Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Kalahastiswara Satakam Lyrics in Kannada

Sri Kalahasteeswara Satakam in Kannada:

ಶ್ರೀವಿದ್ಯುತ್ಕಲಿತಾ‌உಜವಂಜವಮಹಾ-ಜೀಮೂತಪಾಪಾಂಬುಧಾ-
ರಾವೇಗಂಬುನ ಮನ್ಮನೋಬ್ಜಸಮುದೀ-ರ್ಣತ್ವಂಬುಂ ಗೋಲ್ಪೋಯಿತಿನ್ |
ದೇವಾ! ಮೀ ಕರುಣಾಶರತ್ಸಮಯಮಿಂ-ತೇಂ ಜಾಲುಂ ಜಿದ್ಭಾವನಾ-
ಸೇವಂ ದಾಮರತಂಪರೈ ಮನಿಯೆದನ್- ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 1 ||

ವಾಣೀವಲ್ಲಭದುರ್ಲಭಂಬಗು ಭವದ್ದ್ವಾರಂಬುನ ನ್ನಿಲ್ಚಿ ನಿ
ರ್ವಾಣಶ್ರೀಂ ಜೆಱಪಟ್ಟಂ ಜೂಚಿನ ವಿಚಾರದ್ರೋಹಮೋ ನಿತ್ಯ ಕ
ಳ್ಯಾಣಕ್ರೀಡಲಂ ಬಾಸಿ ದುರ್ದಶಲಪಾ ಲೈ ರಾಜಲೋಕಾಧಮ
ಶ್ರೇಣೀದ್ವಾರಮು ದೂಱಂಜೇಸಿ ತಿಪುಡೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 2 ||

ಅಂತಾ ಮಿಧ್ಯ ತಲಂಚಿ ಚೂಚಿನ ನರುಂ ಡಟ್ಲೌ ಟೆಱಿಂಗಿನ್ ಸದಾ
ಕಾಂತ ಲ್ಪುತ್ರುಲು ನರ್ಧಮುನ್ ತನುವು ನಿ ಕ್ಕಂಬಂಚು ಮೋಹಾರ್ಣವ
ಚಿಭ್ರಾಂತಿಂ ಜೆಂದಿ ಜರಿಂಚು ಗಾನಿ ಪರಮಾರ್ಧಂಬೈನ ನೀಯಂದುಂ ದಾಂ
ಜಿಂತಾಕಂತಯು ಜಿಂತ ನಿಲ್ಪಂಡುಗದಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 3 ||

ನೀ ನಾ ಸಂದೊಡಂಬಾಟುಮಾಟ ವಿನುಮಾ ನೀಚೇತ ಜೀತಂಬು ನೇಂ
ಗಾನಿಂ ಬಟ್ಟಕ ಸಂತತಂಬು ಮದಿ ವೇಡ್ಕಂ ಗೊಲ್ತು ನಂತಸ್ಸಪ
ತ್ನಾನೀಕಂಬುನ ಕೊಪ್ಪಗಿಂಪಕುಮು ನನ್ನಾಪಾಟೀಯೇ ಚಾಲುಂ ದೇ
ಜೀನೊಲ್ಲಂ ಗರಿ ನೊಲ್ಲ ನೊಲ್ಲ ಸಿರುಲನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 4 ||

ಭವಕೇಲೀಮದಿರಾಮದಂಬುನ ಮಹಾ ಪಾಪಾತ್ಮುಂಡೈ ವೀಡು ನ
ನ್ನು ವಿವೇಕಿಂಪಂ ಡಟಂಚು ನೇನು ನರಕಾರ್ಣೋರಾಶಿಪಾಲೈನಂ ಬ
ಟ್ಟವು; ಬಾಲುಂಡೊಕಚೋಟ ನಾಟತಮಿತೋಡ ನ್ನೂತಂ ಗೂಲಂಗಂ ದಂ
ಡ್ರಿ ವಿಚಾರಿಂಪಕ ಯುಂಡುನಾ ಕಟಕಟಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 5 ||

ಸ್ವಾಮಿದ್ರೋಹಮುಂ ಜೇಸಿ ಯೇನೊಕನಿ ಗೊಲ್ವಂಬೋತಿನೋ ಕಾಕ ನೇ
ನೀಮಾಟ ನ್ವಿನನೊಲ್ಲಕುಂಡಿತಿನೊ ನಿನ್ನೇ ದಿಕ್ಕುಗಾಂ ಜೂಡನೋ
ಯೇಮೀ ಇಟ್ಟಿವೃಧಾಪರಾಧಿನಗು ನನ್ನೀ ದುಃಖವಾರಾಶಿವೀ
ಚೀ ಮಧ್ಯಂಬುನ ಮುಂಚಿ ಯುಂಪದಗುನಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 6 ||

ದಿವಿಜಕ್ಷ್ಮಾ ರುಹ ಧೇನು ರತ್ನ ಘನಭೂತಿ ಪ್ರಸ್ಫುರದ್ರತ್ನಸಾ
ನುವು ನೀ ವಿಲ್ಲು ನಿಧೀಶ್ವರುಂಡು ಸಖುಂ ಡರ್ಣೋರಾಶಿಕನ್ಯಾವಿಭುಂ
ಡುವಿಶೇಷಾರ್ಚಕುಂ ಡಿಂಕ ನೀಕೆನ ಘನುಂಡುಂ ಗಲ್ಗುನೇ ನೀವು ಚೂ
ಚಿ ವಿಚಾರಿಂಪವು ಲೇಮಿ ನೆವ್ವಂಡುಡುಪುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 7 ||

ನೀತೋ ಯುಧ್ಧಮು ಚೇಯ ನೋಂಪಂ ಗವಿತಾ ನಿರ್ಮಾಣಶಕ್ತಿ ನ್ನಿನುಂ
ಬ್ರೀತುಂಜೇಯಗಲೇನು ನೀಕೊಱಕು ದಂಡ್ರಿಂಜಂಪಗಾಂಜಾಲ ನಾ
ಚೇತನ್ ರೋಕಟ ನಿನ್ನುಮೊತ್ತವೆಱತುಂಜೀಕಾಕು ನಾಭಕ್ತಿ ಯೇ
ರೀತಿನ್ನಾಕಿಂಕ ನಿನ್ನು ಜೂಡಗಲುಗನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 8 ||

ಆಲುಂಬಿಡ್ಡಲು ದಲ್ಲಿದಂಡ್ರುಲು ಧನಂಬಂಚು ನ್ಮಹಾಬಂಧನಂ
ಬೇಲಾ ನಾಮೆಡ ಗಟ್ಟಿನಾಡವಿಕ ನಿನ್ನೇವೇಳಂ ಜಿಂತಿಂತು ನಿ
ರ್ಮೂಲಂಬೈನ ಮನಂಬುಲೋ ನೆಗಡು ದುರ್ಮೋಹಾಬ್ಧಿಲೋಂ ಗ್ರುಂಕಿ ಯೀ
ಶೀಲಾಮಾಲಪು ಜಿಂತ ನೆಟ್ಲುಡಿಪೆದೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 9 ||

ನಿಪ್ಪೈ ಪಾತಕತೂಲಶೈಲ ಮಡಚುನ್ ನೀನಾಮಮುನ್ ಮಾನವುಲ್
ತಪ್ಪನ್ ದವ್ವುಲ ವಿನ್ನ ನಂತಕ ಭುಜಾದರ್ಪೋದ್ಧತಕ್ಲೇಶಮುಲ್
ತಪ್ಪುಂದಾರುನು ಮುಕ್ತು ಲೌದು ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂಬುಲ್ಮಹಾಪಂಡಿತುಲ್
ಚೆಪ್ಪಂಗಾ ದಮಕಿಂಕ ಶಂಕ ವಲೆನಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 10 ||

ವೀಡೆಂಬಬ್ಬಿನ ಯಪ್ಪುಡುಂ ದಮ ನುತುಲ್ ವಿನ್ನಪ್ಪುಡುಂಬೊಟ್ಟಲೋಂ
ಗೂಡುನ್ನಪ್ಪುಡು ಶ್ರೀವಿಲಾಸಮುಲು ಪೈಕೊನ್ನಪ್ಪುಡುಂ ಗಾಯಕುಲ್
ಪಾಡಂಗ ವಿನುನಪ್ಪುಡುನ್ ಜೆಲಂಗು ದಂಭಪ್ರಾಯವಿಶ್ರಾಣನ
ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತುಲ ನೇಮಿ ಚೆಪ್ಪವಲೆನೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 11 ||

ನಿನು ಸೇವಿಂಪಗ ನಾಪದಲ್ ವೊಡಮನೀ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಂ ಬಬ್ಬನೀ
ಜನಮಾತ್ರುಂಡನನೀ ಮಹಾತ್ಮು ಡನನೀ ಸಂಸಾರಮೋಹಂಬು ಪೈ
ಕೊನನೀ ಙ್ಞಾನಮು ಗಲ್ಗನೀ ಗ್ರಹಗನುಲ್ ಗುಂದಿಂಪನೀ ಮೇಲುವ
ಚ್ಚಿನ ರಾನೀ ಯವಿ ನಾಕು ಭೂಷಣಮುಲೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 12 ||

ಏ ವೇದಂಬು ಬಠಿಂಚೆ ಲೂತ ಭುಜಂಗಂ ಬೇಶಾಸ್ತ್ರಮುಲ್ಸೂಚೆ ದಾ
ನೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಸನಂಬೊನರ್ಚೆಂ ಗರಿ ಚೆಂಚೇಮಂತ್ರ ಮೂಹಿಂಚೆ ಬೋ
ಧಾವಿರ್ಭಾವನಿದಾನಮುಲ್ ಚದುವುಲಯ್ಯಾ! ಕಾವು! ಮೀಪಾದಸಂ
ಸೇವಾಸಕ್ತಿಯೆ ಕಾಕ ಜಂತುತತಿಕಿನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 13 ||

ಕಾಯಲ್ ಗಾಚೆ ವಧೂನಖಾಗ್ರಮುಲಚೇ ಗಾಯಂಬು ವಕ್ಷೋಜಮುಲ್
ರಾಯನ್ ರಾಪಡೆ ಱೊಮ್ಮು ಮನ್ಮಧ ವಿಹಾರಕ್ಲೇಶವಿಭ್ರಾಂತಿಚೇ
ಬ್ರಾಯಂ ಬಾಯೆನು ಬಟ್ಟಗಟ್ಟೆ ದಲಚೆಪ್ಪನ್ ರೋತ ಸಂಸಾರಮೇಂ
ಜೇಯಂಜಾಲ ವಿರಕ್ತುಂ ಜೇಯಂಗದವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 14 ||

ನಿನ್ನೇರೂಪಮುಗಾ ಭಜಿಂತು ಮದಿಲೋ ನೀರೂಪು ಮೋಕಾಲೊ ಸ್ತ್ರೀ
ಚನ್ನೋ ಕುಂಚಮು ಮೇಕಪೆಂಟಿಕಯೊ ಯೀ ಸಂದೇಹಮುಲ್ಮಾನ್ಪಿ ನಾ
ಕನ್ನಾರ ನ್ಭವದೀಯಮೂರ್ತಿ ಸಗುಣಾ ಕಾರಂಬುಗಾ ಜೂಪವೇ
ಚಿನ್ನೀರೇಜವಿಹಾರಮತ್ತಮಧುಪಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 15 ||

