண்ட³தடிகுஞ்ஜே கு³ஞ்ஜத்³ப்⁴ரமரஸங்குலே ।
தே³வி த்வம் கச்ச²பிஶிக்ஷாம் கதா³ மாம் காரயிஷ்யஸி ॥ 91 ॥

விஹாரைஸ்த்ருடிதம் ஹாரம் கு³ம்பி²தும் த³யிதம் கதா³ ।
ஸகீ²நாம் லஜ்ஜயா தே³வி ஸம்ஜ்ஞயா மாம் நிதே³க்ஷ்யஸி ॥ 92 ॥

ஸ்வமுகா²ந்மந்முகே² தே³வி கதா³ தாம்பூ³லசர்விதம் ।
ஸ்நேஹாத்ஸர்வதி³ஶே வீக்ஷ்ய ஸமயே த்வம் ப்ரதா³ஸ்யஸி ॥ 93 ॥

நிவிட³மத³நயுத்³தே⁴ ப்ராணநாதே²ந ஸார்த⁴ம்
த³யிதமது⁴ரகாஞ்சீ யா மதா³த்³விஸ்ம்ருʼதாஸீத் ।
ஶஶிமுகி² ஸமயே தாம் ஹந்த ஸம்பா⁴ல்ய ப⁴ங்க்³யா
த்வரிதமிஹ தத³ர்த²ம் கிம் த்வயாஹம் ப்ரஹேயா ॥ 94 ॥

கேநாபி தோ³ஷலவமாத்ரலவேந தே³வி
ஸந்தாட்³யமாந இஹ தீ⁴ரமதே த்வயோச்சை: ।
ரோஷேண தல்லலிதயா கில நீயமாந:
ஸந்த்³ரக்ஷ்யதே கிமு மநாக்ஸத³ரம் ஜநோঽயம் ॥ 95 ॥

தவைவாஸ்மி தவைவாஸ்மி ந ஜீவாமி த்வயா விநா ।
இதி விஜ்ஞாய தே³வி த்வம் நய மாம் சரணாந்திகே ॥ 96 ॥

ஸ்வகுண்ட³ம் தவ லோலாக்ஷி ஸப்ரியாயா: ஸதா³ஸ்பத³ம் ।
அத்ரைவ மம ஸம்வாஸ இஹைவ மம ஸம்ஸ்தி²தி: ॥ 97 ॥

ஹே ஶ்ரீஸரோவர ஸதா³ த்வயி ஸா மதீ³ஶா
ப்ரேஷ்டே²ந ஸார்த⁴மிஹ கே²லதி காமரங்கை:³ ।
த்வம் சேத்ப்ரியாத்ப்ரியமதீவ தயோரிதீமாம்
ஹா த³ர்ஶயாத்³ய க்ருʼபயா மம ஜீவிதம் தாம் ॥ 98 ॥

க்ஷணமபி தவ ஸங்க³ம் ந த்யஜேதே³வ தே³வீ
த்வமஸி ஸமவயஸ்த்வாந்நர்மபூ⁴மிர்யத³ஸ்யா: ।
இதி ஸுமுகி² விஶாகே² த³ர்ஶயித்வா மதீ³ஶாம்
மம விரஹஹதாயா: ப்ராணரக்ஷாம் குருஷ்வ ॥ 99 ॥

ஹா நாத² கோ³குலஸுதா⁴கர ஸுப்ரஸந்ந
வக்த்ராரவிந்த³ மது⁴ரஸ்மித ஹே க்ருʼபார்த்³ர ।
யத்ர த்வயா விஹரதே ப்ரணயை: ப்ரியாரா-
த்தத்ரைவ மாமபி நய ப்ரியஸேவநாய ॥ 100 ॥

லக்ஷ்மீர்யத³ங்க்⁴ரிகமலஸ்ய நகா²ஞ்சலஸ்ய
ஸௌந்த³ர்யபி³ந்து³மபி நார்ஹதி லப்³து⁴மீஶே ।
ஸா த்வம் விதா⁴ஸ்யஸி ந சேந்மம நேத்ரதா³நம்
கிம் ஜீவிதேந மம து:³க²த³வாக்³நிதே³ந ॥ 101 ॥

