Ashtaka

Sri Bhramaramba Ashtakam Lyrics in English

bhramarāmbāṣṭakam athavā śrīmātṛstavaḥ Lyrics in English:

cancalyarunalocanancitakrpacandrarkacudamanim
carusmeramukham caracarajagatsamraksanim tatpadam ।
canccampakanasikagravilasanmuktamaniranjitam
srisailasthalavasinim bhagavatim srimataram bhavaye ॥ 1॥

kasturitilakancitenduvilasatprodbhasiphalasthalim
karpuradravamiksacurnakhadiramodollasadvitikam ।
lolapangatarangitairadhikrpasarairnatanandinim
srisailasthalavasinim bhagavatim srimataram bhavaye ॥ 2॥

rajanmattamaralamandagamanam rajivapatreksanam
rajivaprabhavadidevamakutai rajatpadambhoruham ।
rajivayatamandamanditakucam rajadhirajesvarim
srisailasthalavasinim bhagavatim srimataram bhavaye ॥ 3॥

sattaram ganadipikam sivasatim sadvairivargapaham
satcakrantarasamsthitam varasudham sadyoginivestitam ।
satcakrancitapadukancitapadam sadbhavagam sodasim
srisailasthalavasinim bhagavatim srimataram bhavaye ॥ 4॥

srinathadrtapalitatribhuvanam sricakrasamcarinim
jnanasaktamanojayauvanalasadgandharvakanyadrtam ।
dinanamativelabhagyajananim divyambaralamkrtam
srisailasthalavasinim bhagavatim srimataram bhavaye ॥ 5॥

lavanyadhikabhusitangalatikam laksalasadraginim
sevayatasamastadevavanitam simantabhusanvitam ।
bhavollasavasikrtapriyatamam bhandasuracchedinim
srisailasthalavasinim bhagavatim srimataram bhavaye ॥ 6॥

dhanyam somavibhavaniyacaritam dharadharasyamalam
munyaradhanamedhinim sumavatam muktipradanavratam ।
kanyapujanapuprasannahrdayam kancilasanmadhyamam
srisailasthalavasinim bhagavatim srimataram bhavaye ॥ 7॥

karpuragarukunkumankitakucam karpuravarnasthitam
krstotkrstasukrstakarmadahanam kamesvarim kaminim ।
kamaksim karunarasardrahrdayam kalpantarasthayinim
srisailasthalavasinim bhagavatim srimataram bhavaye ॥ 8॥

gayatrim garudadhvajam gaganagam gandharvaganapriyam
gambhiram gajagaminim girisutam gandhaksatalamkrtam ।
gangagautmagargasamnutapadam gam gautamim gomatim
srisailasthalavasinim bhagavatim srimataram bhavaye ॥ 9॥

iti srimatparamahamsaparivrajakacaryasya
srigovindabhagavatpujyapadasisyasya
srimacchamkarabhagavataḥ krtau
bhramarambastakam sampurnam ॥