ನಿನು ನಾವಾಂಕಿಲಿ ಗಾವುಮಂಟಿನೊ ಮರುನ್ನೀಲಾಕಾಭ್ರಾಂತಿಂ ಗುಂ
ಟೆನ ಪೊಮ್ಮಂಟಿನೊ ಯೆಂಗಿಲಿಚ್ಚಿ ತಿನು ತಿಂಟೇಂಗಾನಿ ಕಾದಂಟಿನೋ
ನಿನು ನೆಮ್ಮಿಂದಗ ವಿಶ್ವಸಿಂಚುಸುಜನಾನೀಕಂಬು ರಕ್ಷಿಂಪಂಜೇ
ಸಿನ ನಾವಿನ್ನಪಮೇಲ ಗೈಕೊನವಯಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 16 ||

ಱಾಲನ್ ಱುವ್ವಗಂ ಜೇತುಲಾಡವು ಕುಮಾರಾ! ರಮ್ಮು ರಮ್ಮ್ಂಚುನೇಂ
ಜಾಲನ್ ಜಂಪಂಗ ನೇತ್ರಮು ಂದಿವಿಯಂಗಾಶಕ್ತುಂಡನೇಂ ಗಾನು ನಾ
ಶೀಲಂ ಬೇಮನಿ ಚೆಪ್ಪನುನ್ನದಿಂಕ ನೀ ಚಿತ್ತಂಬು ನಾ ಭಾಗ್ಯಮೋ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಳಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 17 ||

ರಾಜುಲ್ ಮತ್ತುಲು ವಾರಿಸೇವ ನರಕಪ್ರಾಯಂಬು ವಾರಿಚ್ಚುನಂ
ಭೋಜಾಕ್ಷೀಚತುರಂತಯಾನತುರಗೀ ಭೂಷಾದು ಲಾತ್ಮವ್ಯಧಾ
ಬೀಜಂಬುಲ್ ತದಪೇಕ್ಷ ಚಾಲು ಮರಿತೃಪ್ತಿಂ ಬೊಂದಿತಿನ್ ಙ್ಞಾನಲ
ಕ್ಷ್ಮೀಜಾಗ್ರತ್ಪರಿಣಾಮ ಮಿಮ್ಮು ದಯತೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 18 ||

ನೀರೂಪಂಬು ದಲಂಪಂಗಾಂ ದುದಮೊದಲ್ ನೇಗಾನ ನೀವೈನಚೋ
ರಾರಾ ರಮ್ಮನಿ ಯಂಚುಂ ಜೆಪ್ಪವು ಪೃಧಾರಂಭಂಬು ಲಿಂಕೇಟಿಕಿನ್!
ನೀರ ನ್ಮುಂಪುಮು ಪಾಲ ಮುಂಪು ಮಿಂಕ ನಿನ್ನೇ ನಮ್ಮಿನಾಂಡಂ ಜುಮೀ
ಶ್ರೀರಾಮಾರ್ಚಿತ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 19 ||

ನೀಕು ನ್ಮಾಂಸಮು ವಾಂಛಯೇನಿ ಕಱವಾ ನೀಚೇತ ಲೇಡುಂಡಂಗಾಂ
ಜೋಕೈನಟ್ಟಿ ಕುಠಾರಮುಂಡ ನನಲ ಜ್ಯೋತುಂಡ ನೀರುಂಡಂಗಾ
ಬಾಕಂ ಬೊಪ್ಪ ಘಟಿಂಚಿ ಚೇತಿಪುನುಕನ್ ಭಕ್ಷಿಂಪಕಾಬೋಯಚೇಂ
ಜೇಕೊಂ ಟೆಂಗಿಲಿಮಾಂಸಮಿಟ್ಲು ದಗುನಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 20 ||

ರಾಜೈ ದುಷ್ಕೃತಿಂ ಜೆಂದೆಂ ಜಂದುರುಂಡು ರಾರಾಜೈ ಕುಬೇರುಂಡು ದೃ
ಗ್ರಾಜೀವಂಬುನಂ ಗಾಂಚೆ ದುಃಖಮು ಕುರುಕ್ಷ್ಮಾಪಾಲುಂ ಡಾಮಾಟನೇ
ಯಾಜಿಂ ಗೂಲೆ ಸಮಸ್ತಬಂಧುವುಲತೋ ನಾ ರಾಜಶಬ್ಧಂಬು ಚೀ
ಛೀ ಜನ್ಮಾಂತರಮಂದು ನೊಲ್ಲನುಜುಮೀ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 21 ||

ರಾಜರ್ಧಾತುಂಡೈನಚೋ ನೆಚಟ ಧರ್ಮಂಬುಂಡು ನೇರೀತಿ ನಾ
ನಾಜಾತಿಕ್ರಿಯ ಲೇರ್ಪಡುನ್ ಸುಖಮು ಮಾನ್ಯಶ್ರೇಣಿ ಕೆಟ್ಲಬ್ಬು ರೂ
ಪಾಜೀವಾಳಿಕಿ ನೇದಿ ದಿಕ್ಕು ಧೃತಿನೀ ಭಕ್ತುಲ್ ಭವತ್ಪಾದನೀ
ರೇಜಂಬುಲ್ ಭಜಿಯಿಂತು ರೇತೆಱಂಗುನನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 22 ||

ತರಂಗಲ್ ಪಿಪ್ಪಲಪತ್ರಮುಲ್ ಮೆಱಂಗು ಟದ್ದಂಬುಲ್ ಮರುದ್ದೀಪಮುಲ್
ಕರಿಕರ್ಣಾಂತಮು ಲೆಂಡಮಾವುಲ ತತುಲ್ ಖದ್ಯೋತ್ಕೀಟಪ್ರಭಲ್
ಸುರವೀಧೀಲಿಖಿತಾಕ್ಷರಂಬು ಲಸುವುಲ್ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪಃಪಿಂಡಮುಲ್
ಸಿರುಲಂದೇಲ ಮದಾಂಧುಲೌದುರು ಜನುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 23 ||

ನಿನ್ನುನ್ನಮ್ಮಿನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೊರುಲನ್ ನೀಕನ್ನ ನಾಕೆನ್ನಲೇ
ರನ್ನಲ್ದಮ್ಮುಲು ತಲ್ಲಿದಂಡ್ರುಲು ಗುರುಂದಾಪತ್ಸಹಾಯುಂದು ನಾ
ಯನ್ನಾ! ಯೆನ್ನಡು ನನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿವಿಷಾದಾಂಭೋಧಿ ದಾಟಿಂಚಿ ಯ
ಛ್ಚಿನ್ನಾನಂದಸುಖಾಬ್ಧಿಂ ದೇಲ್ಚೆದೊ ಕದೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 24 ||

ನೀ ಪಂಚಂ ಬಡಿಯುಂಡಗಾಂ ಗಲಿಗಿನನ್ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಮೇ ಚಾಲು ನ್
ಕ್ಷೇಪಂ ಬಬ್ಬಿನ ರಾಜಕೀಟಮುಲ ನೇಸೇವಿಂಪ್ಂಗಾನೋಪ ನಾ
ಶಾಪಾಶಂಬುಲಂ ಜುಟ್ಟಿ ತ್ರಿಪ್ಪಕುಮು ಸಂಸಾರಾರ್ಧಮೈ ಬಂಟುಗಾಂ
ಜೇಪಟ್ಟಂ ದಯ ಗಲ್ಗೇನೇನಿ ಮದಿಲೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 25 ||

ನೀ ಪೇರುನ್ ಭವದಂಘ್ರಿತೀರ್ಧಮು ಭವನ್ನಿಷ್ಠ್ಯೂತ ತಾಂಬೂಲಮುನ್
ನೀ ಪಳ್ಲೆಂಬು ಪ್ರಸಾದಮುಂ ಗೊನಿಕದಾ ನೇ ಬಿಡ್ಡನೈನಾಂಡ ನ
ನ್ನೀಪಾಟಿಂ ಗರುಣಿಂಪು ಮೋಂಪ ನಿಂಕ ನೀನೆವ್ವಾರಿಕಿಂ ಬಿಡ್ಡಗಾಂ
ಜೇಪಟ್ಟಂ ದಗುಂ ಬಟ್ಟಿ ಮಾನಂ ದಗದೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 26 ||

ಅಮ್ಮಾ ಯಯ್ಯ ಯಟಂಚು ನೆವ್ವರಿನಿ ನೇನನ್ನನ್ಶಿವಾ! ನಿನ್ನುನೇ
ಸುಮ್ಮೀ! ನೀ ಮದಿಂ ದಲ್ಲಿದಂಡ್ರುಲನಟಂಚು ನ್ಜೂಡಂಗಾಂಬೋಕು ನಾ
ಕಿಮ್ಮೈಂ ದಲ್ಲಿಯುಂ ದಂಡ್ರಿಯುನ್ ಗುರುಂಡು ನೀವೇ ಕಾಕ ಸಂಸಾರಪುಂ
ಜಿಮ್ಮಂಜೀಕಂಟಿ ಗಪ್ಪಿನ ನ್ಗಡವು ನನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 27 ||

ಕೊಡುಕುಲ್ ಪುಟ್ಟ ರಟಂಚು ನೇಡ್ತು ರವಿವೇಕುಲ್ ಜೀವನಭ್ರಾಂತುಲೈ
ಕೊಡುಕುಲ್ ಪುಟ್ಟರೆ ಕೌರವೇಂದ್ರುನ ಕನೇಕುಲ್ ವಾರಿಚೇ ನೇಗತುಲ್
ವಡಸೆಂ ಬುತ್ರುಲು ಲೇನಿ ಯಾ ಶುಕುನಕುನ್ ಬಾಟಿಲ್ಲೆನೇ ದುರ್ಗತುಲ್!
ಚೆಡುನೇ ಮೋಕ್ಷಪದಂ ಮಪುತ್ರಕುನಕುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 28 ||

ಗ್ರಹದೋಷಂಬುಲು ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಮುಲು ನೀಕಳ್ಯಾಣನಾಮಂಬು ಪ್ರ
ತ್ಯಹಮುಂ ಬೇರ್ಕೊನುತ್ತಮೋತ್ತಮುಲ ಬಾಧಂಬೆಟ್ಟಗಾನೋಪುನೇ?
ದಹನುಂ ಗಪ್ಪಂಗಂಜಾಲುನೇ ಶಲಭಸಂತಾನಂಬು ನೀ ಸೇವಂ ಜೇ
ಸಿ ಹತಕ್ಲೇಸುಲು ಗಾರುಗಾಕ ಮನುಜುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 29 ||