ஆஶாப⁴ரைரம்ருʼதஸிந்து⁴மயை: கத²ஞ்சி-
த்காலோ மயாதிக³மித: கில ஸாம்ப்ரதம் ஹி ।
த்வம் சேத்க்ருʼபாம் மயி விதா⁴ஸ்யஸி நைவ கிம் மே
ப்ராணைர்வ்ரஜேந ச வரோரு ப³காரிணாபி ॥ 102 ॥

த்வம் சேத்க்ருʼபாமயி க்ருʼபாம் மயி து:³கி²தாயாம்
நைவாதநோரதிதராம் கிமிஹ ப்ரலாபை: ।
த்வத்குண்ட³மத்⁴யமபி தத்³ப³ஹுகாலமேவ
ஸம்ஸேவ்யமாநமபி கிம் நு கரிஷ்யதீஹ ॥ 103 ॥

அயி ப்ரணயஶாலிநி ப்ரணயபுஷ்டதா³ஸ்யாப்தயே
ப்ரகாமமதிரோத³நை: ப்ரசுரது:³க²த³க்³தா⁴த்மநா ।
விலாபகுஸுமாஞ்ஜலிர்ஹ்ருʼதி³ நிதா⁴ய பாதா³ம்பு³ஜே
மயா ப³த ஸமர்பிதஸ்தவ தநோது துஷ்டிம் மநாக் ॥ 104 ॥

இதி ஶ்ரீரகு⁴நாத²தா³ஸகோ³ஸ்வாமிவிரசிதஸ்தவாவல்யாம்
ஶ்ரீஶ்ரீவிலாபகுஸுமாஞ்ஜலி: ஸம்பூர்ணா ।

Sri Vilapa Kusumanjali Meaning:

1) O friend Rupa Manjari, although you are a famous and important person in this town, still you cannot see the face of the Supreme Personality of Godhead standing before you. Your husband is not here, and yet there is a mark on the bimba fruits of your lips as if someone has bitten them. Did a great parrot bite them?

2) O lotus tree, on the pretext of this bunch of new blossoms you are now broadly smiling in this forest. You have every right to be proud. After all, the black Krishna bee has left all the fragrant flower vines and He is now searching for the pathway to you.

3) O Rati manjari, in the king of Vraja’s city, where many gopis live, you are the most pious of all. That is why you are now going to a cave, requested by your queen to search for the favorite belt She forgot in the midst of many pastimes.

4) Let me surrender to my spiritual master, Yadunandana Acarya. A powerful and dear devotee of the Supreme Lord, Yadunandana, he sprinkled the nectar of his mercy on me.

5) I worship Lord Caitanya Candra, the supremely independent ocean of great mercy, who with His ropes of mercy quickly lifted me from the endlessly troublesome great dry well of household life, from which escape is very difficult, who gave me the shelter of His lotus feet, which rebuke the lotuses, and who gave me to Svarupa Damodar Goswami.

6) I was unwilling to drink the nectar of devotional service possessed of renunciation, but Sanatana Goswami, out of his causeless mercy, made me drink, even though I was otherwise unable to do so. Therefore he is an ocean of mercy. He is very much compassionate on fallen souls like me, and thus it is my duty to offer my respectful obeisances unto his lotus feet.

7) O queen, a certain maidservant, overwhelmed with love and her heart burning in the great fire of separation, laments in the following verses.

8) O queen, please rescue this unfortunate person, drowning in an ocean of pain. Place him on the strong boat of your mercy and carry him to the wonderful realm of Your lotus feet.

9) O queen, with the medicine of the red lac from Your lotus feet, please bring back to life this person now dead from the bites of the black snake of not seeing You.

10) O queen, with the nectar of a moment’s glance please restore the life of this gopi maidservant of Your lotus feet, who now burns in the great forest fire of separation from You.

11) O beautiful faced one, when, even in a dream, will I, by decorating my head with the splendid perfumed powder of Your lotus feet, attain the goal of my life?

12) O beautiful one, when will the sound of your ankle bells, sprinkling drops from an ocean of nectar, cure my deafness?

