Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Devi Atharvashirsha Evam Devyupanishat Lyrics in Malayalam

Shri Devi Atharvashirsha Evam Devyupanishat in Malayalam:

॥ ശ്രീദേവ്യഥർവശീർഷം അഥവാ ദേവ്യുപനിഷത് ॥
ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാ ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ ।
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാംസസ്തനൂഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ।
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ ।
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ॥

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ।

ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ ।
ഓം സർവേ വൈ ദേവാ ദേവീമുപതസ്ഥുഃ കാസി ത്വം മഹാദേവീതി ॥ 1 ॥

സാഽബ്രവീദഹം ബ്രഹ്മസ്വരൂപിണീ । മത്തഃ പ്രകൃതിപുരുഷാത്മകം ജഗത് ।
ശൂന്യം ചാശൂന്യം ച ॥ 2 ॥

അഹമാനന്ദാനാനന്ദൗ । അഹം വിജ്ഞാനാവിജ്ഞാനേ ।
അഹം ബ്രഹ്മാബ്രഹ്മണീ । ദ്വേ ബ്രഹ്മണീ വേദിതവ്യേ । var just വേദിതവ്യേ
ഇതി ചാഥർവണീ ശ്രുതിഃ । അഹം പഞ്ചഭൂതാനി ।
അഹം പഞ്ചതന്മാത്രാണി । അഹമഖിലം ജഗത് ॥ 3 ॥

വേദോഽഹമവേദോഽഹം । വിദ്യാഹമവിദ്യാഹം ।
അജാഹമനജാഹം । അധശ്ചോർധ്വം ച തിര്യക്ചാഹം ॥ 4 ॥

അഹം രുദ്രേഭിർവസുഭിശ്ചരാമി । അഹമാദിത്യൈരുത വിശ്വദേവൈഃ ।
അഹം മിത്രാവരുണാവുഭൗ ബിഭർമി । അഹമിന്ദ്രാഗ്നീ അഹമശ്വിനാവുഭൗ ॥ 5 ॥

അഹം സോമം ത്വഷ്ടാരം പൂഷണം ഭഗം ദധാമി ।
അഹം വിഷ്ണുമുരുക്രമം ബ്രഹ്മാണമുത പ്രജാപതിം ദധാമി ॥ 6 ॥

അഹം ദധാമി ദ്രവിണം ഹവിഷ്മതേ സുപ്രാവ്യേ യജമാനായ സുന്വതേ । var സുവ്രതേ
അഹം രാജ്ഞീ സംഗമനീ വസൂനാം ചികിതുഷീ പ്രഥമാ യജ്ഞിയാനാം । var രാഷ്ട്രീ
അഹം സുവേ പിതരമസ്യ മൂർധന്മമ യോനിരപ്സ്വന്തഃ സമുദ്രേ ।
യ ഏവം വേദ । സ ദൈവീം സമ്പദമാപ്നോതി ॥ 7 ॥

തേ ദേവാ അബ്രുവൻ ।
നമോ ദേവ്യൈ മഹാദേവ്യൈ ശിവായൈ സതതം നമഃ ।
നമഃ പ്രകൃത്യൈ ഭദ്രായൈ നിയതാഃ പ്രണതാഃ സ്മ താം ॥ 8 ॥

താമഗ്നിവർണാം തപസാ ജ്വലന്തീം വൈരോചനീം കർമഫലേഷു ജുഷ്ടാം ।
ദുർഗാം ദേവീം ശരണം പ്രപദ്യാമഹേഽസുരാന്നാശയിത്ര്യൈ തേ നമഃ ॥ 9 ॥

ദേവീം വാചമജനയന്ത ദേവാസ്താം വിശ്വരൂപാഃ പശവോ വദന്തി ।
സാ നോ മന്ദ്രേഷമൂർജം ദുഹാനാ ധേനുർവാഗസ്മാനുപ സുഷ്ടുതൈതു ॥ 10 ॥

കാലരാത്രീം ബ്രഹ്മസ്തുതാം വൈഷ്ണവീം സ്കന്ദമാതരം ।
സരസ്വതീമദിതിം ദക്ഷദുഹിതരം നമാമഃ പാവനാം ശിവാം ॥ 11 ॥

