Panchaka

shrIvenkaTeshapa~nchakastotram Lyrics in English ॥ śrīveṅkaṭeśapañcakastotram ॥

śrīveṅkaṭeśapañcakastotram Lyrics in English:

sridharadhinayakam sritapavargadayakam
srigirisamitramambujeksanam vicaksanam ।
srinivasamadidevamaksaram paratparam
nagarangirisvaram namami venkatesvaram ॥ 1॥

upendramindusekhararavindajamarendra
brndarakadisevyamanapadapankajadvayam ।
candrasuryalocanam mahendranilasannibham
nagarangirisvaram namami venkatesvaram ॥ 2॥

nandagopanandanam sanandanadivanditam
kundakutmalagradantamindiramanoharam ।
nandakaravindasankhacakrasarngasadhanam
nagarangirisvaram namami venkatesvaram ॥ 3॥

nagarajapalanam bhoginathasayinam
nagavairigaminam nagarisatrusudanam ।
nagabhusanarcitam sudarsanadyudayudham
nagarangirisvaram namami venkatesvaram ॥ 4॥

tarahiraksirasara [tarahirasara] dabhratarakesakirti [sam] vihara [harahara] madimadhy [ma] antasunyamavyayam ।
tarakasuratavikutharamadvitiyakam
nagarangirisvaram namami venkatesvaram ॥ 5॥

॥ iti srivenkatesvarapancakastotram sampurnam ॥

॥ srivenkatesvararpanamastu ॥
॥ srirastu ॥

Add Comment

Click here to post a comment