ಅಡುಗಂಮೋನಿಕ ನನ್ಯಮಾರ್ಗರತುಲಂಬ್ರಾಣಾವನೋತ್ಸಾಹಿನೈ
ಯಡುಗಂಬೋಯಿನ ಮೋದು ನೀದು ಪದಪದ್ಮಾರಾಧಕಶ್ರೇಣಿಯು
ನ್ನೆಡಕು ನ್ನಿನ್ನು ಭಜಿಂಪಂಗಾಂಗನಿಯು ನಾಕೇಲಾ ಪರಾಪೇಕ್ಷ ಕೋ
ರೆಡಿ ದಿಂಕೇಮಿ ಭವತ್ಪ್ರಸಾದಮೆ ತಗುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 30 ||

ಮದಮಾತಂಗಮು ಲಂದಲಂಬುಲ ಹರುಲ್ ಮಾಣಿಕ್ಯಮು ಲ್ಪಲ್ಲಕುಲ್
ಮುದಿತಲ್ ಚಿತ್ರದುಕೂಲಮು ಲ್ಪರಿಮಳಂಬು ಲ್ಮೋಕ್ಷಮೀಂಜಾಲುನೇ?
ಮದಿಲೋ ವೀನಿ ನಪೇಕ್ಷಸೇಸಿ ನೃಪಧಾಮದ್ವಾರದೇಶಂಬುಂ ಗಾ
ಚಿ ದಿನಂಬುಲ್ ವೃಧಪುತ್ತುರಙ್ಞುಲಕಟಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 31 ||

ರೋಸೀ ರೋಯದು ಕಾಮಿನೀಜನುಲ ತಾರುಣ್ಯೋರುಸೌಖ್ಯಂಬುಲನ್
ಪಾಸೀ ಪಾಯರು ಪುತ್ರಮಿತ್ರಜನ ಸಂಪದ್ಭ್ರಾಂತಿ ವಾಂಛಾಲತಲ್
ಕೋಸೀ ಕೋಯದು ನಾಮನಂ ಬಕಟ ನೀಕುಂ ಬ್ರೀತಿಗಾ ಸತ್ ಕ್ರಿಯಲ್
ಚೇಸೀ ಚೇಯದು ದೀನಿ ತ್ರುಳ್ಳಣಪವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 32 ||

ಎನ್ನೇಳ್ಳುಂದು ನೇಮಿ ಗಂದು ನಿಂಕನೇನೆವ್ವಾರಿ ರಕ್ಷಿಂಚೆದನ್
ನಿನ್ನೇ ನಿಷ್ಠ ಭಜಿಂಚೆದ ನ್ನಿರುಪಮೋನ್ನಿದ್ರಪ್ರಮೋದಂಬು ನಾ
ಕೆನ್ನಂಡಬ್ಬೆಡು ನ್ಂತಕಾಲಮಿಂಕ ನೇನಿಟ್ಲುನ್ನ ನೇಮಯ್ಯೆಡಿಂ?
ಜಿನ್ನಂಬುಚ್ಚಕ ನನ್ನು ನೇಲುಕೊಲವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 33 ||

ಚಾವಂ ಗಾಲಮು ಚೇರುವೌ ಟೆಱಿಂಗಿಯುಂ ಜಾಲಿಂಪಂಗಾ ಲೇಕ ನ
ನ್ನೆವೈದ್ಯುಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸಂ ಬ್ರೋವಂಗಲಂಡೋ ಯೇಮಂದು ರಕ್ಷಿಂಚುನೋ
ಏ ವೇಲ್ಪುಲ್ ಕೃಪಂಜೂತುರೋ ಯನುಚು ನಿನ್ನಿಂತೈನಂ ಜಿಂತಿಂಪಂಡಾ
ಜೀವಚ್ಛ್ರಾಧ್ಧಮುಂ ಜೇಸಿಕೊನ್ನ ಯತಿಯುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 34 ||

ದಿನಮುಂ ಜಿತ್ತಮುಲೋ ಸುವರ್ಣಮುಖರೀ ತೀರಪ್ರದೇಶಾಮ್ರಕಾ
ನನಮಧ್ಯೋಪಲ ವೇದಿಕಾಗ್ರಮುನ ನಾನಂದಂಬುನಂ ಬಂಕಜಾ
ನನನಿಷ್ಥ ನ್ನುನುಂ ಜೂಡಂ ಗನ್ನನದಿವೋ ಸೌಖ್ಯಂಬು ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾ
ಸಿನಿಮಾಯಾನಟನಲ್ ಸುಖಂಬು ಲಗುನೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 35 ||

ಆಲಂಚು ನ್ಮೆಡಂ ಗಟ್ಟಿ ದಾನಿಕಿ ನವತ್ಯಶ್ರೇಣಿಂ ಗಲ್ಪಿಂಚಿ ತ
ದ್ಭಾಲವ್ರಾತಮು ನಿಚ್ಚಿಪುಚ್ಚುಟನು ಸಂಬಂಧಂಬು ಗಾವಿಂಚಿ ಯಾ
ಮಾಲರ್ಮಂಬುನ ಬಾಂಧವಂ ಬನೆಡಿ ಪ್ರೇಮಂ ಗೊಂದಱಂ ದ್ರಿಪ್ಪಂಗಾಂ
ಸೀಲನ್ಸೀಲ ಯಮರ್ಚಿನ ಟ್ಲೊಸಂಗಿತೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 36 ||

ತನುವೇ ನಿತ್ಯಮುಗಾ ನೊನರ್ಚು ಮದಿಲೇದಾ ಚಚ್ಚಿ ಜನ್ಮಿಂಪಕುಂ
ಡ ನುಪಾಯಂಬು ಘಟಿಂಪು ಮಾಗತುಲ ರೆಂಟ ನ್ನೇರ್ಪು ಲೇಕುನ್ನ ಲೇ
ದನಿ ನಾಕಿಪ್ಪುಡ ಚೆಪ್ಪು ಚೇಯಂಗಲ ಕಾರ್ಯಂಬುನ್ನ ಸಂಸೇವಂ ಜೇ
ಸಿ ನಿನುಂ ಗಾಂಚೆದಂಗಾಕ ಕಾಲಮುನನೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 37 ||

ಪದುನಾಲ್ಗೇಲೆ ಮಹಾಯುಗಂಬು ಲೊಕ ಭೂಪಾಲುಂಡು; ಚೆಲ್ಲಿಂಚೆ ನ
ಯ್ಯುದಯಾಸ್ತಾಚಲಸಂಧಿ ನಾಙ್ಞ ನೊಕಂ ಡಾಯುಷ್ಮಂತುಂಡೈ ವೀರಿಯ
ಭ್ಯುದಯಂ ಬೆವ್ವರು ಚೆಪ್ಪಂಗಾ ವಿನರೊ ಯಲ್ಪುಲ್ಮತ್ತುಲೈ ಯೇಲ ಚ
ಚ್ಚೆದರೋ ರಾಜುಲ ಮಂಚು ನಕ್ಕಟಕಟಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 38 ||

ರಾಜನ್ನಂತನೆ ಪೋವುನಾ ಕೃಪಯು ಧರ್ಮಂಬಾಭಿಜಾತ್ಯಂಬು ವಿ
ದ್ಯಾಜಾತಕ್ಷಮ ಸತ್ಯಭಾಷಣಮು ವಿದ್ವನ್ಮಿತ್ರಸಂರಕ್ಷಯುನ್
ಸೌಗನ್ಯಂಬು ಕೃತಂಬೆಱುಂಗಟಯು ವಿಶ್ವಾಸಂಬು ಗಾಕುನ್ನ ದು
ರ್ಬೀಜಶ್ರೇಷ್ಥುಲು ಗಾಂ ಗತಂಬು ಗಲದೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 39 ||

ಮುನು ನೀಚೇ ನಪವರ್ಗರಾಜ್ಯಪದವೀ ಮೂರ್ಧಾಭಿಷೇಕಂಬು ಗಾಂ
ಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮುಲು ನೇನು ನೊಕ್ಕಸರಿವೋ ಚಿಂತಿಂಚಿ ಚೂಡಂಗ ನೆ
ಟ್ಲನಿನಂ ಗೀಟಫಣೀಂದ್ರಪೋತಮದವೇ ದಂಡೋಗ್ರಹಿಂಸಾವಿಚಾ
ರಿನಿ ಗಾಂಗಾಂ ನಿನು ಗಾನಂಗಾಕ ಮದಿಲೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 40 ||

ಪವಮಾನಾಶನಭೂಷಣಪ್ರಕರಮುನ್ ಭದ್ರೇಭಚರ್ಮಂಬು ನಾ-
ಟವಿಕತ್ವಂಬುಂ ಪ್ರಿಯಂಬುಲೈ ಭುಗಹಶುಂಡಾಲಾತವೀಚಾರುಲನ್
ಭವದುಃಖಂಬುಲಂ ಬಾಪು ಟೊಪ್ಪುಂ ಜೆಲಂದಿಂಬಾಟಿಂಚಿ ಕೈವಲ್ಯಮಿ-
ಚ್ಚಿ ವಿನೋದಿಂಚುಟ ಕೇಮಿ ಕಾರಣಮಯಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 41 ||

ಅಮರಸ್ತ್ರೀಲ ರಮಿಂಚಿನಂ ಜೆಡದು ಮೋಹಂ ಬಿಂತಯುನ್ ಬ್ರಹ್ಮಪ-
ಟ್ಟಮು ಸಿಧ್ಧಿಂಚಿನ ನಾಸ ದೀಱದು ನಿರೂಢಕ್ರೋಧಮುನ್ ಸರ್ವಲೋ-
ಕಮುಲ ನ್ಮ್ರಿಂಗಿನ ಮಾನ ದಿಂದುಂ ಗಲ ಸೌ-ಖ್ಯಂ ಬೊಲ್ಲ ನೀಸೇವಂ ಜೇ-
ಸಿ ಮಹಾಪಾತಕವಾರಿರಾಶಿಂ ಗಡತುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 42 ||

ಚನುವಾರಿಂ ಗನಿ ಯೇದ್ಚುವಾರು ಜಮುಂಡಾ ಸತ್ಯಂಬುಗಾ ವತ್ತು ಮೇ
ಮನುಮಾನಂಬಿಂಕ ಲೇದು ನಮ್ಮಮನಿ ತಾರಾವೇಳ ನಾರೇವುನನ್
ಮುನುಂಗಂಬೋವುಚು ಬಾಸ ಸೇಯುಟ ಸುಮೀ ಮುಮ್ಮಾಟಿಕಿಂ ಜೂಡಗಾಂ
ಜೆನಟು ಲ್ಗಾನರು ದೀನಿಭಾವಮಿದಿವೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 43 ||

ಭವದುಃಖಂಬುಲು ರಾಜಕೀಟಮುಲ ನೇಬ್ರಾರ್ಧಿಂಚಿನಂ ಬಾಯುನೇ
ಭವದಂಘ್ರಿಸ್ತುತಿಚೇತಂಗಾಕ ವಿಲಸದ್ಬಾಲಕ್ಷುಧಾಕ್ಲೇಶದು
ಷ್ಟವಿಧುಲ್ಮಾನುನೆ ಚೂಡ ಮೇಂಕಮೆಡಚಂಟಂದಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯದ್ಬ
ಷ್ಥಿವಿಶೇಷಂಬುನ ನಿಚ್ಚಿ ಚಂಟಂಬಲೆ ನೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 44 ||

