Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vishakhanandabhidha Stotram Lyrics in Malayalam | Hindu Shataka

Sri Vishakhanandabhidhastotram Lyrics in Malayalam:

ശ്രീവിശാഖാനന്ദാഭിധസ്തോത്രം
ഭാവനാമഗുണാദീനാമൈക്യാത്ശ്രീരാധികൈവ യാ ।
കൃഷ്ണേന്ദോഃ പ്രേയസീ സാ മേ ശ്രീവിശാഖാ പ്രസീദതു ॥ 1 ॥

ജയതി ശ്രീമതീ കാചിദ്വൃന്ദാരണ്യവിഹാരിണീ ।
വിധാതുസ്തരുണീസൃഷ്ടികൌശലശ്രീഋ ഇഹോജ്ജ്വലാ ॥ 2 ॥

ഛിന്നസ്വര്‍ണസദൃക്ഷാങ്ഗീ രക്തവസ്ത്രാവഗുണ്ഠിനീ ।
നിര്‍ബന്ധബദ്ധവേണീകാ ചാരുകാശ്മീരചര്‍ചിതാ ॥ 3 ॥

ദ്വികാലേന്ദുലലാടോദ്യത്കസ്തൂരീതിലകോജ്ജ്വലാ ।
സ്ഫുടകോകനദദ്വന്ദ്വ ബന്ധുരീകൃതകര്‍ണികാ ॥ 4 ॥

വിചിത്രവര്‍ണവിന്യാസ ചിത്രിതീകൃതവിഗ്രഹാ
കൃഷ്ണചോരഭയാച്ചോലീ ഗുംഫീകൃതമണിസ്തനീ ॥ 5 ॥

ഹാരമഞ്ജീരകേയൂര ചൂഡാനാസാഗ്രമൌക്തികൈഃ ।
മുദ്രികാദിഭിരന്യൈശ്ച ഭൂഷിതാ ഭൂഷണോത്തമൈഃ ॥ 6 ॥

സുദീപ്തകജ്ജലോദ്ദീപ്ത നയനേന്ദീവരദ്വയ ।
സൌരഭോജ്ജ്വലതാംബൂല മഞ്ജുലാ ശ്രീമുഖാംബുജാ ॥ 7 ॥

സ്മിതലേശലസത്പക്വ ചാരുബിംബഫലാധരാ ।
മധുരാലാപപീയൂഷ സഞ്ജീവിതസഖീകുലാ ॥ 8 ॥

വൃഷഭാനുകുലോത്കീര്‍തി വര്‍ധികാ ഭാനുസേവികാ ।
കീര്‍തിദാഖണിരത്നശ്രീഃ ശ്രീജിതശ്രീഃ ശ്രിയോജ്ജ്വലാ ॥ 9 ॥

അനങ്ഗമഞ്ജരീജ്യേഷ്ഠാ ശ്രീദാമാനന്ദദാനുജാ ।
മുഖരാദൃഷ്ടിപീയൂഷ വര്‍തിനപ്ത്രീ തദാശ്രിതാ ॥ 10 ॥

പൌര്‍ണമാസീബഹിഃഖേലത്പ്രാണപഞ്ജരസാരികാ ।
സുബലപ്രണയോല്ലാസാ തത്ര വിന്യസ്തഭാരകാ ॥ 11 ॥

വ്രജേശ്യാഃ കൃഷ്ണവത്പ്രേമ പാത്രീ തത്രാതി ഭക്തികാ ।
അംബാവാത്സല്യസംസിക്താ രോഹിണീഘ്രാതമസ്തകാ ॥ 12 ॥

വ്രജേന്ദ്രചരണാംഭോജേ ഽര്‍പിതഭക്തിപരമ്പരാ ।
തസ്യാപി പ്രേമപാത്രീയം പിതുര്‍ഭാനോരിവ സ്ഫുടം ॥ 13 ॥

ഗുരുബുദ്ധ്യാ പ്രലംബാരൌ നതിം ദൂരേ വിതന്വതീ ।
വധൂബുദ്ധ്യൈവ തസ്യാപി പ്രേമഭൂമീഹ ഹ്രീയുതാ ॥ 14 ॥

ലലിതാലലിതാ സ്വീയ പ്രാണോരുലലിതാവൃതാ ।
ലലിതാപ്രാണരക്ഷൈകരക്ഷിതാ തദ്വശാത്മികാ ॥ 15 ॥

വൃന്ദാപ്രസാധിതോത്തുങ്ഗ കുഡുങ്ഗാനങ്ഗവേശ്മനി ।
കൃഷ്ണഖണ്ഡിതമാനത്വാല്‍ ലലിതാഭീതികമ്പിനീ ॥ 16 ॥

