Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Kumara Stuti (vipra krtam) Lyrics in Kannada

Sri Kumara Stuti (vipra krtam) Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಸ್ತುತಿಃ (ವಿಪ್ರ ಕೃತಂ)
ವಿಪ್ರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ಸ್ವಾಮಿನ್ವಚೋ ಮೇಽದ್ಯ ಕಷ್ಟಂ ಮೇ ವಿನಿವಾರಯ |
ಸರ್ವಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಥಸ್ತ್ವಮತಸ್ತೇ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೧ ||

ಅಜಮೇಧಾಧ್ವರಂ ಕರ್ತುಮಾರಂಭಂ ಕೃತವಾನಹಮ್ |
ಸೋಽಜೋ ಗತೋ ಗೃಹಾನ್ಮೇ ಹಿ ತ್ರೋಟಯಿತ್ವಾ ಸ್ವಬಂಧನಮ್ || ೨ ||

ನ ಜಾನೇ ಸ ಗತಃ ಕುತ್ರಾಽನ್ವೇಷಣಂ ತತ್ಕೃತಂ ಬಹು |
ನ ಪ್ರಾಪ್ತೋಽತಸ್ಸ ಬಲವಾನ್ ಭಂಗೋ ಭವತಿ ಮೇ ಕ್ರತೋಃ || ೩ ||

ತ್ವಯಿ ನಾಥೇ ಸತಿ ವಿಭೋ ಯಜ್ಞಭಂಗಃ ಕಥಂ ಭವೇತ್ |
ವಿಚಾರ್ಯೈವಾಽಖಿಲೇಶಾನ ಕಾಮ ಪೂರ್ಣಂ ಕುರುಷ್ವ ಮೇ || ೪ ||

ತ್ವಾಂ ವಿಹಾಯ ಶರಣ್ಯಂ ಕಂ ಯಾಯಾಂ ಶಿವಸುತ ಪ್ರಭೋ |
ಸರ್ವಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಥಂ ಹಿ ಸರ್ವಾಮರಸುಸೇವಿತಮ್ || ೫ ||

ದೀನಬಂಧುರ್ದಯಾಸಿಂಧುಃ ಸುಸೇವ್ಯಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವೈಶ್ಚ ಸುಸ್ತುತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ || ೬ ||

ಪಾರ್ವತೀನಂದನಃ ಸ್ಕಂದಃ ಪರಮೇಕಃ ಪರಂತಪಃ |
ಪರಮಾತ್ಮಾತ್ಮದಃ ಸ್ವಾಮೀ ಸತಾಂ ಚ ಶರಣಾರ್ಥಿನಾಮ್ || ೭ ||

ದೀನಾನಾಥ ಮಹೇಶ ಶಂಕರಸುತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥ ಪ್ರಭೋ
ಮಾಯಾಧೀಶ ಸಮಾಗತೋಽಸ್ಮಿ ಶರಣಂ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯ |
ತ್ವಂ ಸರ್ವಪ್ರಭುಪ್ರಿಯಃ ಖಿಲವಿದಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವೈಸ್ತುತ-
-ಸ್ತ್ವಂ ಮಾಯಾಕೃತಿರಾತ್ಮಭಕ್ತಸುಖದೋ ರಕ್ಷಾಪರೋ ಮಾಯಿಕಃ || ೮ ||

ಭಕ್ತಪ್ರಾಣಗುಣಾಕರಸ್ತ್ರಿಗುಣತೋ ಭಿನ್ನೋಽಸಿ ಶಂಭುಪ್ರಿಯಃ
ಶಂಭುಃ ಶಂಭುಸುತಃ ಪ್ರಸನ್ನಸುಖದಃ ಸಚ್ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪೋ ಮಹಾನ್ |
ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ತ್ರಿಪುರಘ್ನಶಂಕರಸುತಃ ಸತ್ಪ್ರೇಮವಶ್ಯಃ ಸದಾ
ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಃ ಪ್ರಿಯಸಾಧುರಾನತಪ್ರಿಯಃ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಶಂಕರಃ |
ಸಾಧುದ್ರೋಹಕರಘ್ನ ಶಂಕರಗುರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಥೋ ಪ್ರಭುಃ
ಸರ್ವೇಷಾಮಮರಾದಿಸೇವಿತಪದೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸೇವಾಪ್ರಿಯ || ೯ ||

ವೈರಿಭಯಂಕರ ಶಂಕರ ಜನಶರಣಸ್ಯ
ವಂದೇ ತವ ಪದಪದ್ಮಂ ಸುಖಕರಣಸ್ಯ |
ವಿಜ್ಞಪ್ತಿಂ ಮಮ ಕರ್ಣೇ ಸ್ಕಂದ ನಿಧೇಹಿ
ನಿಜಭಕ್ತಿಂ ಜನಚೇತಸಿ ಸದಾ ವಿಧೇಹಿ || ೧೦ ||