ಪವಿ ಪುಷ್ಪಂಬಗು ನಗ್ನಿ ಮಂಚಗು ನಕೂಪಾರಂಬು ಭೂಮೀಸ್ಥಲಂ
ಬವು ಶತ್ರುಂ ಡತಿಮಿತ್ರುಂಡೌ ವಿಷಮು ದಿವ್ಯಾಹಾರಮೌ ನೆನ್ನಂಗಾ
ನವನೀಮಂಡಲಿಲೋಪಲನ್ ಶಿವ ಶಿವೇ ತ್ಯಾಭಾಷಣೋಲ್ಲಾಸಿಕಿನ್
ಶಿವ ನೀ ನಾಮಮು ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಮೌ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 45 ||

ಲೇವೋ ಕಾನಲಂ ಗಂಧಮೂಲಫಲಮುಲ್ ಲೇವೋ ಗುಹಲ್ ತೋಯಮುಲ್
ಲೇವೋ ಯೇಱುಲಂ ಬಲ್ಲವಾಸ್ತರಣಮುಲ್ ಲೇವೋ ಸದಾ ಯಾತ್ಮಲೋ
ಲೇವೋ ನೀವು ವಿರಕ್ತುಲ ನ್ಮನುಪ ಜಾಲಿಂ ಬೊಂದಿ ಭೂಪಾಲುರನ್
ಸೇವಲ್ ಸೇಯಂಗಂ ಬೋದು ರೇಲೊಕೊ ಜನುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 46 ||

ಮುನು ನೇಂ ಬುಟ್ಟಿನ ಪುಟ್ಟು ಲೆನ್ನಿ ಗಲವೋ ಮೋಹಂಬುಚೇ ನಂದುಂಜೇ
ಸಿನ ಕರ್ಮಂಬುಲ ಪ್ರೋವು ಲೆನ್ನಿ ಗಲವೋ ಚಿಂತಿಂಚಿನನ್ ಗಾನ ನೀ
ಜನನಂಬೇ ಯನಿ ಯುನ್ನ ವಾಡ ನಿದಿಯೇ ಚಾಲಿಂಪವೇ ನಿನ್ನುಂ ಗೊ
ಲ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯಂಬುನಕುಂ ಗೃಪಾರತುಂಡವೈ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 47 ||

ತನು ವೆಂದಾಕ ಧರಿತ್ರಿ ನುಂಡು ನನು ನಂದಾಕನ್ ಮಹಾರೋಗದೀ
ಪನದುಃಖಾದುಲಂ ಬೊಂದಕುಂಡ ನನುಕಂಪಾದೃಷ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಂಚಿ ಯಾ
ವೆನುಕನ್ ನೀಪದಪದ್ಮಮುಲ್ ದಲಂಚುಚುನ್ ವಿಶ್ವಪ್ರಪಂಚಂಬುಂ ಬಾ
ಸಿನ ಚಿತ್ತಂಬುನ ನುಂಡಂಜೇಯಂಗದವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 48 ||

ಮಲಭೂಯಿಷ್ಟ ಮನೋಜಧಾಮಮು ಸುಷುಮ್ನಾದ್ವಾರಮೋ ಯಾರು ಕುಂ
ಡಲಿಯೋ ಪಾದಕರಾಕ್ಷಿಯುಗ್ಮಂಬುಲು ಷಟ್ಕಂಜಂಬುಲೋ ಮೋಮು ದಾ
ಜಲಜಂಬೋ ನಿಟಲಂಬು ಚಂದ್ರಕಳಯೋ ಸಂಗಂಬು ಯೋಗಂಬೊ ಗಾ
ಸಿಲಿ ಸೇವಿಂತುರು ಕಾಂತಲನ್ ಭುವಿ ಜನುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 49 ||

ಜಲಕಂಬುಲ್ ರಸಮುಲ್ ಪ್ರಸೂನಮುಲು ವಾಚಾಬಂಧಮುಲ್ ವಾದ್ಯಮು
ಲ್ಕಲಶಬ್ಧಧ್ವನು ಲಂಚಿತಾಂಬರ ಮಲಂಕಾರಂಬು ದೀಪ್ತು ಲ್ಮೆಱುಂ
ಗುಲು ನೈವೇದ್ಯಮು ಮಾಧುರೀ ಮಹಿಮಗಾಂ ಗೊಲ್ತುನ್ನಿನುನ್ ಭಕ್ತಿರಂ
ಜಿಲ ದಿವ್ಯಾರ್ಚನ ಗೂರ್ಚಿ ನೇರ್ಚಿನ ಕ್ರಿಯನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 50 ||

ಏಲೀಲ ನ್ನುತಿಯಿಂಪವಚ್ಚು ನುಪಮೋತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾಧ್ವನಿವ್ಯಂಗ್ಯಶ
ಬ್ಧಾಲಂಕಾರವಿಶೇಷಭಾಷಲ ಕಲಭ್ಯಂಬೈನ ನೀರೂಪಮುಂ
ಜಾಲುಂಜಾಲುಂ ಗವಿತ್ವಮುಲ್ನಿಲುಚುನೇ ಸತ್ಯಂಬು ವರ್ಣಿಂಚುಚೋ
ಚೀ! ಲಜ್ಜಿಂಪರುಗಾಕ ಮಾದೃಶಕವುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 51 ||

ಪಾಲುಂ ಬುವ್ವಯುಂ ಬೆಟ್ಟೆದಂ ಗುಡುವರಾ ಪಾಪನ್ನ ರಾ ಯನ್ನ ಲೇ
ಲೇಲೆಮ್ಮನ್ನ ನರಂಟಿಪಂಡ್ಲುಂ ಗೊನಿ ತೇಲೇಕುನ್ನ ನೇನೊಲ್ಲನಂ
ಟೇ ಲಾಲಿಂಪರೇ ತಲ್ಲಿದಂಡ್ರುಲಪು ಡಟ್ಲೇ ತೆಚ್ಚಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಲ
ಕ್ಷ್ಮೀಲೀಲಾವಚನಂಬುಲಂ ಗುಡುಪರಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 52 ||

ಕಲಲಂಚುನ್ ಶಕುನಂಬುಲಂಚು ಗ್ರಹಯೋಗಂ ಬಂಚು ಸಾಮುದ್ರಿಕಂ
ಬು ಲಟಂಚುಂ ದೆವುಲಂಚು ದಿಷ್ಟ್ಮನುಚುನ್ ಭೂತಂಬುಲಂಚು ನ್ವಿಷಾ
ದುಲಟಂಚು ನ್ನಿಮಿಷಾರ್ಧ ಜೀವನಮುಲಂಚುಂ ಬ್ರೀತಿಂ ಬುಟ್ಟಿಂಚಿ ಯೀ
ಸಿಲುಗುಲ್ ಪ್ರಾಣುಲಕೆನ್ನಿ ಚೇಸಿತಿವಯಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 53 ||

ತಲಮೀಂದಂ ಗುಸುಮಪ್ರಸಾದ ಮಲಿಕಸ್ಥಾನಂಬುಪೈ ಭೂತಿಯುನ್
ಗಳಸೀಮಂಬುನ ದಂಡ ನಾಸಿಕತುದನ್ ಗಂಧಪ್ರಸಾರಂಬು ಲೋ
ಪಲ ನೈವೇದ್ಯಮುಂ ಜೇರ್ಚು ನೇ ಮನುಜ್ಂ ಡಾಭಕ್ತುಂಡು ನೀಕೆಪ್ಪುಡುಂ
ಜೆಲಿಕಾಡೈ ವಿಹರಿಂಚು ರೌಪ್ಯಗಿರಿಪೈ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 54 ||

ಆಲುಂ ಬಿಡ್ಡಲು ಮಿತ್ರುಲುನ್ ಹಿತುಲು ನಿಷ್ಟರ್ಧಂಬು ಲೀನೇರ್ತುರೇ
ವೇಳ ನ್ವಾರಿ ಭಜಿಂಪಂ ಜಾಲಿಪಡ ಕಾವಿರ್ಭೂತ ಮೋದಂಬುನಂ
ಗಾಲಂಬೆಲ್ಲ ಸುಖಂಬು ನೀಕು ನಿಂಕ ಭಕ್ತಶ್ರೇಣಿ ರಕ್ಷಿಂಪಕೇ
ಶ್ರೀಲೆವ್ವಾರಿಕಿಂ ಗೂಡಂಬೆಟ್ಟೆದವಯಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 55 ||

ಸುಲಭುಲ್ಮೂರ್ಖು ಲನುತ್ತಮೋತ್ತಮುಲ ರಾಜುಲ್ಗಲ್ಗಿಯೇವೇಳ ನ
ನ್ನಲಂತಲಬೆಟ್ಟಿನ ನೀ ಪದಾಬ್ಧಮುಲಂ ಬಾಯಂಜಾಲ ನೇಮಿಚ್ಚಿನಂ
ಗಲಧೌತಾಚಲ ಮೇಲು ಟಂಬುನಿಧಿಲೋಂ ಗಾಪುಂಡು ಟಬ್ಜಂಬು ಪೈಂ
ಜೆಲುವೊಪ್ಪುನ್ ಸುಖಿಯಿಂಪಂ ಗಾಂಚುಟ ಸುಮೀ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 56 ||

ಕಲಧೌತಾದ್ರಿಯು ನಸ್ಥಿಮಾಲಿಕಯು ಗೋಗಂಧರ್ವಮುನ್ ಬುನ್ಕಯುಂ
ಬುಲಿತೋಲು ನ್ಭಸಿತಂಬುಂ ಬಾಂಪತೊದವುಲ್ ಪೋಕುಂಡಂ ದೋಂಬುಟ್ಲಕೈ
ತೊಲಿ ನೇವಾರಲತೋಡಂ ಬುಟ್ಟಕ ಕಳಾದುಲ್ಗಲ್ಗೆ ಮೇಲಯ್ಯೆನಾ
ಸಿಲುವುಲ್ದೂರಮುಚೇಸಿಕೊಂ ಟೆಱಿಂಗಿಯೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 57 ||

ಶ್ರುತುಲಭ್ಯಾಸಮುಚೇಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗರಿಮಲ್ ಶೋಧಿಂಚಿ ತತ್ತ್ವಂಬುಲನ್
ಮತಿ ನೂಹಿಂಚಿ ಶರೀರ ಮಸ್ಥಿರಮು ಬ್ರಹ್ಮಂಬೆನ್ನ ಸತ್ಯಂಬು ಗಾಂ
ಚಿತಿ ಮಂಚುನ್ ಸಭಲನ್ ವೃಧಾವಚನಮು ಲ್ಚೆಪ್ಪಂಗನೇ ಕಾನಿ ನಿ
ರ್ಜಿತಚಿತ್ತಸ್ಥಿರ ಸೌಖ್ಯಮುಲ್ ದೆಲಿಯರೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 58 ||