മഹാലക്ഷ്മ്യൈ ച വിദ്മഹേ സർവശക്ത്യൈ ച ധീമഹി ।
തന്നോ ദേവീ പ്രചോദയാത് ॥ 12 ॥

അദിതിർഹ്യജനിഷ്ട ദക്ഷ യാ ദുഹിതാ തവ ।
താം ദേവാ അന്വജായന്ത ഭദ്രാ അമൃതബന്ധവഃ ॥ 13 ॥

കാമോ യോനിഃ കമലാ വജ്രപാണിർഗുഹാ ഹസാ മാതരിശ്വാഭ്രമിന്ദ്രഃ ।
പുനർഗുഹാ സകലാ മായയാ ച പുരൂച്യൈഷാ വിശ്വമാതാദിവിദ്യോം ॥ 14 ॥

var ചാപൃഥക് ക്ലേശാ വിശ്വമാതാദിവിദ്യാഃ ॥

ഏഷാഽഽത്മശക്തിഃ । ഏഷാ വിശ്വമോഹിനീ । പാശാങ്കുശധനുർബാണധരാ ।
ഏഷാ ശ്രീമഹാവിദ്യാ । യ ഏവം വേദ സ ശോകം തരതി ॥ 15 ॥

നമസ്തേ।സ്തു ഭഗവതി മാതരസ്മാൻപാഹി സർവതഃ ॥ 16 ॥

സൈഷാ വൈഷ്ണവ്യഷ്ടൗ വസവഃ । സൈഷൈകാദശ രുദ്രാഃ ।
സൈഷാ ദ്വാദശാദിത്യാഃ । സൈഷാ വിശ്വേദേവാഃ സോമപാ അസോമപാശ്ച ।
സൈഷാ യാതുധാനാ അസുരാ രക്ഷാംസി പിശാചാ യക്ഷാ സിദ്ധാഃ ।
സൈഷാ സത്ത്വരജസ്തമാംസി । സൈഷാ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുരുദ്രരൂപിണീ ।
സൈഷാ പ്രജാപതീന്ദ്രമനവഃ ।
സൈഷാ ഗ്രഹനക്ഷത്രജ്യോതിഃകലാകാഷ്ഠാദിവിശ്വരൂപിണീ ।
var സൈഷാ ഗ്രഹനക്ഷത്രജ്യോതീംഷി । കലാകാഷ്ഠാദിവിശ്വരൂപിണീ ।
താമഹം പ്രണൗമി നിത്യം ।
പാപാപഹാരിണീം ദേവീം ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനീം ।
അനന്താം വിജയാം ശുദ്ധാം ശരണ്യാം ശിവദാം ശിവാം ॥ 17 ॥ var സർവദാം ശിവാം
വിയദീകാരസംയുക്തം വീതിഹോത്രസമന്വിതം ।
അർധേന്ദുലസിതം ദേവ്യാ ബീജം സർവാർഥസാധകം ॥ 18 ॥

ഏവമേകാക്ഷരം മന്ത്രം യതയഃ ശുദ്ധചേതസഃ । var ഏവമേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ
ധ്യായന്തി പരമാനന്ദമയാ ജ്ഞാനാംബുരാശയഃ ॥ 19 ॥

വാങ്മായാ ബ്രഹ്മസൂസ്തസ്മാത് ഷഷ്ഠം വക്ത്രസമന്വിതം ।
var ബ്രഹ്മഭൂസ്തസ്മാത്
സൂര്യോഽവാമശ്രോത്രബിന്ദുസംയുക്താഷ്ടാത്തൃതീയകം ।
നാരായണേന സംമിശ്രോ വായുശ്ചാധാരയുക്തതഃ ।
വിച്ചേ നവാർണകോഽർണഃ സ്യാന്മഹദാനന്ദദായകഃ ॥ 20 ॥