13) O queen, with the two bumblebees of the corners of Your eyes, which in the moonlit rendezvous anxiously wander over each direction as if the forest were a jungle of blue lotuses, will You glance upon this person?

14) O queen of Vrndavan, since Rupa manjari filled my eyes with light in the land of Vraja, I have yearned to see the red lac decorating Your lotus feet.

15) O queen whose eyes are as beautiful as two blossoming lotus flowers, when Your lake, filled with sweet water and splendid with many blossoming lotus flowers and buzzing bees, appeared before my eyes I at once began to yearn for the nectar of direct service to You.

16) O queen, I shall never ask You for anything other than direct service to your lotus feet. I offer my respectful obeisances to Your friendship. I offer my respectful obeisances to Your friendship again and again. May I find Your service as sweet as nectar. May I find Your service as sweet as nectar.

17) O queen whose fair complexion scratches with its nails the pride of yellow turmeric, when, happily marking my arms with auspicious markings embraced by charming red lac, will You give me the dear service of Your lotus feet.

18) O queen, when with great love and happiness will I daily rinse the drains of Your house with pure water, dry them with my own hair, and then scent Your garden pavilion with an abundance of sweetly fragrant incense?

19) When, at Your house early in the morning, will I carefully wash Your two lotus feet with camphor-scented water and then dry them with my hair?

20) When will this maidservant brush Your teeth with a twig, wash Your lotus feet, and, when You have entered another room, massage You with scented oil?

21) O queen whose lotus face defeats the moon, when, with jars of water scented with flowers and camphor and brought by one of Your charming and affectionate friends, will I carefully bathe You?

22) O moon-faced one, will I with a silken towel slowly and carefully dry the water from Your beautiful, delicate limbs, and the two fishes of Your eyes happily and restlessly swim from one direction to another, will I be allowed, the hairs on my body standing up in bliss, to cover Your hips with a matchless red silk cloth, and all Your limbs, from Your head down, with a beautiful blue sari?

23) O beloved of the prince of Vraja, when, after washing Your lotus feet, will this person, with the many beautiful small garlands artistically fashioned by Narmada devi, lovingly braid Your hair?

24) O queen, when will I happily place on Your forehead beautiful musk tilaka as splendid as the full moon, on Your limbs glistening kunkuma, and on Your breasts wonderful pictures in fragrant colors?

25) O queen, will I, drawing a line of red sindura with a jeweled salaka, decorate the part in Your hair?

26) O queen, with a steady hand will I artistically decorate You with the aromatic red tilaka dots that are the most powerful aphrodisiac to madden Lord Krishna?

27) O beautiful one, will I happily decorate with beautiful earrings Your ears, which are the god of love’s two ropes for binding the regal mad elephant of the prince of Vraja’s heart?

28) O beautiful queen, although I carefully placed this garment over Your breasts to cover them from Krishna’s gaze, He has not understood my intention. Tightly embracing You, He has Himself become the garment covering the two treasures dearer than His own life.

29) O golden-complexioned one, will this maidservant place lovely necklaces of pearls and jewels on Your beautiful breasts, Lord Mukunda’s pillows when He is sleepy and fatigued?

30) O lotus-eyed one, at some time will I adorn Your fingers with glittering rings and Your two graceful arms, which are so dear to Lord Hari, with blue armlets studded with jewels?

31) O beautiful-eyed one, will I soon worship Your two lotus feet with jeweled anklets and the petals of Your lotus feet with toe-rings? With a splendid belt will I soon worship Your hips, the sacred pilgrimage place of Lord Krishna?

32) Bowed down with intense bliss, with two jeweled armlets will I decorate Your two graceful lotus arms, which expertly destroy the peacefulness of the swan of Lord Krishna’s heart?

33) O beautiful one, will this person some day worship with a valuable necklace Your neck, which attained all good fortune when it was touched by the arm of Lord Gokulacandra in the festival of the rasa dance?

34) O beautiful-faced one, will I make the Syamantaka jewel, which after the death of proud Sankhacuda, was given by Balarama to cheerful-hearted Madhumangala, which Madhumangala with his own hand gave to You, and which since has become the friend of the Kaustubha jewel, the central jewel of Your necklace?

35) O slender-waisted one, when, fearing that Your very slender waist might break, will I very carefully tie it with a new golden belt splendid with flower-cluster tassels at each end?