ಗತಿ ನೀವಂಚು ಭಜಿಂಚುವಾರ ಲಪವರ್ಗಂ ಬೊಂದಗಾನೇಲ ಸಂ
ತತಮುಂ ಗೂಟಿಕಿನೈ ಚರಿಂಪ ವಿನಲೇದಾ ’ಯಾಯು ರನ್ನಂ ಪ್ರಯ
ಚ್ಛತಿ’ ಯಂಚುನ್ಮೊಱವೆಟ್ಟಗಾ ಶ್ರುತುಲು ಸಂಸಾರಾಂಧಕಾರಾಭಿ ದೂ
ಷಿತದುರ್ಮಾರ್ಗುಲ್ ಗಾನಂ ಗಾನಂಬಡವೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 59 ||

ರತಿರಾ ಜುದ್ಧತಿ ಮೀಱ ನೊಕ್ಕಪರಿ ಗೋರಾಜಾಶ್ವುನಿ ನ್ನೊತ್ತಂ ಬೋ
ನತಂ ಡಾದರ್ಪಕು ವೇಗ ನೊತ್ತ ಗವಯಂ ಬಾಂಬೋತುನುಂ ದಾಂಕಿ ಯು
ಗ್ರತಂ ಬೋರಾಡಂಗನುನ್ನ ಯುನ್ನಡಿಮಿ ಲೇಂಗಲ್ವೋಲೆ ಶೋಕಾನಲ
ಸ್ಥಿತಿಪಾಲೈ ಮೊಱಪೆಟ್ಟುನನ್ ಮನುಪವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 60 ||

ಅಂತಾ ಸಂಶಯಮೇ ಶರೀರಘಟನಂಬಂತಾ ವಿಚಾರಂಬೆ ಲೋ
ನಂತಾ ದುಃಖಪರಂಪರಾನಿವಿತಮೆ ಮೇನಂತಾ ಭಯಭ್ರಾಂತಮೇ
ಯಂತಾನಂತಶರೀರಶೋಷಣಮೆ ದುರ್ವ್ಯಾಪಾರಮೇ ದೇಹಿಕಿನ್
ಜಿಂತನ್ ನಿನ್ನುಂ ದಲಂಚಿ ಪೊಂದರು ನರುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 61 ||

ಸಂತೋಷಿಂಚಿತಿನಿಂ ಜಾಲುಂಜಾಲು ರತಿರಾಜದ್ವಾರಸೌಖ್ಯಂಬುಲನ್
ಶಾಂತಿನ್ ಬೊಂದಿತಿಂ ಜಾಲುಂಜಾಲು ಬಹುರಾಜದ್ವಾರಸೌಖ್ಯಂಬುಲನ್
ಶಾಂತಿಂ ಬೊಂದೆದಂ ಜೂಪು ಬ್ರಹ್ಮಪದರಾಜದ್ವಾರಸೌಖ್ಯಂಬು ನಿ
ಶ್ಚಿಂತನ್ ಶಾಂತುಂಡ ನೌದು ನೀ ಕರುಣಚೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 62 ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಬನ್ಯುಲಂ ಜೇಯನೊಲ್ಲನಿ ವ್ರತಸ್ಥುಲ್ವೋಲೆ ವೇಸಂಬುತೋಂ
ಬುತ್ರೀ ಪುತ್ರ ಕಲತ್ರ ರಕ್ಷಣ ಕಳಾಬುಧ್ಧಿನ್ ನೃಪಾಲಾ(ಅ)ಧಮನ್
ಬಾತ್ರಂ ಬಂಚು ಭಜಿಂಪಂಬೋದು ರಿತಿಯುನ್ ಭಾಷ್ಯಂಬೆ ಯಿವ್ವಾರಿಚಾ
ರಿತ್ರಂ ಬೆನ್ನಂಡು ಮೆಚ್ಚ ನೆಂಚ ಮದಿಲೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 63 ||

ಅಕಲಂಕಸ್ಥಿತಿ ನಿಲ್ಪಿ ನಾಡ ಮನು ಘಂಟಾ(ಆ)ರಾವಮುನ್ ಬಿಂದುದೀ
ಪಕಳಾಶ್ರೇಣಿ ವಿವೇಕಸಾಧನಮುಲೊಪ್ಪನ್ ಬೂನಿ ಯಾನಂದತಾ
ರಕದುರ್ಗಾಟವಿಲೋ ಮನೋಮೃಗಮುಗರ್ವಸ್ಫೂರ್ತಿ ವಾರಿಂಚುವಾ
ರಿಕಿಂಗಾ ವೀಡು ಭವೋಗ್ರಬಂಧಲತಿಕಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 64 ||

ಒಕಯರ್ಧಂಬು ನಿನ್ನು ನೇ ನಡುಗಂಗಾ ನೂಹಿಂಚಿ ನೆಟ್ಲೈನಂ ಬೊ
ಮ್ಮು ಕವಿತ್ವಂಬುಲು ನಾಕುಂ ಜೆಂದನಿವಿ ಯೇಮೋ ಯಂಟಿವಾ ನಾದುಜಿ
ಹ್ವಕು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃತ್ಯ ಮಿಂತಿಯ ಸುಮೀ ಪ್ರಾರ್ಧಿಂಚುಟೇ ಕಾದು ಕೋ
ರಿಕಲ ನ್ನಿನ್ನುನುಗಾನ ನಾಕು ವಶಮಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 65 ||

ಶುಕಮುಲ್ ಕಿಂಶುಕಪುಷ್ಪಮುಲ್ ಗನಿ ಫಲಸ್ತೋಮಂ ಬಟಂಚುನ್ಸಮು
ತ್ಸುಕತಂ ದೇರಂಗಂ ಬೋವು ನಚ್ಚಟ ಮಹಾ ದುಃಖಂಬು ಸಿದ್ಧಿಂಚುಂ; ಗ
ರ್ಮಕಳಾಭಾಷಲಕೆಲ್ಲಂ ಬ್ರಾಪುಲಗು ಶಾಸ್ತ್ರಂಬು ಲ್ವಿಲೋಕಿಂಚುವಾ
ರಿಕಿ ನಿತ್ಯತ್ವಮನೀಷ ದೂರಮಗುಂಜೂ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 66 ||

ಒಕರಿಂ ಜಂಪಿ ಪದಸ್ಥುಲೈ ಬ್ರತುಕಂ ದಾಮೊಕ್ಕೊಕ್ಕ ರೂಹಿಂತುರೇ
ಲೊಕೊ ತಾಮೆನ್ನಂಡುಂ ಜಾವರೋ ತಮಕುಂ ಬೋವೋ ಸಂಪದಲ್ ಪುತ್ರಮಿ
ತ್ರಕಳತ್ರಾದುಲತೋಡ ನಿತ್ಯ ಸುಖಮಂದಂ ಗಂದುರೋ ಯುನ್ನವಾ
ರಿಕಿ ಲೇದೋ ಮೃತಿ ಯೆನ್ನಂಡುಂ ಗಟಕಟ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 67 ||

ನೀ ಕಾರುಣ್ಯಮುಂ ಗಲ್ಗಿನಟ್ಟಿ ನರುಂ ಡೇನೀಚಾಲಯಂಬುಲ ಜೊರಂ
ಡೇಕಾರ್ಪಣ್ಯಪು ಮಾಟಲಾಡ ನರುಗಂ ಡೆವ್ವಾರಿತೋ ವೇಷಮುಲ್
ಗೈಕೋಡೇ ಮತಮುಲ್ ಭಜಿಂಪಂ ಡಿಲನೇಕಷ್ಟಪ್ರಕಾರಂಬುಲನ್
ಜೀಕಾಕೈ ಚೆಡಿಪೋಂದು ಜೀವನದಶನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 68 ||
ಙ್ಞಾತುಲ್ ದ್ರೋಹಂಬು ವಾಂಡ್ರು ಸೇಯುಕಪಟೇರ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಯಾದೋಷಮುಲ್
ಮಾತಂಡ್ರಾನ ಸಹಿಂಪರಾದು ಪ್ರತಿಕರ್ಮಂಬಿಂಚುಕೇ ಜೇಯಗಾಂ
ಬೋತೇ ದೋಸಮು ಗಾನ ಮಾನಿ ಯತಿನೈ ಪೋಂಗೋರಿನನ್ ಸರ್ವದಾ
ಚೇತಃಕ್ರೋಧಮು ಮಾನ ದೆಟ್ಲು ನಡುತುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 69 ||

ಚದುವುಲ್ ನೇರ್ಚಿನ ಪಂಡಿತಾಧಮುಲು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಭಾಷಣಕ್ರೀಡಲನ್
ವದರನ್ ಸಂಶಯಭೀಕರಾಟವುಲಂ ದ್ರೋವಲ್ದಪ್ಪಿ ವರ್ತಿಂಪಂಗಾ
ಮದನಕ್ರೋಧಕಿರಾತುಲಂದುಂ ಗನಿ ಭೀಮಪ್ರೌಢಿಚೇಂ ದಾಂಕಿನಂ
ಜೆದರುಂ ಜಿತ್ತಮು ಚಿತ್ತಗಿಂಪಂಗದವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 70 ||

ರೋಸಿಂ ದೇಂಟಿದಿ ರೋಂತ ದೇಂಟಿದಿ ಮನೊ ರೋಗಸ್ಥುಂಡೈ ದೇಹಿ ತಾಂ
ಬೂಸಿಂದೇಂಟಿದಿ ಪೂಂತ ಲೇಂಟಿವಿ ಮದಾ(ಅ)ಪೂತಂಬು ಲೀ ದೇಹಮುಲ್
ಮೂಸಿಂದೇಂಟಿದಿ ಮೂಂತಲೇಂಟಿವಿ ಸದಾಮೂಢತ್ವಮೇ ಕಾನಿ ತಾಂ
ಜೇಸಿಂದೇಂಟಿದಿ ಚೇಂತಲೇಂಟಿವಿ ವೃಧಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 71 ||

ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶು ಭಜಿಂತುನೋ ಯಭವುಂಗಾಂಚೀ ನಾಧು ಸೇವಿಂತುನೋ
ಕಾಶೀವಲ್ಲಭುಂ ಗೊಲ್ವಂಬೋದುನೊ ಮಹಾ ಕಾಳೇಶುಂ ಬೂಜಿಂತುನೋ
ನಾಶೀಲಂ ಬಣುವೈನ ಮೇರು ವನುಚುನ್ ರಕ್ಷಿಂಪವೇ ನೀ ಕೃಪಾ
ಶ್ರೀ ಶೃಂಗಾರವಿಲಾಸಹಾಸಮುಲಚೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 72 ||

ಅಯವಾರೈ ಚರಿಯಿಂಪವಚ್ಚುಂ ದನ ಪಾದಾಂ(ಅ)ಭೋಜತೀರ್ಧಂಬುಲನ್
ದಯತೋಂ ಗೊಮ್ಮನವಚ್ಚು ಸೇವಕುನಿ ಯರ್ಧಪ್ರಾಣದೇಹಾದುಲ
ನ್ನಿಯು ನಾ ಸೊಮ್ಮನವಚ್ಚುಂಗಾನಿ ಸಿರುಲನ್ನಿಂದಿಂಚಿ ನಿನ್ನಾತ್ಮನಿ
ಷ್ಕ್ರಿಯತಂ ಗಾನಂಗರಾದು ಪಂಡಿತುಲಕುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 73 ||