var നവാർണകോണസ്യ മഹാനാനന്ദദായകഃ
ഹൃത്പുണ്ഡരീകമധ്യസ്ഥാം പ്രാതഃസൂര്യസമപ്രഭാം ।
പാശാങ്കുശധരാം സൗമ്യാം വരദാഭയഹസ്തകാം ।
ത്രിനേത്രാം രക്തവസനാം ഭക്തകാമദുഘാം ഭജേ ॥ 21 ॥ var ഭക്തകാമദുഹം
നമാമി ത്വാം മഹാദേവീം മഹാഭയവിനാശിനിം ।
var ഭജാമി ത്വാം മഹാദേവി മഹാഭയവിനാശിനി ।
മഹാദുർഗപ്രശമനീം മഹാകാരുണ്യരൂപിണീം ॥ 22 ॥ var മഹാദാരിദ്ര്യശമനീം
യസ്യാഃ സ്വരൂപം ബ്രഹ്മാദയോ ന ജാനന്തി തസ്മാദുച്യതേ അജ്ഞേയാ ।
യസ്യാ അന്തോ ന ലഭ്യതേ തസ്മാദുച്യതേ അനന്താ ।
യസ്യാ ലക്ഷ്യം നോപലക്ഷ്യതേ തസ്മാദുച്യതേ അലക്ഷ്യാ ।
യസ്യാ ജനനം നോപലക്ഷ്യതേ തസ്മാദുച്യതേ അജാ ।
ഏകൈവ സർവത്ര വർതതേ തസ്മാദുച്യതേ ഏകാ ।
ഏകൈവ വിശ്വരൂപിണീ തസ്മാദുച്യതേ നൈകാ । var തസ്മാദുച്യതേഽനേകാ ।
അത ഏവോച്യതേ ആജ്ഞേയാനന്താലക്ഷ്യാജൈകാ നൈകേതി ॥ 23 ॥

var ആജ്ഞേയാഽനന്താലക്ഷ്യാജൈകാനേകാ
മന്ത്രാണാം മാതൃകാ ദേവീ ശബ്ദാനാം ജ്ഞാനരൂപിണീ ।
ജ്ഞാനാനാം ചിന്മയാതീതാ ശൂന്യാനാം ശൂന്യസാക്ഷിണീ । var ചിന്മയാനന്ദാ
യസ്യാഃ പരതരം നാസ്തി സൈഷാ ദുർഗാ പ്രകീർതിതാ ॥ 24 ॥

താം ദുർഗാം ദുർഗമാം ദേവീം ദുരാചാരവിഘാതിനീം ।
നമാമി ഭവഭീതോഽഹം സംസാരാർണവതാരിണീം ॥ 25 ॥

ഇദമഥർവശീർഷം യോഽധീതേ സ പഞ്ചാഥർവശീർഷഫലമാപ്നോതി ।
ഇദമഥർവശീർഷമജ്ഞാത്വാ യോഽർചാം സ്ഥാപയതി ।
ശതലക്ഷം പ്രജപ്ത്വാഽപി സോഽർചാസിദ്ധിം ന വിന്ദതി ।
var നാഽർചാശുദ്ധിം ച വിന്ദതി
ശതമഷ്ടോത്തരം ചാസ്യ പുരശ്ചര്യാവിധിഃ സ്മൃതഃ ।
ദശവാരം പഠേദ്യസ്തു സദ്യഃ പാപൈഃ പ്രമുച്യതേ ।
മഹാദുർഗാണി തരതി മഹാദേവ്യാഃ പ്രസാദതഃ । 26 ॥

സായമധീയാനോ ദിവസകൃതം പാപം നാശയതി ।
പ്രാതരധീയാനോ രാത്രികൃതം പാപം നാശയതി ।
സായം പ്രാതഃ പ്രയുഞ്ജാനോഽപാപോ ഭവതി ।
നിശീഥേ തുരീയസന്ധ്യായാം ജപ്ത്വാ വാക്സിദ്ധിർഭവതി ।
നൂതനായാം പ്രതിമായാം ജപ്ത്വാ ദേവതാസാംനിധ്യം ഭവതി ।
പ്രാണപ്രതിഷ്ഠായാം ജപ്ത്വാ പ്രാണാനാം പ്രതിഷ്ഠാ ഭവതി ।
ഭൗമാശ്വിന്യാം മഹാദേവീസംനിധൗ ജപ്ത്വാ മഹാമൃത്യും
തരതി സ മഹാമൃത്യും തരതി ।
യ ഏവം വേദ ॥ ഇത്യുപനിഷത് ॥ 27 ॥

ഇതി ദേവ്യഥർവശീർഷം സമ്പൂർണം ॥

ഓം ഭദ്രം കർണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാ ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ ।
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാംസസ്തനൂഭിർവ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ ।
സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ ।
സ്വസ്തി നസ്താർക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമിഃ സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിർദധാതു ॥

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ।

Also Read:

Sri Devi Atharvashirsha Evam Devyupanishat Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Devi Atharvashirsha Evam Devyupanishat Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top