36) O golden one, when will Your nose, which defeats the sesame flower, receive from my hand a beautiful golden honey-pearl that agitates the great bumblebee of Lord Krishna?

37) O golden one, when, by Your order, will I place on Your left arm a silken band tied with jewels and flowers?

38) O restless-eyed one, the rings I place in Your ears made Lord Krishna, who agitates all the gopis, aimlessly wander in a circle.

39) O fawn-eyed one, when will I place a dot of splendid musk on Your chin, the temple of Mukunda’s happiness?

40) O queen, when will I decorate Your pearl-like teeth with ruby-like red lines?

41) O girl with the golden lips, will the Krishna-parrot bite the nectar bimba fruits of Your lips, splendid with red khadira and camphor, placed by Me?

42) When will this person worship with black kajjala Your two eyes, which defeat the khanjana birds, and which, with the slightest movement from their corners, in a moment tightly bind the regal elephant of Lord Krishna?

43) His head reddened by the marks of Your feet as He tries to soothe Your jealous anger Lord Krishna has become extremely handsome. When, decorated with nectar red lac by me, will Your feet become very splendid?

44) O graceful artist, O queen, when will this maidservant happily place a sweet jasmine-garland filled with humming bees on Your gracefully sloping shoulders, touched in the rasa dance by Lord Krishna, who has become a moon shining with amorous passion?

45) O girl with charming limbs, O girl with a beautiful face, will this maidservant nearby hand You the articles of worship when, surrounded by Your friends, You are eager at heart to devotedly worship the sun-god on an alter of suryamani jewels?

46) O girl with beautiful thighs, employing the hands of Your friends, such as myself, will You place before Lord Krishna the many delicious foods You very carefully cooked by the order of the queen of Vraja?

47) O beautiful one, when, lovingly touching her forehead to the forehead of they, like me, who had brought the feast, will the jubilant queen of Vraja, like a loving mother, ask me, because I am Your maidservant, about Your welfare?

48) O queen, will I place before You the prasadam remnants tasted by the lotus mouth of Lord Krishna and respectfully brought by Danistha-gopi.

49) O girl whose limbs are anointed with kunkuma, when will I carefully feed You, Lalita, and Your other friends many kinds of ambrosia foods and nectar drinks mixed with the remnants of what was directly tasted by Lord Krishna?

50) O restless-eyed one, when will I lovingly give You sweet drinking-water scented with fresh patala flowers and camphor, water to rinse Your mouth, a toothbrush twig, and other things?

51) O queen, when, with great love, will I carefully light an abundance of aromatic incense, fan You, and perform other suitable services as You take Your meal?

52) O sweet-limbed girl, when, the hairs of my body standing upright in ecstasy, will I place a betel leaf filled with betel nuts and camphor into the lotus flower of Your mouth?

53) O queen, O beloved of Lord Krishna, will Lalita worship you with an arati lamp as Your other friends worship You with auspicious new songs and flowers and this maidservant, thinking You millions of times more dear than her own life’s breath, worships You with a camara whisk?

54) O queen, when, eloquently joking with Lalita and Your other friends, will You decorate with a nap the charming pastime-bed I made with my own hands?

55)O merciful one, O girl with the beautiful heart, will the beautiful and auspicious time come when this maidservant massages Your feet and Rupa manjari massages Your two lotus hands?

56) O girl with the beautiful face, on the strength of some good fortune will I, as a vine of devotion here, in a secret place with Your affectionate friends, attain the remnants You had spit out and the waves of nectar water that washed Your lotus feet?

57) O queen, during Your meal will You take some nectar from Your own lotus mouth and lovingly give it to me, whose heart has gone to You?

58) O queen, will my two eyes someday attain You as, stumbling because of the happiness rising in Your heart, and the hairs of Your body standing erect, You walk to the town of Vraja’s king in order to prepare a nectar feast for Lord Madhava?

59) Will Rupa manjari lead You on the path with Lalita and Visakha at Your two sides, Your friends all around, and me holding Your delicate waist from behind?