വിശാഖനര്‍മസഖ്യേന സുഖിതാ തദ്ഗതാത്മികാ ।
വിശാഖാപ്രാണദീപാലി നിര്‍മഞ്ഛ്യനഖചന്ദ്രികാ ॥ 17 ॥

സഖീവര്‍ഗൈകജീവാതുസ്മിതകൈരവകോരകാ ।
സ്നേഹഫുല്ലീകൃതസ്വീയഗണാ ഗോവിന്ദവല്ലഭാ ॥ 18 ॥

വൃന്ദാരണ്യമഹാരാജ്യമഹാസേകമഹോജ്ജ്വലാ ।
ഗോഷ്ഠസര്‍വജനാജീവ്യവദനാ രദനോത്തമാ ॥ 19 ॥

ജ്ഞാതവൃന്ദാടവീസര്‍വലതാതരുമൃഗദ്വിജാ ।
തദീയസഖ്യസൌരഭ്യസുരഭീകൃതമാനസാ ॥ 20 ॥

സര്‍വത്ര കുര്‍വതി സ്നേഹം സ്നിഗ്ധപ്രകൃതിരാഭവം ।
നാമമാത്രജഗാചിത്തദ്രാവികാ ദീനപാലികാ ॥ 21 ॥

ഗോകുലേ കൃഷ്ണചന്ദ്രസ്യ സര്‍വാപച്ഛാന്തിപൂര്‍വകം ।
ധീരലാലിത്യവൃദ്ധ്യര്‍ഥം ക്രിയമാണവ്രതാധികാ ॥ 22 ॥

ഗുരുഗോവിപ്രസത്കാരരതാ വിനയസന്നതാ ।
തദാശീഃശതവര്‍ധിഷ്ണുസൌഭാഗ്യാദിഗുണാഞ്ചിതാ ॥ 23 ॥

ആയുര്‍ഗോശ്രീയശോദായിപാകോ ദുര്‍വാസസോ വരാത് ।
അതഃ കുന്ദലതാനീയമാനാ രാജ്ഞ്യാഃ സമാജ്ഞയാ ॥ 24 ॥

ഗോഷ്ഠജീവാതുഗോവിന്ദജീവാതുലപിതാമൃതാ ।
നിജപ്രാനാര്‍ബുദശ്രേണിരക്ഷ്യതത്പാദരേണുകാ ॥ 25 ॥

കൃഷ്ണപദാരവിന്ദോദ്യന്‍മകരന്ദമയേ മുദാ ।
അരിഷ്ടമര്‍ദി കാസാരേ സ്നാത്രീ നിര്‍ബന്ധതോഽന്വഹം ॥ 26 ॥

നിജകുന്ദപുരസ്തീരേ രത്നസ്ഥല്യാമഹര്‍നിശം ।
പ്രേഷ്ഠനര്‍മാലിഭിര്‍ഭങ്ഗ്യാ സമം നര്‍മ വിതന്വതീ ॥ 27 ॥

ഗോവര്‍ധനഗുഹാലക്ഷ്മീര്‍ഗോവര്‍ധനവിഹാരിണീ ।
ധൃതഗോവര്‍ധനപ്രേമാ ധൃതഗോവര്‍ധനപ്രിയാ ॥ 28 ॥

ഗാന്ധര്‍വാദ്ഭുതഗാന്ധര്‍വാ രാധാ ബാധാപഹാരിണീ ।
ചന്ദ്രകാന്തിശ്ചലാപങ്ഗീ രാധികാ ഭാനുരാധികാ ॥ 29 ॥

ഗാന്ധര്‍വികാ സ്വഗന്ധാതിസുഗന്ധീകൃതഗോകുലാ ।
ഇതി പഞ്ചഭിരാഹൂതാ നാമഭിര്‍ഗോകുലേ ജനൈഃ ॥ 30 ॥

ഹരിണീ ഹരിണീനേത്രാ രങ്ഗിണീ രങ്ഗിണീപ്രിയാ ।
രങ്ഗിണീധ്വനിനാഗച്ഛത്സുരങ്ഗധ്വനിഹാസിനീ ॥ 31 ॥

ബദ്ധനന്ദീശ്വരോത്കണ്ഠാ കാന്തകൃഷ്ണൈകകങ്ക്ഷയാ ।
നവാനുരാഗസംബന്ധമദിരോന്‍മത്തമാനസാ ॥ 32 ॥

മദനോന്‍മാദിഗോവിന്ദമകസ്മാത്പ്രേക്ഷ്യ ഹാസിനീ ।
ലപന്തീ രുദതീ കമ്പ്രാ രുഷ്ടാ ദഷ്ടാധരാതുരാ ॥ 33 ॥