ಮಾಯಾ(ಅ) ಜಾಂಡಕರಂಡಕೋಟಿಂ ಬೊಡಿಗಾಮರ್ಧಿಂಚಿರೋ ವಿಕ್ರಮಾ(ಅ)
ಜೇಯುಂ ಗಾಯಜುಂ ಜಂಪಿರೋ ಕಪಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೋಹಮುಂ ಬಾಸಿರೋ
ಯಾಯುರ್ದಯಭುಜಂಗಮೃತ್ಯುವು ನನಾಯಾಸಂಬುನನ್ ಗೆಲ್ಚಿರೋ
ಶ್ರೇಯೋದಾಯಕ್ ಲೌದು ರೆಟ್ಟು ಲಿತರುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 74 ||

ಚವಿಗಾಂ ಜೂಡ ವಿನಂಗ ಮೂರ್ಕೊನಂ ದನೂಸಂಘರ್ಷಣಾಸ್ವಾದಮೊಂ
ದ ವಿನಿರ್ಮಿಂಚೆದ ವೇಲ ಜಂತುವುಲ ನೇತತ್ಕ್ರೀಡಲೇ ಪಾತಕ
ವ್ಯವಹಾರಂಬಲು ಸೇಯುನೇಮಿಟಿಕಿ ಮಾಯಾವಿದ್ಯಚೇ ಬ್ರೊದ್ದುಪು
ಚ್ಚಿ ವಿನೋದಿಂಪಂಗ ದೀನ ನೇಮಿ ಫಲಮೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 75 ||

ವೆನುಕ್ಂ ಜೇಸಿನ ಘೋರದುರ್ದಶಲು ಭಾವಿಂಪಂಗ ರೋಂತಯ್ಯೆಡುನ್
ವೆನುಕನ್ ಮುಂದಟ ವಚ್ಚು ದುರ್ಮರಣಮುಲ್ ವೀಕ್ಷಿಂಪ ಭೀತಯ್ಯೆಡುನ್
ನನು ನೇಂಜೂಡಗ ನಾವಿಧುಲ್ದಲಂಚಿಯುನ್ ನಾಕೇ ಭಯಂ ಬಯ್ಯೆಡುಂ
ಜೆನಕುಂಜೀಂಕಟಿಯಾಯೆಂ ಗಾಲಮುನಕುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 76 ||

ಪರಿಶೀಲಿಂಚಿತಿ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಮುಲು ಚೆಪ್ಪ ನ್ವಿಂಟಿ ಸಾಂಖ್ಯಾದಿಯೋ
ಗ ರಹಸ್ಯಂಬುಲು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಮುಲು ವಕ್ಕಾಣಿಂಚಿತಿನ್ ಶಂಕವೋ
ದರಯಂ ಗುಮ್ಮಡಿಕಾಯಲೋನಿ ಯವಗಿಂಜಂತೈನ ನಮ್ಮಿಚ್ಂಚಿ ಸು
ಸ್ಥಿರವಿಙ್ಞಾನಮು ತ್ರೋವಂ ಜೆಪ್ಪಂಗದವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 77 ||

ಮೊದಲಂ ಜೇಸಿನವಾರಿ ಧರ್ಮಮುಲು ನಿರ್ಮೂಲಂಬುಗಾಂ ಜೇಸಿ ದು
ರ್ಮದುಲೈ ಯಿಪ್ಪುಡು ವಾರೆ ಧರ್ಮಮು ಲೊನರ್ಪಂ ದಮ್ಮು ದೈವಂಬು ನ
ವ್ವಡೆ ರಾನುನ್ನ ದುರಾತ್ಮುಲೆಲ್ಲ ದಮತ್ರೋವಂ ಬೋವರೇ ಏಲ ಚೇ
ಸೆದರೋ ಮೀಂದು ದಲಂಚಿಚೂಡ ಕಧಮುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 78 ||

ಕಾಸಂತೈನ ಸುಖಂ ಬೊನರ್ಚುನೊ ಮನಃಕಾಮಂಬು ಲೀಡೇರ್ಚುನೋ
ವೀಸಂಬೈನನು ವೆಂಟವಚ್ಚುನೊ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತಿಂ ಗಾವಿಂಚುನೋ
ದೋಸಂಬು ಲ್ಬೆಡಂ ಬೊಪುನೋ ವಲಸಿನಂದೋಡ್ತೋ ಮಿಮುಂ ಜೂಪುನೋ
ಛೀ! ಸಂಸಾರದುರಾಶ ಯೇಲುದುಪವೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 79 ||

ಒಕಪೂಂಟಿಂಚುಕ ಕೂಡ ತಕ್ಕುವಗುನೇ ನೋರ್ವಂಗಲೇಂ ಡೆಂಡಕೋ
ಪಕ ನೀಡನ್ವೆದಕುಂ ಜಲಿಂ ಜಡಿಚಿ ಕುಂಪಟ್ಲೆತ್ತುಕೋಂಜೂಚು ವಾ
ನಕು ನಿಂಡಿಂಡ್ಲುನು ದೂಱು ನೀತನುವು ದೀನನ್ವಚ್ಚು ಸೌಖ್ಯಂಬು ರೋ
ಸಿ ಕಡಾಸಿಂಪರುಗಾಕ ಮರ್ತ್ವುಲಕಟ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 80 ||

ಕೇದಾರಾದಿಸಮಸ್ತತೀರ್ಧಮುಲು ಕೋರ್ಮಿಂಜೂಡಂ ಬೋನೇಂಟಿಕಿನ್
ಗಾಡಾ ಮುಂಗಿಲಿ ವಾರಣಾಸಿ! ಕಡುಪೇ ಕೈಲಾಸಶೈಲಂಬು ಮೀ
ಪಾದಧ್ಯಾನಮು ಸಂಭವಿಂಚುನಪುಡೇ ಭಾವಿಂಪ ನಙ್ಞಾನಲ
ಕ್ಷ್ಮೀದಾರಿದ್ರ್ಯುಲು ಗಾರೆ ಲೋಕು ಲಕಟಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 81 ||

ತಮಕೊಂ ಬೊಪ್ಪಂ ಬರಾಂಗನಾಜನಪರ ದ್ರವ್ಯಂಬುಲನ್ ಮ್ರುಚ್ಚಿಲಂ
ಗ ಮಹೋದ್ಯೋಗಮು ಸೇಯನೆಮ್ಮನಮುದೊಂಗಂ ಬಟ್ಟಿ ವೈರಾಗ್ಯಪಾ
ಶಮುಲಂ ಜುಟ್ಟಿ ಬಿಗಿಮಂಚಿ ನೀದುಚರಣ ಸ್ತಂಭಂಜುನಂ ಗಟ್ಟಿವೈ
ಚಿ ಮುದಂ ಬೆಪ್ಪುಡುಂ ಗಲ್ಗಂಜೇಯ ಗಡವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 82 ||

ವೇಧಂ ದಿಟ್ಟಗರಾದುಗಾನಿ ಭುವಿಲೋ ವಿದ್ವಾಂಸುಲಂಜೇಯ ನೇ
ಲಾ ಧೀಚಾತುರಿಂ ಜೇಸೆಂ ಜೇಸಿನ ಗುಲಾಮಾಪಾಟನೇ ಪೋಕ ಕ್ಷು
ದ್ಬಾಧಾದುಲ್ ಗಲಿಗಿಂಪನೇಲ ಯದಿ ಕೃತ್ಯಂಬೈನ ದುರ್ಮಾರ್ಗುಲಂ
ಜೀ! ಧಾತ್ರೀಶುಲಂ ಜೇಯನೇಂಟಿ ಕಕಟಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 83 ||

ಪುಡಮಿ ನ್ನಿನ್ನೊಕ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಮುನನೇಂ ಬೂಜಿಂಚಿ ಪುಣ್ಯಂಬುನುಂ
ಬಡಯನ್ನೇರಕ ಪೆಕ್ಕುದೈವಮುಲಕುಂ ಬಪ್ಪುಲ್ ಪ್ರಸಾದಂಬುಲಂ
ಗುಡುಮುಲ್ ದೋಸೆಲು ಸಾರೆಸತ್ತುಲಡುಕುಲ್ ಗುಗ್ಗಿಳ್ಳುನುಂ ಬೇಟ್ಟುಚುಂ
ಜೆಡಿ ಯೆಂದುಂ ಗೊಱಗಾಕಪೋದು ರಕಟಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 84 ||

ವಿತ್ತಙ್ಞಾನಮು ಪಾದು ಚಿತ್ತಮು ಭವಾವೇಶಂಬು ರಕ್ಷಾಂಬುವುಲ್
ಮತ್ತತ್ವಂಬು ತದಂಕುರಮ್ ಐನೃತಮುಲ್ ಮಾಱಾಕು ಲತ್ಯಂತದು
ದ್ವೃತ್ತುಲ್ ಪುವ್ವುಲುಂ ಬಂಡ್ಲು ಮನ್ಮಧಮುಖಾ ವಿರ್ಭೂತದೋಷಂಬುಲುಂ
ಜಿತ್ತಾಧ್ಯುನ್ನತನಿಂಬಭೂಜಮುನಕುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 85 ||

ನೀಪೈಂ ಗಾಪ್ಯಮು ಚೆಪ್ಪುಚುನ್ನ ಯತಂಡುನ್ನೀಪದ್ಯಮುಲ್ ವ್ರಾಸಿಯಿ
ಮ್ಮಾ ಪಾಠಂಮೊನರಿಂತುನನ್ನ ಯತಂಡುನ್ ಮಂಜುಪ್ರಬಂಧಂಬು ನಿ
ಷ್ಟಾಪೂರ್ತಿಂ ಬಠಿಯಿಂಚುಚುನ್ನ ಯತಂಡುನ್ ಸದ್ಬಾಂಧವುಲ್ ಗಾಕ ಚೀ
ಚೀ! ಪೃಷ್ಠಾಗತಬಾಂಧವಂಬು ನಿಜಮಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 86 ||

ಸಂಪದ್ಗರ್ವಮುಂ ಬಾಱಂದ್ರೋಲಿ ರಿಪುಲನ್ ಜಂಕಿಂಚಿ ಯಾಕಾಂಕ್ಷಲನ್
ದಂಪುಲ್ವೆಟ್ಟಿ ಕಳಂಕಮು ಲ್ನಱಕಿ ಬಂಧಕ್ಲೇಶದೋಷಂಬುಲಂ
ಜಿಂಪುಲ್ಸೇಸಿ ವಯೋವಿಲಾಸಮುಲು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಂಚಿ ಭೂತಂಬುಲಂ
ಜೆಂಪಲ್ವೇಯಕ ನಿನ್ನುಂ ಗಾನನಗುನಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 87 ||

