Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Vishnu Rakaradya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | Shri Vishnu Slokam

Lord Vishnu is one of the Main deities of Hinduism, and he is the preserver and protector of the universe. He is one among Trimurtis that includes Lord Brahma and Lord Shiva. Vishnu’s worshippers are called as Vaishnava, consider him the greatest god. Sri Vishnu’s wife is Sri Lakshmi Devi, she is the goddess of fortune.

According to puranas he has come to earth in nine Avatars so far, with one yet to come. His most famous avatars are Sri Rama, Parashurama, Narasimha and Sri Krishna. Vishnu is usually shown with light blue skin and four arms. He holds a lotus, gada, conch shankha and chakra in each of four hands.
Lord Vishnu 10 Avatars are Matsya Avatar, Kurma Avatar, Varaha Avatar, Sri Narasimha Swamy Avatar, Vamana Avatar, Parasurama Avatar, Sri Ramachandra Avatar, Sri Krishna Avatar, Buddha Avatar and Kalki Avatar.

Sri Vishnorakaradya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi:

श्रीविष्णोरकाराद्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्

(श्रीविष्णुसहस्रनामावल्यन्तर्गतं)
(सभाष्यम्)
ओक्षरोऽजोऽच्युतोऽमोघोऽनिरुद्धोऽनिमिषोऽग्रणीः ।
अव्ययोऽनादिनिधनोऽमेयात्माऽसम्मितोऽनिलः ॥ १ ॥

अप्रमेर्योऽव्ययोऽग्राह्योऽमृतोऽव्यङ्गोऽच्युतोऽतुलः ।
अतीन्द्रोऽतीन्द्रियोऽदृश्योऽनिर्देश्यवपुरन्तकः ॥ २ ॥

अनुत्तमोऽनघोऽमोघोऽप्रमेयात्माऽमिताशनः ।
अहःसवर्तकोऽनन्तजिदभूरजितोऽच्युतः ॥ ३ ॥

असङ्ख्येयोऽमृतवपुरर्थोऽनर्थोऽमितविक्रमः ।
अविज्ञाताऽरविन्दाक्षोऽनुकूलोऽहरपान्निधिः ॥ ४ ॥

अमृतांशूद्भवोऽमृत्युरमरप्रभुरक्षरः ।
अभोनिधिरनन्तात्माऽजोऽनलोऽसदधोक्षजः ॥ ५ ॥

अशोकोऽमृतपोऽनीशोऽनिरुद्धोऽमितविक्रमः ।
अनिर्विण्णोऽनयोऽनन्तोऽविधेयात्माऽपराजितः ॥ ६ ॥

अधिष्ठानमनन्तश्रीरप्रमत्तोऽप्ययोऽग्रजः ।
अयोनिजोऽनिवर्त्यर्कोऽनिर्देश्यवपुरर्चितः ॥ ७ ॥

अर्चिष्मानप्रतिरथोऽनन्तरूपोऽपराजितः ।
अनामयोऽनलोऽक्षोभ्योऽनेकमूर्तिरमूर्तिमान् ॥ ८ ॥

अमृताशोऽचलोऽमान्यधृतोऽणुरनिलोऽद्भुतः ।
अमूर्तिरर्होऽभिप्रायोऽचिन्त्योऽनिर्विण्ण एव च ॥ ९ ॥

अनादिरन्नमन्नादोऽजोऽव्यक्तोऽक्रूर एव च ।
अमेयात्माऽनधोऽश्वत्थोऽक्षोभ्योऽरौद्र एव च ॥ १० ॥

अधाताऽनन्त इत्येवं नाम्रामष्टोत्तरं शतम् ।
विष्णोः सहस्रनामभ्योऽकारादि समुद्धृतम् ॥ ११ ॥

स्मृतं श्रुतमधीतं तत्प्रसादादघनाशनम् ।
ध्यातं चिराय तद्भावप्रदं सर्वार्थसाधकम् ॥ १२ ॥

इति विष्णोरकाराद्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

Also Read 108 Shri Vishnu Rakaradya:

Shri Vishnu Rakaradya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vishnu Rakaradya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | Shri Vishnu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top