വിലോകയതി ഗോവിന്ദേ സ്മിത്വാ ചാരുമുഖാംബുജം ।
പുഷ്പാകൃഷ്ടിമിഷാദൂര്‍ധ്വേ ധൃതദോര്‍മുലചാലനാ ॥ 34 ॥

സമക്ഷമപി ഗോവിന്ദമവിലോക്യേവ ഭാവതഃ ।
ദലേ വിലിഖ്യ തന്‍മൂര്‍തിം പശ്യന്തീ തദ്വിലോകിതാം ॥ 35 ॥

ലീലയാ യാചകം കൃഷ്ണമവധീര്യേവ ഭാമിനീ ।
ഗിരീന്ദ്രഗാഹ്വരം ഭങ്ഗ്യാ പശ്യന്തീ വികസദ്ദൃശാ ॥ 36 ॥

സുബലസ്കന്ധവിന്യസ്തബാഹൌ പശ്യതി മാധവേ ।
സ്മേരാ സ്മേരാരവിന്ദേന തമാലം തഡയന്ത്യഥ ॥ 37 ॥

ലീലയാ കേലിപാഥോജം സ്മിത്വാ ചുംബിതമാധവേ ।
സ്മിത്വാ ഭാലാത്തകസ്തൂരീരസം ഘൃതവതീ ക്വചിത് ॥ 38 ॥

മഹാഭാവോജ്ജ്വലാചിന്താരത്നോദ്ഭവിതവിഗ്രഹാം ।
സഖീപ്രണയസദ്ഗന്ധവരോദ്വര്‍തനസുപ്രഭാം ॥ 39 ॥

കാരുണ്യാമൃതവീചിഭിസ്താരുണ്യാമൃതധാരയാ ।
ലാവണ്യാമൃതവന്യാഭിഃ സ്നപിതാം ഗ്ലപിതേന്ദിരാം ॥ 40 ॥

ഹ്രീപട്ടവസ്ത്രഗുപ്താങ്ഗീം സൌന്ദര്യഘുസൃണാഞ്ചിതാം ।
ശ്യാമലോജ്ജ്വലകസ്തൂരീവിചിത്രിതകലേവരാം ॥ 41 ॥

കമ്പാശ്രുപുലകസ്തംഭസ്വേദഗദ്ഗദരക്തതാ ।
ഉന്‍മദോ ജാഡ്യമിത്യേതൈ രത്നൈര്‍നവഭിരുത്തമൈഃ ॥ 42 ॥

ക്ല്‍പ്താലങ്കൃതിസംശ്ലിഷ്ടാം ഗുണാലിപുഷ്പമാലിനീം ।
ധീരാധിരത്വസദ്വഷപടവാസൈഃ പരിഷ്കൃതാം ॥ 43 ॥

പ്രച്ഛന്നമാനധമ്മില്ലാം സൌഭാഗ്യതിലകോജ്ജ്വലാം ।
കൃഷ്ണനാമയശഃശ്രാവാവതംസോല്ലാസികര്‍ണികാം ॥ 44 ॥

രാഗതംബൂലരക്തോഷ്ഠീം പ്രേമകൌടില്യകജ്ജലാം ।
നര്‍മഭാഷിതനിഃസ്യന്ദസ്മിതകര്‍പൂരവാസിതാം ॥ 45 ॥

സൌരഭാന്തഃപുരേ ഗര്‍വപര്യങ്കോപരി ലീലയാ ।
നിവിഷ്ടാം പ്രേമവൈചിത്ത്യവിചലത്തരലാഞ്ചിതാം ॥ 46 ॥

പ്രണയക്രോധസാചോലീബന്ധഗുപ്തികൃതസ്തനാം ।
സപത്നീവക്ത്രഹൃച്ഛോശിയശഃശ്രീകച്ഛപീരവാം ॥ 47 ॥

മധ്യതാത്മസഖീസ്കന്ധലീലാന്യസ്തകരാംബുജാം ।
ശ്യാമാം ശ്യാമസ്മരാമോദമധുലീപരിവേശികാം ॥ 48 ॥

സുഭഗവല്‍ഗുവിഞ്ഛോലീമൌലീഭൂഷണമഞ്ജരീ ।
ആവൈകുണ്ഠമജാണ്ഡാലിവതംസീകൃതസദ്യശഃ ॥ 49 ॥

വൈദഗ്ധ്യൈകസുധാസിന്ധുശ്ചാടുര്യൈകസുധാപുരീ ।
മാധുര്യൈകസുധാവല്ലീ ഗുണരത്നൈകപേടികാ ॥ 50 ॥