ಕರೋತಿ ಕಿಂ ತಸ್ಯ ಬಲೀ ವಿಪಕ್ಷೋ
-ದಕ್ಷೋಽಪಿ ಪಕ್ಷೋಭಯಾಪಾರ್ಶ್ವಗುಪ್ತಃ |
ಕಿಂತಕ್ಷಕೋಪ್ಯಾಮಿಷಭಕ್ಷಕೋ ವಾ
ತ್ವಂ ರಕ್ಷಕೋ ಯಸ್ಯ ಸದಕ್ಷಮಾನಃ || ೧೧ ||

ವಿಬುಧಗುರುರಪಿ ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಮೀಶೋ ನ ಹಿ ಸ್ಯಾ-
-ತ್ಕಥಯ ಕಥಮಹಂ ಸ್ಯಾಂ ಮಂದಬುದ್ಧಿರ್ವರಾರ್ಚ್ಯಃ |
ಶುಚಿರಶುಚಿರನಾರ್ಯೋ ಯಾದೃಶಸ್ತಾದೃಶೋ ವಾ
ಪದಕಮಲ ಪರಾಗಂ ಸ್ಕಂದ ತೇ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ || ೧೨ ||

ಹೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಕೃಪಾಸಿಂಧೋ ತ್ವದೀಯೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ
ಭೃತ್ಯಃ ಸ್ವಸ್ಯ ನ ಸೇವಕಸ್ಯ ಗಣಪಸ್ಯಾಗಃ ಶತಂ ಸತ್ಪ್ರಭೋ |
ಭಕ್ತಿಂ ಕ್ವಾಪಿ ಕೃತಾಂ ಮನಾಗಪಿ ವಿಭೋ ಜಾನಾಸಿ ಭೃತ್ಯಾರ್ತಿಹಾ
ತ್ವತ್ತೋ ನಾಸ್ತ್ಯಪರೋಽವಿತಾ ನ ಭಗವನ್ ಮತ್ತೋ ನರಃ ಪಾಮರಃ || ೧೩ ||

ಕಲ್ಯಾಣಕರ್ತಾ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನಃ
ಕುಬೇರಬಂಧುಃ ಕರುಣಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತಃ |
ತ್ರಿಷಟ್ಕನೇತ್ರೋ ರಸವಕ್ತ್ರಶೋಭೀ
ಯಜ್ಞಂ ಪ್ರಪೂರ್ಣಂ ಕುರು ಮೇ ಗುಹ ತ್ವಮ್ || ೧೪ ||

ರಕ್ಷಕಸ್ತ್ವಂ ತ್ರಿಲೋಕಸ್ಯ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ |
ಯಜ್ಞಕರ್ತಾ ಯಜ್ಞಭರ್ತಾ ಹರಸೇ ವಿಘ್ನಕಾರಿಣಾಮ್ || ೧೫ ||

ವಿಘ್ನವಾರಣ ಸಾಧೂನಾಂ ಸರ್ಗಕಾರಣ ಸರ್ವತಃ |
ಪೂರ್ಣಂ ಕುರು ಮಮೇಶಾನ ಸುತಯಜ್ಞ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೬ ||

ಸರ್ವತ್ರಾತಾ ಸ್ಕಂದ ಹಿ ತ್ವಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾತಾ ತ್ವಮೇವ ಹಿ |
ಸರ್ವೇಶ್ವರಸ್ತ್ವಮೀಶಾನೋ ನಿವೇಶಸಕಲಾಽವನಃ || ೧೭ ||

ಸಂಗೀತಜ್ಞಸ್ತ್ವಮೇವಾಸಿ ವೇದವಿಜ್ಞಃ ಪರಃ ಪ್ರಭುಃ |
ಸರ್ವಸ್ಥಾತಾ ವಿಧಾತಾ ತ್ವಂ ದೇವದೇವಃ ಸತಾಂ ಗತಿಃ || ೧೮ ||

ಭವಾನೀನಂದನಃ ಶಂಭುತನಯೋ ವಯುನಃ ಸ್ವರಾಟ್ |
ಧ್ಯಾತಾ ಧ್ಯೇಯಃ ಪಿತೄಣಾಂ ಹಿ ಪಿತಾ ಯೋನಿಃ ಸದಾತ್ಮನಾಮ್ || ೧೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವಮಹಾಪುರಾಣೇ ರುದ್ರಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಕುಮಾರಖಂಡೇ ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರೀಕುಮಾರಸ್ತುತಿಃ |

Also Read:

Sri Kumara Stuti (vipra krtam) lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Kumara Stuti (vipra krtam) Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top