60 – 61) When will Danistha, seeing it in the distance, affectionately lead You, in my presence, to Nandisvara, the great abode of the king of Vraja, which is filled with affectionate gopi friends, which is even more important than the Govardhana Hill worshipped by Vraja, which is very dear to the prince of Vraja, and which is filled with the tumultuous sounds of the eloquent gopas and the lowing of the surabhi cows?

62) O sweet one, O talented one, when, washing Your auspicious lotus feet, entering the kitchen, bowing down before the queen of Vraja and the other elder gopis, and cooking a nectar feast, will You plunge me into an ocean of bliss?

63) O queen, when will You be seen, Your head bowed and Your face blossoming with happiness as You place the ambrosia foods and nectar drinks for Lord Madhava in the hand of Rohini devi?

64) O sweet girl, when will Your lotus face, its passionate sidelong glances seen by Lord Madhava during the feast in the company of His elders, fill me with happiness?

65) When will You be seen as You gaze at the prince of Vraja, His cheeks sweet with a smile, as He wanders in the forest fulfilling His vow to protect the surabhi cows, or as He is embraced by His mother, her heart overwhelmed?

66) O girl bashful at heart, O girl with the beautiful face, seeing You happily taking Your meal, according to Your promise, with your dear friends and with the queen of Vraja, who is more affectionate than millions and trillions of mothers, will I at once attain bliss in my heart?

67) O girl whose eyes are restless as khanjana birds, seeing You with an embrace, with kissing Your head, and with many loving glances, loved by the queen of Vraja as if You were her own daughter, will I celebrate a great festival of transcendental bliss in my heart?

68) O friend Rupa manjari, will I, following behind, lead our queen, now a dancing arena for waves of amorous passion, Her large eyes wide open, and your arm affectionately placed about the vine of Her waist, to the pastime forest grove decorated by the presence of Lord Hari?

69) O friend, within my sight will Queen Radha with You decorate Her beloved with flower ornaments in a forest cottage by the shore of Her lake?

70) O beautiful one, hearing from the parrot Vicaksana of Your rendezvous with the prince of Vraja, will I happily decorate You with elegant garments, flower earrings, and necklaces?

71) O queen, when will I decorate the splendid doorway with garlands of many flowers filled with buzzing bees and with many splendid pictures of Kama drawn in kunkuma? O moon-faced girl, when will I decorate the bed in the cottage named Madananandada with networks of flowers?

72) O girl as fair as gold, will I happily and gently massage Your lotus feet as You rest Your head against the arm of the prince of Vraja, His lotus feet worshipped by Rupa manjari’s hands?

73) Will I see You, Your eyebrows knitted and Your eyes burning with pride as Lord Madhusudana, the crown on the heads of expert jesters, stops You near Govardhana Hill on the pretext of collecting a toll?

74) O sweet-faced girl, when, seeing Lord Mukunda because of the breeze carrying the fragrance of Your slender form on some pretext leave the pastime-bed Candravali with her own hand decorated with jasmine flowers, and, like a black bee, meet You at the lake shore, will I shine with pride?

75) O sweet, moon-faced girl, when will we see the new pastimes You enjoy with the Lord of Your life and with Your friends at Your sweet lake filled everywhere with the humming of intoxicated bees, the cooing of birds, and hosts of splendid, blossoming lotuses?

76) O girl with the beautiful thighs, when will Lord Krishna, who floods me with an ocean of bliss, happily decorate You with many kinds of flowers on the splendid lake shore crowded with blossoming flowers and forests full of humming bees?

77) As Her limbs blossom with happiness, will my queen’s hair, decorated by jubilant, trembling Lord Hari with many types of slightly blossomed flowers, many large gunjas, and many splendid peacock feathers, all hastily brought by a certain happy girl, bring bliss to my eyes?

78) O girl with the beautiful face, seeing Lord Madhava struck with a lotus flower by intoxicated You in a flurry of amorous pastimes, will I try to hide the smile on my face?

79) When, O girl with the beautiful face, as You sing sweet love songs with the prince of Vraja, Your splendid graceful shoulder embraced by His long arms and He embraced by Your beautiful arms, will You give me transcendental bliss?

80) O queen, when will I hide the flute that You won from Lord Hari in the dice game, broke, and tossed to me?