ഗോവിന്ദാനങ്ഗരാജീവേ ഭാനുശ്രീര്‍വാര്‍ഷഭാനവീ ।
കൃഷ്ണഹൃത്കുമുദോല്ലാസേ സുധാകാരകരസ്ഥിതിഃ ॥ 51 ॥

കൃഷ്ണമാനസഹംസസ്യ മാനസീ സരസീ വരാ ।
കൃഷ്ണചാതകജീവാതുനവാംഭോദപയഃശ്രുതിഃ ॥ 52 ॥

സിദ്ധാഞ്ജനസുധാവാര്‍തിഃ കൃഷ്ണലോചനയോര്‍ദ്വയോഃ ।
വിലാസശ്രാന്തകൃഷ്ണാങ്ഗേ വാതലീ മാധവീ മതാ ॥ 53 ॥

മുകുന്ദമത്തമാതങ്ഗവിഹാരാപരദീര്‍ഘികാ ।
കൃഷ്ണപ്രാണമഹാമീനഖേലനാനന്ദവാരിധിഃ ॥ 54 ॥

ഗിരീന്ദ്രധാരിരോലംബരസാലനവമഞ്ജരീ ।
കൃഷ്ണകോകിലസമ്മോദിമന്ദരോദ്യാനവിസ്തൃതിഃ ॥ 55 ॥

കൃഷ്ണകേലിവരാരാമവിഹാരാദ്ഭുതകോകിലാ ।
നാദാകൃഷ്ടബകദ്വേഷിവീരധീരമനോമൃഗാ ॥ 56 ॥

പ്രണയോദ്രേകസിദ്ധ്യേകവശികൃതധൃതാചലാ ।
മാധവാതിവശാ ലോകേ മാധവീ മാധവപ്രിയാ ॥ 57 ॥

കൃഷ്ണമഞ്ജുലതാപിഞ്ഛേ വിലസത്സ്വര്‍ണയൂഥികാ ।
ഗോവിന്ദനവ്യപാഥോദേ സ്ഥിരവിദ്യുല്ലതാദ്ഭുതാ ॥ 58 ॥

ഗ്രീഷ്മേ ഗോവിന്ദസര്‍വാങ്ഗേ ചന്ദ്രചന്ദനചന്ദ്രികാ ।
ശീതേ ശ്യാമശുഭാങ്ഗേഷു പീതപട്ടലസത്പടീ ॥ 59 ॥

മധൌ കൃഷ്ണതരൂല്ലാസേ മധുശ്രീര്‍മധുരാകൃതിഃ ।
മഞ്ജുമല്ലാരരാഗശ്രീഃ പ്രാവൃഷീ ശ്യാമഹര്‍ഷിണീ ॥ 60 ॥

ഋതൌ ശരദി രാസൈകരസികേന്ദ്രമിഹ സ്ഫുടം ।
വരിതും ഹന്ത രാസശ്രീര്‍വിഹരന്തീ സഖീശ്രിതാ ॥ 61 ॥

ഹേമാന്തേ സ്മരയുദ്ധാര്‍ഥമടന്തം രാജനന്ദനം ।
പൌരുഷേണ പരാജേതും ജയശ്രീര്‍മൂര്‍തിധാരിണീ ॥ 62 ॥

സര്‍വതഃ സകലസ്തവ്യവസ്തുതോ യത്നതശ്ചിരാത് ।
സാരണാകൃഷ്യ തൈര്യുക്ത്യാ നിര്‍മായാദ്ഭുതശോഭയാ ॥ 63 ॥

സ്വശ്ലാഘം കുര്‍വതാ ഫുല്ലവിധിനാ ശ്ലാഘിതാ മുഹുഃ ।
ഗൌരീശ്രീമൃഗ്യസൌന്ദര്യവന്ദിതശ്രീനഖപ്രഭാ ॥ 64 ॥

ശരത്സരോജശുഭ്രാംശുമണിദര്‍പനമാലയാ ।
നിര്‍മഞ്ഛിതമുഖാംഭോജവിലസത്സുഷമകണാ ॥ 65 ॥

സ്ഥായീസഞ്ചാരിസൂദ്ദീപ്തസത്ത്വികൈരനുഭാവകൈഃ ।
വിഭാവാദ്യൈര്‍വിഭാവോഽപി സ്വയം ശ്രീരസതാം ഗതാ ॥ 66 ॥

സൌഭാഗ്യദുന്ദുഭിപ്രോദ്യദ്ധ്വനികോലാഹലൈഃ സദാ ।
വിത്രസ്തീകൃതഗര്‍വിഷ്ഠവിപക്ഷാഖിലഗോപികാ ॥ 67 ॥