ರಾಜಶ್ರೇಣಿಕಿ ದಾಸುಲೈ ಸಿರುಲಂ ಗೋರಂ ಜೇರಂಗಾ ಸೌಖ್ಯಮೋ
ಯೀ ಜನ್ಮಂಬು ತರಿಂಪಂಜೇಯಗಲ ಮಿಮ್ಮೇ ಪ್ರೊದ್ದು ಸೇವಿಂಚು ನಿ
ರ್ವ್ಯಾಜಾಚಾರಮು ಸೌಖ್ಯಮೋ ತೆಲಿಯಲೇರೌ ಮಾನವು ಲ್ಪಾಪರಾ
ಜೀಜಾತಾತಿಮದಾಂಧಬುದ್ಧು ಲಗುಚುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 88 ||

ನಿನ್ನಂ ಜೂಡರೊ ಮೊನ್ನಂ ಜೂಡರೋ ಜನುಲ್ ನಿತ್ಯಂಬು ಜಾವಂಗ ನಾ
ಪನ್ನು ಲ್ಗನ್ನನಿಧಾನ ಮಯ್ಯೆಡಿ ಧನಭ್ರಾಂತಿನ್ ವಿಸರ್ಜಿಂಪಲೇ
ಕುನ್ನಾ ರೆನ್ನಂಡು ನಿನ್ನು ಗಂಡು ರಿಕ ಮರ್ತ್ವುಲ್ ಗೊಲ್ವರೇಮೋ ನಿನುನ್
ವಿನ್ನಂ ಬೋವಕ ಯನ್ಯದೈವರತುಲನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 89 ||

ನನ್ನೇ ಯೆನುಂಗುತೋಲುದುಪ್ಪಟಮು ಬುವ್ವಾಕಾಲಕೂತಂಬು ಚೇ
ಗಿನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲ ಮುಗ್ರಮಗು ಭೋಗೇ ಕಂಠಹಾರಂಬು ಮೇಲ್
ನಿನ್ನೀಲಾಗುನ ನುಂಟಯುಂ ದೆಲಿಸಿಯುನ್ ನೀಪಾದಪದ್ಮಂಬು ಚೇ
ರ್ಚೆನ್ ನಾರಯಣುಂ ಡೆಟ್ಲು ಮಾನಸಮುಂ ದಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 90 ||

ದ್ವಾರದ್ವಾರಮುಲಂದುಂ ಜಂಚುಕಿಜನವ್ರಾತಂಬು ದಂಡಂಮುಲನ್
ದೋರಂತ್ಸ್ಥಲಿ ಬಗ್ಗನಂ ಬೊಡುಚುಚುನ್ ದುರ್ಭಾಷಲಾಡ ನ್ಮಱಿನ್
ವಾರಿಂ ಬ್ರಾರ್ಧನಚೇಸಿ ರಾಜುಲಕು ಸೇವಲ್ಸೇಯಂಗಾಂಬೋರುಲ
ಕ್ಷ್ಮೀರಾಜ್ಯಂಬುನು ಗೋರಿ ನೀಮರಿಜನುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 91 ||
ಊರೂರಂ ಜನುಲೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಷ ಮಿದರೋಯುಂದಂ ಗುಹಲ್ಗಲ್ಗವೋ
ಚೀರಾನೀಕಮು ವೀಧುಲಂ ದೊರುಕರೋ ಶೀತಾಮೃತಸ್ವಚ್ಛವಾಃ
ಪೂರಂ ಬೇರುಲಂ ಬಾಱದೋ ತಪಸುಲಂಬ್ರೋವಂಗ ನೀವೋಪವೋ
ಚೇರಂ ಬೋವುದುರೇಲ ರಾಗುಲ ಜನುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 92 ||

ದಯ ಜೂಡುಂಡನಿ ಗೊಂದಱಾಡುದುರು ನಿತ್ಯಂಬುನ್ ನಿನುಂ ಗೊಲ್ಚುಚುನ್
ನಿಯಮಂ ಬೆಂತೋ ಫಲಂಬು ನಂತಿಯೆಕದಾ ನೀವೀಯ ಪಿಂಡೆಂತೋ ಅಂ
ತಿಯಕಾ ನಿಪ್ಪಟಿಯುಂ ದಲಂಪನನು ಬುದ್ಧಿಂ ಜೂಡ; ನೇಲಬ್ಬುನಿ
ಷ್ಕ್ರಿಯತನ್ ನಿನ್ನು ಭಜಿಂಪ ಕಿಷ್ಟಸುಖಮುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 93 ||

ಆರಾವಂ ಬುದಯಿಂಚೆಂ ದಾರಕಮುಗ ನಾತ್ಮಾಭ್ರವೀಧಿನ್ಮಹಾ(ಅ)
ಕಾರೋಕಾರಮಕಾರಯುಕ್ತಮಗು ನೋಂಕಾರಾಭಿಧಾನಂಬು ಚೆ
ನ್ನಾರುನ್ ವಿಶ್ವ ಮನಂಗಂ ದನ್ಮಹಿಮಚೇ ನಾನಾದಬಿಂದುಲ್ ಸುಖ
ಶ್ರೀ ರಂಜಿಲ್ಲಂ ಗಡಂಗು ನೀವದೆ ಸುಮೀ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 94 ||

ನೀಭಕ್ತು ಲ್ಮದಿವೇಲ ಭಂಗುಲ ನಿನುನ್ಸೇವಿಂಬುಚುನ್ ವೇಡಂಗಾ
ಲೋಭಂಬೇಟಿಕಿ ವಾರಿ ಕೋರ್ಕುಲು ಕೃಪಳುತ್ವಂಬುನಂ ದೀರ್ಮರಾ
ದಾ ಭವ್ಯಂಬುಂ ದಲಂಚಿ ಚೂಡು ಪರಮಾರ್ಧಂ ಬಿಚ್ಚಿ ಪೊಮ್ಮನ್ನ ನೀ
ಶ್ರೀ ಭಾಂಡರಮುಲೋಂ ಗೊಱಂತಪಡುನಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 95 ||

ಮೊದಲನ್ಭಕ್ತುಲಕಿಚ್ಚಿನಾಂಡವುಗದಾ ಮೋಕ್ಷಂಬು ನೇಂ ಡೇಮಯಾ
’ಮುದಿಯಂಗಾ ಮುದಿಯಂಗಂ ಬುಟ್ಟು ಘನಮೌ ಮೋಹಂಬು ಲೋಭಂಬು’ ನ
ನ್ನದಿ ಸತ್ಯಂಬು ಕೃಪಂ ದಲಂಪ ನೊಕವುಣ್ಯಾತ್ಮುಂಡು ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಗೊ
ಲ್ಚಿ ದಿನಂಬುನ್ ಮೊಱವೆಟ್ಟಂಗಾಂ ಗಟಗಟಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 96 ||

ಕಾಲದ್ವಾರಕವಾಟಬಂಧನಮು ದುಷ್ಕಾಲ್ಪ್ರಮಾಣಕ್ರಿಯಾ
ಲೋಲಾಜಾಲಕಚಿತ್ರಗುಪ್ತಮುಖವ ಲ್ಮೀಕೋಗ್ರಜಿಹ್ವಾದ್ಭುತ
ವ್ಯಳವ್ಯಾಳವಿರೋಧಿ ಮೃತ್ಯುಮುಖದಂಷ್ಟ್ರಾ(ಅ)ಹಾರ್ಯ ವಜ್ರಂಬು ದಿ
ಕ್ಚೇಲಾಲಂಕೃತ! ನೀದುನಾಮ ಮರಯನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 97 ||

ಪದಿವೇಲಲೈನನು ಲೋಕಕಂಟಕುಲಚೇಂ ಬ್ರಾಪ್ರಿಂಚು ಸೌಖ್ಯಂಬು ನಾ
ಮದಿಕಿಂ ಬಥ್ಯಮು ಗಾದು ಸರ್ವಮುನಕುನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥುಂಡೈ ಸತ್ಯದಾ
ನದಯಾದುಲ್ ಗಲ ರಾಜು ನಾಕೊಸಂಗು ಮೇನವ್ವಾನಿ ನೀ ಯಟ್ಲಚೂ
ಚಿ ದಿನಂಬುನ್ ಮುದಮೊಂದುದುನ್ ಗಡಪಟನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 98 ||

ತಾತಲ್ ತಲ್ಲಿಯುಂ ದಂಡ್ರಿಯುನ್ ಮಱಿಯುಂ ಬೆದ್ದಲ್ ಚಾವಗಾಂ ಜೂಡರೋ
ಭೀತಿಂ ಬೊಂದಂಗನೇಲ ಚಾವುನಕುಂಗಾಂ ಬೆಂಡ್ಲಾಮುಬಿಡ್ಡಲ್ ಹಿತ
ವ್ರಾತಂಬುನ್ ಬಲವಿಂಪ ಜಂತುವುಲಕುನ್ ವಾಲಾಯಮೈಯುಂಡಂಗಾಂ
ಜೇತೋವೀಧಿ ನರುಂಡು ನಿನ್ಗೊಲುವಂಡೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 99 ||

ಜಾತುಲ್ ಸೆಪ್ಪುಟ ಸೇವಸೇಯುಟ ಮೃಷಲ್ ಸಂಧಿಂಚು ಟನ್ಯಾಯವಿ
ಖ್ಯಾತಿಂ ಬೊಂದುಟ ಕೊಂಡೆಕಾಂಡವುಟ ಹಿಂಸಾರಂಭಕುಂಡೌಟ ಮಿ
ಧ್ಯಾತಾತ್ಪರ್ಯಮುಲಾಡುಟನ್ನಿಯುಂ ಬರದ್ರವ್ಯಂಬುನಾಶಿಂಚಿ ಯೀ
ಶ್ರೀ ತಾ ನೆನ್ನಿಯುಗಂಬು ಲುಂಡಂಗಲದೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 100 ||

ಚೆಡುಗುಲ್ ಕೊಂದಱು ಕೂಡಿ ಚೇಯಂಗಂಬನುಲ್ ಚೀಕಟ್ಲು ದೂಱಂಗಂ ಮಾ
ಲ್ಪಡಿತಿಂ ಗಾನ ಗ್ರಹಿಂಪರಾನಿ ನಿನು ನೊಲ್ಲಂಜಾಲಂ ಬೊಮ್ಮಂಚು ನಿಲ್
ವೆಲಂದ್ರೋಚಿನಂ ಜೂರುಪಟ್ಟುಕೊನಿ ನೇ ವ್ರೇಲಾಡುದುಂ ಗೋರ್ಕಿಂ ಗೋ
ರೆಡಿ ಯರ್ಧಂಬುಲು ನಾಕು ನೇಲ ಯಿಡವೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 101 ||

ಭಸಿತೋದ್ಧೂಳನಧೂಸರಾಂಗುಲು ಜಟಾಭಾರೋತ್ತಮಾಂಗುಲ್ ತಪೋ
ವ್ಯಸನಮುಲ್ ಸಾಧಿತಪಂಚವರ್ಣರಸಮುಲ್ ವೈರಾಗ್ಯವಂತುಲ್ ನಿತಾಂ
ತಸುಖಸ್ವಾಂತುಲು ಸತ್ಯಭಾಷಣಲು ನುದ್ಯದ್ರತ್ನರುದ್ರಾಕ್ಷರಾ
ಜಿಸಮೇತುಲ್ ತುದನೆವ್ವರೈನ ಗೊಲುತುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 102 ||