81) O girl with the beautiful face, when, the hairs of my body standing up in ecstasy, will I fan You as You lay on a pastime bed of jasmine flowers in the temple of bliss of amorous love, smiling and conversing very sweetly with Your beloved?

82) O queen, O girl whose face is a blossoming lotus flower, O personification of shyness, when, Your two lotus feet exhausted by walking from the rendezvous, will You affectionately call this shameless person by name and engage her in massaging them?

83) “O granddaughter Radha, the time for You to worship the sun god has come! Where are You.” Will Mukhara devi, appearing like the personification of nectar as she angrily speaks in this way, delight me?

84) O queen with my eyes and ears will I serve the nectar of Your words scented with the camphor of Your smile?

85) O pious one, when, picking flowers with Your sweet and crooked friends, You pretend to quarrel with the Lord of Your life and You angrily leave Him, will You fill me with boundless happiness?

86) O merciful one, sweetly begged by Madhava with many unbearable appeals, will this agitated person fall down before Lalita’s feet to break Your jealous anger?

87) O wise and solemn one, will Your coronation as the queen of Vrndavan forest, jubilantly performed by Paurnamasi with a great festival of auspicious singing, dancing and the music of vinas and other instruments, and with many pitchers of pure, scented water, be seen by me?

88) O girl with the beautiful face, when on the full moon day of the month of Sravana Your brother Sridama pleases the miser Jatila by giving her ten thousand cows and then takes You home for a visit, will, as You melt with weeping from both happiness and sorrow, Your parents lovingly embrace You in my presence?

89) O merciful one, when, because I feel shy before Your friends, will You take me to a cave in the king of mountains and there tutor me in the art of melodious singing?

90) O queen, when, requested by Lalita devi, will You affectionately ask me, my head bowed with shyness in the assembly, to recite many splendid and sweet poems?

91) O queen, when, on the shore of Your lake, in a grove filled with humming bees, will You teach me to play the kacchapi lute?

92) O queen, when, because Your friends are too shy to act, will You hint that I should restring the favourite necklace, broken in Your pastimes?

93) O queen, when, after looking in all directions, will You take the chewed betel nuts from Your mouth and affectionately place them in mine?

94) O girl with the moon face, with clever hints will You send me to quickly get the favorite charming sash forgotten in the amorous passionate battle with the Lord of Your life?

95) O grave and sober one, after angrily punishing this person for a very slight fault, will You again glance on her with a little mercy when Lalita brings her before You?

96) I am Yours! I am Yours! I cannot live without You! O queen, please understand this and bring me to Your feet.

97) O restless-eyed girl, Your lake is the eternal home of You and Your beloved. My residence is there. There I stay.

98) O beautiful lake, my queen eternally enjoys amorous pastimes with Her beloved on your shore. If you are most dear to Them, then, please mercifully show me now the girl who is my life and soul.

99) My queen will not leave your company for even a moment. Because You are both the same age you are the realm of Her playful joking pastimes. O girl with the beautiful face, O Visakha, please show me my queen and save the life of me, on the verge of death because I am separated from Her.

100) O Lord, O nectar moon of Gokula, O Lord whose cheerful face is a lotus flower, O sweetly-smiling one, O Lord melting with compassion, so I may serve You both with love please lead me to the place where Your beloved enjoys loving pastimes with You.

101) My queen, even a drop of the beauty of the tip of whose lotus toenail the goddess of fortune is not able to attain, if You do not give charity to my eyes, then what is the use of my life, ablaze with a great forest-fire of sufferings?

102) For me somehow the present moment is flooded by a nectar ocean of many hopes. If You do not give me Your mercy, then of what use to me are this life, the land of Vraja, and Sri Krishna, the enemy of Baka?

103) O merciful one, if You will not give Your great mercy to suffering me, then what is the use of all these words? What will my long service to Your lake accomplish?

104) O affectionate one, I pray that this Vilapa-kusumanjali (Handful of Flowers in the Form of a Lament), which, with much weeping to attain Your loving service, and with a heart burning with pain, I take from my chest and place at Your lotus feet, may give You a little pleasure.

Shri Vilapakusumanjalih Lyrics in Tamil and Meaning | Hindu Shataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top