വിപക്ഷലക്ഷാഹൃത്കമ്പാസമ്പാദകമുഖശ്രിയാ ।
വശീകൃതബകാരാതിമാനസാ മദനാലസാ ॥ 68 ॥

കന്ദര്‍പകോടിരംയശ്രീജയിശ്രീഗിരിധാരിണാ ।
ചഞ്ചലാപങ്ഗഭങ്ഗേന വിസ്മാരിതസതീവ്രതാ ॥ 69 ॥

കൃഷ്ണേതിവര്‍ണയുഗ്മോരുമോഹമന്ത്രേണ മോഹിതാ ।
കൃഷ്ണദേഹവരാമോദഹൃദ്യമാദനമാദിതാ ॥ 70 ॥

കുടിലഭ്രൂചലാചണ്ഡകന്ദര്‍പോദ്ദണ്ഡകര്‍മുകാ ।
ന്യസ്താപങ്ഗശരക്ഷേപൈര്‍വിഹ്വലീകൃതമാധവാ ॥ 71 ॥

നിജാങ്ഗസൌരഭോദ്ഗാരമദകൌഷധിവാത്യയാ ।
ഉന്‍മദീകൃതസര്‍വൈകമദകപ്രവരാച്യുതാ ॥ 72 ॥

ദൈവാച്ഛ്രുതിപഥായാതനാമനീഹാരവായുനാ ।
പ്രോദ്യദ്രോമാഞ്ചശീത്കാരകമ്പികൃഷ്ണമനോഹരാ ॥ 73 ॥

കൃഷ്ണനേത്രലസഞ്ജിഹ്വാലേഹ്യവക്ത്രപ്രഭാമൃതാ ।
കൃഷ്ണാന്യതൃഷ്ണാസംഹാരീ സുധാസാരൈകഝര്‍ഝരീ ॥ 74 ॥

രാസലാസ്യരസോല്ലാസവശീകൃതബലാനുജാ ।
ഗാനഫുല്ലീകൃതോപേന്ദ്രാ പികോരുമധുരസ്വരാ ॥ 75 ॥

കൃഷ്ണകേലിസുധാസിന്ധുമകരീ മകരധ്വജം ।
വര്‍ധയന്തീ സ്ഫുടം തസ്യ നര്‍മാസ്ഫലനഖേലയാ ॥ 76 ॥

ഗതിര്‍മത്തഗജഃ കുംഭൌ കുചൌ ഗന്ധമദോദ്ധുരൌ ।
മധ്യമുദ്ദാമസിംഹോഽയം ത്രിബല്യോ ദുര്‍ഗഭിത്തയഃ ॥ 77 ॥

രോമാലീ നാഗപാശശ്രീര്‍നിതംബോ രഥ ഉല്‍ബനഃ ।
ദാന്താ ദുര്‍ദന്തസാമാന്താഃ പാദാങ്ഗുല്യഃ പദാതയഃ ॥ 78 ॥

പാദൌ പദതികാധ്യക്ഷൌ പുലകഃ പൃഥുകങ്കതഃ ।
ഊരൂ ജയമണിസ്തംഭൌ ബാഹൂ പാശവരൌ ദൃഢൌ ॥ 79 ॥

ഭ്രൂദ്വന്ദ്വം കര്‍മുകം ക്രൂരം കടാക്ഷാഃ ശനിതാഃ ശരാഃ ।
ഭാലമര്‍ധേന്ദുദിവ്യാസ്ത്രമങ്കുശാണി നഖാങ്കുരാഃ ॥ 80 ॥

സ്വര്‍ണേന്ദുഫലകം വക്ത്രം കൃപണീ കരയോര്‍ദ്യുതിഃ ।
ഭല്ലഭാരഃ കരാങ്ഗുല്യോ ഗണ്ഡൌ കനകദര്‍പനൌ ॥ 81 ॥

കേശപാശഃ കടുക്രോധഃ കര്‍ണൌ മൌര്‍വഗുണോത്തമൌ ।
ബന്ധുകാധരരാഗോഽതിപ്രതാപഃ കരകമ്പകഃ ॥ 82 ॥

ദുന്ദുഭ്യാദിരവശ്ചൂഡാകിങ്കിനീനൂപുരസ്വനഃ ।
ചിബുകം സ്വസ്തികം ശാസ്തം കണ്ഠഃ ശങ്ഖോ ജയപ്രദഃ ॥ 83 ॥

പരിഷ്വങ്ഗോ ഹി വിദ്ധ്യസ്ത്രം സൌരഭം മദകൌഷദം ।
വാണീ മോഹനമന്ത്രശ്രീര്‍ദേഹബുദ്ധിവിമോഹിനീ ॥ 84 ॥