ಜಲಜಶ್ರೀ ಗಲ ಮಂಚಿನೀಳ್ಳು ಗಲವಾಚತ್ರಾತಿಲೋ ಬಾಪುರೇ!
ವೆಲಿವಾಡ ನ್ಮಱಿ ಬಾಂಪನಿಲ್ಲುಗಲದಾವೇಸಾಲುಗಾ ನಕ್ಕಟಾ!
ನಲಿ ನಾ ರೆಂಡು ಗುಣಂಬು ಲೆಂಚಿ ಮದಿಲೋ ನನ್ನೇಮಿ ರೋಯಂಗ ನೀ
ಚೆಲುವಂಬೈನ ಗುಣಂಬು ಲೆಂಚುಕೊನವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 103 ||

ಗಡಿಯಲ್ ರೆಂಟಿಕೊ ಮೂಂಟಿಕೋ ಗಡಿಯಕೋ ಕಾದೇನಿ ನೇಂಡೆಲ್ಲಿಯೋ
ಕಡ ನೇಂಡಾದಿಕೊ ಯೆನ್ನಂಡೋ ಯೆಱುಂ ಗ ಮೀಕಾಯಂಬು ಲೀಭೂಮಿಪೈಂ
ಬಡಗಾ ನುನ್ನವಿ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಮೊಕಟಿಂ ಬಾಟಿಂಪ ರೀ ಮಾನವುಲ್
ಚೆಡುಗುಲ್ ನೀಪದಭಕ್ತಿಯುಂ ದೆಲಿಯರೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 104 ||

ಕ್ಷಿತಿಲೋ ದೊಡ್ಡತುರಂಗಸಾಮಜಮು ಲೇಚಿತ್ರಮ್ಮು ಲಾಂದೋಳಿಕಾ
ತತು ಲೇ ಲೆಕ್ಕ ವಿಲಾಸಿನೀಜನಸುವಸ್ರವ್ರಾತ ಭೂಷಾಕಲಾ
ಪತನೂಜಾದಿಕ ಮೇಮಿದುರ್ಲಭಮು ನೀ ಪಾದಮ್ಮು ಲರ್ಚಿಂಚುಚೋ
ಜಿತಪಂಕೇರುಹಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 105 ||

ಸಲಿಲಮ್ಮುಲ್ ಜುಖುಕಪ್ರಮಾಣ ಮೊಕ ಪುಷ್ಮಮ್ಮುನ್ ಭವನ್ಮೌಳಿ ನಿ
ಶ್ಚಲಬಕ್ತಿಪ್ರಪತ್ತಿಚೇ ನರುಂಡು ಪೂಜಲ್ ಸೇಯಂಗಾ ಧನ್ಯುಂಡೌ
ನಿಲ ಗಂಗಾಜಲಚಂದ್ರಖಂಡಮುಲ ದಾನಿಂದುಂ ದುದಿಂ ಗಾಂಚು ನೀ
ಚೆಲುವಂ ಬಂತಯು ನೀ ಮಹತ್ತ್ವ ಮಿದಿಗಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 106 ||

ತಮನೇತ್ರದ್ಯುತಿಂ ದಾಮೆ ಚೂಡ ಸುಖಮೈತಾದಾತ್ಮ್ಯಮುನ್ ಗೂರ್ಪಂಗಾ
ವಿಮಲಮ್ಮುಲ್ ಕಮಲಾಭಮುಲ್ ಜಿತಲಸದ್ವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾಲಾಸ್ಯಮುಲ್
ಸುಮನೋಬಾಣಜಯಪ್ರದಮ್ಮುಲನುಚುನ್ ಜೂಚುನ್ ಜನಂಬೂನಿಹಾ
ರಿಮೃಗಾಕ್ಷೀನಿವಹಮ್ಮುಕನ್ನುಗವಲನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 107 ||
ಪಟವದ್ರಜ್ಜುಭುಜಂಗವದ್ರಜತವಿ ಭ್ರಾಂತಿಸ್ಫುರಚ್ಛುಕ್ತಿವ
ದ್ಘಟವಚ್ಚಂದ್ರಶಿಲಾಜಪಾಕುಸುಮರು ಕ್ಸಾಂಗತ್ಯವತ್ತಂಚುವಾ
ಕ್ಪಟಿಮಲ್ ನೇರ್ತುರು ಚಿತ್ಸುಖಂ ಬನುಭವಿಂಪನ್ ಲೇಕ ದುರ್ಮೇಧನುಲ್
ಚಿಟುಕನ್ನಂ ದಲಪೋಯಂಜೂತು ರಧಮುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 108 ||

ನಿನು ನಿಂದಿಂಚಿನ ದಕ್ಷುಪೈಂ ದೆಗವೊ ವಾಣೀನಾಧು ಶಾಸಿಂಪವೋ
ಚನುನಾ ನೀ ಪಾದಪದ್ಮಸೇವಕುಲಂ ದುಚ್ಛಂ ಬಾಡು ದುರ್ಮಾರ್ಗುಲಂ
ಬೆನುಪನ್ ನೀಕುನು ನೀದುಭಕ್ತತತಿಕಿನ್ ಭೇದಂಬು ಗಾನಂಗ ವ
ಚ್ಚೆನೊ ಲೇಕುಂಡಿನ ನೂಱಕುಂಡಗಲವಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 109 ||

ಕರಿದೈತ್ಯುನ್ ಬೊರಿಗೊನ್ನ ಶೂಲಮು ಕ(ರಾ)ರಗ್ರ(ಸ್ಥ)ಸ್ತಂಬು ಗಾದೋ ರತೀ
ಶ್ವರುನಿನ್ ಗಾಲ್ಚಿನ ಫಾಲಲೋಚನಶಿಖಾ ವರ್ಗಂಬು ಚಲ್ಲಾಱೆನೋ
ಪರನಿಂದಾಪರುಲನ್ ವಧಿಂಪ ವಿದಿಯುನ್ ಭಾಷ್ಯಂಬೆ ವಾರೇಮಿ ಚೇ
ಸಿರಿ ನೀಕುನ್ ಬರಮೋಪಕಾರ ಮರಯನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 110 ||

ದುರಮುನ್ ದುರ್ಗಮು ರಾಯಬಾರಮು ಮಱಿನ್ ದೊಂಗರ್ಮಮುನ್ ವೈದ್ಯಮುನ್
ನರನಾಧಾಶ್ರಯ ಮೋಡಬೇರಮುನು ಬೆನ್ಮಂತ್ರಂಬು ಸಿದ್ಧಿಂಚಿನನ್
ಅರಯನ್ ದೊಡ್ಡಫಲಂಬು ಗಲ್ಗುನದಿಗಾ ಕಾಕಾರ್ಯಮೇ ತಪ್ಪಿನನ್
ಸಿರಿಯುಂ ಬೋವುನು ಬ್ರಾಣಹಾನಿಯು ನಗುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 111 ||

ತನಯುಂ ಗಾಂಚಿ ಧನಂಬು ನಿಂಚಿ ದಿವಿಜಸ್ಥಾನಂಬು ಗಟ್ಟಿಂಚಿ ವಿ
ಪ್ರುನ ಕುದ್ವಾಹಮು ಜೇಸಿ ಸತ್ಕೃತಿಕಿಂ ಬಾತ್ರುಂಡೈ ತಟಾಕಂಬು ನೇ
ರ್ಪುನಂ ದ್ರವ್ವಿಂಚಿ ವನಂಬು ವೆಟ್ಟಿ ಮನನೀ ಪೋಲೇಡು ನೀಸೇವಂ ಜೇ
ಸಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮುಂಡು ಪೋವು ಲೋಕಮುನಕುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 112 ||

ಕ್ಷಿತಿನಾಧೋತ್ತಮ! ಸತ್ಕವೀಶ್ವರುಂಡ್ ವಚ್ಚೆನ್ ಮಿಮ್ಮುಲಂ ಜೂಡಂಗಾ
ನತಂಡೇ ಮೇಟಿ ಕವಿತ್ವವೈಖರಿನಿ ಸದ್ಯಃಕಾವ್ಯನಿರ್ಮಾತ ತತ್
ಪ್ರತಿಭ ಲ್ಮಂಚಿನಿ ತಿಟ್ಟುಪದ್ಯಮುಲು ಚೆಪ್ಪುಂ ದಾತಂಡೈನನ್ ಮಮುಂ
ಗ್ರಿತಮೇ ಚೂಚೆನು ಬೊಮ್ಮಟಂಚು ರಧಮುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 113 ||

ನೀಕುಂ ಗಾನಿ ಕವಿತ್ವ ಮೆವ್ವರಿಕಿ ನೇನೀನಂಚು ಮೀದೆತ್ತಿತಿನ್
ಜೇಕೊಂಟಿನ್ ಬಿರುದಂಬು ಕಂಕಣಮು ಮುಂಜೇಂ ಗಟ್ಟಿತಿಂ ಬಟ್ಟಿತಿನ್
ಲೋಕುಲ್ ಮೆಚ್ಚ ವ್ರತಂಬು ನಾತನುವು ಕೀಲುಲ್ ನೇರ್ಪುಲುಂ ಗಾವು ಛೀ
ಛೀ ಕಾಲಂಬುಲರೀತಿ ದಪ್ಪೆಡು ಜುಮೀ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 114 ||

ನಿಚ್ಚಲ್ ನಿನ್ನು ಭಜಿಂಚಿ ಚಿನ್ಮಯಮಹಾ ನಿರ್ವಾಣಪೀಠಂಬು ಪೈ
ರಚ್ಚಲ್ಸೇಯಕ ಯಾರ್ಜವಂಬು ಕುಜನ ವ್ರಾತಂಬುಚೇಂ ಗ್ರಾಂಗಿ ಭೂ
ಭೃಚ್ಚಂಡಾಲುರಂ ಗೊಲ್ಚಿ ವಾರು ದನುಂ ಗೋಪಿಂಮನ್ ಬುಧುಂ ಡಾರ್ತುಂಡೈ
ಚಿಚ್ಚಾರಂ ಜಮು ರೆಲ್ಲಂ ಜಲ್ಲುಕೊನುನೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 115 ||

ದಂತಂಬು ಲ್ಪಡನಪ್ಪುಡೇ ತನುವುನಂದಾರೂಢಿ ಯುನ್ನಪ್ಪುಡೇ
ಕಾಂತಾಸಂಘಮು ರೋಯನಪ್ಪುಡೇ ಜರಕ್ರಾಂತಂಬು ಗಾನಪ್ಪುಡೇ
ವಿತಲ್ಮೇನ ಜರಿಂಚನಪ್ಪುಡೆ ಕುರುಲ್ವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾನಪ್ಪುಡೇ
ಚಿಂತಿಂಪನ್ವಲೆ ನೀಪದಾಂಬುಜಮುಲನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! || 116 ||

Also Read:

Sri Kalahastiswara Satakam lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Sri Kalahastiswara Satakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top