നാഭീ രത്നാദിഭാണ്ഡാരം നാസാശ്രീഃ സകലോന്നതാ ।
സ്മിതലേശോഽപ്യചിന്ത്യാദി വശീകരണതന്ത്രകഃ ॥ 85 ॥

അലകാനാം കുലം ഭീഷ്മം ഭൃങ്ഗാസ്ത്രം ഭങ്ഗദായകം ।
മൂര്‍തിഃ കന്ദര്‍പയുദ്ധശ്രീര്‍വേണീ സഞ്ജയിനീ ധ്വജാ ॥ 86 ॥

ഇതി തേ കാമസങ്ഗ്രാമസാമഗ്യോ ദുര്‍ഘടാഃ പരൈഃ ।
ഈദൃശ്യോ ലലിതാദീനാം സേനാനീനാം ച രാധികേ ॥ 87 ॥

അതോ ദര്‍പമദാദ്യൂതം ദാനീന്ദ്രമവധീര്യ മാം ।
മഹാമാരമഹാരാജനിയുക്തം പ്രഥിതം വ്രജേ ॥ 88 ॥

സുഷ്ഠു സീമാന്തസിന്ദൂര തിലകാനാം വരത്വിഷാം ।
ഹാരാങ്ഗദാദിചോലീനാം നാസാമൌക്തികവാസസാം ॥ 89 ॥

കേയൂരമുദ്രികാദീനാം കജ്ജലോദ്യദ്വതംസയോഃ ।
ഏതാവദ്യുദ്ധവസ്തൂനാം പരാര്‍ധ്യാനാം പരര്‍ധ്യതഃ ॥ 90 ॥

തഥാ ദധ്യാദിഗവ്യാനആമമൂല്യാനാനാം വ്രജോദ്ഭവാത് ।
അദത്ത്വാ മേ കരം ന്യായ്യം ഖേലന്ത്യോ ഭ്രമതേഹ യത് ॥ 91 ॥

തതോ മയാ സമം യുദ്ധം കര്‍തുമിച്ഛത ബുധ്യതേ ।
കിം ചൈകോഽഹം ശതം യൂയം കുരുധ്വം ക്രമശസ്തതഃ ॥ 92 ॥

പ്രഥമം ലലിതോച്ചണ്ഡാ ചരതാച്ചണ്ഡസങ്ഗരം ।
തതസ്ത്വം തദനു പ്രേഷ്ഠസങ്ഗരാഃ സകലാഃ ക്രമാത് ॥ 93 ॥

അഥ ചേന്‍മിലിതാഃ കര്‍തും കാമയധ്വേ രണം മദാത് ।
അഗ്രേ സരത തദ്ദോര്‍ഭ്യാം പിനഷ്മി സകലാഃ ക്ഷണാത് ॥ 94 ॥

ഇതി കൃഷ്ണവചഃ ശ്രുത്വാ സാടോപം നര്‍മനിര്‍മിതം ।
സാനന്ദം മദനാക്രാന്തമാനസാലികുലാന്വിതാ ॥ 95 ॥

സ്മിത്വാ നേത്രാന്തബാണൈസ്തം സ്തബ്ധീകൃത്യ മദോദ്ധതം ।
ഗച്ഛന്തീ ഹംസവദ്ഭങ്ഗ്യാ സ്മിത്വാ തേന ധൃതാഞ്ചലാ ॥ 96 ॥

ലീലയാഞ്ചലമാകൃഷ്യ ചലന്തീ ചാരുഹേലയാ ।
പുരോ രുദ്ധപഥം തം തു പശ്യന്തീ രുഷ്ടയാ ദൃശാ ॥ 97 ॥

മാനസസ്വര്‍ധുനീം തൂര്‍ണമുത്തരീതും തരീം ശ്രിതാ ।
കമ്പിതായാം തരൌ ഭീത്യാ സ്തുവന്തീ കൃഷ്ണനാവികം ॥ 98 ॥

നിജകുണ്ഡപയഃകേലിലീലാനിര്‍ജിതമച്യുതം ।
ഹസിതും യുഞ്ജതീ ഭങ്ഗ്യാ സ്മേരാ സ്മേരമുഖീഃ സഖീഃ ॥ 99 ॥

മകന്ദമകുലസ്യന്ദിമരന്ദസ്യന്ദിമന്ദിരേ ।
കേലിതല്‍പേ മുകുന്ദേന കുന്ദവൃന്ദേന മണ്ഡിതാ ॥ 100 ॥

നാനാപുഷ്പമണിവ്രാതപിഞ്ഛാഗുഞ്ജാഫലാദിഭിഃ ।
കൃഷ്ണഗുംഫിതധമ്മില്ലോത്ഫുല്ലരോമസ്മരങ്കുരാ ॥ 101 ॥

മഞ്ജുകുഞ്ജേ മുകുന്ദസ്യ കുചൌ ചിത്രയതഃ കരം ।
ക്ഷപയന്തീ കുചക്ഷേപൈഃ സുസഖ്യമധുനോന്‍മദാ ॥ 102 ॥

വിലാസേ യത്നതഃ കൃഷ്ണദത്തം താംബൂലചര്‍വിതം ।
സ്മിത്വാ വാംയാദഗൃഹ്ണാനാ തത്രാരോപിതദൂഷണം ॥ 103 ॥

ദ്യൂതേ പാണികൃതാം വംശീം ജിത്വാ കൃഷ്ണസുഗോപിതാം ।
ഹസിത്വാച്ഛിദ്യ ഗൃഹ്ണാനാ സ്തുതാ സ്മേരാലിസഞ്ചയൈഃ ॥ 104 ॥

വിശാഖാഗൂഢനര്‍മോക്തിജിതകൃഷ്ണാര്‍പിതസ്മിതാ ।
നര്‍മാധ്യായവരാചാര്യാ ഭാരതീജയവാഗ്മിതാ ॥ 105 ॥

വിശാഖാഗ്രേ രഹഃകേലികഥോദ്ഘാടകമാധവം ।
താഡയന്തീ ദ്വിരബ്ജേന സഭ്രൂഭങ്ഗേന ലീലയാ ॥ 106 ॥

ലലിതാദിപുരഃ സാക്ഷാത്കൃഷ്ണസംഭോഗലഞ്ഛനേ ।
സൂച്യമാനേ ദൃശാ ദൂത്യാ സ്മിത്വാ ഹുങ്കുര്‍വതീ രുഷാ ॥ 107 ॥

ക്വചിത്പ്രണയമാനേന സ്മിതമാവൃത്യ മൌനിനീ ।
ഭീത്യാ സ്മരശരൈര്‍ഭങ്ഗ്യലിങ്ഗന്തീ സസ്മിതം ഹരിം ॥ 108 ॥

കുപിതം കൌതുകൈഃ ക്ര്‍ഷ്ണം വിഹാരേ ബാഢമൌനിനം ।
കതരാ പരിരഭ്യാശു മാനയന്തീ സ്മിതാനനം ॥ 109 ॥

മിഥഃ പ്രണയമാനേന മൌനിനീ മൌനിനം ഹരിം ।
നിര്‍മൌനാ സ്മരമിത്രേണ നിര്‍മൌനം വീക്ഷ്യ സസ്മിതാ ॥ 110 ॥

ക്വചിത്പഥി മിലാചന്ദ്രാവലീസംഭോഗദൂഷണം ।
ശ്രുത്വാ ക്രൂരസഖീവക്ത്രാന്‍മുകുന്ദേ മാനിനീ രുഷാ ॥ 111 ॥

പാദലക്ഷാരസോല്ലാസിശിരസ്കം കംസവിദ്വിഷം ।
കൃതകാകുശതം സാസ്രാ പശ്യന്തീഷാചലദ്ദൃശാ ॥ 112 ॥

ക്വചിത്കലിന്ദജാതീരേ പുഷ്പത്രോടനഖേലയാ ।
വിഹരന്തീ മുകുന്ദേന സാര്‍ധമാലീകുലാവൃതാ ॥ 113 ॥

തത്ര പുഷ്പകൃതേ കോപാദ്വ്രജന്തീ പ്രേമകാരിതാത് ।
വ്യാഘോതിതാ മുകുന്ദേന സ്മിത്വാ ധൃത്വാ പടാഞ്ചലം ॥ 114 ॥

വിഹാരശ്രാന്തിതഃ കാന്തം ലലിതാന്യസ്തമസ്തകം ।
വീജയന്തീ സ്വയം പ്രേംണാ കൃഷ്ണം രക്തപടാഞ്ചലൈഃ ॥ 115 ॥

പുഷ്പകല്‍പിതദോലായാം കലഗാനകുതൂഹലൈഃ ।
പ്രേംണാ പ്രേഷ്ഠസഖീവര്‍ഗൈര്‍ദോലിതാ ഹരിഭൂഷിതാ ॥ 116 ॥

കുണ്ഡകുഞ്ജാങ്ഗനേ വല്‍ഗു ഗായദാലീഗണാന്വിതാ ।
വീണാനന്ദിതഗോവിന്ദദത്തചുംബേന ലജ്ജിതാ ॥ 117 ॥

ഗോവിന്ദവദനാംഭോജേ സ്മിത്വാ താംബൂലവീടികാം ।
യുഞ്ജതീഹ മിഥോ നര്‍മകേലികര്‍പൂരവാസിതാം ॥ 118 ॥

ഗിരീന്ദ്രഗാഹ്വരേ തല്‍പേ ഗോവിന്ദോരസി സാലസം ।
ശയനാ ലലിതാവീജ്യമാനാ സ്വീയപടാഞ്ചലൈഃ ॥ 119 ॥

അപൂര്‍വബന്ധഗാന്ധര്‍വാകലയോന്‍മദ്യ മാധവം ।
സ്മിത്വാ ഹരിതതദ്വേണുഹാരാ സ്മേരവിശാഖയാ ॥ 120 ॥

വീണാധ്വനിധുതോപേന്ദ്രഹസ്താച്ച്യോതിതവംശികാ ।
ചൂഡാസ്വനഹൃതശ്യാമദേഹഗേഹപഥസ്മൃതിഃ ॥ 121 ॥

മുരലീഗിലിതോത്തുങ്ഗഗൃഹധര്‍മകുലസ്ഥിതിഃ ।
ശൃങ്ഗതോ ദത്തതത്സര്‍വസതിലാപോഽഞ്ജലിത്രയാ ॥ 122 ॥

കൃഷ്ണപുഷ്ടികരാമോദിസുധാസാരാധികാധരാ ।
സ്വമധുരിത്വസമ്പാദികൃഷ്ണപാദാംബുജാമൃതാ ॥ 123 ॥

രാധേതി നിജനാംനൈവ ജഗത്ഖ്യാപിതമാധവാ ।
മാധവസ്യൈവ രാധേതി ജ്ഞാപിതാത്മാ ജഗത്ത്രയേ ॥ 124 ॥

മൃഗനാഭേഃ സുഗന്ധശ്രീരിവേന്ദോരിവ ചന്ദ്രികാ ।
തരോഃ സുമഞ്ജരീവേഹ കൃഷ്ണസ്യാഭിന്നതാം ഗതാ ॥ 125 ॥

രങ്ഗിനാ സങ്ഗരങ്ഗേന സാനങ്ഗരങിനീകൃതാ ।
സാനങ്ഗരങ്ഗഭങ്ഗേന സുരങ്ഗീകൃതരങ്ഗദാ ॥ 126 ॥

ഇത്യേതന്നാമലീലാക്തപദ്യൈഃ പീയൂഷവര്‍ഷകൈഃ ।
തദ്രസാസ്വാദനിഷ്ണാതവസനാവാസിതാന്തരൈഃ ॥ 127 ॥

ഗീയമാനം ജനൈര്‍ധന്യൈഃ സ്നേഹവിക്ലിന്നമാനസൈഃ ।
നത്വാ താം കൃപയാവിഷ്ടാം ദുഷ്ടോഽപി നിഷ്ഠുരഃ ശഠഃ ॥ 128 ॥

ജനോഽയം യാചതേ ദുഃഖീ രുദന്നുച്ചൈരിദം മുഹുഃ ।
തത്പദാംഭോജയുഗ്മൈകഗതിഃ കാതരതാം ഗതഃ ॥ 129 ॥

കൃത്വാ നിജഗണസ്യാന്തഃ കാരുണ്യാന്നിജസേവനേ ।
നിയിജയതു മാം സാക്ഷാത്സേയം വൃന്ദാവനേശ്വരീ ॥ 130 ॥

ഭജാമി രാധാമരവിന്ദനേത്രാം
സ്മരാമി രാധാം മധുരസ്മിതാസ്യാം ।
വദാമി രാധാം കരുണഭരാര്‍ദ്രാം
തതോ മമാന്യാസ്തി ഗതിര്‍ന കാപി ॥ 131 ॥

ലീലാനാമാങ്കിതസ്തോത്രം വിശാഖാനന്ദദാഭിധം ।
യഃ പഠേന്നിയതം ഗോഷ്ഠേ വസേന്നിര്‍ഭരദീനധീഃ ॥ 132 ॥

ആത്മാലങ്കൃതിരാധായാം പ്രീതിമുത്പദ്യ മോദഭാക്
നിയോജയതി താം കൃഷ്ണഃ സാക്ഷാത്തത്പ്രിയസേവനേ ॥ 133 ॥

ശ്രീമദ്രൂപപദാംഭോജധൂലീമാത്രൈകസേവിനാ
കേനചിദ്ഗ്രഥിതാ പദ്യൈര്‍മാലാഘ്രേയാ തദാശ്രയൈഃ ॥ 134 ॥

ഇതി ശ്രീരഘുനാഥദാസഗോസ്വാമിവിരചിതസ്തവാവല്യാം
ശ്രീവിശാഖാനന്ദാഭിധസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Shri Vishakhanandabhidha Stotram Lyrics in Malayalam | Hindu Shataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top